Từ 1 tới 5 trên tổng số 5 kết quả

Đề tài: Cây nhị phân tìm kiếm trong C [Mã nguồn trên Turbo C/ Borland C++]

 1. #1
  Ngày gia nhập
  10 2006
  Nơi ở
  Hà Nội
  Bài viết
  146

  Mặc định Cây nhị phân tìm kiếm trong C [Mã nguồn trên Turbo C/ Borland C++]

  cấu trúc cây nhị phân:
  C Code:
  1. typedef struct node {
  2.   int info;
  3.   struct    node  *left;
  4.   struct    node  *right;
  5.   } *BITREE;
  6. //*****************************************
  7. BITREE GetNode(void){
  8.  BITREE p;
  9.  p=(BITREE)malloc (sizeof(struct node));
  10.  return(p);
  11. }
  12. void FreeNode(BITREE p){
  13.  free(p);
  14. }
  15. void Initialize(BITREE *ptree){
  16.  *ptree = NULL;
  17. }
  18. int Empty(BITREE ptree){
  19. if(ptree==NULL) return (1);
  20.   return(0);
  21. }
  22. //*********************************
  23. // Tao mot node la
  24. BITREE MakeNode(int  x){
  25.  BITREE p;
  26.  p=GetNode();
  27.  p->info=x;
  28.  p->left=NULL;
  29.  p->right=NULL;
  30.  return (p);
  31. }
  32. // Tao node  con ben trai
  33. void Setleft(BITREE p,int x){
  34.  if(p==NULL){
  35.      printf("\n Node p khong co thuc");
  36.      delay(2000);
  37.      return;
  38.  }
  39.   else if(p->left !=NULL){
  40.   printf("\n Node p da co nut con ben trai");
  41.   delay(2000);
  42.   return;
  43.  }
  44.   else
  45.     p->left = MakeNode(x);
  46.  }
  47. //Tao node con ben phai cho cay nhi phan
  48.  void Setright( BITREE p,int x){
  49.    if(p==NULL){
  50.     printf("\n Node p khong co thuc");
  51.     delay(2000);
  52.     return;
  53. }
  54.   else if(p->right !=NULL){
  55.     printf("\n Node p da co node con ben phai");
  56.     delay(2000);
  57.     return;
  58. }
  59.    else
  60.      p->right = MakeNode(x);
  61. }
  62. //*****************************************
  63. // Thao tac xoa node con ben trai hoac ben phai cay nhi phan
  64. int DelLeft( BITREE p){
  65.  BITREE q;
  66.  int x;
  67.  if(p==NULL) {
  68.     printf("\n Node p khong co thuc");
  69.     delay(2000);
  70.     exit(0);
  71.    }
  72.  q=p->left;
  73.  x=p->info;
  74.  if(q==NULL) {
  75.        printf("\n Node p khong co node con ben trai");
  76.        delay(2000);
  77.        exit(0);
  78.        }
  79.  if(q->left !=NULL || q->right !=NULL){
  80.        printf("\n q khong phai la node la");
  81.        delay(2000);
  82.        exit(0);
  83.        }
  84.  p->left = NULL;
  85.  FreeNode(q);
  86.  return(x);
  87. }
  88. int DelRight(BITREE p){
  89.  BITREE q;
  90.  int x;
  91.  if(p==NULL){
  92.         printf("\n Node p khong co thuc");
  93.         delay(2000);
  94.         exit(0);
  95.         }
  96.   q=p->right;
  97.   x=q->info;
  98.   if(q==NULL){
  99.         printf("\n Node p khong co node con ben phai");
  100.         delay(2000);
  101.         exit(0);
  102.         }
  103.   if(q->left!=NULL || q->right!=NULL){
  104.         printf("\n Node q khong phai la node la");
  105.         delay(2000);
  106.         exit(0);
  107.         }
  108.   p->right = NULL;
  109.   FreeNode(q);
  110.   return(x);
  111.   }
  112. //**********************************************
  113. //Loai bo nhanh ben trai hay phai hay ca cay
  114.  void DelTree(BITREE proot){
  115.    if(proot->left!=NULL) {
  116.    DelTree(proot->left);
  117.    proot->left=NULL;
  118.    }
  119.    if(proot->right!=NULL) {
  120.    DelTree(proot->right);
  121.    proot->right=NULL;
  122.    }
  123.    free(proot);
  124.  }
  125.  void DelLeftBranch(BITREE proot){
  126.  BITREE p;
  127.  if(proot==NULL){
  128.        printf("\n Cay khong co thuc");
  129.        delay(2000);
  130.        exit;
  131.        }
  132.      p=proot->left;
  133.      DelTree(p);
  134.      proot->left=NULL;
  135.  }
  136.  void DelRightBranch(BITREE proot){
  137.   BITREE p;
  138.   if(proot==NULL){
  139.         printf("\n Cay khong co thuc");
  140.         delay(2000);
  141.         exit;
  142.         }
  143.       p=proot->right;
  144.       DelTree(p);
  145.       proot->right=NULL;
  146.       }
  147. //********************************************
  148. //Tim mot node co noi dung x trong cay
  149. BITREE Search(BITREE proot, int x){
  150.  BITREE p;
  151.  if(proot->info==x) return proot;
  152.  if(proot==NULL) return NULL;
  153.  p=Search(proot->left,x);
  154.  if(p==NULL)
  155.       p=Search(proot->right,x);
  156.  return p;
  157.  }
  158. //************************************************
  159. //Duyet cay theo thu tu truoc, giua, sau
  160. void Truoc(BITREE proot){
  161.   if(proot!=NULL){
  162.        printf("  %d",proot->info);
  163.        Truoc(proot->left);
  164.        Truoc(proot->right);
  165.        }
  166.   }
  167. void Giua(BITREE proot){
  168.   if(proot!=NULL){
  169.       Giua(proot->left);
  170.       printf("  %d",proot->info);
  171.       Giua(proot->right);
  172.       }
  173.   }
  174. void Sau(BITREE proot){
  175.   if(proot!=NULL){
  176.      Sau(proot->left);
  177.      Sau(proot->right);
  178.      printf("  %d",proot->info);
  179.    }
  180.  }
  copy patse cái này và lưu với tệp .H
  Còn đây là tệp chạy
  C Code:
  1. #include"conio.h"
  2. #include"stdio.h"
  3. #include"alloc.h"
  4. #include"dos.h"
  5. #include"process.h"
  6. #include"caynhiphan.h"
  7. void main(void){
  8.     BITREE ptree, p;
  9.     int noidung,noidung1,chucnang;
  10.     Initialize(&ptree);
  11.     do {
  12.         clrscr();
  13.         printf("\n CAY NHI PHAN:");
  14.         printf("\n 1-Tao node goc cua cay");
  15.         printf("\n 2-Them node la ben trai cua cay");
  16.         printf("\n 3-Them node la ben phai cua cay");
  17.         printf("\n 4-Xoa node la ben trai");
  18.         printf("\n 5-Xoa node la ben phai");
  19.         printf("\n 6- Duyet cay theo thu tu truoc");
  20.         printf("\n 7- Duyet cay theo thu tu giua");
  21.         printf("\n 8- Duyet cay theo thu tu sau");
  22.         printf("\n 9- Tim kiem tren cay");
  23.         printf("\n10- Xoa toan bo cay");
  24.         printf("\n11- Xoa nhanh ben trai cua cay");
  25.         printf("\n12- Xoa nhanh ben phai cua cay");
  26.         printf("\n 0-Thoat khoi chuong trinh");
  27.         printf("\n Lua chon chuc nang:");
  28.         scanf("%d", &chucnang);
  29.         switch(chucnang){
  30.             case 1:   if (!Empty(ptree))
  31.                     printf("\n Cay da co node goc");
  32.                   else {
  33.                     printf("\n Noi dung node goc:");
  34.                     scanf("%d",&noidung);
  35.                     ptree= MakeNode(noidung);
  36.                        }
  37.                       delay(1000);
  38.                       break;
  39.                case 2:   if (Empty(ptree))
  40.                     printf("\n Cay chua co goc");
  41.                 else {
  42.                     printf("\n Node la can them:");
  43.                     scanf("%d",&noidung);
  44.                     p=Search(ptree,noidung);
  45.                     if(p==ptree)
  46.                         printf("\n Noi dung bi trung");
  47.                     else {
  48.                         printf("\n Noi dung node cha:");
  49.                         scanf("%d",&noidung1);
  50.                         p=Search(ptree,noidung1);
  51.                         if(p==NULL)
  52.                           printf("\n Khong thay node cha");
  53.                         else
  54.                             Setleft(p,noidung);
  55.                     }
  56.                 }
  57.                 delay(2000);
  58.                  break;
  59.                case 3:  if (Empty(ptree))
  60.                     printf("\n Cay chua co goc");
  61.                 else {
  62.                     printf("\n Node la can them:");
  63.                     scanf("%d",&noidung);
  64.                     p=Search(ptree,noidung);
  65.                     if(p==ptree)
  66.                         printf("\n Noi dung bi trung");
  67.                     else {
  68.                         printf("\n Noi dung node cha:");
  69.                         scanf("%d",&noidung1);
  70.                         p=Search(ptree,noidung1);
  71.                         if(p==NULL)
  72.                           printf("\n Khong thay node cha");
  73.                         else
  74.                             Setright(p,noidung);
  75.                     }
  76.                 }
  77.                 delay(2000);
  78.                 break;
  79.               case 4:   printf("\n Noi dung node cha:");
  80.                 scanf("%d",&noidung);
  81.                 p=Search(ptree, noidung);
  82.                 if(p==NULL)
  83.                     printf("\n Khong thay node cha");
  84.                 else
  85.                     DelLeft(p);
  86.                 delay(2000);
  87.                 break;
  88.               case 5:   printf("\n Noi dung node cha:");
  89.                 scanf("%d",&noidung);
  90.                 p=Search(ptree, noidung);
  91.                 if(p==NULL)
  92.                     printf("\n Khong thay node cha");
  93.                 else
  94.                     DelRight(p);
  95.                 delay(2000);
  96.                 break;
  97.                case 6:  printf("\n Duyet cay theo thu tu truoc:\n");
  98.                 if(Empty(ptree))
  99.                     printf("Cay bi rong");
  100.                 else
  101.                     Truoc(ptree);
  102.                 delay(2000);
  103.                 break;
  104.                case 7:  printf("\n Duyet cay theo thu tu giua:\n");
  105.                 if(Empty(ptree))
  106.                     printf("Cay bi rong");
  107.                 else
  108.                     Giua(ptree);
  109.                 delay(2000);
  110.                 break;
  111.                case 8: printf("\n Duyet cay theo thu tu sau:\n");
  112.                 if(Empty(ptree))
  113.                     printf("Cay bi rong");
  114.                 else
  115.                     Sau(ptree);
  116.                 delay(2000);
  117.                 break;
  118.             case 9:
  119.                 printf("\n Noi dung can tim:");
  120.                 scanf("%d",&noidung);
  121.                 if(Search(ptree,noidung)!=NULL)
  122.                     printf("\n Da tim thay");
  123.                 else
  124.                     printf("\n Khong tim thay");
  125.                 delay(2000);
  126.                 break;
  127.             case 10:
  128.                 DelTree(ptree);
  129.                                                         ptree = NULL;
  130.                 printf("OK ! !");
  131.                 delay(2000);
  132.                 break;
  133.             case 11:
  134.                 DelLeftBranch(ptree);
  135.                 printf("OK ! !");
  136.                 delay(2000);
  137.                 break;
  138.             case 12:
  139.                 DelRightBranch(ptree);
  140.                 printf("OK ! !");
  141.                 delay(2000);
  142.                 break;
  143.             default:
  144.                 break;
  145.  
  146.         }
  147.          }
  148.          while(chucnang!=0);
  149.          DelTree(ptree);
  150.          ptree=NULL;
  151.          getch();
  152.  }

 2. #2
  Ngày gia nhập
  10 2006
  Nơi ở
  Hà Nội
  Bài viết
  146

  Talking Cây nhị phân tìm kiếm viết trong C

  Còn đây là cây nhị phân tìm kiếm: tệp .H
  C Code:
  1. typedef struct node {
  2.   int info;
  3.   struct    node  *left;
  4.   struct    node  *right;
  5.   } *BITREE;
  6. //*****************************************
  7. BITREE GetNode(void){
  8.  BITREE p;
  9.  p=(BITREE)malloc (sizeof(struct node));
  10.  return(p);
  11. }
  12. void FreeNode(BITREE p){
  13.  free(p);
  14. }
  15. void Initialize(BITREE *ptree){
  16.  *ptree = NULL;
  17. }
  18. int Empty(BITREE ptree){
  19. if(ptree==NULL) return (1);
  20.   return(0);
  21. }
  22. //*********************************
  23. // Tao mot node la
  24. BITREE MakeNode(int  x){
  25.  BITREE p;
  26.  p=GetNode();
  27.  p->info=x;
  28.  p->left=NULL;
  29.  p->right=NULL;
  30.  return (p);
  31. }
  32. // Tao node  con ben trai
  33. void Setleft(BITREE p,int x){
  34.  if(p==NULL){
  35.      printf("\n Node p khong co thuc");
  36.      delay(2000);
  37.      return;
  38.  }
  39.   else if(p->left !=NULL){
  40.   printf("\n Node p da co nut con ben trai");
  41.   delay(2000);
  42.   return;
  43.  }
  44.   else
  45.     p->left = MakeNode(x);
  46.  }
  47. //Tao node con ben phai cho cay nhi phan
  48.  void Setright( BITREE p,int x){
  49.    if(p==NULL){
  50.     printf("\n Node p khong co thuc");
  51.     delay(2000);
  52.     return;
  53. }
  54.   else if(p->right !=NULL){
  55.     printf("\n Node p da co node con ben phai");
  56.     delay(2000);
  57.     return;
  58. }
  59.    else
  60.      p->right = MakeNode(x);
  61. }
  62. //*****************************************
  63. // Thao tac xoa node con ben trai hoac ben phai cay nhi phan
  64. int DelLeft( BITREE p){
  65.  BITREE q;
  66.  int x;
  67.  if(p==NULL) {
  68.     printf("\n Node p khong co thuc");
  69.     delay(2000);
  70.     exit(0);
  71.    }
  72.  q=p->left;
  73.  x=p->info;
  74.  if(q==NULL) {
  75.        printf("\n Node p khong co node con ben trai");
  76.        delay(2000);
  77.        exit(0);
  78.        }
  79.  if(q->left !=NULL || q->right !=NULL){
  80.        printf("\n q khong phai la node la");
  81.        delay(2000);
  82.        exit(0);
  83.        }
  84.  p->left = NULL;
  85.  FreeNode(q);
  86.  return(x);
  87. }
  88. int DelRight(BITREE p){
  89.  BITREE q;
  90.  int x;
  91.  if(p==NULL){
  92.         printf("\n Node p khong co thuc");
  93.         delay(2000);
  94.         exit(0);
  95.         }
  96.   q=p->right;
  97.   x=q->info;
  98.   if(q==NULL){
  99.         printf("\n Node p khong co node con ben phai");
  100.         delay(2000);
  101.         exit(0);
  102.         }
  103.   if(q->left!=NULL || q->right!=NULL){
  104.         printf("\n Node q khong phai la node la");
  105.         delay(2000);
  106.         exit(0);
  107.         }
  108.   p->right = NULL;
  109.   FreeNode(q);
  110.   return(x);
  111.   }
  112. //**********************************************
  113. //Loai bo nhanh ben trai hay phai hay ca cay
  114.  void DelTree(BITREE proot){
  115.    if(proot->left!=NULL) {
  116.    DelTree(proot->left);
  117.    proot->left=NULL;
  118.    }
  119.    if(proot->right!=NULL) {
  120.    DelTree(proot->right);
  121.    proot->right=NULL;
  122.    }
  123.    free(proot);
  124.  }
  125.  void DelLeftBranch(BITREE proot){
  126.  BITREE p;
  127.  if(proot==NULL){
  128.        printf("\n Cay khong co thuc");
  129.        delay(2000);
  130.        exit;
  131.        }
  132.      p=proot->left;
  133.      DelTree(p);
  134.      proot->left=NULL;
  135.  }
  136.  void DelRightBranch(BITREE proot){
  137.   BITREE p;
  138.   if(proot==NULL){
  139.         printf("\n Cay khong co thuc");
  140.         delay(2000);
  141.         exit;
  142.         }
  143.       p=proot->right;
  144.       DelTree(p);
  145.       proot->right=NULL;
  146.       }
  147. //********************************************
  148. //Tim mot node co noi dung x trong cay
  149. BITREE Search(BITREE proot, int x){
  150.  BITREE p;
  151.  if(proot->info==x) return proot;
  152.  if(proot==NULL) return NULL;
  153.  p=Search(proot->left,x);
  154.  if(p==NULL)
  155.       p=Search(proot->right,x);
  156.  return p;
  157.  }
  158. //************************************************
  159. //Duyet cay theo thu tu truoc, giua, sau
  160. void Truoc(BITREE proot){
  161.   if(proot!=NULL){
  162.        printf("  %d",proot->info);
  163.        Truoc(proot->left);
  164.        Truoc(proot->right);
  165.        }
  166.   }
  167. void Giua(BITREE proot){
  168.   if(proot!=NULL){
  169.       Giua(proot->left);
  170.       printf("  %d",proot->info);
  171.       Giua(proot->right);
  172.       }
  173.   }
  174. void Sau(BITREE proot){
  175.   if(proot!=NULL){
  176.      Sau(proot->left);
  177.      Sau(proot->right);
  178.      printf("  %d",proot->info);
  179.    }
  180.  }


  Tệp .CPP
  C Code:
  1. #include"conio.h"
  2. #include"stdio.h"
  3. #include"alloc.h"
  4. #include"dos.h"
  5. #include"process.h"
  6. #define MAX 100
  7. #include"caynhiphan.h"
  8. //**********************
  9. //Cac ham tren cay nhi phan tim kiem:
  10. BITREE Search1( BITREE proot,int x){
  11.  BITREE p;
  12.  p=proot;
  13. if(p!=NULL){
  14.   if(x<p->info) Search1(p->left,x);
  15.   if(x>p->info) Search1(p->right,x);
  16.   }
  17.   return(p);
  18. }
  19. //Them mot node cho cay nhi phan tim kiem
  20. void Insert( BITREE proot,int x){
  21.   if(x==proot->info){
  22.      printf("\n Noi dung bi trung ");
  23.      delay(2000);
  24.      return;
  25.      }
  26.   else if(x<proot->info&&proot->left==NULL){
  27.     Setleft(proot,x);
  28.     return;
  29.   }
  30.   else if(x>proot->info&&proot->right==NULL){
  31.     Setright(proot,x);
  32.     return;
  33.   }
  34.   else if(x<proot->info){
  35.     Insert(proot->left,x);
  36.     }
  37.   else Insert(proot->right,x);
  38.   }
  39. //Loai mot node khoi cay nhi phan tim kiem
  40. BITREE Remove(BITREE p){
  41.     BITREE rp,f;
  42.     if(p==NULL){
  43.         printf("\n Nut p khong co thuc");
  44.         delay(2000);return(p);
  45.     }
  46.     if(p->right==NULL)
  47.         rp=p->left;
  48.     else {
  49.         if (p->left==NULL)
  50.             rp = p->right;
  51.         else {
  52.             f=p;
  53.             rp=p->right;
  54.             while(rp->left!=NULL){
  55.                 f=rp;
  56.                 rp=rp->left;
  57.             }
  58.             if(f!=p){
  59.                 f->left =rp->right;
  60.                 rp->right = p->right;
  61.                 rp->left=p->left;
  62.             }
  63.             else
  64.                 rp->left = p->left;
  65.         }
  66.     }
  67.     FreeNode(p);
  68.     return(rp);
  69. }
  70.  
  71.  
  72. //*******************************************************
  73. void main(){
  74.   BITREE ptree,p;
  75.   int chon,noidung;
  76.   Initialize(&ptree);
  77.   do{
  78.   clrscr();
  79.   printf("Menu chon lua:\n");
  80.   printf("\n1- Tao node goc cua cay");
  81.   printf("\n2- Them node vao cay");
  82.   printf("\n3- Loai bo mot node trai khoi cay ");
  83.   printf("\n4- Loai bo mot node phai khoi cay");
  84.   printf("\n5- Loai bo ca cay");
  85.   printf("\n6- Duyet cay theo thu tu truoc");
  86.   printf("\n7- Duyet cay theo thu tu giua");
  87.   printf("\n8- Duyet cay theo thu tu sau");
  88.   printf("\n9- Tim mot node tren cay ");
  89.   printf("\n0- Thoat khoi chuong trinh");
  90.   printf("\n\n Hay chon lua:  ");
  91.   scanf(" %d",&chon);
  92.   switch(chon){
  93.    case 1:
  94.       if (!Empty(ptree))  printf("\n Cay da co node goc");
  95.       else {
  96.           printf("\n Noi dung node goc:");
  97.           scanf("%d",&noidung);
  98.           ptree= MakeNode(noidung);
  99.           }
  100.           delay(1000);
  101.           break;
  102.    case 2:
  103.       if (Empty(ptree))  printf("\n Cay chua co goc");
  104.         else {
  105.           printf("\n Noi dung node can chen:");
  106.           scanf("%d",&noidung);
  107.           Insert(ptree,noidung);
  108.           }
  109.           delay(2000);
  110.           break;
  111.    case 3:
  112.       if(Empty(ptree)) printf("\n Cay chua co goc");
  113.         else {
  114.           printf("\n Noi dung cua node cha :");
  115.           scanf("%d",&noidung);
  116.           p=Search1(ptree,noidung);
  117.           if(p!=NULL) p->left=Remove(p->left);
  118.              else printf("\n Khong co node cha");
  119.           }
  120.           delay(2000);
  121.           break;
  122.    case 4:
  123.            if(Empty(ptree)) printf("\n Cay chua co goc");
  124.         else {
  125.           printf("\n Noi dung cua node cha :");
  126.           scanf("%d",&noidung);
  127.           p=Search1(ptree,noidung);
  128.           if(p!=NULL) p->right=Remove(p->right);
  129.              else printf("\n Khong co node cha");
  130.           }
  131.           delay(2000);
  132.           break;
  133.    case 5:
  134.      DelTree(ptree);
  135.                ptree =NULL;
  136.      printf("\n OK ! !");
  137.      delay(2000);
  138.      break;
  139.    case 6:
  140.      Truoc(ptree);
  141.      delay(3000);
  142.      break;
  143.    case 7:
  144.      Giua(ptree);
  145.      delay(3000);
  146.      break;
  147.    case 8:
  148.      Sau(ptree);
  149.      delay(3000);
  150.      break;
  151.   case 9:
  152.               printf("\n Nhap noi dung can tim kiem:");
  153.               scanf("%d",&noidung);
  154.               p=Search(ptree,noidung);
  155.               if(p!=NULL) printf("\n Da tim thay");
  156.                  else printf("\n Khong tim thay");
  157.               break;            
  158.   }
  159.   }
  160.   while(chon !=0);
  161.   DelTree(ptree);
  162.   ptree =NULL;
  163.   getch();
  164. }

 3. #3
  Ngày gia nhập
  12 2010
  Nơi ở
  hà nội
  Bài viết
  3

  bài đầu tiên chạy trong turbo thì đúng, chạy cfree thì k đc là sao b ơi (đã sửa các lệnh delay,free,exit...để tương thích vs cfree rùi nhé)

 4. #4
  Ngày gia nhập
  03 2012
  Bài viết
  2

  sao mình copy code chạy bị rất nhìu lỗi

 5. #5
  Ngày gia nhập
  11 2010
  Nơi ở
  hell
  Bài viết
  165

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi Huyen_tn Xem bài viết
  sao mình copy code chạy bị rất nhìu lỗi
  cóp ý tưởng thì sẽ không bao giờ sai.còn code thì n yếu tố lắm.túm lại là hên xui
  HT117-5277

Các đề tài tương tự

 1. Code C++ Đồ họa 2D trên nền DOS : Vẽ bánh xe với Turbo C/Borland C
  Gửi bởi luan_cs trong diễn đàn Thủ thuật, Tutorials và Mã nguồn C/C++/C++0x
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 24-09-2014, 08:37 PM
 2. Có cách nào khai báo dãy kí tự trong C++ chạy trên Turbo C như thế này không?
  Gửi bởi tanhien90vn trong diễn đàn Thảo luận, góp ý code C/C++ của bạn
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 19-11-2011, 12:08 PM
 3. Lập trình C Cách lấy nguồn code trong Borland C
  Gửi bởi mythoa trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 10-04-2011, 09:17 PM
 4. Mã nguồn virus viết bằng Turbo C
  Gửi bởi AlexF trong diễn đàn Thủ thuật, Tutorials và Mã nguồn C/C++/C++0x
  Trả lời: 36
  Bài viết cuối: 05-11-2010, 08:08 AM
 5. Sự khác nhau giữa Turbo C, Borland C, Turbo C++ và Borland C++
  Gửi bởi trongduc03 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 11-01-2010, 09:54 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn