Từ 1 tới 9 trên tổng số 9 kết quả

Đề tài: biểu thức số học trong cây xử lý như thế nào?

 1. #1
  Ngày gia nhập
  12 2007
  Bài viết
  3

  Angry biểu thức số học trong cây xử lý như thế nào?

  Một biểu thức số học được lưu trong cây biểu thức, hãy thực hiện:
  a) Mô tả cấu trúc cây biểu thức
  b) Đếm số phép toán trong cây biểu thức
  c) Đếm số toán hạng trong cây biểu thức

  ----Ý CỦA EM LÀ----
  câu a)
  Các toán hạng thì khai báo kiểu int, con các phét toán '+', '-', '*', '/', '%'
  thì mình phải khai báo như thế nào vậy các anh
  Duyệt cây theo LNR thi:
  b) Đếm số phép toán trong cây biểu thức là đếm số nút trong của cây
  c) Đếm số toán hạng trong cây biểu thức là đếm số nút lá của cây

  Ý em như vậy có đúng không mấy anh chị?
  em đang gặp rắc rối là không biết khai báo các phép toán như thế nào. Nhờ các anh chị giúp em.
  Xin cám on nhiều.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  12 2007
  Bài viết
  224

  Các toán hạng thì khai báo kiểu int, con các phét toán '+', '-', '*', '/', '%'
  thì mình phải khai báo như thế nào vậy các anh
  Mình nghĩ khai báo kiểu char thôi . Và theo mình không hẳn nút trong nào cũng là toán hạng và nút lá nào cũng là toán tử . Để đếm cậu có thể duyệt và so sánh cho chính xác . Ko rõ có phương pháp nào hay hơn không mong mọi người giúp sức .

 3. #3
  Ngày gia nhập
  12 2006
  Nơi ở
  US
  Bài viết
  1,917

  Về cấu trúc dữ liệu mà học tới cây nhị phần thì cũng rắc rối rùi, nói giảng thì chắc không ai dám giảng hết phần này được, cài đặt nó cũng khá rắc rối. Mình có source sưu tầm về nó đây, bạn chịu khó đọc đỡ nhé, còn cái cây Binary của mình bữa h viết vẫn chưa xong T_T (vô học lại rùi hic hic). Bạn chịu khó nghiên cứu nhé :
  logical.h
  PHP Code:
  #ifndef _LOGICAL_H_
  #define _LOGICAL_H_

  #include <iostream>
  #include <string>
  #include <math.h>
  #include <sstream>
  #include <iostream>
  #include <stack>

  using namespace std;

  //negacion de num
  int not(int num) {
          if(
  num == 1num 0;
          else 
  num 1;
          return 
  num;
          }

  // Overloaded function, checks a string for an operator
  bool IsOperator(string mystring)
  {
      if(
  mystring == "#" || mystring == ">" || mystring == "|" || mystring == "<" || mystring == "&" || mystring == "!")
          return(
  true);
      else
          return(
  false);
  }

  // Overloaded function, checks a character for an operator
  bool IsOperator(char ops)
  {
      if(
  ops == '#' || ops == '|' || ops == '>' || ops == '&' || ops == '<' || ops == '!' || ops == '(' || ops == ')')
          return(
  true);
      else
          return(
  false);
  }

  bool IsOperand(char ch//Checks for character to be an operand
  {
     if (
  ch == '0' || ch == '1')
        return 
  true;
     else
        return 
  false;
  }

  //Binary Tree Definition and Implementation
  class node_type
  {
  public:
      
  string data;
      
  node_type *left_child;
      
  node_type *right_child;
      
  node_type(string k)
      {
          
  data=k;
          
  left_child NULL;
          
  right_child NULL;
      }
  };

  class 
  binary_tree
  {
  public:
      
  node_type *root;
      
  void print(node_type *r); // Postfix traversal
      
  binary_tree(void) { root NULL;}
      
  void print(void) {print (root);}
      
  void evaluate()
      {
          
  evaluate(root);
      }
      
  void evaluate(node_typeprt//recursive tree evaluation
      
  {
                  
  //if it's a binary operator and both sons are leafs
          
  if((IsOperator(prt->data) && prt->data != "!" && !IsOperator(prt->left_child->data) && !IsOperator(prt->right_child->data)))
          {
              
  int num 0;
              
  int num1 atoi(prt->left_child->data.c_str());
              
  int num2 atoi(prt->right_child->data.c_str());
              if(
  prt->data == "|")
                
  num num1 num2;
              else if(
  prt->data == ">")
                
  num not(not(num2)&num1);
              else if(
  prt->data == "&")
                
  num num1 num2;
              else if(
  prt->data == "<")
                
  num not((not(num1)&num2)|(num1&not(num2)));
                          else if(
  prt->data == "#")
                            
  num = (not(num1)&num2)|(num1&not(num2));
              
  stringstream bob;
              
  bob << num;
              
  string suzzy(bob.str());
              
  prt->data suzzy;
              
  prt->left_child NULL;
              
  prt->right_child NULL;
          }
                  
  //if we have a unary operator (!) we must evaluate the following part of the tree beggining
                  //from the right child of that node
          
  else if(prt->data == "!" && prt->left_child == NULL && prt->right_child != NULL) {
                          
  evaluate(prt->right_child);
                          
  int num not(atoi(prt->right_child->data.c_str()));
              
  stringstream bob;
              
  bob << num;
              
  string suzzy(bob.str());
              
  prt->data suzzy;
              
  prt->left_child NULL;
              
  prt->right_child NULL;
                          }

                  
  //if a leaf, do nothing
                  
  else if(prt->left_child == NULL && prt->right_child == NULL);
          else
          {
              
  evaluate(prt->left_child);
              
  evaluate(prt->right_child);
              
  evaluate(prt);
          }
      }

          
  //still not working ok, why?
      
  void clear_help(node_typert// destructor
      
  {
          if( 
  rt != NULL )
          {
              
  clear_helprt->left_child);
              
  clear_helprt->right_child);
              
  delete rt;
          }

      }
      
  void clear()
      {
          
  clear_help(root);
      }

  };

  //Checks Precedence, returns true of: A is higher precendence over B
  bool TakesPrecedence(char OperatorAchar OperatorB)
  {
     if (
  OperatorA == '(') return false;
     if (
  OperatorB == '(') return false;
     if (
  OperatorB == ')') return true;
     if ((
  OperatorA == '!') && (OperatorB == '!')) return false;
     if (
  OperatorA == '!') return true;
     if (
  OperatorB == '!') return false;
     return 
  true;
  }

  node_type *build_node(string x//build a new node for the tree
  {
      
  node_type *new_node;
      
  new_node = new node_type(x);
      return(
  new_node);
  }

  void binary_tree::print(node_type *p//postfix traversal
  {
      if(
  != NULL)
      {
          print(
  p->left_child);
          print(
  p->right_child);
          
  cout << p->data << " ";
      }
  }

  //Creates a copy of a tree passes the roots of the 2
  // trees, r1 being the root of the tree to be copied to
  // and r2 being the root of the tree being copied.
  void copy(node_type *&r1node_type *r2)
  {
      if(
  r2 == NULL)
          
  r1 NULL;
      else
      {
          
  r1 build_node(r2->data);
          
  copy(r1->left_childr2->left_child);
          
  copy(r1->right_childr2->right_child);
      }
  }

  /*********** Checks if expression is ok **********/
  bool isok(string exp)
  {
      
  char check;
      
  int error=0;
      
  int lb=0;
      
  int rb=0;
          
  //will check every character in the string
      
  for(unsigned int m=0;exp.size(); m++)
      {
          
  check exp[m];
          if(
  IsOperand(check))
          {
                          
  //if after an operand there's a left bracket
                          
  if(exp[m+1] == '(')
                                  
  error++;
                          else if(
  IsOperand(exp[m+1]))
                                  
  error++;
                          else if(
  exp[m+1] == '!')
                                  
  error++;
          }
          else if(
  IsOperator(check))
          {
              if(
  check == ')')
              {
                  
  rb++;
                  if(
  exp[m+1]=='#' || exp[m+1]=='|' || exp[m+1]=='>' || exp[m+1]=='&' || exp[m+1]=='<' || exp[m+1]==')')
                  {
                                          
  //if it's the last character of the string
                                          
  if(m+== exp.size()) //if it ends the string
                                                  
  error++;
                      
  m++;
                      if(
  exp[m] == ')')
                          
  rb++;
                  }
                                  else if(
  IsOperand(exp[m+1]))
                                          
  error++;
                  else if(
  IsOperator(exp[m+1]))//si es '('
                                          
  error++;
              }
              else if(
  check == '(')
              {
                  
  lb++;
                  if(
  exp[m+1] =='(')
                  {
                      
  m++;
                      
  lb++;
                  }
                  else if(
  IsOperator(exp[m+1]) && exp[m+1] != '!')
                      
  error++;
              }
              else  
  //if it's >,<,!,|,#, or &
              
  {
                                  
  //if it's the last character of the string
                                  
  if(m+== exp.size()) //if it ends the string
                                          
  error++;
                                  
  //if it's the first one and not a "not"
                                  
  else if(== && check != '!')
                                          
  error++;
                  else if(
  exp[m+1] == '(')
                  {
                      
  m++;
                      
  lb++;
                  }
                  else if(
  IsOperator(exp[m+1]) && exp[m+1] != '!')
                      
  error++;
              }
          }
          else    
  //when it's not an operator nor an operand
              
  error++;
      }

      if(
  error == && lb==rb)
          return(
  true);
      else
          return(
  false);
  }
  /*******************************************/

  char logic(string infix) {
      
  binary_tree etree;
      
  stack<binary_treeNodeStack;
      
  stack<charOpStack;
      
  char c;
          
  string tempstring;
          
  binary_tree temp;
          
  binary_tree temp_tree;
          
  string thisstring="";

          for(
  unsigned int i=0;i<infix.size();i++) {
          
  infix[i];
          if(
  IsOperand(c)) {//if operand, create tree and push into NodeStack
                          
  tempstring "";
              
  tempstring tempstring c;
              
  temp.root build_node(tempstring);
              
  NodeStack.push(temp);
                  }
          
  //Else if Operator, check precedence and push into OpStack
          
  else if(== '#' || == '|' || == '>' || == '&' || == '<' || == '!') {
              if(
  OpStack.empty()) OpStack.push(c);
              else if(
  OpStack.top() == '('OpStack.push(c);
              else if(
  TakesPrecedence(cOpStack.top())) OpStack.push(c);
              else {
                  while(!
  OpStack.empty() && TakesPrecedence(OpStack.top(), c)){
                                          
  thisstring="";
                      
  thisstring thisstring OpStack.top();
                      
  etree.root build_node(thisstring);
                      
  copy(temp_tree.root,NodeStack.top().root);
                      
  NodeStack.pop();
                      
  etree.root->right_child temp_tree.root;
                      
  temp_tree.root NULL;
                                          
  //must evaluate different if !
                                          
  if(OpStack.top() != '!') {
                              
  copy(temp_tree.root,NodeStack.top().root);
                              
  etree.root->left_child temp_tree.root;
                              
  NodeStack.pop();
                              
  temp_tree.root NULL;
                                                  }
                                          else 
  etree.root->left_child NULL;
                                          
  OpStack.pop();
                      
  copy(temp_tree.rootetree.root);
                      
  NodeStack.push(temp_tree);
                      
  etree.root NULL;
                          }
                  
  OpStack.push(c);
                      }
                  }
          else if(
  == '('OpStack.push(c);//a bracket process begins
          
  else if(== ')') {//bracket process ends
              
  while(OpStack.top() != '(') {
                                  
  //will evaluate everything that's inside a pair
                                  //of brackets
                                  
  thisstring="";
                  
  thisstring thisstring OpStack.top();
                  
  etree.root build_node(thisstring);
                  
  copy(temp_tree.root,NodeStack.top().root);
                  
  NodeStack.pop();
                  
  etree.root->right_child temp_tree.root;
                  
  temp_tree.root NULL;
                                  if(
  OpStack.top() != '!') {
                          
  copy(temp_tree.root,NodeStack.top().root);
                      
  etree.root->left_child temp_tree.root;
                      
  NodeStack.pop();
                      
  temp_tree.root NULL;
                                          }
                                  else 
  etree.root->left_child NULL;
                                  
  OpStack.pop();
                  
  copy(temp_tree.rootetree.root);
                  
  NodeStack.push(temp_tree);
                  
  etree.root NULL;
                      }
              
  OpStack.pop();
                  }
              } 
  // end of for loop
          
  if(OpStack.empty()) { //in case we only had an operand in our string
                  
  copy(etree.root,NodeStack.top().root);
                  
  NodeStack.pop();
                  }
          else while(!
  OpStack.empty()) {//While OpStack not empty, pop that stack and create tree
                  
  thisstring="";
                 
  thisstring thisstring OpStack.top();
              
  etree.root build_node(thisstring);
          
  copy(temp_tree.root,NodeStack.top().root);
                  
  NodeStack.pop();
              
  etree.root->right_child temp_tree.root;
                 
  temp_tree.root NULL;
                  if(
  OpStack.top() != '!') {
                  
  copy(temp_tree.root,NodeStack.top().root);
                          
  etree.root->left_child temp_tree.root;
                     
  NodeStack.pop();
                  
  temp_tree.root NULL;
                          }
                  else 
  etree.root->left_child NULL;
                  
  OpStack.pop();
              
  copy(temp_tree.rootetree.root);
          
  NodeStack.push(temp_tree);
                 if(!
  OpStack.empty()) {
                         
  etree.root NULL;
                          }
                  }
      
  etree.evaluate();//do we have to be geniuses?
          
  return etree.root->data[0]; //now the result is in the root of the tree
          
  //end of function

  #endif 
  main
  PHP Code:
  #include <condefs.h>
  #include <math.h>
  #include <iostream.h>
  #include <conio.h>
  #include <string.h>
  #include "logical.h"

  char dalevalor(char vectorchar * var, char variable) {
          
  unsigned int i=0,f=0;
          while(
  i<strlen(var) && == 0) {
                  if(var[
  i] == variable1;
                  else 
  i++;
                  }
          if(
  f==1) return vector[i];
          else return 
  variable;
          }

  void cambiaexp(char originalchar destinochar vectorchar * var) {
          
  unsigned int i;
          for(
  i=0;i<=strlen(original);i++) {
                  if(!
  IsOperator(original[i])) destino[i] = dalevalor(vector,var,original[i]);
                  else 
  destino[i] = original[i];
                  }
          }

  void rotate(char vectorint movint tam) {
          
  int i,j;
          if(
  mov>tammov tam;
          for(
  i=0;i<mov;i++) {
                  for(
  j=tam;j>=1;j--){
                          
  vector[j] = vector[j-1];
                          
  vector[j-1] = '0';
                          }
                  }
          
  vector[tam] = '\0';
          }

  int cuentavar(char original) {
          
  unsigned int i,max=0;
          for(
  i=0;i<strlen(original);i++) {
                  if(
  original[i] == 'p' && max 1max 1;
                  if(
  original[i] == 'q' && max 2max 2;
                  if(
  original[i] == 'r' && max 3max 3;
                  if(
  original[i] == 's' && max 4max 4;
                  }
          return 
  max;
          }

  int main() {
          
  char original[30];
          
  char evaluable[30];
          
  char o;
          
  string infix "";
          
  char matriz[16][5];
          
  char variables[] = {"pqrs"};
          
  int i,j,maxX,maxY;
          
  char temp[5];

          do {
                  
  cout<<"Inserta la expresion logica a evaluar: ";
                  
  cin>>original;
                  
  cout<<"--------------------------------------"<<endl;
                  
  cout<<"Expresion a evaluar : ";
                  
  cout<<original<<endl;
                  
  cout<<"--------------------------------------"<<endl;
                  
  maxX cuentavar(original);//we must see how many variables we are using
                  
  maxY pow(2,maxX);//and amount of expressions to evaluate
                  
  for(i=0;i<maxX;i++) cout<<variables[i];
                  
  cout<<" |      Expresion"<<endl;
                  
  cout<<"--------------------------------------"<<endl;
                  
  //we need to fill the matrix with the right values
                  
  for(i=0;i<maxY;i++) {
                          
  itoa(i,temp,2);
                          
  rotate(temp,maxX-(strlen(temp)),maxX);
                          for(
  j=0;j<maxX;j++) {
                                  
  matriz[i][j] = temp[j];
                                  }
                          
  matriz[i][j] = '\0';
                          }

                  
  //the two following lines will give us an example expression in
                  //order to evaluate it and know it's ok
                  
  cambiaexp(&original[0],&evaluable[0],matriz[0],variables);
                  
  infix evaluable;
                  if(!
  isok(infix)) {
                          
  cout<<"**************************************"<<endl;
                          
  cout<<"         Expresion incorrecta"<<endl;
                          
  cout<<"**************************************"<<endl;
                          
  cout<<"   & igual a AND"<<endl;
                          
  cout<<"   | igual a OR"<<endl;
                          
  cout<<"   # igual a XOR"<<endl;
                          
  cout<<"   ! igual a NOT"<<endl;
                          
  cout<<"   > igual a implicacion"<<endl;
                          
  cout<<"   < igual a doble implicacion"<<endl;
                          
  cout<<"**************************************"<<endl;
                          }
                  else {
                          for(
  i=0;i<maxY;i++) {
                                  
  cambiaexp(&original[0],&evaluable[0],matriz[i],variables);
                                  
  infix evaluable;
                                  
  cout<<matriz[i]<<" | "<<infix<<"   resulta en   "<<logic(infix)<<endl;
                                  }
                          
  cout<<"--------------------------------------"<<endl;
                          }
                  
  cout<<"Desea insertar otra expresion (S/N)? ";
                  
  cin>>o;
                  
  toupper(o);
                  
  cout<<endl;
                  } while(
  == 'S');
          } 
  Không biết phải cái bạn tìm không, đọc cũng oải quá T_T

 4. #4
  Ngày gia nhập
  01 2008
  Nơi ở
  Rất đông người
  Bài viết
  744

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi duongtulang Xem bài viết
  Một biểu thức số học được lưu trong cây biểu thức, hãy thực hiện:
  a) Mô tả cấu trúc cây biểu thức
  b) Đếm số phép toán trong cây biểu thức
  c) Đếm số toán hạng trong cây biểu thức

  ----Ý CỦA EM LÀ----
  câu a)
  Các toán hạng thì khai báo kiểu int, con các phét toán '+', '-', '*', '/', '%'
  thì mình phải khai báo như thế nào vậy các anh
  Theo như đề mà suy ra, mình nghĩ bạn không cần phải quan tâm đến cái cây đâu. Hãy coi như cái cây đã được khai báo rồi. Bạn chỉ viết code để hiển thị nó ra thôi.

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi duongtulang Xem bài viết
  Duyệt cây theo LNR thi:
  b) Đếm số phép toán trong cây biểu thức là đếm số nút trong của cây
  c) Đếm số toán hạng trong cây biểu thức là đếm số nút lá của cây

  Ý em như vậy có đúng không mấy anh chị?
  Đúng.

 5. #5
  Ngày gia nhập
  10 2006
  Nơi ở
  In Your Bugs
  Bài viết
  823

  Kid nghĩ rằng nếu có câu a
  Mô tả cấu trúc cây biểu thức
  Thì dĩ nhiên phải mô tả cả cây biểu thức rồi .

 6. #6
  Ngày gia nhập
  07 2010
  Bài viết
  8

  Mặc định biểu thức số học trong cây xử lý như thế nào?

  [QUOTE=rox_rook;29560]Về cấu trúc dữ liệu mà học tới cây nhị phần thì cũng rắc rối rùi, nói giảng thì chắc không ai dám giảng hết phần này được, cài đặt nó cũng khá rắc rối. Mình có source sưu tầm về nó đây, bạn chịu khó đọc đỡ nhé, còn cái cây Binary của mình bữa h viết vẫn chưa xong T_T (vô học lại rùi hic hic). Bạn chịu khó nghiên cứu nhé :
  logical.h
  PHP Code:
  #ifndef _LOGICAL_H_
  #define _LOGICAL_H_

  #include <iostream>
  #include <string>
  #include <math.h>
  #include <sstream>
  #include <iostream>
  #include <stack>

  using namespace std;

  //negacion de num
  int not(int num) {
          if(
  num == 1num 0;
          else 
  num 1;
          return 
  num;
          }

  // Overloaded function, checks a string for an operator
  bool IsOperator(string mystring)
  {
      if(
  mystring == "#" || mystring == ">" || mystring == "|" || mystring == "<" || mystring == "&" || mystring == "!")
          return(
  true);
      else
          return(
  false);
  }

  // Overloaded function, checks a character for an operator
  bool IsOperator(char ops)
  {
      if(
  ops == '#' || ops == '|' || ops == '>' || ops == '&' || ops == '<' || ops == '!' || ops == '(' || ops == ')')
          return(
  true);
      else
          return(
  false);
  }

  bool IsOperand(char ch//Checks for character to be an operand
  {
     if (
  ch == '0' || ch == '1')
        return 
  true;
     else
        return 
  false;
  }

  //Binary Tree Definition and Implementation
  class node_type
  {
  public:
      
  string data;
      
  node_type *left_child;
      
  node_type *right_child;
      
  node_type(string k)
      {
          
  data=k;
          
  left_child NULL;
          
  right_child NULL;
      }
  };

  class 
  binary_tree
  {
  public:
      
  node_type *root;
      
  void print(node_type *r); // Postfix traversal
      
  binary_tree(void) { root NULL;}
      
  void print(void) {print (root);}
      
  void evaluate()
      {
          
  evaluate(root);
      }
      
  void evaluate(node_typeprt//recursive tree evaluation
      
  {
                  
  //if it's a binary operator and both sons are leafs
          
  if((IsOperator(prt->data) && prt->data != "!" && !IsOperator(prt->left_child->data) && !IsOperator(prt->right_child->data)))
          {
              
  int num 0;
              
  int num1 atoi(prt->left_child->data.c_str());
              
  int num2 atoi(prt->right_child->data.c_str());
              if(
  prt->data == "|")
                
  num num1 num2;
              else if(
  prt->data == ">")
                
  num not(not(num2)&num1);
              else if(
  prt->data == "&")
                
  num num1 num2;
              else if(
  prt->data == "<")
                
  num not((not(num1)&num2)|(num1&not(num2)));
                          else if(
  prt->data == "#")
                            
  num = (not(num1)&num2)|(num1&not(num2));
              
  stringstream bob;
              
  bob << num;
              
  string suzzy(bob.str());
              
  prt->data suzzy;
              
  prt->left_child NULL;
              
  prt->right_child NULL;
          }
                  
  //if we have a unary operator (!) we must evaluate the following part of the tree beggining
                  //from the right child of that node
          
  else if(prt->data == "!" && prt->left_child == NULL && prt->right_child != NULL) {
                          
  evaluate(prt->right_child);
                          
  int num not(atoi(prt->right_child->data.c_str()));
              
  stringstream bob;
              
  bob << num;
              
  string suzzy(bob.str());
              
  prt->data suzzy;
              
  prt->left_child NULL;
              
  prt->right_child NULL;
                          }

                  
  //if a leaf, do nothing
                  
  else if(prt->left_child == NULL && prt->right_child == NULL);
          else
          {
              
  evaluate(prt->left_child);
              
  evaluate(prt->right_child);
              
  evaluate(prt);
          }
      }

          
  //still not working ok, why?
      
  void clear_help(node_typert// destructor
      
  {
          if( 
  rt != NULL )
          {
              
  clear_helprt->left_child);
              
  clear_helprt->right_child);
              
  delete rt;
          }

      }
      
  void clear()
      {
          
  clear_help(root);
      }

  };

  //Checks Precedence, returns true of: A is higher precendence over B
  bool TakesPrecedence(char OperatorAchar OperatorB)
  {
     if (
  OperatorA == '(') return false;
     if (
  OperatorB == '(') return false;
     if (
  OperatorB == ')') return true;
     if ((
  OperatorA == '!') && (OperatorB == '!')) return false;
     if (
  OperatorA == '!') return true;
     if (
  OperatorB == '!') return false;
     return 
  true;
  }

  node_type *build_node(string x//build a new node for the tree
  {
      
  node_type *new_node;
      
  new_node = new node_type(x);
      return(
  new_node);
  }

  void binary_tree::print(node_type *p//postfix traversal
  {
      if(
  != NULL)
      {
          print(
  p->left_child);
          print(
  p->right_child);
          
  cout << p->data << " ";
      }
  }

  //Creates a copy of a tree passes the roots of the 2
  // trees, r1 being the root of the tree to be copied to
  // and r2 being the root of the tree being copied.
  void copy(node_type *&r1node_type *r2)
  {
      if(
  r2 == NULL)
          
  r1 NULL;
      else
      {
          
  r1 build_node(r2->data);
          
  copy(r1->left_childr2->left_child);
          
  copy(r1->right_childr2->right_child);
      }
  }

  /*********** Checks if expression is ok **********/
  bool isok(string exp)
  {
      
  char check;
      
  int error=0;
      
  int lb=0;
      
  int rb=0;
          
  //will check every character in the string
      
  for(unsigned int m=0;exp.size(); m++)
      {
          
  check exp[m];
          if(
  IsOperand(check))
          {
                          
  //if after an operand there's a left bracket
                          
  if(exp[m+1] == '(')
                                  
  error++;
                          else if(
  IsOperand(exp[m+1]))
                                  
  error++;
                          else if(
  exp[m+1] == '!')
                                  
  error++;
          }
          else if(
  IsOperator(check))
          {
              if(
  check == ')')
              {
                  
  rb++;
                  if(
  exp[m+1]=='#' || exp[m+1]=='|' || exp[m+1]=='>' || exp[m+1]=='&' || exp[m+1]=='<' || exp[m+1]==')')
                  {
                                          
  //if it's the last character of the string
                                          
  if(m+== exp.size()) //if it ends the string
                                                  
  error++;
                      
  m++;
                      if(
  exp[m] == ')')
                          
  rb++;
                  }
                                  else if(
  IsOperand(exp[m+1]))
                                          
  error++;
                  else if(
  IsOperator(exp[m+1]))//si es '('
                                          
  error++;
              }
              else if(
  check == '(')
              {
                  
  lb++;
                  if(
  exp[m+1] =='(')
                  {
                      
  m++;
                      
  lb++;
                  }
                  else if(
  IsOperator(exp[m+1]) && exp[m+1] != '!')
                      
  error++;
              }
              else  
  //if it's >,<,!,|,#, or &
              
  {
                                  
  //if it's the last character of the string
                                  
  if(m+== exp.size()) //if it ends the string
                                          
  error++;
                                  
  //if it's the first one and not a "not"
                                  
  else if(== && check != '!')
                                          
  error++;
                  else if(
  exp[m+1] == '(')
                  {
                      
  m++;
                      
  lb++;
                  }
                  else if(
  IsOperator(exp[m+1]) && exp[m+1] != '!')
                      
  error++;
              }
          }
          else    
  //when it's not an operator nor an operand
              
  error++;
      }

      if(
  error == && lb==rb)
          return(
  true);
      else
          return(
  false);
  }
  /*******************************************/

  char logic(string infix) {
      
  binary_tree etree;
      
  stack<binary_treeNodeStack;
      
  stack<charOpStack;
      
  char c;
          
  string tempstring;
          
  binary_tree temp;
          
  binary_tree temp_tree;
          
  string thisstring="";

          for(
  unsigned int i=0;i<infix.size();i++) {
          
  infix[i];
          if(
  IsOperand(c)) {//if operand, create tree and push into NodeStack
                          
  tempstring "";
              
  tempstring tempstring c;
              
  temp.root build_node(tempstring);
              
  NodeStack.push(temp);
                  }
          
  //Else if Operator, check precedence and push into OpStack
          
  else if(== '#' || == '|' || == '>' || == '&' || == '<' || == '!') {
              if(
  OpStack.empty()) OpStack.push(c);
              else if(
  OpStack.top() == '('OpStack.push(c);
              else if(
  TakesPrecedence(cOpStack.top())) OpStack.push(c);
              else {
                  while(!
  OpStack.empty() && TakesPrecedence(OpStack.top(), c)){
                                          
  thisstring="";
                      
  thisstring thisstring OpStack.top();
                      
  etree.root build_node(thisstring);
                      
  copy(temp_tree.root,NodeStack.top().root);
                      
  NodeStack.pop();
                      
  etree.root->right_child temp_tree.root;
                      
  temp_tree.root NULL;
                                          
  //must evaluate different if !
                                          
  if(OpStack.top() != '!') {
                              
  copy(temp_tree.root,NodeStack.top().root);
                              
  etree.root->left_child temp_tree.root;
                              
  NodeStack.pop();
                              
  temp_tree.root NULL;
                                                  }
                                          else 
  etree.root->left_child NULL;
                                          
  OpStack.pop();
                      
  copy(temp_tree.rootetree.root);
                      
  NodeStack.push(temp_tree);
                      
  etree.root NULL;
                          }
                  
  OpStack.push(c);
                      }
                  }
          else if(
  == '('OpStack.push(c);//a bracket process begins
          
  else if(== ')') {//bracket process ends
              
  while(OpStack.top() != '(') {
                                  
  //will evaluate everything that's inside a pair
                                  //of brackets
                                  
  thisstring="";
                  
  thisstring thisstring OpStack.top();
                  
  etree.root build_node(thisstring);
                  
  copy(temp_tree.root,NodeStack.top().root);
                  
  NodeStack.pop();
                  
  etree.root->right_child temp_tree.root;
                  
  temp_tree.root NULL;
                                  if(
  OpStack.top() != '!') {
                          
  copy(temp_tree.root,NodeStack.top().root);
                      
  etree.root->left_child temp_tree.root;
                      
  NodeStack.pop();
                      
  temp_tree.root NULL;
                                          }
                                  else 
  etree.root->left_child NULL;
                                  
  OpStack.pop();
                  
  copy(temp_tree.rootetree.root);
                  
  NodeStack.push(temp_tree);
                  
  etree.root NULL;
                      }
              
  OpStack.pop();
                  }
              } 
  // end of for loop
          
  if(OpStack.empty()) { //in case we only had an operand in our string
                  
  copy(etree.root,NodeStack.top().root);
                  
  NodeStack.pop();
                  }
          else while(!
  OpStack.empty()) {//While OpStack not empty, pop that stack and create tree
                  
  thisstring="";
                 
  thisstring thisstring OpStack.top();
              
  etree.root build_node(thisstring);
          
  copy(temp_tree.root,NodeStack.top().root);
                  
  NodeStack.pop();
              
  etree.root->right_child temp_tree.root;
                 
  temp_tree.root NULL;
                  if(
  OpStack.top() != '!') {
                  
  copy(temp_tree.root,NodeStack.top().root);
                          
  etree.root->left_child temp_tree.root;
                     
  NodeStack.pop();
                  
  temp_tree.root NULL;
                          }
                  else 
  etree.root->left_child NULL;
                  
  OpStack.pop();
              
  copy(temp_tree.rootetree.root);
          
  NodeStack.push(temp_tree);
                 if(!
  OpStack.empty()) {
                         
  etree.root NULL;
                          }
                  }
      
  etree.evaluate();//do we have to be geniuses?
          
  return etree.root->data[0]; //now the result is in the root of the tree
          
  //end of function

  #endif 
  đoạn code của ông vissual C++ nó báo lỗi "expected unqualified-id before "!"token" ở dòng 14:int not(int num).ông có hiểu lỗi đó là gì không?Đây là code cho chuơng trình nào vậy?

 7. #7
  Ngày gia nhập
  05 2009
  Nơi ở
  VietNam - HCM
  Bài viết
  32

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi duongtulang Xem bài viết
  Một biểu thức số học được lưu trong cây biểu thức, hãy thực hiện:
  a) Mô tả cấu trúc cây biểu thức
  b) Đếm số phép toán trong cây biểu thức
  c) Đếm số toán hạng trong cây biểu thức

  ----Ý CỦA EM LÀ----
  câu a)
  Các toán hạng thì khai báo kiểu int, con các phét toán '+', '-', '*', '/', '%'
  thì mình phải khai báo như thế nào vậy các anh
  Duyệt cây theo LNR thi:
  b) Đếm số phép toán trong cây biểu thức là đếm số nút trong của cây
  c) Đếm số toán hạng trong cây biểu thức là đếm số nút lá của cây

  Ý em như vậy có đúng không mấy anh chị?
  em đang gặp rắc rối là không biết khai báo các phép toán như thế nào. Nhờ các anh chị giúp em.
  Xin cám on nhiều.
  trả lời :
  a, mình cũng nghĩ là khai báo kiểu char cho cả toán hạng và toán tử.
  b, số phép toán là số node, mà không phải là node lá (tức là số toán tử).
  c, cái này thì là số node lá rùi (vì là toán tử thì nó phải có con)

  bạn chỉ cần đếm các node, nếu ko là lá thì là toán tử.
  còn đếm lá thì dễ rùi

  bạn hỉu rùi chứ.

 8. #8
  Ngày gia nhập
  05 2009
  Nơi ở
  VietNam - HCM
  Bài viết
  32

  [QUOTE=huydaibang;153974]
  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi rox_rook Xem bài viết
  Về cấu trúc dữ liệu mà học tới cây nhị phần thì cũng rắc rối rùi, nói giảng thì chắc không ai dám giảng hết phần này được, cài đặt nó cũng khá rắc rối. Mình có source sưu tầm về nó đây, bạn chịu khó đọc đỡ nhé, còn cái cây Binary của mình bữa h viết vẫn chưa xong T_T (vô học lại rùi hic hic). Bạn chịu khó nghiên cứu nhé :
  logical.h
  PHP Code:
  #ifndef _LOGICAL_H_
  #define _LOGICAL_H_

  #include <iostream>
  #include <string>
  #include <math.h>
  #include <sstream>
  #include <iostream>
  #include <stack>

  using namespace std;

  //negacion de num
  int not(int num) {
          if(
  num == 1num 0;
          else 
  num 1;
          return 
  num;
          }

  // Overloaded function, checks a string for an operator
  bool IsOperator(string mystring)
  {
      if(
  mystring == "#" || mystring == ">" || mystring == "|" || mystring == "<" || mystring == "&" || mystring == "!")
          return(
  true);
      else
          return(
  false);
  }

  // Overloaded function, checks a character for an operator
  bool IsOperator(char ops)
  {
      if(
  ops == '#' || ops == '|' || ops == '>' || ops == '&' || ops == '<' || ops == '!' || ops == '(' || ops == ')')
          return(
  true);
      else
          return(
  false);
  }

  bool IsOperand(char ch//Checks for character to be an operand
  {
     if (
  ch == '0' || ch == '1')
        return 
  true;
     else
        return 
  false;
  }

  //Binary Tree Definition and Implementation
  class node_type
  {
  public:
      
  string data;
      
  node_type *left_child;
      
  node_type *right_child;
      
  node_type(string k)
      {
          
  data=k;
          
  left_child NULL;
          
  right_child NULL;
      }
  };

  class 
  binary_tree
  {
  public:
      
  node_type *root;
      
  void print(node_type *r); // Postfix traversal
      
  binary_tree(void) { root NULL;}
      
  void print(void) {print (root);}
      
  void evaluate()
      {
          
  evaluate(root);
      }
      
  void evaluate(node_typeprt//recursive tree evaluation
      
  {
                  
  //if it's a binary operator and both sons are leafs
          
  if((IsOperator(prt->data) && prt->data != "!" && !IsOperator(prt->left_child->data) && !IsOperator(prt->right_child->data)))
          {
              
  int num 0;
              
  int num1 atoi(prt->left_child->data.c_str());
              
  int num2 atoi(prt->right_child->data.c_str());
              if(
  prt->data == "|")
                
  num num1 num2;
              else if(
  prt->data == ">")
                
  num not(not(num2)&num1);
              else if(
  prt->data == "&")
                
  num num1 num2;
              else if(
  prt->data == "<")
                
  num not((not(num1)&num2)|(num1&not(num2)));
                          else if(
  prt->data == "#")
                            
  num = (not(num1)&num2)|(num1&not(num2));
              
  stringstream bob;
              
  bob << num;
              
  string suzzy(bob.str());
              
  prt->data suzzy;
              
  prt->left_child NULL;
              
  prt->right_child NULL;
          }
                  
  //if we have a unary operator (!) we must evaluate the following part of the tree beggining
                  //from the right child of that node
          
  else if(prt->data == "!" && prt->left_child == NULL && prt->right_child != NULL) {
                          
  evaluate(prt->right_child);
                          
  int num not(atoi(prt->right_child->data.c_str()));
              
  stringstream bob;
              
  bob << num;
              
  string suzzy(bob.str());
              
  prt->data suzzy;
              
  prt->left_child NULL;
              
  prt->right_child NULL;
                          }

                  
  //if a leaf, do nothing
                  
  else if(prt->left_child == NULL && prt->right_child == NULL);
          else
          {
              
  evaluate(prt->left_child);
              
  evaluate(prt->right_child);
              
  evaluate(prt);
          }
      }

          
  //still not working ok, why?
      
  void clear_help(node_typert// destructor
      
  {
          if( 
  rt != NULL )
          {
              
  clear_helprt->left_child);
              
  clear_helprt->right_child);
              
  delete rt;
          }

      }
      
  void clear()
      {
          
  clear_help(root);
      }

  };

  //Checks Precedence, returns true of: A is higher precendence over B
  bool TakesPrecedence(char OperatorAchar OperatorB)
  {
     if (
  OperatorA == '(') return false;
     if (
  OperatorB == '(') return false;
     if (
  OperatorB == ')') return true;
     if ((
  OperatorA == '!') && (OperatorB == '!')) return false;
     if (
  OperatorA == '!') return true;
     if (
  OperatorB == '!') return false;
     return 
  true;
  }

  node_type *build_node(string x//build a new node for the tree
  {
      
  node_type *new_node;
      
  new_node = new node_type(x);
      return(
  new_node);
  }

  void binary_tree::print(node_type *p//postfix traversal
  {
      if(
  != NULL)
      {
          print(
  p->left_child);
          print(
  p->right_child);
          
  cout << p->data << " ";
      }
  }

  //Creates a copy of a tree passes the roots of the 2
  // trees, r1 being the root of the tree to be copied to
  // and r2 being the root of the tree being copied.
  void copy(node_type *&r1node_type *r2)
  {
      if(
  r2 == NULL)
          
  r1 NULL;
      else
      {
          
  r1 build_node(r2->data);
          
  copy(r1->left_childr2->left_child);
          
  copy(r1->right_childr2->right_child);
      }
  }

  /*********** Checks if expression is ok **********/
  bool isok(string exp)
  {
      
  char check;
      
  int error=0;
      
  int lb=0;
      
  int rb=0;
          
  //will check every character in the string
      
  for(unsigned int m=0;exp.size(); m++)
      {
          
  check exp[m];
          if(
  IsOperand(check))
          {
                          
  //if after an operand there's a left bracket
                          
  if(exp[m+1] == '(')
                                  
  error++;
                          else if(
  IsOperand(exp[m+1]))
                                  
  error++;
                          else if(
  exp[m+1] == '!')
                                  
  error++;
          }
          else if(
  IsOperator(check))
          {
              if(
  check == ')')
              {
                  
  rb++;
                  if(
  exp[m+1]=='#' || exp[m+1]=='|' || exp[m+1]=='>' || exp[m+1]=='&' || exp[m+1]=='<' || exp[m+1]==')')
                  {
                                          
  //if it's the last character of the string
                                          
  if(m+== exp.size()) //if it ends the string
                                                  
  error++;
                      
  m++;
                      if(
  exp[m] == ')')
                          
  rb++;
                  }
                                  else if(
  IsOperand(exp[m+1]))
                                          
  error++;
                  else if(
  IsOperator(exp[m+1]))//si es '('
                                          
  error++;
              }
              else if(
  check == '(')
              {
                  
  lb++;
                  if(
  exp[m+1] =='(')
                  {
                      
  m++;
                      
  lb++;
                  }
                  else if(
  IsOperator(exp[m+1]) && exp[m+1] != '!')
                      
  error++;
              }
              else  
  //if it's >,<,!,|,#, or &
              
  {
                                  
  //if it's the last character of the string
                                  
  if(m+== exp.size()) //if it ends the string
                                          
  error++;
                                  
  //if it's the first one and not a "not"
                                  
  else if(== && check != '!')
                                          
  error++;
                  else if(
  exp[m+1] == '(')
                  {
                      
  m++;
                      
  lb++;
                  }
                  else if(
  IsOperator(exp[m+1]) && exp[m+1] != '!')
                      
  error++;
              }
          }
          else    
  //when it's not an operator nor an operand
              
  error++;
      }

      if(
  error == && lb==rb)
          return(
  true);
      else
          return(
  false);
  }
  /*******************************************/

  char logic(string infix) {
      
  binary_tree etree;
      
  stack<binary_treeNodeStack;
      
  stack<charOpStack;
      
  char c;
          
  string tempstring;
          
  binary_tree temp;
          
  binary_tree temp_tree;
          
  string thisstring="";

          for(
  unsigned int i=0;i<infix.size();i++) {
          
  infix[i];
          if(
  IsOperand(c)) {//if operand, create tree and push into NodeStack
                          
  tempstring "";
              
  tempstring tempstring c;
              
  temp.root build_node(tempstring);
              
  NodeStack.push(temp);
                  }
          
  //Else if Operator, check precedence and push into OpStack
          
  else if(== '#' || == '|' || == '>' || == '&' || == '<' || == '!') {
              if(
  OpStack.empty()) OpStack.push(c);
              else if(
  OpStack.top() == '('OpStack.push(c);
              else if(
  TakesPrecedence(cOpStack.top())) OpStack.push(c);
              else {
                  while(!
  OpStack.empty() && TakesPrecedence(OpStack.top(), c)){
                                          
  thisstring="";
                      
  thisstring thisstring OpStack.top();
                      
  etree.root build_node(thisstring);
                      
  copy(temp_tree.root,NodeStack.top().root);
                      
  NodeStack.pop();
                      
  etree.root->right_child temp_tree.root;
                      
  temp_tree.root NULL;
                                          
  //must evaluate different if !
                                          
  if(OpStack.top() != '!') {
                              
  copy(temp_tree.root,NodeStack.top().root);
                              
  etree.root->left_child temp_tree.root;
                              
  NodeStack.pop();
                              
  temp_tree.root NULL;
                                                  }
                                          else 
  etree.root->left_child NULL;
                                          
  OpStack.pop();
                      
  copy(temp_tree.rootetree.root);
                      
  NodeStack.push(temp_tree);
                      
  etree.root NULL;
                          }
                  
  OpStack.push(c);
                      }
                  }
          else if(
  == '('OpStack.push(c);//a bracket process begins
          
  else if(== ')') {//bracket process ends
              
  while(OpStack.top() != '(') {
                                  
  //will evaluate everything that's inside a pair
                                  //of brackets
                                  
  thisstring="";
                  
  thisstring thisstring OpStack.top();
                  
  etree.root build_node(thisstring);
                  
  copy(temp_tree.root,NodeStack.top().root);
                  
  NodeStack.pop();
                  
  etree.root->right_child temp_tree.root;
                  
  temp_tree.root NULL;
                                  if(
  OpStack.top() != '!') {
                          
  copy(temp_tree.root,NodeStack.top().root);
                      
  etree.root->left_child temp_tree.root;
                      
  NodeStack.pop();
                      
  temp_tree.root NULL;
                                          }
                                  else 
  etree.root->left_child NULL;
                                  
  OpStack.pop();
                  
  copy(temp_tree.rootetree.root);
                  
  NodeStack.push(temp_tree);
                  
  etree.root NULL;
                      }
              
  OpStack.pop();
                  }
              } 
  // end of for loop
          
  if(OpStack.empty()) { //in case we only had an operand in our string
                  
  copy(etree.root,NodeStack.top().root);
                  
  NodeStack.pop();
                  }
          else while(!
  OpStack.empty()) {//While OpStack not empty, pop that stack and create tree
                  
  thisstring="";
                 
  thisstring thisstring OpStack.top();
              
  etree.root build_node(thisstring);
          
  copy(temp_tree.root,NodeStack.top().root);
                  
  NodeStack.pop();
              
  etree.root->right_child temp_tree.root;
                 
  temp_tree.root NULL;
                  if(
  OpStack.top() != '!') {
                  
  copy(temp_tree.root,NodeStack.top().root);
                          
  etree.root->left_child temp_tree.root;
                     
  NodeStack.pop();
                  
  temp_tree.root NULL;
                          }
                  else 
  etree.root->left_child NULL;
                  
  OpStack.pop();
              
  copy(temp_tree.rootetree.root);
          
  NodeStack.push(temp_tree);
                 if(!
  OpStack.empty()) {
                         
  etree.root NULL;
                          }
                  }
      
  etree.evaluate();//do we have to be geniuses?
          
  return etree.root->data[0]; //now the result is in the root of the tree
          
  //end of function

  #endif 
  đoạn code của ông vissual C++ nó báo lỗi "expected unqualified-id before "!"token" ở dòng 14:int not(int num).ông có hiểu lỗi đó là gì không?Đây là code cho chuơng trình nào vậy?

  đoạn code trên không chạy cũng ko sao.
  nhưng mình thấy nó đúng rùi đó. chủ topic nên tham khảo rùi tự viết.
  các hàm kiểm tra ký tự có là toán hạng, toán tử... mình chỉ xem sơ qua thấy đúng rùi. hi vọng bạn sẽ tự code được . nhưng quan trọng là bạn phải hiểu cấu trúc của nó, chứ cài đặt chỉ là hình thức thui.

 9. #9
  Ngày gia nhập
  08 2010
  Bài viết
  3

  troi gi ma dai the

Các đề tài tương tự

 1. Làm Chữ chạy trên form C# như thẻ <marquee> trong HTML thế nào?
  Gửi bởi magnet241 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 05-04-2012, 11:55 AM
 2. In thẻ,hóa đơn từ các textbox,combobox,datetimepicker trong form C# như thế nào?
  Gửi bởi snoit trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 04-04-2012, 03:13 PM
 3. Game Tạo Form trong suốt trong C# tựa game Thần Võ như thế nào?
  Gửi bởi tocvang_pro trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 21-09-2011, 04:21 PM
 4. Sử lí như thế nào khi nhập rất chậm trong trình xoạn thảo trong devC
  Gửi bởi toansvcn trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 13
  Bài viết cuối: 23-05-2011, 10:04 PM
 5. Code tìm kiếm trong cây nhị phân trong C++. Lỗi chỉ tìm được từ đầu tiên trong file thôi sửa thế nào?
  Gửi bởi elvish trong diễn đàn Thảo luận, góp ý code C/C++ của bạn
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 11-04-2010, 09:43 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn