Từ 1 tới 8 trên tổng số 8 kết quả

Đề tài: sắp xếp 8 con hậu lên bàn cờ sao cho ko khống chế lẫn nhau

 1. #1
  Ngày gia nhập
  01 2008
  Bài viết
  3

  Mặc định sắp xếp 8 con hậu lên bàn cờ sao cho ko khống chế lẫn nhau

  chỉ giúp em bài sắp xếp 8 con hậu lên bàn cờ sao cho ko khống chế lẫn nhau

 2. #2
  Ngày gia nhập
  12 2007
  Bài viết
  224

  C Code:
  1. #include<stdio.h>
  2. #include<conio.h>
  3. #include<dos.h>
  4. #include<graphics.h>
  5.  
  6. int a[8][8];
  7. int hau = 4, an =10;
  8. int width = 60;
  9. int color = 15;
  10.  
  11. void kddh()
  12. {
  13.     int gdriver = DETECT, gmode, errorcode;
  14.     initgraph(&gdriver, &gmode, "C:\\BC31\\BGI");
  15.     errorcode = graphresult();
  16.     if (errorcode != grOk)  /* an error occurred */
  17.     {
  18.         printf("Graphics error: %s\n", grapherrormsg(errorcode));
  19.         printf("Press any key to halt:");
  20.         getch();
  21.         return;
  22.     }
  23. }
  24.  
  25. void xuat1vt(int d,int c)
  26. {
  27.     // setcolor(4);
  28.     if (a[d][c]==1) //ascii = 2
  29.     {
  30.         setfillstyle(1, 10);
  31.         fillellipse (c*width+30, d*width+30, 15, 10);
  32.         //settextstyle(1, HORIZ_DIR, 5);
  33.         //outtextxy(c*width + 10, d*width + 10, "Û");
  34.     }
  35.     else           //ascii = 1
  36.     {
  37.         setfillstyle(1, 4);
  38.         bar(c*width + 10, d*width + 10, c*width+50, d*width+50);
  39.         //settextstyle(1, HORIZ_DIR, 5);
  40.         //outtextxy(c*width + 10, d*width + 10, "N");
  41.     }
  42.     delay(50);
  43. }
  44.  
  45. void antrai(int d,int c)
  46. {
  47.     c--; //di qua trai
  48.     while (c>=0) //bien trai
  49.     if (a[d][c])
  50.         c--;
  51.     else
  52.     {
  53.         a[d][c]=1;
  54.         xuat1vt(d,c--);
  55.         delay(400);
  56.     }
  57. }
  58.  
  59. void anphai(int d,int c)
  60. {
  61.     c++;
  62.     while (c<8) //bien phai
  63.         if (a[d][c])
  64.             c++;
  65.         else
  66.         {
  67.             a[d][c]=1;
  68.             xuat1vt(d,c++);
  69.             delay(400);
  70.         }
  71. }
  72.  
  73. void anxuong(int d,int c)
  74. {
  75.     d++;
  76.     while(d<8)
  77.     if (a[d][c])
  78.         d++;
  79.     else
  80.     {
  81.         a[d][c]=1;
  82.         xuat1vt(d++,c);
  83.         delay(400);
  84.     }
  85. }
  86.  
  87. void ancheo6(int d,int c)
  88. {
  89.     d++;c++;
  90.     while (d<8&&c<8) //trong khi con nam trong ban co
  91.         if (a[d][c])
  92.         {
  93.             c++;
  94.             d++;
  95.             delay(400);
  96.         }
  97.         else
  98.         {
  99.             a[d][c]=1;
  100.             xuat1vt(d++,c++);
  101.             delay(400);
  102.         }
  103. }
  104.  
  105. void ancheo8(int d,int c)
  106. {
  107.     d++;
  108.     c--;
  109.     while (d<8&&c>=0)
  110.     if (a[d][c])
  111.     {
  112.         d++;
  113.         c--;
  114.     }
  115.     else
  116.     {
  117.         a[d][c]=1;
  118.         xuat1vt(d++,c--);
  119.         delay(400);
  120.     }
  121. }
  122.  
  123. void dat1hau(int d,int c)
  124. {
  125.     a[d][c]=2;
  126.     xuat1vt(d,c);
  127.     antrai(d,c);
  128.     anphai(d,c);
  129.     anxuong(d,c);
  130.     ancheo6(d,c);
  131.     ancheo8(d,c);
  132.     delay(400);
  133. }
  134.  
  135. int demcheo8(int d,int c)
  136. {
  137.     int dem=0;
  138.     d++;
  139.     c--;
  140.     while (d<8&&c>=0)
  141.     if (a[d++][c--]==0)
  142.         dem++;
  143.     return dem;
  144. }
  145.  
  146. int demcheo6(int d,int c)
  147. {
  148.     int dem=0;
  149.     d++;
  150.     c++;
  151.     while (d<8&&c<8)
  152.     if (a[d++][c++]==0)
  153.         dem++;
  154.     return dem;
  155. }
  156.  
  157. int demxuong(int d,int c)
  158. {
  159.     int dem=0;
  160.     d++;
  161.     while (d<8)
  162.     if (a[d++][c]==0)
  163.         dem++;
  164.     return dem;
  165. }
  166.  
  167. int dem_otrong(int d,int c)
  168. {
  169.     int dem=0;
  170.     dem+=demxuong(d,c);
  171.     dem+=demcheo6(d,c);
  172.     dem+=demcheo8(d,c);
  173.     return dem;
  174. }
  175.  
  176. int tim_otrong(int d,int c)
  177. {
  178.     while (a[d][c]&&c<8)//bo qua nhung o da dung
  179.         c++;
  180.     return c;    // c mang 2 gia tri 8:khong con trong ban co,
  181.                 // hoac <8:co 1 o trong tai vi tri c
  182. }
  183.  
  184. int timmin(int d)
  185. {
  186.     int min=65;//khoi tao gia tri tim min ->max
  187.     int vtc=8; //vi tri cot min
  188.     int c=0;//vua la vi tri bat dau xet tim o trong, vua la tri tra ve
  189.     while (c<8)
  190.     {
  191.         c = tim_otrong(d,c); //dong dang xet,cot bat dau
  192.         if (c<8)//co it nhat 1 o trong
  193.         {
  194.             int h=dem_otrong(d,c);
  195.             if (h<min)
  196.             {
  197.                 min=h; //cap nhat lai gia tri min
  198.                 vtc=c; //cap nhat lai vi tri min
  199.             }
  200.             c++; //tim o trong ke tiep
  201.         }
  202.     }
  203.     return vtc;
  204. }
  205.  
  206. int tamhau()
  207. {
  208.     dat1hau(0,3);
  209.     dat1hau(1,7);
  210.     dat1hau(2,0);
  211.     for (int d=3;d<8;d++) //dat 5 con hau con lai
  212.     {
  213.         int c=timmin(d); //tim o bang min thi chon
  214.         if (c>=8)
  215.         {
  216.             getch();
  217.             return 0;
  218.         } //khong tim thay o trong nao ca,retrun ve that bai
  219.         dat1hau(d,c); //dat hau vao vi tri vua tim duoc,cot thi tim min
  220.     }
  221.     getch();
  222.     return 1; //thanh cong
  223. }
  224.  
  225. void VeBC()
  226. {
  227.     setcolor(color);
  228.     rectangle(0, 0, width*8-1, width*8-1);
  229.     for (int i=0; i<8; i++)
  230.         for (int j=0; j<8; j++)
  231.             if ( (i%2==0 && j%2==0) || (i%2!=0 && j%2!=0) )
  232.             {
  233.                 setfillstyle(1, color);
  234.                 bar( j*width, i*width, j*width + width, i*width + width);
  235.             }
  236. }
  237.  
  238. void canhan()
  239. {
  240.     rectangle(500,15,630,470);//Vien lon
  241.     rectangle(497,13,633,473);//Vien nho
  242.     rectangle(510,25,620,60);//Ten chuong trinh
  243.     rectangle(510,70,620,240);//Mo ta chuong trinh
  244.     rectangle(510,70,620,90);//
  245.  
  246.     rectangle(510,250,620,400);//Tac gia
  247.     rectangle(510,410,620,460);//Ket qua
  248.     outtextxy(520,420,"Ket qua:");
  249.     setcolor(2);
  250.     settextstyle(2,HORIZ_DIR,5);
  251.     //sprintf(ng,"%d",ngay);
  252.     outtextxy(520,260,"Tac Gia:");
  253.     setcolor(YELLOW);
  254.     outtextxy(520,280,"Anhsuytu");
  255.     setcolor(2);
  256.     //printf("\n");
  257.     outtextxy(520,310,"Lop:");
  258.     setcolor(YELLOW);
  259.     outtextxy(520,330,"C2CT05");setcolor(2);
  260.     outtextxy(520,360,"MSSV:");
  261.     setcolor(YELLOW);
  262.     outtextxy(520,380,"302010259");
  263.     //Ten chuong trinh
  264.     setcolor(RED);
  265.     settextstyle(13,HORIZ_DIR,7);
  266.     //sprintf(ng,"%d",ngay);
  267.     outtextxy(525,35,"BAI TAM HAU");
  268.     setcolor(2);
  269.     settextstyle(13,HORIZ_DIR,3);
  270.     outtextxy(545,80,"MO TA");
  271.     char *s[]={    "Dat mot con","ma tai mot","vi tri bat" ,
  272.                 "ky tren ban","co, di sao  ","cho het ban" ,
  273.                 "co voi dieu ","kien ko duoc","di len o da","di" };
  274.     int x=110;
  275.     for (int k=0;k<=9;k++)
  276.     {
  277.         setcolor(15);
  278.         outtextxy(520,x,s[k]);
  279.         x+=10;
  280.     }
  281. }
  282.  
  283. void  main()
  284. {
  285.     clrscr();
  286.     kddh();
  287.     VeBC();
  288.     canhan();
  289.     int kq=tamhau();
  290.     if (kq)
  291.         outtextxy(520, 435, "Thanh cong"); //kq==1:thanh cong
  292.     else
  293.         outtextxy(520, 435, "Ko thanh cong"); //kq==0:that bai
  294.     getch();
  295. }

  Giải thuật bài toán 8 hậu -sưu tầm .

 3. #3
  Ngày gia nhập
  10 2007
  Nơi ở
  HCM
  Bài viết
  46

  đọc code kiểu này chắc điên mất, bài này mình vẫn chưa giải được đơn giản vì chưa nghĩ ra thuật toán
  bạn có thể tham khảo thêm ở đây, còn hiểu hay ko thì còn tùy mình (thật ra mình vẫn chưa hiểu)
  Code:
  http://forums.congdongcviet.com/showthread.php?t=614&highlight=b%C3%A0i+to%C3%A1n+h%E1%BA%ADu

 4. #4
  Ngày gia nhập
  01 2008
  Bài viết
  3

  các bác nói giùm em ý tưởng bài này di em muon bit về thuât toán

 5. #5
  Ngày gia nhập
  12 2007
  Bài viết
  224

  ý tưởng thuật toán 8 hậu - wikipedia
  Sory mình có sách giấy nên ko thể post được đành gửi cho bạn link này .

 6. #6
  Ngày gia nhập
  12 2006
  Nơi ở
  US
  Bài viết
  1,917

  Mặc định sắp xếp 8 con hậu lên bàn cờ sao cho ko khống chế lẫn nhau

  Bài này chủ thực chất có 12 TH thôi, nhưng do hoan vị cột dòng nên nó mới ra nhiều thế. Hi vọng cái này dễ hiểu cho bạn :
  C++ Code:
  1. #include <iostream>
  2. #include <algorithm>
  3.  
  4. int main(){
  5.  
  6.   const int size = 8;
  7.   int _Q[size];
  8.   for(int que = 0; que < size; ++que)
  9.     _Q[que] = que;
  10.   do{
  11.     for(int x = 1 ;x < size ; ++x){
  12.       for( int y = 0 ; y < x; ++y){
  13.         if(abs(_Q[x] - _Q[y]) == (x - y))  
  14.           goto not_a_solution;
  15.       }
  16.     }
  17.     for(int x = 0; x < size; ++x){
  18.       for(int y = 0; y < size ; ++y){  
  19.         std::cout << "_Q"[_Q[x] == y] << ' ';
  20.       }
  21.       std::cout << '\n';
  22.     }
  23.     std::cout << std::endl;
  24.     not_a_solution:;
  25.   }
  26.   while(std::next_permutation(_Q, _Q + size));
  27. }

 7. #7
  Ngày gia nhập
  03 2009
  Bài viết
  61

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi rox_rook Xem bài viết
  Bài này chủ thực chất có 12 TH thôi, nhưng do hoan vị cột dòng nên nó mới ra nhiều thế. Hi vọng cái này dễ hiểu cho bạn :
  C++ Code:
  1. #include <iostream>
  2. #include <algorithm>
  3.  
  4. int main(){
  5.  
  6.   const int size = 8;
  7.   int _Q[size];
  8.   for(int que = 0; que < size; ++que)
  9.     _Q[que] = que;
  10.   do{
  11.     for(int x = 1 ;x < size ; ++x){
  12.       for( int y = 0 ; y < x; ++y){
  13.         if(abs(_Q[x] - _Q[y]) == (x - y))  
  14.           goto not_a_solution;
  15.       }
  16.     }
  17.     for(int x = 0; x < size; ++x){
  18.       for(int y = 0; y < size ; ++y){  
  19.         std::cout << "_Q"[_Q[x] == y] << ' ';
  20.       }
  21.       std::cout << '\n';
  22.     }
  23.     std::cout << std::endl;
  24.     not_a_solution:;
  25.   }
  26.   while(std::next_permutation(_Q, _Q + size));
  27. }
  Thuật toán bài 8 hậu đây á , ngắn ghê ..........

 8. #8
  Ngày gia nhập
  09 2009
  Bài viết
  1

  Bài này có 92 cách sắp. Thường thì dùng giải thuật đệ quy. Trong pacal thì viết đơn giản lắm. Còn C++ mới học chẳng biết viết thế nào. Tiện đây cho mình hỏi mấy cái trong C++ nhé.
  trong Pacal khai báo như sau :
  a:array[1..100,1..100] of boolean;
  b:array[1..100,1..100] of (0..1);
  khi chuyển sang C++ thì hai mảng trên khai báo thế nào ?
  và trong c++ gán một phần tử bằng âm vô cùng và dương vô cùng thế nào?
  Thank !

Các đề tài tương tự

 1. Ghép 2 DataTable lại với nhau để hiển thị lên gridview
  Gửi bởi dauhoi_8x trong diễn đàn Nhập môn lập trình C#, ASP.NET
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 30-04-2012, 07:51 AM
 2. Trả lời: 10
  Bài viết cuối: 09-06-2011, 11:36 AM
 3. Hiện dữ liệu từ các bảng khác nhau lên dataGridVew như thế nào?
  Gửi bởi phamlam_blue_sky trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 15
  Bài viết cuối: 05-05-2011, 03:40 PM
 4. Kết Quả khác nhau ở những lần chạy khác nhau
  Gửi bởi llvllrSi trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 11
  Bài viết cuối: 15-12-2010, 01:26 AM
 5. [VC] Sự khác nhau của complier VC6 và VC7 trở lên
  Gửi bởi nguyentuan2 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 16-11-2006, 11:43 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn