Trang 1 trên tổng số 4 123... Cuối cùngCuối cùng
Từ 1 tới 10 trên tổng số 40 kết quả

Đề tài: Lập trình C | Các hàm input, output trong thư viện chuẩn

 1. #1
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Nơi ở
  /usr/share/.hack@
  Bài viết
  1,433

  Thumbs down Lập trình C | Các hàm input, output trong thư viện chuẩn

  Các hàm chuẩn về In/Out trong C. Liệt kê các hàm chuẩn về input/output trong C kèm theo ví dụ.
  None!

 2. #2
  Ngày gia nhập
  12 2007
  Bài viết
  224

  Mặc định Hàm clearerr - Xoá tín hiệu lỗi gây ra bởi hệ thống khi thao tác trên tập tin gặp lỗi

  Hàm clearerr

  Khai báo :
  void clearerr(FILE *stream);
  Xoá tín hiệu lỗi gây ra bởi hệ thống khi thao tác trên tập tin gặp lỗi .

  Example

  C Code:
  1. #include <stdio.h>
  2.  
  3. int main(void)
  4. {
  5.    FILE *fp;
  6.    char ch;
  7.  
  8.    /* mo tep tin de ghi */
  9.    fp = fopen("DUMMY.FIL", "w");
  10.  
  11.    /*gay nen mot loi bang cach doc file*/
  12.    ch = fgetc(fp);
  13.    printf("%c\n",ch);
  14.  
  15.    if (ferror(fp))
  16.    {
  17.       /* xuat ra man hinh thong bao loi */
  18.       printf("Error reading from DUMMY.FIL\n");
  19.  
  20.       /* xoa tin hieu loi */
  21.       clearerr(fp);
  22.    }
  23.  
  24.    fclose(fp);
  25.    return 0;
  26. }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi kitti : 24-02-2011 lúc 09:38 PM. Lý do: chỉnh lại tiêu đề cho dễ nhận biết

 3. #3
  Ngày gia nhập
  12 2007
  Bài viết
  224

  Mặc định Hàm fclose - Đóng tệp lại sau khi thao tác

  Hàm fclose

  Khai báo :
  int fclose(FILE *stream);
  Đóng tệp lại sau khi thao tác , stream là tên con trỏ tệp . Khi thành công hàm trả về 0 , trái lại trả về EOF ( hằng chỉ thị kết thúc tệp )

  Example

  C Code:
  1. #include <string.h>
  2. #include <stdio.h>
  3.  
  4. int main(void)
  5. {
  6.    FILE *fp;
  7.    char buf[11] = "0123456789";
  8.  
  9.  
  10.    fp = fopen("DUMMY.FIL", "w");
  11.    fwrite(&buf, strlen(buf), 1, fp);
  12.  
  13.    /* dong tep */
  14.    fclose(fp);
  15.    return 0;
  16. }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi kitti : 24-02-2011 lúc 09:39 PM. Lý do: chỉnh lại tiêu đề cho dễ nhận biết

 4. #4
  Ngày gia nhập
  12 2007
  Bài viết
  224

  Mặc định Hàm feof - Hàm dùng để kiểm tra con trỏ tệp có đến cuối tệp hay chưa

  Hàm feof

  Khai báo :
  int feof(FILE *stream);
  Hàm dùng để kiểm tra con trỏ tệp có đến cuối tệp hay chưa . Nếu nó đến cuối tệp thì hàm trả về giá trị khác 0 , ngược lại trả về 0 .

  Example

  C Code:
  1. #include <stdio.h>
  2.  
  3. int main(void)
  4. {
  5.    FILE *stream;
  6.  
  7.    /* mo mot tep de doc */
  8.    stream = fopen("DUMMY.FIL", "r");
  9.  
  10.    /* doc mot ky tu tu tep */
  11.    fgetc(stream);
  12.  
  13.    /*kiem tra xem cuoi tep hay chua */
  14.    if (feof(stream))
  15.       printf("We have reached end-of-file\n");
  16.  
  17.    /* dong tep*/
  18.    fclose(stream);
  19.    return 0;
  20. }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi kitti : 24-02-2011 lúc 09:40 PM. Lý do: chỉnh lại tiêu đề cho dễ nhận biết

 5. #5
  Ngày gia nhập
  12 2007
  Bài viết
  224

  Mặc định Hàm ferror - Kiểm tra lỗi thao tác trên tệp

  Hàm ferror

  Khai báo :
  int ferror(FILE *stream);
  Kiểm tra lỗi thao tác trên tệp . Hàm trả về giá trị khác 0 nếu có lỗi , ngược lại trả về 0 .

  Example :


  C Code:
  1. #include <stdio.h>
  2.  
  3. int main(void)
  4. {
  5.    FILE *stream;
  6.  
  7.    /* mo tep de ghi */
  8.    stream = fopen("DUMMY.FIL", "w");
  9.  
  10.    /* gay ra mot loi bang cach doc*/
  11.    (void) getc(stream);
  12.  
  13.    if (ferror(stream))  /* kiem tra loi tren tep*/
  14.    {
  15.       /* ghi loi ra man hinh*/
  16.       printf("Error reading from DUMMY.FIL\n");
  17.  
  18.       /* xoa tin hieu loi*/
  19.       clearerr(stream);
  20.    }
  21.  
  22.    fclose(stream);
  23.    return 0;
  24. }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi kitti : 24-02-2011 lúc 09:40 PM. Lý do: chỉnh lại tiêu đề cho dễ nhận biết

 6. #6
  Ngày gia nhập
  12 2007
  Bài viết
  224

  Mặc định Hàm fflush - Hàm dùng làm sạch vùng đệm của tệp

  Hàm fflush

  Khai báo :
  int fflush(FILE *stream);
  Hàm dùng làm sạch vùng đệm của tệp . Nếu thành công hàm cho giá trị 0 , trái lại hàm trả về EOF .

  Example
  C Code:
  1. #include <string.h>
  2. #include <stdio.h>
  3. #include <conio.h>
  4. #include <io.h>
  5.  
  6. void flush(FILE *stream);
  7.  
  8. int main(void)
  9. {
  10.    FILE *stream;
  11.    char msg[] = "This is a test";
  12.  
  13.    /* tao 1 tep */
  14.    stream = fopen("DUMMY.FIL", "w");
  15.  
  16.    /*ghi mot vai du lieu len tep */
  17.    fwrite(msg, strlen(msg), 1, stream);
  18.  
  19.    clrscr();
  20.    printf("Press any key to flush DUMMY.FIL:");
  21.    getch();
  22.  
  23.    flush(stream);
  24.  
  25.    printf("\nFile was flushed, Press any key to quit:");
  26.    getch();
  27.    return 0;
  28. }
  29.  
  30. void flush(FILE *stream)
  31. {
  32.      int duphandle;
  33.  
  34.      /* lam sach vung dem */
  35.      fflush(stream);
  36.      
  37.      duphandle = dup(fileno(stream));
  38.      
  39.      close(duphandle);
  40. }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi kitti : 24-02-2011 lúc 09:41 PM. Lý do: chỉnh lại tiêu đề cho dễ nhận biết

 7. #7
  Ngày gia nhập
  12 2007
  Bài viết
  224

  Mặc định Hàm fgetc - Hàm dùng lấy 1 ký tự từ tệp do con trỏ tệp stream trỏ đến

  Hàm fgetc

  Khai báo :
  int fgetc(FILE *stream);
  Hàm dùng lấy 1 ký tự từ tệp do con trỏ tệp stream trỏ đến . Nếu thành công hàm trả về mã ASCII của ký tự đọc được . Nếu gặp lỗi hay gặp kết thúc tệp thì hàm trả về EOF .

  Example

  C Code:
  1. #include <string.h>
  2. #include <stdio.h>
  3. #include <conio.h>
  4.  
  5. int main(void)
  6. {
  7.    FILE *stream;
  8.    char string[] = "This is a test";
  9.    char ch;
  10.  
  11.    /* mo tep de ghi va doc */
  12.    stream = fopen("DUMMY.FIL", "w+");
  13.  
  14.    /* ghi len tep mot chuoi */
  15.    fwrite(string, strlen(string), 1, stream);
  16.  
  17.    /* dat con tro tep len dau tep */
  18.    fseek(stream, 0, SEEK_SET);
  19.  
  20.    do
  21.    {
  22.       /* doc mot ky tu tu tep */
  23.       ch = fgetc(stream);
  24.  
  25.       /* in ra man hinh ky tu doc duoc */
  26.       putch(ch);
  27.    } while (ch != EOF);
  28.  
  29.    fclose(stream);
  30.    return 0;
  31. }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi kitti : 24-02-2011 lúc 09:42 PM. Lý do: chỉnh lại tiêu đề cho dễ nhận biết

 8. #8
  Ngày gia nhập
  12 2007
  Bài viết
  224

  Mặc định Hàm fgetpos - Hàm dùng lấy vị trí con trỏ tệp

  Hàm fgetpos

  Khai báo :
  int fgetpos( FILE *stream,fpos_t *pos )
  Hàm dùng lấy vị trí con trỏ tệp ( ở byte thứ mấy ) lưu vào trong biến pos . Nếu thành công hàm trả về 0 , ngược lại hàm trả về giá trị khác 0 .

  Example

  C Code:
  1. #include <stdlib.h>
  2. #include <stdio.h>
  3.  
  4. void showpos(FILE *stream);
  5.  
  6. int main(void)
  7. {
  8.    FILE *stream;
  9.    fpos_t filepos;
  10.  
  11.    /* mo file de doc ghi */
  12.    stream = fopen("DUMMY.FIL", "w+");
  13.  
  14.    /* luu lai vi tri con tro tep hien thoi */
  15.    fgetpos(stream, &filepos);
  16.  
  17.    /* ghi du lieu len tep */
  18.    fprintf(stream, "This is a test");
  19.  
  20.    /* in ra man hinh vi tri con tro hien thoi */
  21.    showpos(stream);
  22.  
  23.    /* dat lai vi tri con tro tep */
  24.    if (fsetpos(stream, &filepos) == 0)
  25.      showpos(stream);
  26.    else
  27.    {
  28.       fprintf(stderr, "Error setting file pointer.\n");
  29.       exit(1);
  30.    }
  31.  
  32.    /* dong tep*/
  33.    fclose(stream);
  34.    return 0;
  35. }
  36.  
  37. void showpos(FILE *stream)
  38. {
  39.    fpos_t pos;
  40.  
  41.    /* in ra man hinh vi tri con tro tep hien thoi */
  42.    fgetpos(stream, &pos);
  43.    printf("File position: %ld\n", pos);
  44. }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi kitti : 24-02-2011 lúc 09:44 PM. Lý do: chỉnh lại tiêu đề cho dễ nhận biết

 9. #9
  Ngày gia nhập
  12 2007
  Bài viết
  224

  Mặc định Hàm fgets - Hàm để đọc một chuỗi ký tự từ file

  Hàm fgetsk

  Khai báo :
  char *fgets(char *s,int n,FILE *fp);
  Hàm dùng để đọc một chuỗi ý tự dài n-1 ký tự từ tệp fp vào chuỗi s . Việc đọc kết thúc khi đã đọc đủ n-1 ký tự hay gặp dấu xuống dòng hay gặp kết thúc tệp . Sau khi đọc , chuỗi s sẽ được tự động thêm vào ký tự NULL vào cuối chuỗi . Hàm trả về điạ chỉ chuỗi s nếu thành công , trái lại trả về NULL .

  Example

  C Code:
  1. #include <string.h>
  2. #include <stdio.h>
  3.  
  4. int main(void)
  5. {
  6.    FILE *stream;
  7.    char string[] = "This is a test";
  8.    char msg[20];
  9.  
  10.    /* mo tep de doc ghi */
  11.    stream = fopen("DUMMY.FIL", "w+");
  12.  
  13.    /* ghi mot chuoi vao tep */
  14.    fwrite(string, strlen(string), 1, stream);
  15.  
  16.    /* dat con tro tep len dau tep */
  17.    fseek(stream, 0, SEEK_SET);
  18.  
  19.    /* doc mot chuoi tu tep */
  20.    fgets(msg, strlen(string)+1, stream);
  21.  
  22.    /* in chuoi ra man hinh */
  23.    printf("%s", msg);
  24.  
  25.    fclose(stream);
  26.    return 0;
  27. }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi kitti : 24-02-2011 lúc 09:44 PM. Lý do: chỉnh lại tiêu đề cho dễ nhận biết

 10. #10
  Ngày gia nhập
  12 2007
  Bài viết
  224

  Mặc định Hàm fopen - Hàm dùng để mở tệp

  Hàm fopen

  Khai báo :
  FILE *fopen(char *filename,char *type );
  Hàm dùng để mở tệp . Với filename là chuỗi chứa tên tệp cần mở ( bao gồm cả đường dẫn cụ thể ) . Lưu ý một chút với filename này . Nếu bạn nhập chuỗi từ bàn phím thì khác với bạn đánh sẵn nó trong code của bạn . Ví dụ tệp ta cần mở tên là abc.jpg nằm ở ổ C . Đối với đánh tên tệp từ bàn phím thì ta đánh như sau : C:\abc.jpg . Nhưng nếu ta soạn sẵn trong code thì ta soạn như sau : C:\\abc.jpg ( tức là thêm 1 gạch \ ) .
  Kiểu mở tệp có rất nhiều cách nhưng chung quy ta có các trường hợp sau cho kiểu văn bản :
  "r" : đọc
  "w" : ghi
  "r+" hay "w+" : đọc và ghi
  "a" : ghi bổ sung
  "a+" : đọc ghi bổ sung
  Đối với mở file nhị phân bạn chỉ cần thêm chữ b vào sau các chuỗi trên .
  Nếu việc mở tệp thành công hàm cho địa chỉ con trỏ tệp , trái lại hàm trả về NULL .

  Example


  C Code:
  1. #include <stdio.h>
  2.  
  3. int main(void)
  4. {
  5.    FILE *in, *out;
  6.  
  7.    if ((in = fopen("\\AUTOEXEC.BAT", "r"))
  8.        == NULL)
  9.    {
  10.       fprintf(stderr, "Cannot open input file.\n");
  11.       return 1;
  12.    }
  13.  
  14.    if ((out = fopen("\\AUTOEXEC.BAK", "w"))
  15.        == NULL)
  16.    {
  17.       fprintf(stderr, "Cannot open output file.\n");
  18.       return 1;
  19.    }
  20.  
  21.    while (!feof(in))
  22.       fputc(fgetc(in), out);
  23.  
  24.    fclose(in);
  25.    fclose(out);
  26.    return 0;
  27. }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi kitti : 24-02-2011 lúc 09:45 PM. Lý do: chỉnh lại tiêu đề cho dễ nhận biết

Các đề tài tương tự

 1. Thủ thuật C++ Cơ bản về input và output trong C++
  Gửi bởi luc13aka47 trong diễn đàn Thủ thuật, Tutorials và Mã nguồn C/C++/C++0x
  Trả lời: 17
  Bài viết cuối: 14-01-2013, 07:33 PM
 2. Prolem: Input: Số dạng string, Output: tổng và tích
  Gửi bởi dongsihoanglan trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 01-05-2011, 01:36 PM
 3. Đọc văn bản tiếng Việt thành lời trong lập trình C# (Input Text --> Output audio)?
  Gửi bởi PC1989 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 02-03-2011, 10:55 AM
 4. Bài 3: Chapter 2 Input/Output
  Gửi bởi snake_programmer trong diễn đàn English for IT | Tiếng anh cho dân CNTT
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 11-01-2011, 09:34 PM
 5. run *.exe với file input và output như thế nào
  Gửi bởi vrael88 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 07-10-2010, 12:55 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn