Từ 1 tới 7 trên tổng số 7 kết quả

Đề tài: Button có nút thà xuống

 1. #1
  Ngày gia nhập
  06 2007
  Nơi ở
  Hà Nội
  Bài viết
  361

  Mặc định Button có nút thà xuống

  Mình muốn cho vào form 1 button như hình , có nút thà xuống cạnh nút bấm :
  Click vào hình ảnh để lấy hình ảnh lớn

Tên:		dropdown-button.png
Lần xem:	33
Size:		3.7 KB
ID:		5342
  Nhờ mọi người giúp
  Blog tổng quan kiến thức về viễn thông : http://tongquanvienthong.blogspot.com/

  mSPDict từ điển android hỗ trợ liên kết tra trên các trình đọc sách điện tử và tra sách giấy thông qua camera
  http://www.tinhte.vn/threads/691731/

 2. #2
  No Avatar
  bao Khách

  Cái đó là SplitButton

 3. #3
  Ngày gia nhập
  10 2006
  Bài viết
  107

  Trong mỗi Button có thuộc tính Style đó, đưa nó về giá trị là DropDownButton là được
  Nói là một chuyện, làm là một chuyện. Chi bằng ta làm xong rồi hãy nói như vậy thì nói và làm sẽ là một chuyện.

 4. #4
  Ngày gia nhập
  06 2007
  Nơi ở
  Hà Nội
  Bài viết
  361

  Mọi người hướng dẫn kỹ hơn được không , không có thuộc tính nào tên style .
  SplitButton , tìm trong phần choose item rồi, không có ???
  Blog tổng quan kiến thức về viễn thông : http://tongquanvienthong.blogspot.com/

  mSPDict từ điển android hỗ trợ liên kết tra trên các trình đọc sách điện tử và tra sách giấy thông qua camera
  http://www.tinhte.vn/threads/691731/

 5. #5
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Nơi ở
  /usr/share/.hack@
  Bài viết
  1,433

  SplitButton tự tạo
  PHP Code:
  using System;

  using System.Collections.Generic;

  using System.Text;

  using System.Windows.Forms;

  using System.Windows.Forms.VisualStyles;

  using System.Drawing;

  using System.ComponentModel;

   

  namespace 
  Microsoft.Samples {

      public class 
  SplitButton Button {

          private 
  PushButtonState _state;

          private const 
  int PushButtonWidth 14;

          private static 
  int BorderSize SystemInformation.Border3DSize.Width 2;

          private 
  bool skipNextOpen false;

          private 
  Rectangle dropDownRectangle = new Rectangle();

          private 
  bool showSplit true;

   

          public 
  SplitButton() {

              
  this.AutoSize true;

          }

          [
  DefaultValue(true)]

          public 
  bool ShowSplit {

              
  set {

                  if (
  value != showSplit) {

                      
  showSplit value;

                      
  Invalidate();

                      if (
  this.Parent != null) {

                          
  this.Parent.PerformLayout();

                      }

                  }

              }

          }

   

          private 
  PushButtonState State {

              
  get {

                  return 
  _state;

              }

              
  set {

                  if (!
  _state.Equals(value)) {

                      
  _state value;

                      
  Invalidate();

                  }

              }

          }

   

          public 
  override Size GetPreferredSize(Size proposedSize) {

              
  Size preferredSize base.GetPreferredSize(proposedSize);

              if (
  showSplit && !string.IsNullOrEmpty(Text) && TextRenderer.MeasureText(TextFont).Width PushButtonWidth preferredSize.Width) {

                  return 
  preferredSize + new Size(PushButtonWidth BorderSize 20);

              }

              return 
  preferredSize;

          }

   

          protected 
  override bool IsInputKey(Keys keyData) {

              if (
  keyData.Equals(Keys.Down) && showSplit) {

                  return 
  true;

              }

              else {

                  return 
  base.IsInputKey(keyData);

              }

          }

   

          protected 
  override void OnGotFocus(EventArgs e) {

              if (!
  showSplit) {

                  
  base.OnGotFocus(e);

                  return;

              }

   

              if (!
  State.Equals(PushButtonState.Pressed) && !State.Equals(PushButtonState.Disabled)) {

                  
  State PushButtonState.Default;

              }

          }

   

          protected 
  override void OnKeyDown(KeyEventArgs kevent) {

              if (
  showSplit) {

                  if (
  kevent.KeyCode.Equals(Keys.Down)) {

                      
  ShowContextMenuStrip();

                  }

                  else if (
  kevent.KeyCode.Equals(Keys.Space) && kevent.Modifiers == Keys.None) {

                      
  State PushButtonState.Pressed;

                  }

              }

   

              
  base.OnKeyDown(kevent);

          }

   

          protected 
  override void OnKeyUp(KeyEventArgs kevent) {

              if (
  kevent.KeyCode.Equals(Keys.Space)) {

                  if (
  Control.MouseButtons == MouseButtons.None) {

                      
  State PushButtonState.Normal;

                  }

              }

              
  base.OnKeyUp(kevent);

          }

   

          protected 
  override void OnLostFocus(EventArgs e) {

              if (!
  showSplit) {

                  
  base.OnLostFocus(e);

                  return;

              }

              if (!
  State.Equals(PushButtonState.Pressed) && !State.Equals(PushButtonState.Disabled)) {

                  
  State PushButtonState.Normal;

              }

          }

   

          protected 
  override void OnMouseDown(MouseEventArgs e) {

              if (!
  showSplit) {

                  
  base.OnMouseDown(e);

                  return;

              }

   

              if (
  dropDownRectangle.Contains(e.Location)) {

                  
  ShowContextMenuStrip();

              }

              else {

                  
  State PushButtonState.Pressed;

              }

          }

   

          protected 
  override void OnMouseEnter(EventArgs e) {

              if (!
  showSplit) {

                  
  base.OnMouseEnter(e);

                  return;

              }

   

              if (!
  State.Equals(PushButtonState.Pressed) && !State.Equals(PushButtonState.Disabled)) {

                  
  State PushButtonState.Hot;

              }

          }

   

          protected 
  override void OnMouseLeave(EventArgs e) {

              if (!
  showSplit) {

                  
  base.OnMouseLeave(e);

                  return;

              }

   

              if (!
  State.Equals(PushButtonState.Pressed) && !State.Equals(PushButtonState.Disabled)) {

                  if (
  Focused) {

                      
  State PushButtonState.Default;

                  }

                  else {

                      
  State PushButtonState.Normal;

                  }

              }

          }

   

          protected 
  override void OnMouseUp(MouseEventArgs mevent) {

              if (!
  showSplit) {

                  
  base.OnMouseUp(mevent);

                  return;

              }

   

              if (
  ContextMenuStrip == null || !ContextMenuStrip.Visible) {

                  
  SetButtonDrawState();

                  if (
  Bounds.Contains(Parent.PointToClient(Cursor.Position)) && !dropDownRectangle.Contains(mevent.Location)) {

                      
  OnClick(new EventArgs());

                  }

              }

          }

   

          protected 
  override void OnPaint(PaintEventArgs pevent) {

              
  base.OnPaint(pevent);

   

              if (!
  showSplit) {

                  return;

              }

   

              
  Graphics g pevent.Graphics;

              
  Rectangle bounds this.ClientRectangle;

   

              
  // draw the button background as according to the current state.

              
  if (State != PushButtonState.Pressed && IsDefault && !Application.RenderWithVisualStyles) {

                  
  Rectangle backgroundBounds bounds;

                  
  backgroundBounds.Inflate(-1, -1);

                  
  ButtonRenderer.DrawButton(gbackgroundBoundsState);

   

                  
  // button renderer doesnt draw the black frame when themes are off =(

                  
  g.DrawRectangle(SystemPens.WindowFrame00bounds.Width 1bounds.Height 1);

   

              }

              else {

                  
  ButtonRenderer.DrawButton(gboundsState);

              }

              
  // calculate the current dropdown rectangle.

              
  dropDownRectangle = new Rectangle(bounds.Right PushButtonWidth 1BorderSizePushButtonWidthbounds.Height BorderSize 2);

   

              
  int internalBorder BorderSize;

              
  Rectangle focusRect =

                  new 
  Rectangle(internalBorder,

                                
  internalBorder,

                                
  bounds.Width dropDownRectangle.Width internalBorder,

                                
  bounds.Height - (internalBorder 2));

   

             

              
  bool drawSplitLine = (State == PushButtonState.Hot || State == PushButtonState.Pressed || !Application.RenderWithVisualStyles);

   

              if (
  RightToLeft == RightToLeft.Yes) {

                  
  dropDownRectangle.bounds.Left 1;

                  
  focusRect.dropDownRectangle.Right;

                  if (
  drawSplitLine) {

                      
  // draw two lines at the edge of the dropdown button

                      
  g.DrawLine(SystemPens.ButtonShadowbounds.Left PushButtonWidthBorderSizebounds.Left PushButtonWidthbounds.Bottom BorderSize);

                      
  g.DrawLine(SystemPens.ButtonFacebounds.Left PushButtonWidth 1BorderSizebounds.Left PushButtonWidth 1bounds.Bottom BorderSize);

                  }

              }

              else {

                  if (
  drawSplitLine) {

                      
  // draw two lines at the edge of the dropdown button

                      
  g.DrawLine(SystemPens.ButtonShadowbounds.Right PushButtonWidthBorderSizebounds.Right PushButtonWidthbounds.Bottom BorderSize);

                      
  g.DrawLine(SystemPens.ButtonFacebounds.Right PushButtonWidth 1BorderSizebounds.Right PushButtonWidth 1bounds.Bottom BorderSize);

                  }

   

              }

   

              
  // Draw an arrow in the correct location

              
  PaintArrow(gdropDownRectangle);

   

              
  // Figure out how to draw the text

              
  TextFormatFlags formatFlags TextFormatFlags.HorizontalCenter TextFormatFlags.VerticalCenter;

   

              
  // If we dont' use mnemonic, set formatFlag to NoPrefix as this will show ampersand.

              
  if (!UseMnemonic) {

                  
  formatFlags formatFlags TextFormatFlags.NoPrefix;

              }

              else if (!
  ShowKeyboardCues) {

                  
  formatFlags formatFlags TextFormatFlags.HidePrefix;

              }

   

              if (!
  string.IsNullOrEmpty(this.Text)) {

                  
  TextRenderer.DrawText(gTextFontfocusRectSystemColors.ControlTextformatFlags);

              }

   

              
  // draw the focus rectangle.

   

              
  if (State != PushButtonState.Pressed && Focused) {

                  
  ControlPaint.DrawFocusRectangle(gfocusRect);

              }

          }

   

          private 
  void PaintArrow(Graphics gRectangle dropDownRect) {

              
  Point middle = new Point(Convert.ToInt32(dropDownRect.Left dropDownRect.Width 2), Convert.ToInt32(dropDownRect.Top dropDownRect.Height 2));

   

              
  //if the width is odd - favor pushing it over one pixel right.

              
  middle.+= (dropDownRect.Width 2);

   

              
  Point[] arrow = new Point[] { new Point(middle.2middle.1), new Point(middle.3middle.1), new Point(middle.Xmiddle.2) };

   

              
  g.FillPolygon(SystemBrushes.ControlTextarrow);

          }

   

          private 
  void ShowContextMenuStrip() {

              if (
  skipNextOpen) {

                  
  // we were called because we're closing the context menu strip

                  // when clicking the dropdown button.

                  
  skipNextOpen false;

                  return;

              }

              
  State PushButtonState.Pressed;

   

              if (
  ContextMenuStrip != null) {

                  
  ContextMenuStrip.Closing += new ToolStripDropDownClosingEventHandler(ContextMenuStrip_Closing);

                  
  ContextMenuStrip.Show(this, new Point(0Height), ToolStripDropDownDirection.BelowRight);

              }

          }

   

          
  void ContextMenuStrip_Closing(object senderToolStripDropDownClosingEventArgs e) {

              
  ContextMenuStrip cms sender as ContextMenuStrip;

              if (
  cms != null) {

                  
  cms.Closing -= new ToolStripDropDownClosingEventHandler(ContextMenuStrip_Closing);

              }

   

              
  SetButtonDrawState();

   

              if (
  e.CloseReason == ToolStripDropDownCloseReason.AppClicked) {

                  
  skipNextOpen = (dropDownRectangle.Contains(this.PointToClient(Cursor.Position)));

              }

          }

   

   

          private 
  void SetButtonDrawState() {

              if (
  Bounds.Contains(Parent.PointToClient(Cursor.Position))) {

                  
  State PushButtonState.Hot;

              }

              else if (
  Focused) {

                  
  State PushButtonState.Default;

              }

              else {

                  
  State PushButtonState.Normal;

              }

          }

      }

   


  tham khảo MSDN
  None!

 6. #6
  Ngày gia nhập
  11 2007
  Bài viết
  294

  Mặc định Button có nút thà xuống

  Nếu tienlb muốn nó trên toolbar thì dùng dropdown button trên ToolStrip(ko nhớ rõ ).
  Còn nếu dùng button bình thường thì hình như phải code thêm tí,hoặc là dùng của hãng thứ 3.Cái này để dark tìm lại đã ,ko nhớ quẳng đâu mất tiêu rồi .
  Code của X giống cái này ghê : http://blogs.msdn.com/jfoscoding/articles/491523.aspx
  Nhân thể cái này là split button với WPF : http://blogs.msdn.com/llobo/archive/...on-in-WPF.aspx
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi darkan : 31-01-2008 lúc 12:40 PM.
  Is the moon rising...

 7. #7
  Ngày gia nhập
  06 2007
  Nơi ở
  Hà Nội
  Bài viết
  361

  Build được cái button này nè , tạo usercontrol , chả biết tạo usercontrol thế nào, từ thủa cha sinh mẹ đẻ có làm bao giờ đâu , tui xoá béng cái file của nó đi, tạo file class mới với nội dung của Xcross (thực ra là của microsoft ) , rồi build , mọi người xem có chạy được không để tui cho vào Project C# . Tạo cái context menu rồi mở cái button này , chỉnh thuộc tính contextmenutrip là cái context đó là được
  Attached Files Attached Files
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi tienlbhoc : 31-01-2008 lúc 04:02 PM.
  Blog tổng quan kiến thức về viễn thông : http://tongquanvienthong.blogspot.com/

  mSPDict từ điển android hỗ trợ liên kết tra trên các trình đọc sách điện tử và tra sách giấy thông qua camera
  http://www.tinhte.vn/threads/691731/

Các đề tài tương tự

 1. ADO.NET Tạo nút button kết nối file để view
  Gửi bởi phamdankhoi trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 05-06-2013, 06:02 PM
 2. Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 11-04-2012, 09:26 AM
 3. Chương trình tính 2 phân số, nhưng các số nhập từ nút button, xử lý thế nào?
  Gửi bởi thanhtuann trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 03-11-2011, 09:59 AM
 4. click nút button 1 phát - lập tức các dòng trong chế độ Edit
  Gửi bởi hocphp_1998 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 7
  Bài viết cuối: 04-12-2010, 11:02 AM
 5. Tạo button có chức năng như nút Refresh?
  Gửi bởi whamy04 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 01-07-2007, 07:45 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn