Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất, không thể unpack, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.
Từ 1 tới 10 trên tổng số 35 kết quả

Đề tài: Lập trình C | Những chương trình C Cơ bản

Threaded View

 1. #1
  Ngày gia nhập
  07 2006
  Nơi ở
  Hà Nội
  Bài viết
  138

  Mặc định Lập trình C | Những chương trình C Cơ bản

  Chương trình đếm số ký tự trong một chuỗi ASCII
  PHP Code:
  #include <stdio.h>
  #include <ctype.h>
  #include<conio.h>
  void main()
  {
    
  char chuoi[80];
    
  int i 0count 0;

    
  printf("\nNhap vao mot chuoi bat ky : ");
    
  gets(chuoi);

    while (
  chuoi[i] != 0)
    {
      if (
  isalpha(chuoi[i++]))
        
  count++;
    }

    
  printf("So ky tu trong chuoi = %d"count);
    
  getch();

  Chứng minh dạng thức AN CASI
  PHP Code:
  #include <stdio.h>
  #include<conio.h>
  unsigned long vetrai(unsigned long n)
  {
    
  unsigned long tmp=0i;
    for (
  i=1i<=ni++)
      
  tmp += i*i*i*i;
    return 
  tmp;
  }

  unsigned long vephai(unsigned long n)
  {
    
  unsigned long tmp;
    
  tmp = (long)6*n*n*n*n*+ (long)15*n*n*n*+ (long)10*n*n*n;
    
  tmp tmp / (long)30 ;
    return 
  tmp;
  }

  void main()
  {
    
  unsigned long tong1tong2n;

    for (
  n=1n<=50n++)
    {
      
  tong1 vetrai(n);
      
  tong2 vephai(n);
      if (
  tong1 == tong2)
      {
        
  printf("\nSo %d thoa man dang thuc An Casi. "n);
        
  printf("Tong1 = %ld - Tong2 = %ld"tong1tong2);
      }
      else
      {
        
  printf("\nSo %d khong thoa man dang thuc An Casi. "n);
        
  printf("Tong1 = %ld - Tong2 = %ld"tong1tong2);
      }
    }
    
  getch();

  Giải hệ PT bậc nhất
  PHP Code:
  #include <stdio.h>
  #include<conio.h>
  void main()
  {
    
  float ab;

    
  printf("\nGiai phuong trinh bac nhat AX + B = 0");
    
  printf("\nCho biet ba he so A B : ");
    
  scanf("%f%f", &a, &b);

    if (
  a==0)
      if (
  b!=0)
        
  printf("Phuong trinh vo nghiem");
      else
        
  printf("Phuong trinh co nghiem khong xac dinh");
    else
      
  printf("Dap so cua phuong trinh tren = %f", -b/a);
    
  getch();

  Biểu diễn số dưới dạng bit
  PHP Code:
  #include <stdio.h>
  #include <conio.h>
  void main()
  {
    
  unsigned int mang[24], i;
    
  int bit[16], kindex;
    
  printf("\nNhap vao 23 gia tri nguyen : ");
    for (
  i=0i<23i++)
      
  scanf("%d",&mang[i]);
    
  printf("       FEDCBA9876543210");
    for (
  i=0i<23i++)
    {
       
  mang[i];
       for (
  index 0index 16index++)
         
  bit[index] = 0;
       
  index 15;
       while (
  k)
       {
         
  bit[index--] = k%2;
         
  /= 2;
       }
       
  printf("\n%5d  ",mang[i]);
       for (
  index=0index<16index++)
         if (
  bit[index] == 1)
           
  printf("*");
         else
           
  printf("-");
    }
    
  getch();

  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi shinichi_haha : 09-12-2006 lúc 12:45 PM.
  Tất cả các câu hỏi của thành viên (không vi phạm luật lệ tham gia) gửi vào box Java, Linux nếu không thành viên nào trả lời hỗ trợ trong vòng 24h, ban quản trị sẽ trực tiếp hỗ trợ. Các bạn giới thiệu và loan tin giúp điều này

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn