Trang 1 trên tổng số 3 123 Cuối cùngCuối cùng
Từ 1 tới 10 trên tổng số 23 kết quả

Đề tài: Gửi eMail với SMTP trong lập trình C#

 1. #1
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Nơi ở
  /usr/share/.hack@
  Bài viết
  1,433

  Mặc định Gửi eMail với SMTP trong lập trình C#

  Mỗi lần học được điều mới sẽ cố gắng chia sẻ mọi người ^^

  Hồi lâu nghiên cứu về cái SMTP cuối cùng cũng ngộ ra được 1 số thứ

  Giới thiệu qua chút về SMTP:

  SMTP là một giao thức dùng nền văn bản và tương đối đơn giản. Trước khi một thông điệp được gửi, người ta có thể định vị một hoặc nhiều địa chỉ nhận cho thông điệp - những địa chỉ này thường được kiểm tra về sự tồn tại trung thực của chúng) . Việc kiểm thử một trình chủ SMTP là một việc tương đối dễ dàng, dùng chương trình ứng dụng "telnet" (xem dưới đây).
  SMTP dùng cổng 25 của giao thức TCP. Để xác định trình chủ SMTP của một tên miền nào đấy (domain name), người ta dùng một mẫu tin MX (Mail eXchange - Trao đổi thư) của DNS (Domain Name System - Hệ thống tên miền).

  Các bạn nên đọc thêm tư liệu về SMTP
  Ref Links Code:

  Một ví dụ truy nhập trực tiếp vào mail server bằng telnet qua port 25:
  Output Code:
  1. S: 220 www.example.com ESMTP Postfix
  2. C: HELO mydomain.com
  3. S: 250 Hello mydomain.com
  4. C: MAIL FROM:<sender@mydomain.com>
  5. S: 250 Ok
  6. C: RCPT TO:<friend@example.com>
  7. S: 250 Ok
  8. C: DATA
  9. S: 354 End data with <CR><LF>.<CR><LF>
  10. C: Subject: test message
  11. C: From: sender@mydomain.com
  12. C: To: friend@example.com
  13. C:
  14. C: Hello,
  15. C: This is a test.
  16. C: Goodbye.
  17. C: .
  18. S: 250 Ok: queued as 12345
  19. C: QUIT
  20. S: 221 Bye
  21. Trích từ wikipedia Tiếng Việt: http://vi.wikipedia.org/wiki/SMTP

  Mình có làm một cái video bên HCE về cái này
  Code:
  http://hcegroup.net/hceteam/showthread.php?t=2497
  OK ! Xem thử mô hình nha

  Mô hình và cách thức như vậy ^^.

  [ Hết Phần 1 ]
  None!

 2. #2
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Nơi ở
  /usr/share/.hack@
  Bài viết
  1,433

  Thumbs down Cây dựng class MySMTP

  Đọc kĩ phần 1 nhé rồi sang phần 2 này

  Giờ ta tạo Class MySMTP để xử lý quy trình:

  Những thứ cần khởi tạo là gì? Dựa trên cái mô hình ở trên ta có những thứ sau

  Visual C# Code:
  1. private string Server;
  2. private string SenderName;
  3. private string SenderAddress;
  4. private string RCPName;
  5. private string RCPAddress;
  6. private string Subject;
  7. private int TimeOut;
  8. private int Port;
  9.  
  10. TcpClient SMTPTCPClient;
  11. NetworkStream SMTPNetworkStream;
  12. StreamReader SMTPStreamReader;
  13. StreamWriter SMTPStreamWriter;
  14. DateTime TimeOutCheck;

  Chú ý:
  + Để tạo một connection ta cần sử dụng: TcpClient
  + Để tạo một stream cho Network sử dụng NetworkStream
  + Xử lý NetworkStream qua 2 cái Base trước đó: StreamReader và StreamWriter.
  + DateTime: để quản lý connection , trường hợp bị TimeOut

  + Có các thành phần rồi giờ đơn giản thì ta tạo các Properties trước đi
  Visual C# Code:
  1. /*
  2.  * PROPERTIES
  3.  */
  4. // Property: Server
  5. public string SMTPServer
  6. {
  7.     get { return Server; }
  8.     set { Server = value; }
  9. }
  10. // Property: SenderName
  11. public string SMTPSenderName
  12. {
  13.     get { return SenderName; }
  14.     set { SenderName = value; }
  15. }
  16. // Property: SenderAddress
  17. public string SMTPSenderAddress
  18. {
  19.     get { return SenderAddress; }
  20.     set { SenderAddress = value; }
  21. }
  22. // Property: RCPName
  23. public string SMTPRCPName
  24. {
  25.     get { return RCPName; }
  26.     set { RCPName = value; }
  27. }
  28. // Property: RCPAddress
  29. public string SMTPRCPAddress
  30. {
  31.     get { return RCPAddress; }
  32.     set { RCPAddress = value; }
  33. }
  34. // Property: Subject
  35. public string SMTPSubject
  36. {
  37.     get { return Subject; }
  38.     set { Subject = value; }
  39. }
  40. // Property: Body
  41. public string SMTPBody
  42. {
  43.     get { return Body; }
  44.     set { Body = value; }
  45. }
  46. // Property: TimeOut
  47. public int SMTPTimeOut
  48. {
  49.     get { return TimeOut; }
  50.     set { TimeOut = value; }
  51. }
  52. // Property: Port
  53. public int SMTPPort
  54. {
  55.     get { return Port; }
  56.     set { Port = value; }
  57. }

  + Với xử lý việc gửi mail thì có thể chỉ cần sử dụng 1 phương thức:
  a. Gửi Email đi : OnSendEmail() là đủ
  Nhưng khi send Email ta cần kiểm tra connection time out vì thế phải xác nhận response từ server thì mới có thể request và biết nên đóng connection cho hợp lý. Vì vậy thêm 1 phương thức nữa xử lý TimeOut
  b. Xử lý Connection TimeOut: WaitForResponse()

  + Xử lý gửi thông điệp đi thực sự rất đơn giản và không phức tạp.
  Dựa vào mô hình ở trên ta thấy vòng lặp quá trình xử lý được làm như sau:
  Processes Code:
  1. 1. Khởi tạo kết nối, thất bại thì đóng
  2. 2. Khởi tạo thành công, thu nhận thông điệp vào các stream
  3. 3. Chào server, code = 220; đóng nếu thật bại
  4. 4. Xử lý sender address: đóng nếu thất bại . code =250
  5. 5. Xử lý người nhận : đóng nếu thất bại. code = 250
  6. 6. Xử lý data:
  7. Thông tin Data của thông điệp gửi đi có 2 phần chính:
  8. -- Header Info --
  9. From:
  10. To:
  11. Subject:
  12. -- Message Info --
  13. Body:
  14.  
  15. Ngoài ra còn một số thông tin khác bổ sung cho Header như DateTime, Reply-To....

  7. Gửi thông điệp , đóng nếu thất bại. Code = 354
  8. Kiểm tra thông điệp nếu được gửi thành công: code = 250. Đóng nếu thất bại

  Chú ý: việc xử lý các bước đều thông qua viẹc xử lý connection time out.
  Vì xử lý thông điệp tới server có 2 kết quả, thành công hoặc thất bại nên 2 phương thức ta viết ở sử dụng kiểu Boolean (bool)


  Từ bản nháp giấy trên ta tiến hành vào code thực dụng cho 2 phương thức:
  + public void OnSendEmail()
  + private void WaitForResponse(string Code) ( sử dụng private vì public thì ai dùng , có mỗi thằng OnSendEmail nó xài. Thêm vào đó Response code thì dùng kiểu String chứ không dùng Int vì tránh phải convert khi kiểm tra và so sánh từ stream. Thông điệp từ stream luôn là kiểu String).

  Đây là Class được xây dựng hoàn chỉnh:
  Visual C# Code:
  1. using System;
  2. using System.Collections.Generic;
  3. using System.IO;
  4. using System.Net;
  5. using System.Net.Sockets;
  6. using System.Text;
  7.  
  8. namespace Network
  9. {
  10.     public class MySMTP
  11.     {
  12.         // Mail Properties
  13.         private string Server;
  14.         private string SenderName;
  15.         private string SenderAddress;
  16.         private string RCPName;
  17.         private string RCPAddress;
  18.         private string Subject;
  19.         private string Body;
  20.         private int TimeOut;
  21.         private int Port;
  22.         // Network Connector Properties
  23.         TcpClient SMTPTCPClient;
  24.         NetworkStream SMTPNetworkStream;
  25.         StreamReader SMTPStreamReader;
  26.         StreamWriter SMTPStreamWriter;
  27.         DateTime TimeOutCheck;
  28.  
  29.         // Constructor
  30.         public MySMTP()
  31.         {
  32.             TimeOut = 60; // Set Connection Time Out around 1 minute
  33.             Port = 25; // which is accessed through Telnet
  34.         }
  35.  
  36.         /*
  37.          * PROPERTIES
  38.          */
  39.         // Property: Server
  40.         public string SMTPServer
  41.         {
  42.             get { return Server; }
  43.             set { Server = value; }
  44.         }
  45.         // Property: SenderName
  46.         public string SMTPSenderName
  47.         {
  48.             get { return SenderName; }
  49.             set { SenderName = value; }
  50.         }
  51.         // Property: SenderAddress
  52.         public string SMTPSenderAddress
  53.         {
  54.             get { return SenderAddress; }
  55.             set { SenderAddress = value; }
  56.         }
  57.         // Property: RCPName
  58.         public string SMTPRCPName
  59.         {
  60.             get { return RCPName; }
  61.             set { RCPName = value; }
  62.         }
  63.         // Property: RCPAddress
  64.         public string SMTPRCPAddress
  65.         {
  66.             get { return RCPAddress; }
  67.             set { RCPAddress = value; }
  68.         }
  69.         // Property: Subject
  70.         public string SMTPSubject
  71.         {
  72.             get { return Subject; }
  73.             set { Subject = value; }
  74.         }
  75.         // Property: Body
  76.         public string SMTPBody
  77.         {
  78.             get { return Body; }
  79.             set { Body = value; }
  80.         }
  81.         // Property: TimeOut
  82.         public int SMTPTimeOut
  83.         {
  84.             get { return TimeOut; }
  85.             set { TimeOut = value; }
  86.         }
  87.         // Property: Port
  88.         public int SMTPPort
  89.         {
  90.             get { return Port; }
  91.             set { Port = value; }
  92.         }
  93.  
  94.         /*
  95.          * METHOD
  96.          */
  97.  
  98.         // Send message through telnet connection
  99.         public bool OnSendEmail()
  100.         {
  101.             // Initialization
  102.             SMTPTCPClient = new TcpClient();
  103.             // Set up the connection
  104.             try
  105.             {
  106.                 SMTPTCPClient.Connect(Server, Port);
  107.             }
  108.             catch (Exception ex)
  109.             {
  110.                 // if fail to connect to mail server
  111.                 Console.WriteLine("Error: " + ex.Message);
  112.                 return false;
  113.             }
  114.             // If succeed creating the connection
  115.             // init all the streams
  116.             SMTPNetworkStream = SMTPTCPClient.GetStream();
  117.             SMTPStreamReader = new StreamReader(SMTPNetworkStream);
  118.             SMTPStreamWriter = new StreamWriter(SMTPNetworkStream);
  119.  
  120.             // Need for server's response
  121.             if (WaitForResponse("220"))
  122.             {
  123.                 // Greet mail server
  124.                 SMTPStreamWriter.WriteLine("HELO: " + Server);
  125.                 // Clear the rest/garbage
  126.                 SMTPStreamWriter.Flush();
  127.             }
  128.             else // if no response from server
  129.             {
  130.                 // connection fails
  131.                 SMTPTCPClient.Close();
  132.                 return false;
  133.             }
  134.  
  135.             // The next response for input sender address
  136.             if (WaitForResponse("250"))
  137.             {
  138.                 // write down the sender address
  139.                 SMTPStreamWriter.WriteLine("Mail From:" + SenderAddress);
  140.                 SMTPStreamWriter.Flush();
  141.             }
  142.             else
  143.             {
  144.                 // connection close otherwise
  145.                 SMTPTCPClient.Close();
  146.                 return false;
  147.             }
  148.  
  149.             // Response for input RCP Address
  150.             if (WaitForResponse("250"))
  151.             {
  152.                 // write down the RCP address
  153.                 SMTPStreamWriter.WriteLine("RCPT TO:" + RCPAddress);
  154.                 SMTPStreamWriter.Flush();
  155.             }
  156.             else
  157.             {
  158.                 // close the connection otherwise
  159.                 SMTPTCPClient.Close();
  160.                 return false;
  161.             }
  162.  
  163.             // Response for data / body
  164.             if (WaitForResponse("250"))
  165.             {
  166.                 // request data
  167.                 SMTPStreamWriter.WriteLine("Data");
  168.                 SMTPStreamWriter.Flush();
  169.             }
  170.             else
  171.             {
  172.                 // close connection otherwise
  173.                 SMTPTCPClient.Close();
  174.                 return false;
  175.             }
  176.  
  177.             // Send the message
  178.             if (WaitForResponse("354"))
  179.             {
  180.                 // Get all message
  181.                 // NOTE: Each section should be ended up with a newline seperately
  182.                 string szData = "";
  183.                 szData = "From:" + SenderName + Environment.NewLine;
  184.                 szData += "To:" + RCPName + Environment.NewLine;
  185.                 szData += "Subject:" + Subject + Environment.NewLine;
  186.                 szData += Body + Environment.NewLine + "." + Environment.NewLine;
  187.  
  188.                 // Send the message to network stream through stream writer
  189.                 SMTPStreamWriter.Write(szData);
  190.                 // clear the rest
  191.                 SMTPStreamWriter.Flush();
  192.             }
  193.             else
  194.             {
  195.                 // close the connection if fails
  196.                 SMTPTCPClient.Close();
  197.                 return false;
  198.             }
  199.  
  200.             // Wait for the last success
  201.             if (WaitForResponse("250"))
  202.             {
  203.                 // close the connection safely
  204.                 SMTPTCPClient.Close();
  205.                 return true;
  206.             }
  207.             else
  208.             {
  209.                 // close the connection otherwise
  210.                 SMTPTCPClient.Close();
  211.                 return false;
  212.             }
  213.         }
  214.  
  215.         // WaitForResponse method manipulates the connection response.
  216.         private bool WaitForResponse(string Code)
  217.         {
  218.             // Get the time at connecting moment
  219.             TimeOutCheck = DateTime.Now;
  220.             // Span the timer
  221.             TimeSpan TimeSpanner = DateTime.Now - TimeOutCheck;
  222.             // Loop until timeout exceeds
  223.             while (TimeSpanner.Seconds < TimeOut)
  224.             {
  225.                 if (SMTPNetworkStream.DataAvailable)
  226.                 {
  227.                     // If catch the incoming data, get it by lines
  228.                     string DataIn = SMTPStreamReader.ReadLine();
  229.                     // Check for the sufficient response code
  230.                     if (DataIn.Substring(0, Code.Length).Equals(Code))
  231.                         return true;                    
  232.                 }
  233.                 // Recalculate timeout
  234.                 TimeSpanner = DateTime.Now - TimeOutCheck;
  235.             }
  236.             // Return false if it fails
  237.             return false;
  238.         }
  239.     }
  240.  
  241.     public class Network
  242.     {
  243.         public static void Main()
  244.         {
  245.             // Create a SMTP Object
  246.             MySMTP smtp = new MySMTP();
  247.             smtp.SMTPServer = "gsmtp163.google.com";
  248.             smtp.SMTPPort = 25;
  249.             smtp.SMTPTimeOut = 60;
  250.             smtp.SMTPSenderName = "Pete Houston";
  251.             smtp.SMTPSenderAddress = "xcross87@gmail.com";
  252.             smtp.SMTPRCPName = "Pete Houston";
  253.             smtp.SMTPRCPAddress = "pete.houston.17187@gmail.com";
  254.             smtp.SMTPSubject = "Testing for SMTP Class";
  255.             smtp.SMTPBody = "Hello Pete ! Message Sent Successfully !";
  256.  
  257.             Console.WriteLine("Sending ... \n");
  258.             // Try to send email
  259.             if (smtp.OnSendEmail())
  260.             {
  261.                 Console.WriteLine("OK !");
  262.             }
  263.             else
  264.             {
  265.                 Console.WriteLine("Failed !");
  266.             }
  267.  
  268.         }
  269.     }
  270. }
  271.  
  272. // Ghi chú: có tham khảo và chỉnh sửa từ c-sharpcorner.com
  None!

 3. #3
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Nơi ở
  /usr/share/.hack@
  Bài viết
  1,433

  Thumbs down Dùng .NET Library xử lý với Mail Server

  Đọc 2 phần trên chắc hết phê với cái đống bùng nhùng SMTP và xử lý stream nhỉ

  Tuy nhiên .NET Framework đã có library hỗ trợ xử lý với các Mail Server

  thông qua
  Visual C# Code:
  1. using System.Net.Mail;
  2. public class SmtpClient;

  Để sử dụng ta đơn thuần tạo một Email Object từ class MailMessage trong cùng namespace System.Net.Mail;

  xử lý 4 properties chính của một Email Message:
  Form Code:
  1. From
  2. To
  3. Subject
  4. Body

  Một ví dụ send email qua SMTP như sau

  Visual C# Code:
  1. using System;
  2. using System.Net;
  3. using System.Net.Mail;
  4.  
  5. class EmailWithSMTP
  6. {  
  7.     // the EP
  8.     public static void Main() {
  9.         // server info
  10.         string szServer = "Dien server vao day";
  11.         int iPort = 25;
  12.        
  13.         // set up a connection
  14.         SmtpClient client = new SmtpClient(szServer,iPort);
  15.        
  16.         // If you access to a account on mail server to send email
  17.         // use this:
  18.         //  client.Credentials = new NetworkCredential("user@addr.com","password");
  19.        
  20.         // create message
  21.         using (MailMessage message = new MailMessage()) {
  22.             // make up message
  23.             message.From = new MailAddress("sender@somewhere.com");
  24.             message.To.Add("receiver@someplace.com");
  25.             message.Subject = "Testing email ";
  26.             message.Body = "Send successfully !";
  27.            
  28.             // send message
  29.             client.Send(message);
  30.         }
  31.     }
  32. }

  Đọc vào thì ai cũng hiểu cả

  Về phần SMTP chắc là kết thúc tại đây ..
  Sau này còn gì viết tiếp
  None!

 4. #4
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Nơi ở
  /usr/share/.hack@
  Bài viết
  1,433

  Khi check lại phần code ở trên khi truyền tải socket mình kiểm tra kết nối tới server chờ response, tuy nhiên rất hao tổn tài nguyên và chạy rất là rì rì.
  Mình sẽ viết lại theo hướng mới tuy nhiên cũng không có sự khác biệt nhiều lắm.

  1. Thử viết 1 class nho nhỏ xử lý việc gửi email trên Gmail Server
  2. Tạo thêm 1 class để catch Exception.
  3. Tạo danh sách CC,BCC để có thể gửi tới nhiều địa chỉ.

  OK ! Cùng đi vào làm việc nhé

  I. Đầu tiên cần xem xét một chút về Gmail Server đã.
  Mở Command Prompt ra (cmd.exe) rồi gõ
  Command Code:
  1. nslookup
  2. set type=mx
  3. gmail.com

  Kết quả sẽ được tạm như thế này
  Output Code:
  1. C:\Users\Xcross87>nslookup
  2. Default Server:  *****.*******.***
  3. Address:  ***.***.**.**:**
  4.  
  5. > set type=mx
  6. > gmail.com
  7. Server:  *****.*******.***
  8. Address:  ***.***.**.**:**
  9.  
  10. Non-authoritative answer:
  11. gmail.com       MX preference = 10, mail exchanger = alt1.gmail-smtp-in.l.google
  12. .com
  13. gmail.com       MX preference = 10, mail exchanger = alt2.gmail-smtp-in.l.google
  14. .com
  15. gmail.com       MX preference = 50, mail exchanger = gsmtp163.google.com
  16. gmail.com       MX preference = 50, mail exchanger = gsmtp183.google.com
  17. gmail.com       MX preference = 5, mail exchanger = gmail-smtp-in.l.google.com
  18.  
  19. gmail.com       nameserver = ns4.google.com
  20. gmail.com       nameserver = ns1.google.com
  21. gmail.com       nameserver = ns2.google.com
  22. gmail.com       nameserver = ns3.google.com
  23. gsmtp163.google.com     internet address = 64.233.163.27
  24. gsmtp183.google.com     internet address = 64.233.183.27
  25. > exit
  26.  
  27. C:\Users\Xcross87>

  như vậy là có thể thấy Gmail sử dụng các Email Exchange Server để lưu trữ và gửi mail đi.
  Tại sao lại sử dụng nhiều server mail như thế?
  Đơn giản là trong quá trình gửi mail đi nếu có trục trặc bị lỗi ở server này không gửi đi được thì mail sẽ được chuyển tới server khác để gửi.

  Ta sẽ chọn cái server có MX Preferences cao nhất để sử dụng vào code.

  II. Thử thí nghiệm 1 server bằng telnet xem server có làm việc hay không
  Đầu tiên ta chọn 1 server sau đó telnet
  Command Code:
  1. telnet gsmtp163.google.com 25
  và sẽ truy nhập được vào server và ta thử send 1 mail tới 1 Gmail account từ server này theo quy trình dưới đây.
  Output Code:
  1. 220 mx.google.com ESMTP f7si3180292nfh.26
  2. EHLO
  3. 250-mx.google.com at your service, [203.252.117.19]
  4. 250-SIZE 28311552
  5. 250-8BITMIME
  6. 250 ENHANCEDSTATUSCODES
  7. MAIL FROM: <xcross87@cviet.com>
  8. 250 2.1.0 OK
  9. RCPT TO: <pete.houston.17187@gmail.com>
  10. 250 2.1.5 OK
  11. DATA
  12. 354 Go ahead
  13. Subject: Testing Gmail
  14. From: Xcross87
  15. To: Pete Houston
  16. Content-Type: text/plain
  17. Message:
  18.  
  19. This is the message tesing from Mr.Pete
  20. Best Regards,
  21. .
  22. 250 2.0.0 OK 1201262899 f7si3180292nfh.26
  23. QUIT
  24. 221 2.0.0 mx.google.com closing connection f7si3180292nfh.26
  25. Connection to host lost.

  sau đó check email pete.houston.17187 @ gmail.com sẽ thấy một mail mới nhận.

  Các bạn thử thực hành quy trình trên bằng tay xem.

  [ Hết phần 4 ]
  None!

 5. #5
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Nơi ở
  /usr/share/.hack@
  Bài viết
  1,433

  Tiếp tục nào ...

  Trong quá trình send email đi ta chia nhỏ ra một chút.
  Ta sẽ chia ra phần gửi thông điệp tới server và sẽ kiểm tra response, nếu không hợp lệ thì sẽ throw vào lớp exception.
  Lý thuyết là thế, giờ bắt tay vào xây dựng cho hợp lý

  đầu tiên với exception, đơn giản chỉ cần xem server response là được
  Visual C# Code:
  1. public class SmtpException : System.Exception
  2. {
  3.     private string message;
  4.     public SmtpException(string str)
  5.     {
  6.         message = str;
  7.     }
  8.     public string What()
  9.     {
  10.         return message;
  11.     }
  12. }

  Ta tạo một namespace Gmail và tạo các class bên trong.
  Visual C# Code:
  1. using System;
  2. using System.Collections;
  3. using System.Net.Sockets;
  4. using System.Net.Mail;
  5. using System.Text;
  6.  
  7. namespace Gmail
  8. {
  9.        public class Smtp : TcpClient
  10.        public class SmtpException : Exception
  11. }

  Việc tiếp theo là thiết kế class Smtp
  Ta cài đặt với các properties như sau :
  Visual C# Code:
  1.  private string _server = null;
  2. private int _port = 0;
  3. private ArrayList _to;
  4. private ArrayList _cc;
  5. private ArrayList _bcc;
  6. private string _subject = null;
  7. private string _bodyHtml = null;
  8. private string _bodyText = null;
  9.  
  10. ///
  11. /// Constructor
  12. ///
  13.  
  14. public Smtp()
  15. {
  16.     // Init server connection info
  17.     _server = "gsmtp163.google.com";
  18.     _port = 25;
  19.  
  20.     // Init ArrayList
  21.     _to = new ArrayList();
  22.     _cc = new ArrayList();
  23.     _bcc = new ArrayList();
  24. }
  25.  
  26. ///
  27. /// Properties
  28. ///
  29.  
  30. public string Server
  31. {
  32.     get { return _server; }
  33.     set { _server = value; }
  34. }
  35. public int Port
  36. {
  37.     get { return _port; }
  38.     set { _port = value; }
  39. }
  40. {
  41.     get { return _from; }
  42.     set { _from = value; }
  43. }
  44. public ArrayList To
  45. {
  46.     get { return _to; }
  47.     set { _to = value; }
  48. }
  49. public ArrayList CC
  50. {
  51.     get { return _cc; }
  52.     set { _cc = value; }
  53. }
  54. public ArrayList BCC
  55. {
  56.     get { return _bcc; }
  57.     set { _bcc = value; }
  58. }
  59. public string Subject
  60. {
  61.     get { return _subject; }
  62.     set { _subject = value; }
  63. }
  64. public string BodyText
  65. {
  66.     get { return _bodyText; }
  67.     set { _bodyText = value; }
  68. }
  69. public string BodyHTML
  70. {
  71.     get { return _bodyHtml; }
  72.     set { _bodyHtml = value; }
  73. }

  [ Hết phần 5 ]
  None!

 6. #6
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Nơi ở
  /usr/share/.hack@
  Bài viết
  1,433

  Mặc định Phần 6

  Ta viết lại các method cho hoàn chỉnh
  Visual C# Code:
  1. #region { METHODS }
  2. ///
  3. /// Methods
  4. ///
  5.  
  6. // Write
  7. public void Write(string message)
  8. {
  9.     ASCIIEncoding en = new ASCIIEncoding();
  10.  
  11.     byte[] WriteBuffer = new byte[1024];
  12.     WriteBuffer = en.GetBytes(message);
  13.  
  14.     NetworkStream stream = GetStream();
  15.     stream.Write(WriteBuffer, 0, WriteBuffer.Length);
  16. }
  17.  
  18. // Response
  19. public string Response()
  20. {
  21.     ASCIIEncoding enc = new ASCIIEncoding();
  22.     byte[] serverbuff = new Byte[1024];
  23.     NetworkStream stream = GetStream();
  24.     int count = stream.Read(serverbuff, 0, 1024);
  25.     if (count == 0)
  26.         return "";
  27.     return enc.GetString(serverbuff, 0, count);
  28. }
  29.  
  30. // Send
  31. public void Send()
  32. {
  33.     string message;
  34.     string response;
  35.  
  36.     /*
  37.      * 1. Set up a connection to server and wait for welcome response
  38.      *      Code = 220
  39.      */      
  40.     Connect(server, 25);
  41.     response = Response();
  42.     if (response.Substring(0, 3) != "220")
  43.     {
  44.         throw new SmtpException(response);
  45.     };
  46.    
  47.     /*
  48.      * 2. Say greeting to server and wait for input
  49.      *      Code = 250
  50.      */
  51.     message = "HELO me\r\n";
  52.     Write(message);
  53.     response = Response();
  54.     if (response.Substring(0, 3) != "250")
  55.     {
  56.         throw new SmtpException(response);
  57.     }
  58.  
  59.     /*
  60.      * 3. Input sender address, just any
  61.      *      Code = 250
  62.      */
  63.     message = "MAIL FROM:<" + _from + ">\r\n";
  64.     Write(message);
  65.     response = Response();
  66.     if (response.Substring(0, 3) != "250")
  67.     {
  68.         throw new SmtpException(response);
  69.     }
  70.  
  71.     /*
  72.      * 4. Input list of receivers
  73.      *      Code = 250
  74.      */
  75.     foreach (string address in _to)
  76.     {
  77.         try
  78.         {
  79.             message = "RCPT TO:<" + address + ">\r\n";
  80.             Write(message);
  81.             response = Response();
  82.             if (response.Substring(0, 3) != "250")
  83.             {
  84.                 throw new SmtpException(response);
  85.             }
  86.         }
  87.         catch (SmtpException e)
  88.         {
  89.             System.Console.WriteLine("{0}", e.What());
  90.         }
  91.     }
  92.  
  93.     /*
  94.      * 5. Input list of cc
  95.      *      Code = 250
  96.      */
  97.     foreach (string address in _cc)
  98.     {
  99.         try
  100.         {
  101.             message = "RCPT TO:<" + address + ">\r\n";
  102.             Write(message);
  103.             response = Response();
  104.             if (response.Substring(0, 3) != "250")
  105.             {
  106.                 throw new SmtpException(response);
  107.             }
  108.         }
  109.         catch (SmtpException e)
  110.         {
  111.             System.Console.WriteLine("{ 0}", e.What());
  112.         }
  113.     }
  114.  
  115.     /*
  116.      * 6. Input list of bcc
  117.      *      Code = 250
  118.      */
  119.     foreach (string address in _bcc)
  120.     {
  121.         try
  122.         {
  123.             message = "RCPT TO:<" + address + ">\r\n";
  124.             Write(message);
  125.             response = Response();
  126.             if (response.Substring(0, 3) != "250")
  127.             {
  128.                 throw new SmtpException(response);
  129.             }
  130.         }
  131.         catch (SmtpException e)
  132.         {
  133.             System.Console.WriteLine("{ 0}", e.What());
  134.         }
  135.     }
  136.  
  137.     /*
  138.      * 7. Input data
  139.      *      Code = 354
  140.      */
  141.     message = "DATA\r\n";
  142.     Write(message);
  143.     response = Response();
  144.     if (response.Substring(0, 3) != "354")
  145.     {
  146.         throw new SmtpException(response);
  147.     }
  148.     // Subject
  149.     message = "Subject: " + subject + "\r\n";
  150.     // To
  151.     foreach (string address in _to)
  152.     {
  153.         message += "To: " + address + "\r\n";
  154.     }
  155.     // CC
  156.     foreach (string address in _cc)
  157.     {
  158.         message += "Cc: " + address + "\r\n";
  159.     }
  160.     // From
  161.     message += "From: " + _from + "\r\n";
  162.     // Content
  163.     if (bodyHtml.Length > 0)
  164.     {
  165.         message += "MIME-Version: 1.0\r\n"
  166.             + " Content-Type: text/ html;\r\n"
  167.             + " charset=\" iso-8859-1\"\r\n";
  168.         message += "\r\n" + bodyHtml;
  169.     }
  170.     else
  171.     {
  172.         message += "\r\n" + bodyText;
  173.     };
  174.     message += "\r\n.\r\n";
  175.    
  176.     /*
  177.      * 8. Send message
  178.      *      Code = 250
  179.      */
  180.     Write(message);
  181.     response = Response();
  182.     if (response.Substring(0, 3) != "250")
  183.     {
  184.         throw new SmtpException(response);
  185.     }
  186.  
  187.     /*
  188.      * 9. Quit
  189.      *      Code = 221
  190.      */
  191.     message = "QUIT\r\n";
  192.     Write(message);
  193.     response = Response();
  194.     if (response.IndexOf("221") == -1)
  195.     {
  196.         throw new SmtpException(response);
  197.     }
  198. }
  199.  
  200. #endregion
  None!

 7. #7
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Nơi ở
  /usr/share/.hack@
  Bài viết
  1,433

  Mặc định Phần 7

  việc cuôi cùng là test lại class cho hoàn chỉnh

  đây là bộ class hoàn chỉnh Smtp cho Gmail
  có cả 1 class con để test luôn

  Visual C# Code:
  1. using System;
  2. using System.Collections;
  3. using System.Collections.Generic;
  4. using System.Net.Sockets;
  5. using System.Net.Mail;
  6. using System.Text;
  7.  
  8. namespace Gmail
  9. {
  10.     public class Smtp : TcpClient
  11.     {
  12.         #region { VARIABLES LIST }
  13.         private string _server = null;
  14.         private int _port = 0;
  15.         private string _from = "";
  16.         private ArrayList _to;
  17.         private ArrayList _cc;
  18.         private ArrayList _bcc;
  19.         private string _subject = "";
  20.         private string _bodyHtml = "";
  21.         private string _bodyText = "";
  22.         #endregion
  23.  
  24.         #region { CONSTRUCTOR }
  25.         ///
  26.         /// Constructor
  27.         ///
  28.        
  29.         public Smtp()
  30.         {
  31.             // Init server connection info
  32.             _server = "gsmtp163.google.com";
  33.             _port = 25;
  34.  
  35.             // Init ArrayList
  36.             _to = new ArrayList();
  37.             _cc = new ArrayList();
  38.             _bcc = new ArrayList();
  39.         }
  40.         #endregion
  41.  
  42.         #region { PROPERTIES }
  43.         ///
  44.         /// Properties
  45.         ///
  46.  
  47.         public string Server
  48.         {
  49.             get { return _server; }
  50.             set { _server = value; }
  51.         }
  52.         public int Port
  53.         {
  54.             get { return _port; }
  55.             set { _port = value; }
  56.         }
  57.         public string From
  58.         {
  59.             get { return _from; }
  60.             set { _from = value; }
  61.         }
  62.         public ArrayList To
  63.         {
  64.             get { return _to; }
  65.             set { _to = value; }
  66.         }
  67.         public ArrayList CC
  68.         {
  69.             get { return _cc; }
  70.             set { _cc = value; }
  71.         }
  72.         public ArrayList BCC
  73.         {
  74.             get { return _bcc; }
  75.             set { _bcc = value; }
  76.         }
  77.         public string Subject
  78.         {
  79.             get { return _subject; }
  80.             set { _subject = value; }
  81.         }
  82.         public string BodyText
  83.         {
  84.             get { return _bodyText; }
  85.             set { _bodyText = value; }
  86.         }
  87.         public string BodyHTML
  88.         {
  89.             get { return _bodyHtml; }
  90.             set { _bodyHtml = value; }
  91.         }
  92.  
  93.         #endregion
  94.  
  95.         #region { METHODS }
  96.         ///
  97.         /// Methods
  98.         ///
  99.  
  100.         // Write
  101.         public void Write(string message)
  102.         {
  103.             ASCIIEncoding en = new ASCIIEncoding();
  104.  
  105.             byte[] WriteBuffer = new byte[1024];
  106.             WriteBuffer = en.GetBytes(message);
  107.  
  108.             NetworkStream stream = GetStream();
  109.             stream.Write(WriteBuffer, 0, WriteBuffer.Length);
  110.         }
  111.  
  112.         // Response
  113.         public string Response()
  114.         {
  115.             ASCIIEncoding enc = new ASCIIEncoding();
  116.             byte[] serverbuff = new Byte[1024];
  117.             NetworkStream stream = GetStream();
  118.             int count = stream.Read(serverbuff, 0, 1024);
  119.             if (count == 0)
  120.                 return "";
  121.             return enc.GetString(serverbuff, 0, count);
  122.         }
  123.  
  124.         // Send
  125.         public void Send()
  126.         {
  127.             string message = "";
  128.             string response;
  129.  
  130.             /*
  131.              * 1. Set up a connection to server and wait for welcome response
  132.              *      Code = 220
  133.              */      
  134.             Connect(_server, _port);
  135.             response = Response();
  136.             if (response.Substring(0, 3) != "220")
  137.             {
  138.                 throw new SmtpException(response);
  139.             };
  140.            
  141.             /*
  142.              * 2. Say greeting to server and wait for input
  143.              *      Code = 250
  144.              */
  145.             message = "HELO me\r\n";
  146.             Write(message);
  147.             response = Response();
  148.             if (response.Substring(0, 3) != "250")
  149.             {
  150.                 throw new SmtpException(response);
  151.             }
  152.  
  153.             /*
  154.              * 3. Input sender address, just any
  155.              *      Code = 250
  156.              */
  157.             message = "MAIL FROM:<" + _from + ">\r\n";
  158.             Write(message);
  159.             response = Response();
  160.             if (response.Substring(0, 3) != "250")
  161.             {
  162.                 throw new SmtpException(response);
  163.             }
  164.  
  165.             /*
  166.              * 4. Input list of receivers
  167.              *      Code = 250
  168.              */
  169.             foreach (string address in _to)
  170.             {
  171.                 try
  172.                 {
  173.                     message = "RCPT TO:<" + address + ">\r\n";
  174.                     Write(message);
  175.                     response = Response();
  176.                     if (response.Substring(0, 3) != "250")
  177.                     {
  178.                         throw new SmtpException(response);
  179.                     }
  180.                 }
  181.                 catch (SmtpException e)
  182.                 {
  183.                     System.Console.WriteLine("{0}", e.What());
  184.                 }
  185.             }
  186.  
  187.             /*
  188.              * 5. Input list of cc
  189.              *      Code = 250
  190.              */
  191.             foreach (string address in _cc)
  192.             {
  193.                 try
  194.                 {
  195.                     message = "RCPT TO:<" + address + ">\r\n";
  196.                     Write(message);
  197.                     response = Response();
  198.                     if (response.Substring(0, 3) != "250")
  199.                     {
  200.                         throw new SmtpException(response);
  201.                     }
  202.                 }
  203.                 catch (SmtpException e)
  204.                 {
  205.                     System.Console.WriteLine("{ 0}", e.What());
  206.                 }
  207.             }
  208.  
  209.             /*
  210.              * 6. Input list of bcc
  211.              *      Code = 250
  212.              */
  213.             foreach (string address in _bcc)
  214.             {
  215.                 try
  216.                 {
  217.                     message = "RCPT TO:<" + address + ">\r\n";
  218.                     Write(message);
  219.                     response = Response();
  220.                     if (response.Substring(0, 3) != "250")
  221.                     {
  222.                         throw new SmtpException(response);
  223.                     }
  224.                 }
  225.                 catch (SmtpException e)
  226.                 {
  227.                     System.Console.WriteLine("{ 0}", e.What());
  228.                 }
  229.             }
  230.  
  231.             /*
  232.              * 7. Input data
  233.              *      Code = 354
  234.              */
  235.             message = "DATA\r\n";
  236.             Write(message);
  237.             response = Response();
  238.             if (response.Substring(0, 3) != "354")
  239.             {
  240.                 throw new SmtpException(response);
  241.             }
  242.             // Subject
  243.             message = "Subject: " + _subject + "\r\n";
  244.             // To
  245.             foreach (string address in _to)
  246.             {
  247.                 message += "To: " + address + "\r\n";
  248.             }
  249.             // CC
  250.             foreach (string address in _cc)
  251.             {
  252.                 message += "Cc: " + address + "\r\n";
  253.             }
  254.             // From
  255.             message += "From: " + _from + "\r\n";
  256.             // Content
  257.             if (_bodyHtml.Length > 0)
  258.             {
  259.                 message += "MIME-Version: 1.0\r\n"
  260.                     + " Content-Type: text/ html;\r\n"
  261.                     + " charset=\" iso-8859-1\"\r\n";
  262.                 message += "\r\n" + _bodyHtml;
  263.             }
  264.             else
  265.             {
  266.                 message += "\r\n" + _bodyText;
  267.             };
  268.             message += "\r\n.\r\n";
  269.            
  270.             /*
  271.              * 8. Send message
  272.              *      Code = 250
  273.              */
  274.             Write(message);
  275.             response = Response();
  276.             if (response.Substring(0, 3) != "250")
  277.             {
  278.                 throw new SmtpException(response);
  279.             }
  280.  
  281.             /*
  282.              * 9. Quit
  283.              *      Code = 221
  284.              */
  285.             message = "QUIT\r\n";
  286.             Write(message);
  287.             response = Response();
  288.             if (response.IndexOf("221") == -1)
  289.             {
  290.                 throw new SmtpException(response);
  291.             }
  292.         }
  293.  
  294.         #endregion
  295.     }
  296.     public class SmtpException : Exception
  297.     {
  298.         string message;
  299.         public SmtpException(string str)
  300.         {
  301.             message = str;
  302.         }
  303.         public string What()
  304.         {
  305.             return message;
  306.         }
  307.     }
  308.     public class SMTPTest
  309.     {
  310.         public static void Main(string[] args)
  311.         {
  312.             try
  313.             {
  314.                 Smtp smtp = new Smtp();                
  315.                 smtp.From = "xcross87@cviet.com";
  316.                 smtp.Subject = "Greet to Pete";
  317.                 smtp.BodyText = "How's your work going?";
  318.                 smtp.To.Add("pete.houston.17187@gmail.com");
  319.                 smtp.Send();
  320.             }
  321.             catch (SmtpException e)
  322.             {
  323.                 System.Console.WriteLine("{0}", e.What());
  324.             }
  325.         }
  326.     }
  327. }

  rất đơn giản phải không
  giờ bạn chỉ cần thêm 1 class POP3 cho Gmail nữa là có được 1 namespace Gmail để xử lý việc gửi và nhận mail trong gmail rồi ^^
  None!

 8. #8
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Nơi ở
  /usr/share/.hack@
  Bài viết
  1,433

  Thumbs down Phần 8

  Xem lại thì thấy code nó hơi lằng nhằng nên sửa lại mấy cái response code thành cái enum cho dễ làm việc

  Visual C# Code:
  1. public enum SmtpResponseCode: int {
  2.     CONNECT_SUCCESS = 220,
  3.     GENERIC_SUCCESS = 250,
  4.     DATA_SUCCESS    = 354,
  5.     QUIT_SUCCESS    = 221
  6. }

  ở đoạn check response có thể dich ngược lại kiểu Int hoặc sang string (toString())

  None!

 9. #9
  Ngày gia nhập
  02 2009
  Bài viết
  7

  cho tớ hỏi, cách gửi mail thông qua việc dùng lớp TcpClient (kế thừa) và StmpClient khác nhau ở điểm nào ? và tại sao lại làm thế ? Thanks
  Hỡi thế gian tiền ở đâu ?
  Khiến ta than khóc thảm sầu
  Trời Nam, đất Bắc khôn tìm kiếm
  Tiền ơi, tiền hỡi rơi xuống đầu ta đi ...

 10. #10
  Ngày gia nhập
  12 2008
  Bài viết
  43

  làm lại ko được thế mới đểu chứ

Các đề tài tương tự

 1. Attach File Khi gửi Email qua SMTP?
  Gửi bởi trần trân trong diễn đàn Windows API, Hooking, xử lý Windows Message
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 23-04-2013, 12:58 PM
 2. Những thứ cần thiết để viết một ứng dụng email client(SMTP, POP,IMAP)
  Gửi bởi letuandung83 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 10-01-2012, 04:20 PM
 3. Thắc mắc smtp.EnableSsl trong gửi mail với C#
  Gửi bởi chuchodom trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 31-05-2011, 09:29 AM
 4. Lỗi: hàm sendmail qua smtp, sử dụng google email
  Gửi bởi thansautk trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 31-08-2010, 10:09 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn