--------------------------------------------------------------------------------

Em nhúng 1 sitemappath vào trong thẻ div mặc định ngoài cùng của 1 master page (nhúng ngay phía trên asp:content mặc định được visual studio tạo ra), như sau:
<body>
<form id="form1" runat="server">
<div>
<asp:SiteMapPath ID="SiteMapPath1" runat="server" Font-Names="Verdana"
Font-Size="0.8em" PathSeparator=" : ">
<CurrentNodeStyle ForeColor="#333333" />
<NodeStyle Font-Bold="True" ForeColor="#990000" />
<PathSeparatorStyle Font-Bold="True" ForeColor="#990000" />
<RootNodeStyle Font-Bold="True" ForeColor="#FF8000" />
</asp:SiteMapPath>
<asp:ContentPlaceHolder id="ContentPlaceHolder1" runat="server">
</asp:ContentPlaceHolder>
</div>
</form>
</body>

trong thư mục gốc của trang web đã có 1 file web.sitemap.

Tiếp đó em tạo ra 2 content page từ master page này, lần lượt là deafault.aspx và default2.aspx.

vấn đề em không hiểu tại sao trong trang dèault.aspx thì có thấy sitemappath còn trang default2.aspx thì không thấy (khi chạy thử trên trình duyệt)...

Ai giải đap cho em được không?... plzz..