Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất, không thể unpack, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.
Trang 3 trên tổng số 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234 Cuối cùngCuối cùng
Từ 21 tới 30 trên tổng số 35 kết quả

Đề tài: Lập trình C | Những chương trình C Cơ bản

 1. #21
  No Avatar
  buianhtuanhn Khách

  Mặc định Lập trình C | Những chương trình C Cơ bản

  mình đã cm được là chỉ có duy nhất số 6 và cặ 3 số 1,2,3 là thỏa mãn yêu cầu
  ta có a+b+c= abc -> a(bc-1)=b+c -> a= (b+c)/(bc-1)
  do a là số nguyên nên b+c chia hết cho bc-1 coi b là biến các bạn thực hiện phép chia đa thức thì yên cầu phải là (c^2-1)/c =0 <-> c= + hay -1 -> co 1 căp số duy nhất thôi (1,2,3)
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.

 2. #22
  Ngày gia nhập
  07 2006
  Bài viết
  166

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi buianhtuanhn
  mình đã cm được là chỉ có duy nhất số 6 và cặ 3 số 1,2,3 là thỏa mãn yêu cầu
  ta có a+b+c= abc -> a(bc-1)=b+c -> a= (b+c)/(bc-1)
  do a là số nguyên nên b+c chia hết cho bc-1 coi b là biến các bạn thực hiện phép chia đa thức thì yên cầu phải là (c^2-1)/c =0 <-> c= + hay -1 -> co 1 căp số duy nhất thôi (1,2,3)
  Bạn xem lại phần in đậm đi

 3. #23
  No Avatar
  buianhtuanhn Khách

  (c^2-1)/c là phần dư trong phép chia đa thức (b+c) cho (bc-1) do phải chia hết nên (c^2-1)=0 -> c=+-1 ta chỉ lấy c>0 nên c=1 vậy ta có a=(b+1)/(b-1)
  a= 1+ 2/(b-1) vậy b=2 hoặc b=3
  với b=2 -> a= 3
  với b=3 -> a= 2
  ta chỉ có thể có cặp 3 số (1,2,3) là thỏa mãn

 4. #24
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Bài viết
  12

  Mặc định xóa khoảng trắng thừa trong chuỗi

  xóa khoảng trắng thừa trong chuỗi.

  Code:
  void remove_sp(char *s)
  {
    if (*s == '\0') return;
  
    if ((s[0] == 32) && (s[1] == 32))
      remove_sp(strcpy(s,s+1));
    else
      remove_sp(s+1);
  }

 5. #25
  Ngày gia nhập
  12 2006
  Nơi ở
  Me Tri Ha - Ha Noi
  Bài viết
  19

  bài toán: tìm số tự nhiên n thỏa: n=a+b+c & n=a*b*c, với a,b,c là 3 số nguyên dương phân biệt.

  Đây chính là một bài toán số học quen thuộc, mình xin trinh bày một cách giải như sau (theo kiểu số học):

  Code:
  Ta tìm a,b,c thỏa: a+b+c=abc (a,b,c nguyen dương và khac nhau)
  chia hai vế cho abc ta được: S= 1/(ab) + 1/(bc) + 1/(ca) = 1  ( 1 )
  đặt  p=ab, q=bc, r=ca   với p,q,r > 1 nguyên dương phân biệt
  ( 1 ) trở thành:    S= 1/p + 1/q + 1/r =1  (2)
  do vai trò bình đẳng nên ta có thể giả sử:  p>q>r
  như vậy từ (2) ta có:  1 = S < 3/r
  hay:        r < 3
  từ điều kiện ta có ngay: r = 2
      r=2   từ (2) ta có:   S' = 1/p + 1/q = 1/2
  do p>q nên   1/2 = S' < 2/q
  hay:       q < 4
  do q > 1 và q != r nên q = 3
  và cuối cùng:  p = 6
  như vậy ta có:     ab = 6, bc = 3, ca = 2
  từ đây dễ dàng có:   a = 2, b= 3, c= 1
  như vậy n là duy nhất n = 6

  cũng có thể giải bài toán bằng phép chia đa thức như bạn buianhtuanhn đã làm.

 6. #26
  Ngày gia nhập
  01 2007
  Nơi ở
  Somewhere I belong
  Bài viết
  168

  Mặc định [C++]In Lịch

  PHP Code:
  #include <iostream.h>
  #include <conio.h>
  #include <stdlib.h>
  int songay(int,int);
  bool namnhuan(int nam);
  void InLich(int,int);
  int ThuDauTien(int,int);
  void main()
  {
      
  int nam;
     
  char chon;
     do
     {
         do
         {
              
  cout<<"Nhap vao nam(> 1700): ";
            
  cin>>nam;
         }while(
  nam 1700);
         for(
  int i 1;<= 12;i++)
         {
             
  cout<<"Thang "<<i<<endl;
            
  InLich(i,nam);
            
  cout<<endl;
         }
        
  cout<<"\nBan co muon tiep tuc khong(y/n): ";
        
  cin>>chon;
        
  system("cls");
     }while(
  chon == 'y');
     
  cout<<"Thanh Nam cam on ban da su dung chuong trinh {an Enter de thoat)";
     
  getch();
  }
  int songay(int thang,int nam)
  {
       switch(
  thang)
     {
         case 
  1:
         case 
  3:
        case 
  5:
        case 
  7:
        case 
  8:
        case 
  10:
        case 
  12:
            return 
  31;
        case 
  2:
            if(
  namnhuan(nam))
               return 
  29;
           else
               return 
  28;
        case 
  4:
        case 
  6:
        case 
  9:
        case 
  11:
            return 
  30;
     }
     return 
  0;
  }
  bool namnhuan(int nam)
  {
     return ((
  nam == && nam 100 != 0)||(nam 400 == 0));
  }
  void InLich(int thang,int nam)
  {
      
  int ngayd ThuDauTien(thang,nam);
     if(
  ngayd == 0)
     
  ngayd 7;
       
  int i;
     
  int sn songay(thang,nam);
     
  cout<<"\nMon\tTUE\tWED\tTHU\tFRI\tSAT\tSun\n";
     for(
  1;<= ngayd 1;i++)
     
  cout<<"\t";
     for(
  1;<= sn;i++)
     {
           
  cout<<i<<"\t";
        if((
  ngayd 1) % == 0)
        
  cout<<endl;
     }
  }        

  long int funct1 (int nam,int thang)                                    
  {                                                                       
        
  long int result;                                                
     if ( 
  thang <= )                                                    
     
  nam -= 1;   //                                                       
     
  result nam;                                                        
     return (
  result);                                                     
  }                                                                       
                                                                          
  long int funct2 (int thang)                                             
  {                                                                       
      
  long int result;                                                
      if ( 
  thang <= )                                               
      
  result thang 13;                                            
      else                                                            
      
  result thang 1;                                             
      return(
  result);                                                 
  }                                                                       
                                                                          
  long int day_count (int thangint nam)                                 
  {                                                                       
      
  long int number;                                                     
      
  number 1461 *  funct1(nam,thang) / 153 funct2(thang) / 1;
      return (
  number);                                                     
  }                                                                      

  int ThuDauTien(int thang,int nam)                                      
  {                                                                       
      
  long int number_of_days1;                                          
     
  int day_of_week;                                                   
     
  number_of_days1 day_count (thangnam);                            
     
  day_of_week = (number_of_days1 621049) % 7;                                                                         
      return 
  day_of_week;                                             

  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi iamvtn : 06-05-2007 lúc 10:47 PM.

 7. #27
  Ngày gia nhập
  01 2007
  Bài viết
  412

  Mình mới tham gia 4rum, cũng xin được đóng góp 1 bài tập cơ bản, đây là bài tập để hiểu về cách sử dụng stack, cụ thể đây là bài tập kiểm tra dấu ngoặc đúng. Ví dụ: (5*8) + (4*7) có đủ 2 cái ngoặc mở và 2 cái ngoặc đóng,suy ra đây là chuỗi ngoặc đúng, hoặc (6*6)+(7*12 --> đây là chuỗi ngoặc sai. Mình post code cho các bạn tham khảo nhé, ai biết cách giải khác thì post lên cho mọi người nè

  Code:
  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  #include<stdlib.h>
  #include<string.h>
  #define max 100
  int stack[max],Top=-1;
  void push(int stack[],int &Top,int X)
  {
  	if (Top==max-1)
  		{
  			puts("Stack day");
  			exit(3);
  		}
  	else
  		{
  			Top++;
  			stack[Top]=X;
  		}
  }
  int pop(int stack[],int &Top)
  {
  	int tam;
  	if (Top==-1) return Top;
  	else
  		{
  			tam=stack[Top];
  			Top--;
  			return tam;
  		}
  }
  void DauNgoac(char s[],int n)
  {
  	int i;
  	for(i=0;i<n;i++)
  		{
  			if (s[i]=='(') push(stack,Top,1);
  			if (s[i]==')'&&pop(stack,Top)==-1)
  				{
  					Top=-2;
  					break;
  				}
  
  		}
  	if (Top==-1) printf("\nDung");
  	else printf("\nSai");
  }
  void main()
  {
  	clrscr();
  	char s[max];
  	int n=
  	printf("Nhap chuoi:");
  	gets(s);
  	n=strlen(s);
  	DauNgoac(s,n);
  	getch();
  }

 8. #28
  Ngày gia nhập
  04 2007
  Bài viết
  7

  --------------------------------------------------------------------------------

  PHP Code:
  #include <iostream.h>
  #include <conio.h>
  #include <stdlib.h>
  int songay(int,int);
  bool namnhuan(int nam);
  void InLich(int,int);
  int ThuDauTien(int,int);
  void main()
  {
  int nam;
  char chon;
  do
  {
  do
  {
  cout<<"Nhap vao nam: ";
  cin>>nam;
  }while(
  nam 0);
  for(
  int i 1;<= 12;i++)
  {
  cout<<"Thang "<<i<<endl;
  InLich(i,nam);
  cout<<endl;
  }
  cout<<"\nBan co muon tiep tuc khong(y/n): ";
  cin>>chon;
  system("cls");
  }while(
  chon == 'y');
  cout<<"Thanh Nam cam on ban da su dung chuong trinh {an Enter de thoat)";
  getch();
  }
  int songay(int thang,int nam)
  {
  switch(
  thang)
  {
  case 
  1:
  case 
  3:
  case 
  5:
  case 
  7:
  case 
  8:
  case 
  10:
  case 
  12:
  return 
  31;
  case 
  2:
  if(
  namnhuan(nam))
  return 
  29;
  else
  return 
  28;
  case 
  4:
  case 
  6:
  case 
  9:
  case 
  11:
  return 
  30;
  }
  return 
  0;
  }
  bool namnhuan(int nam)
  {
  return ((
  nam == && nam 100 != 0)||(nam 400 == 0));
  }
  void InLich(int thang,int nam)
  {
  int ngayd ThuDauTien(thang,nam);
  if(
  ngayd == 0)
  ngayd 7;
  int i;
  int sn songay(thang,nam);
  cout<<"\nMon\tTUE\tWED\tTHU\tFRI\tSAT\tSun\n";
  for(
  1;<= ngayd 1;i++)
  cout<<"\t";
  for(
  1;<= sn;i++)
  {
  cout<<i<<"\t";
  if((
  ngayd 1) % == 0)
  cout<<endl;
  }


  long int funct1 (int nam,int thang

  long int result
  if ( 
  thang <= 
  nam -= 1// 
  result nam
  return (
  result); 


  long int funct2 (int thang

  long int result
  if ( 
  thang <= 
  result thang 13
  else 
  result thang 1
  return(
  result); 


  long int day_count (int thangint nam

  long int number
  number 1461 funct1(nam,thang) / 153 funct2(thang) / 1;
  return (
  number); 


  int ThuDauTien(int thang,int nam

  long int number_of_days1
  int day_of_week
  number_of_days1 day_count (thangnam); 
  day_of_week = (number_of_days1 621049) % 7
  return 
  day_of_week  bai này chạy dc nhưng sao khi in ra lại quá dài ko xem được tháng mấy tháng đầu bạn iamvn àh phải làm sao day
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi iamvtn : 20-11-2007 lúc 03:35 PM.

 9. #29
  Ngày gia nhập
  04 2007
  Bài viết
  1

  Mặc định Bai toan tam con hau ne ba kon!

  PHP Code:
  #include <conio.h>
  #include<stdio.h>
  void setqueen(int a,int b);
  void removequeen(int a,int b);
  void trycol(int a);
  void print();
      
  int a[8];     /* a : array[1..8]  of boolean */
      
  int b[15];    /* b : array[2..16] of boolean      la 2 cai duong cheo         */
      
  int c[15];    /* c : array[-7..7] of boolean         do pa con                   */
      
  int x[8];

  void main()
  {
      
  int i;
      for (
  i=0<=7i++)
   
  a[i] = 1;
      for (
  i=0<=15i++)
   
  b[i] = 1;
      for (
  i=0<=14i++)
   
  c[i] = 1;
      
  trycol(0);


  void trycol(j)
      
  int j;
  {
      
  int m;
      
  int safe;
      
  = -1;
      while (
  m++ < 7)
         {
         
  safe = (a[m] ==1) && (b[j] == 1) && (c[7] ==1);
         if (
  safe)
              {
       
  setqueen(mj);
       
  x[j] = 1;
       if (
  7)
    
  trycol(1);
       else
    print();
       
  removequeen(mj);
       }
            }


  void setqueen(mj)
      
  int m;
      
  int j;
  {
      
  a[m] = 0;
      
  b[j] = 0;
      
  c[7] = 0;

  void removequeen(mj)
      
  int m;
      
  int j;
  {
      
  a[m] = 1;
      
  b[j] = 1;
      
  c[7] = 1;

  void print()
  {
      
  int k;
      for (
  k=0k<=7k++)
   {
   
  printf("%d"x[k]);
   }
      
  printf("\n");


  Zay do pa kon!The la xong bai tap ve nha rui do!

 10. #30
  Ngày gia nhập
  06 2007
  Bài viết
  2

  em là beginner,có 2 bài
  1.nhập vào 1 năm,xuất ra năm đó là thế kỉ bao nhiêu
  2.giải ph bậc 2
  tk máy bác trước
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn