Từ 1 tới 10 trên tổng số 10 kết quả

Đề tài: đề thi học kì 1 năm thứ nhất trên trường đại học

 1. #1
  Ngày gia nhập
  01 2008
  Bài viết
  18

  Mặc định đề thi học kì 1 năm thứ nhất trên trường đại học

  Đề Thi Học Kỳ
  học viện công gnhệ bưu chính viễn thông phía bắc
  Bài tập C++2 – Năm học 2007/2008
  (Không sử dụng tài liệu – Không cần giải thích them – Đề 01 trang)
  Đề 2 – Thời gian 60 phút
  Bài 1 (4 điểm).
  Viết các hàm thực hiện các công việc sau:
  1. Nhập dữ liệu từ bàn phím cho ma trận nguyên A cấp k x h (0.5 điểm)
  2. In một ma trận ra màn hình (căm thẳng dòng và cột ). (0.5 điểm)
  3. Tính tích các phần tử ma trận thoả mãn tất cả các điều kiện sau: (1.5 điểm)
  - Nằm trong đường phần tam giác trên của ma trận (Kể cả đường chéo chính)
  - Không nằm trên đường chéo phụ
  - Là số Fibonaci (0.5 điểm)
  4. Gọi ma trận cần xét là ma trận A cấp k x h. Gọi A[i][j] là phần tử ở hàng i cột j (0 ≤ i < k, 0 ≤ j < h ). Nếu tìm thấy A[i][j] là số Fibonaci đầu tiên xuất hiện trong ma trận, hãy sắp xếp các phần tử trên cột thứ j giảm dần theo giá trị. (1.5 điểm)
  Viết chương trình sử dụng các hàm trên.
  Chú ý : Với những ma trận cấp m x n (m!=n) thì xem như không có đường chéo chính, không có đường chéo phụ -> xét tất cả các phần tử thỏa mãn những điều kiện còn lại.
  Bài 2. (6.0 điểm)
  Tạo các lớp sau :

  Lớp Điểm
  Dữ liệu: tọa độ x,y kiểu thực.
  Phương thức: ít nhất phải có các phương thức:
  - Cấu tử mặc định: x = 0, y = 0
  - Cấu tử 3 tham số kiểu float
  - Cấu tử sao chép.
  - Tính khoảng các giữa 2 điểm bất kỳ.
  - Set, get các thuộc tính.
  - Hiện thi.
  Lớp Hình Tròn
  Dữ liệu: tâm thuộc lớp Điểm, bán kính kiểu thực
  Phương thức: ít nhất phải có các phương thức
  - Cấu tử mặc định: x = 0, y = 0, bán kính = 1
  - Cấu tử có 3 tham số kiểu float
  - Cấu tử sao chép.
  - Set, get các thuộc tính của đối tượng.
  - Hiện thị.

  giáo viên không giải thích gì thêm
  các sv thực hành ngay trên máy

  hihihi mình cung cấp cho các newbi mấy cái nè làm cho đỡ buồn,cáci nè trường mình thi ấy mà ,jacking_nguyen@yahoo.com
  hôm sau tải thêm vài pài nữa,hôm nay bí thời gian quá,đang thi.....

  Vui lòng đọc Nội quy trước khi gửi bài viết. Nếu tái phạm sẽ bị xóa bỏ toàn bộ các bài viết
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi Kevin Hoang : 14-01-2008 lúc 10:04 AM. Lý do: Nhắc nhở

 2. #2
  Ngày gia nhập
  11 2006
  Bài viết
  633

  Cấu tử là cái gì vậy trời?
  Bó tay mấy bác Việt Nam, cứ khoái việt hoá, cái này là hán hóa, tàu hoá chứ việt hóa cái khỉ khô gì. Dùng từ ko thuần Việt mà vỗ ngực tự xưng là Việt hóa thì đúng là thua, chỉ có mấy bác mới làm được. Em thì cứ Anh hóa mà xài cho nó lành, đọc sách tiếng Anh đỡ phải tra từ điển thêm.

 3. #3
  Ngày gia nhập
  12 2007
  Nơi ở
  giữa thiên đường và địa ngục
  Bài viết
  91

  đã tiện online post ít đề cho các bạn này(mình có code rồi nhưng để thi xong post cho,jo đang ôn thi,sắp thi tâm lí học ko biết dc mấy đây?lạy trời qua)

  2.19. a. Xây dựng 1 lớp Point mô tả các điểm trên mặt phẳng. Lớp gồm các thành phần:
  - Các thuộc tính x, y mô tả toạ độ của điểm.
  - Hàm thiết lập có 2 tham số với các giá trị ngầm định là 0.
  - Hàm move(dx, dy) để tịnh tiến điểm đến toạ độ x+dx, y+dy.
  - Hàm display() để hiển thị toạ độ của điểm trong mặt phẳng.
  b. Xây dựng 1 lớp Triangle mô tả các tam giác. Lớp gồm có các thành phần:
  - Ba đỉnh của tam giác là 3 điểm A, B, C.
  - Hàm thiết lập tam giác tại 3 điểm.
  - Hàm move(dx, dy) để tịnh tiến tam giác đến vị trí mới:
  A.x=A.x+dx; A.y=A.y+dy;
  B.x=B.x+dx; B.y=B.y+dy;
  C.x=C.x+dx; C.y=C.y+dy;
  - Hàm hiển thị toạ độ đỉnh của tam giác
  c. Viết chương trình nhập vào 4 cặp số thực (x1,y1), (x2,y2), (x3,y3), (dx,dy). Tạo tam giác với 3 đỉnh A(x1,y1), B(x2,y2), C(x3,y3). Tịnh tiến tam giác theo dx, dy. Hiển thị toạ độ của tam giác trước và sau khi tịnh tiến.

  2.20. Cho một lớp PS được định nghĩa như sau:
  class PS{
  public:
  PS (int ts=0, int ms=1);
  PS operator + (PS);
  };
  Chỉ ra các lệnh sai trong các lệnh sau:
  PS a,b,c;
  a=b+c;
  a=b+3;
  a=3+b;

  2.21. Chỉ ra các định nghĩa toán tử cho lớp T bị sai:
  a. T operator - (T &);
  b. T operator -();
  c. friend T operator + (T &);
  d. T operator + (T &);

  2.22. Chỉ ra cách định nghĩa toán tử cho lớp T bị sai:
  a. T & operator ++();
  b. T operator ++();
  c. T & operator ++(int);
  d. T & operator ++(float);

  2.23. a. Xây dựng 1 lớp PS mô tả các đối tượng phân số, lớp gồm các thành phần:
  - Các thuộc tính mô tả tử số và mẫu số của phân số.
  - Hàm thiết lập phân số lấy giá trị ngầm định phân số bằng 0.
  - Hàm thành phần Set(int t, int m) để đặt tử số và mẫu số của phân số.
  - Hàm in phân số dạng ts/ms.
  - Khai báo hàm tự do rút gọn phân số là hàm bạn của lớp phân số.
  - Khai báo toán tử + là hàm bạn của lớp phân số.
  b. Viết các hàm tự do:
  - Hàm rút gọn một phân số.
  - Toán tử + để tính tổng 2 phân số, kết quả trả về là một phân số tối giản.
  c. Viết chương trình nhập dữ liệu vào từ bàn phím để tạo hai đối tượng phân số a, b. Tính và in ra tổng của hai phân số đó.

  2.24. Xây dựng 1 lớp PS để biểu diển các phân số:
  a. Các phép toán định nghĩa cho lớp phân số:
  - Các phép toán +, - , * , / và kết quả là một phân số tối giản.
  - Các phép toán so sánh: >, >=, <, <=, ==, !=
  - Phép toán đảo dấu.
  - Các phép toán ++, --, +=, -=
  - Hàm rút gọn phân số
  - Toán tử >> để nhập giá trị 1 phân số, có kiểm tra mẫu số.
  - Toán tử << để in phân số dạng tối giản.
  Chú ý: Các phép toán được viết theo 2 cách:
  - Các phép toán là các hàm thành phần của lớp.
  - Các phép toán là các hàm bạn của lớp.
  b. Viết chương trình nhập vào 1 mảng các phân số và thực hiện:
  - Tính tổng các phân số của mảng đã nhập.
  - Tính tích các phân số của mảng đã nhập.
  - Tìm phân số lớn nhất và bé nhất.
  - Sắp xếp mảng các phân số tăng dần.

  2.25. a. Xây dựng một lớp Complex mô tả các đối tượng số phức, lớp gồm các thành phần:
  - Các thuộc tính mô tả phần thực và phần ảo của số phức.
  - Hàm thiết lập số phức lấy giá trị ngầm định số phức bằng 0.
  - Hàm thành phần Set(float r, float a) để đặt phần thực và phần ảo của số phức.
  - Hàm in số phức dạng a+ib.
  - Khai báo các toán tử +, -, * là hàm bạn của lớp số phức.
  b. Viết các toán tử + , -,* để tính tổng, hiệu, tích 2 số phức, kết quả trả về 1 số phức.
  c. Viết chương trình nhập dữ liệu vào từ bàn phím để tạo một mảng n đối tượng số phức. Tính và in ra tổng, hiệu tích của mảng đã nhập.


  2.26. a. Tạo lớp Vector mô tả các đối tượng vector, lớp gồm các thành phần:
  - Số phần tử: n
  - Một con trỏ *v trỏ đến các phần tử dữ liệu.
  - Hàm thiết lập để cấp phát n phần tử bộ nhớ cho con trỏ *v.
  - Hàm thiết lập sao chép.
  - Hàm huỷ bỏ.
  - Hàm nhập để nhập số các phần tử của véc tơ.
  - Hàm hiển thị các phần tử dữ liệu của vector.
  - Toán tử gán dùng để gán 1 vector cho 1 vector.
  - Khai báo toán tử + là hàm bạn của lớp Vector, dùng để cộng hai vector.
  b. Viết toán tử + để cộng hai vector, kết quả trả về là một vector.
  c. Viết chương trình nhập vào hai vector a, b. In ra màn hình các phần tử dữ liệu của vector a, vector b và vector a+b.

  2.27. a. Tạo lớp Vector mô tả các đối tượng vector, lớp gồm các thành phần:
  - Số phần tử: n
  - Một con trỏ *v trỏ đến các phần tử dữ liệu.
  - Hàm thiết lập sao chép.
  - Hàm huỷ bỏ.
  - Hàm nhập để nhập số phần tử và các phần tử của véc tơ.
  - Hàm hiển thị các phần tử dữ liệu của vector.
  - Toán tử gán dùng để gán 1 vector cho 1 vector.
  - Khai báo toán tử * là hàm bạn của lớp Vector, dùng để nhân một số thực k với 1 vector.
  b. Viết toán tử * để nhân một số thực k với một vector, kết quả trả về là một vector.
  c. Viết chương trình nhập vào một số thực k và một vector a. In ra màn hình các phần tử dữ liệu của vector a và vector k*a.

  2.28. a. Xây dựng lớp matrix mô tả các đối tượng ma trận hai chiều kích thước nxm. Lớp gồm các thành phần:
  - Số hàng n và số cột m.
  - Một con trỏ **data trỏ đến các phần tử dữ liệu.
  - Hàm thiết lập.
  - Hàm thiết lập sao chép.
  - Hàm huỷ bỏ.
  - Hàm nhập để nhập các phần tử của ma trận.
  - Hàm hiển thị các phần tử dữ liệu của ma trận.
  - Toán tử = để gán một đối tượng ma trận cho một ma trận.
  - Khai báo các toán tử +, toán tử -, toán tử * là hàm bạn của lớp matrix, dùng để cộng hai ma trận, trừ hai ma trận, nhân hai ma trận.
  b. Viết các toán tử +, toán tử -, toán tử * để cộng hai ma trận, trừ hai ma trận, nhân hai ma trận, kết quả trả về là một ma trận.
  c. Viết chương trình nhập vào 2 ma trận A, B kích thước nxm. In ta màn hình các ma trận: A, B, A+B, A-B, A*B.

  2.29. Bài toán số lớn: Xây dựng 1 lớp các số nguyên có độ dài tối đa 1000 chữ số. Cài đặt các toán tử số học: +, -, *, / (chia lấy phần nguyên) và % (chia lấy phần dư) cho lớp này

 4. #4
  Ngày gia nhập
  10 2007
  Nơi ở
  /root
  Bài viết
  318

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi huynguyen Xem bài viết
  Cấu tử là cái gì vậy trời?
  Bó tay mấy bác Việt Nam, cứ khoái việt hoá, cái này là hán hóa, tàu hoá chứ việt hóa cái khỉ khô gì. Dùng từ ko thuần Việt mà vỗ ngực tự xưng là Việt hóa thì đúng là thua, chỉ có mấy bác mới làm được. Em thì cứ Anh hóa mà xài cho nó lành, đọc sách tiếng Anh đỡ phải tra từ điển thêm.
  Cấu tử = Constructor

  Đề của jacking_nguyen ngon quá còn gì , bài 2 làm không quá 10' .
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi Tab : 14-01-2008 lúc 10:47 AM.
  What you see is never what you get...

 5. #5
  Ngày gia nhập
  06 2007
  Nơi ở
  một nơi xa xăm...
  Bài viết
  127

  @void_main() : đây là đề các bạn đưa lên nếu bạn có thể làm được thì hãy post code lên cho mọi người tham khảo

 6. #6
  Ngày gia nhập
  12 2007
  Nơi ở
  giữa thiên đường và địa ngục
  Bài viết
  91

  Mặc định đề thi học kì 1 năm thứ nhất trên trường đại học

  khổ quá,CH có code nhưng giờ đang ôn thi đào đâu ra thời gian chứ, thi xong Ch post lên cho.dc hok?
  Tinh Quái,

  Vâng, là Chjp Xinh. Đanh đá và điêu ngoa
  .

 7. #7
  Ngày gia nhập
  12 2006
  Bài viết
  72

  Mình rất ủng hộ nhiệt huyết của các bạn,chúc các bạn thi tốt nha!

 8. #8
  Ngày gia nhập
  12 2007
  Nơi ở
  giữa thiên đường và địa ngục
  Bài viết
  91

  Code:
  #include<iostream.h>
  #include<conio.h>
  #include<stdio.h>
  #include<math.h>
  #include<string.h>
   class point
   {
    public:
    int x,y;
    point(int x1=0,int y1=0)
    {
    x=x1;
    y=y1;
    }
     void move(int dx,int dy)
     {
      x=dx+x;
      y=dy+y;
     }
     void in()
     {
      cout<<"\n"<<x<<"-"<<y<<"\n";
     }
   };
   class triangle
    {
    public:
    point a,b,c;
    triangle(point a1,point b1,point c1)
     {
     a=a1;
     b=b1;
     c=c1;
     }
     void move1(int x,int y)
     {
      a.move(x,y);
      b.move(x,y);
      c.move(x,y);
     }
     void in()
     {
      a.in();
      b.in();
      c.in();
     }
    };
    void main()
    {
    clrscr();
    int xa,xb,xc,ya,yb,yc;
    cout<<"nhap toa do a";
    cin>>xa>>ya;
    cout<<"nhap toa do diem b";
    cin>>xb>>yb;
    cout<<"nhap toa do diem c";
    cin>>xc>>yc;
    point a(xa,ya),b(xb,yb),c(xc,yc);
    triangle h(a,b,c);
    h.in();
    h.move1(3,3);
    h.in();
    getch();
    }
  code đó của bài 2.19
  Tinh Quái,

  Vâng, là Chjp Xinh. Đanh đá và điêu ngoa
  .

 9. #9
  Ngày gia nhập
  12 2007
  Nơi ở
  giữa thiên đường và địa ngục
  Bài viết
  91

  bài 2.24

  Code:
  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  #include<iostream.h>
   class ps
   {
   public:
   int ts,ms;
   ps(int ts1=0,int ms1=0)
    {
    ts=ts1;
    ms=ms1;
    }
    void set(int ts2,int ms2)
    {
     ts=ts2;
     ms=ms2;
    }
    void in()
    {
    cout<<"\n"<<ts<<"/"<<ms;
    }
    int ucln(int a,int b) ;
  
     friend ps rg(ps a) ;
  
     friend ps operator +(ps a,ps b)
     {
     ps c;
     c.ts=a.ts*b.ms+b.ts*a.ms;
     c.ms=a.ms*b.ms;
     return (c) ;
  
     }
   };
  
  
    ps rg(ps a)
     {
      ps a1;
      int x;
      while(a.ts!=a.ms)
  	{
     if(a.ts>a.ms) a.ts=a.ts-a.ms;
  	else a.ms=a.ms-a.ts;
  	x=a.ts;
  	}
  
      a1.ts=a.ts/x;
      a1.ms=a.ms/x;
      return a1;
     }
   void main()
   {
   clrscr();
    ps a,b,c;
    cout<<"nhap a=";
    cin>>a.ts>>a.ms;
    cout<<"nhap b";
    cin>>b.ts>>b.ms ;
    a.in();
    b.in();
    c=a+b;
    rg(c);
    c.in();
    getch();
   }
  Tinh Quái,

  Vâng, là Chjp Xinh. Đanh đá và điêu ngoa
  .

 10. #10
  Ngày gia nhập
  12 2007
  Nơi ở
  giữa thiên đường và địa ngục
  Bài viết
  91

  nói thật jo ko biết bài nào lại bài nào vì cài lại TC nên code cũ mất sạch,đền 27 thi xong sẽ type lại từng bài post lên chứ post jo thì chỉ có code chứ ko có đề (~_~)
  Tinh Quái,

  Vâng, là Chjp Xinh. Đanh đá và điêu ngoa
  .

Các đề tài tương tự

 1. Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011, miễn thuế thu nhập cá nhân đến hết năm 2012
  Gửi bởi tailanh8423 trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 28-05-2012, 01:10 PM
 2. Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 28-11-2011, 05:21 PM
 3. Năm 2008 Việt Nam vẫn tìm sex nhiều nhất trên Google
  Gửi bởi nhim_xi trong diễn đàn Giải trí - Thư giãn
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 02-05-2011, 11:36 PM
 4. 10 clip nhiều cảm xúc nhất trên mạng năm 2010
  Gửi bởi Yin Yang trong diễn đàn Giải trí - Thư giãn
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 26-12-2010, 10:24 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn