Trang 1 trên tổng số 2 12 Cuối cùngCuối cùng
Từ 1 tới 10 trên tổng số 13 kết quả

Đề tài: Lập trình C | Other Standard Functions

 1. #1
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Nơi ở
  /usr/share/.hack@
  Bài viết
  1,433

  Thumbs down Lập trình C | Other Standard Functions

  Các hàm chuẩn còn lại trong Ansi C.
  None!

 2. #2
  Ngày gia nhập
  09 2006
  Nơi ở
  /usr/share/.hack@
  Bài viết
  1,433

  Mặc định abort() - Hàm để abort process hiện tại

  Tên hàm: abort()
  Định nghĩa:

  C Code:
  1. #include <stdlib.b>
  2. void abort(void);

  Dùng để abort process hiện tại.
  Sẽ trả về tín hiệu SIGABRT cho host environment trong POSIX-platforms, định nghĩa trong signal.h (*nix-like system).


  C Code:
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <stdlib.h>
  3.  
  4. int main(void)
  5. {
  6.     FILE *pfile;
  7.     pfile = fopen("file.txt","r");
  8.     if(pfile == NULL)
  9.     {
  10.         fputs("error opening file\n",stderr);
  11.                 abort();
  12.     }
  13.  
  14.     fclose(pfile);
  15.         return 0;
  16. }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi kitti : 24-02-2011 lúc 10:08 PM. Lý do: chỉnh lại tiêu đề cho dễ nhận biết
  None!

 3. #3
  Ngày gia nhập
  12 2007
  Bài viết
  224

  Mặc định Hàm assert -

  Hàm assert

  Khai báo :
  void asert( int test );
  Hàm này có thể nói là mở rộng của câu lệnh điều kiện if . Nếu như test bằng 0 thì hàm sẽ xuất ra lỗi lên stderr và gọi hàm abort để bỏ dở chương trình .

  Example

  C Code:
  1. #include <assert.h>
  2.  #include <stdio.h>
  3.  #include <stdlib.h>
  4.  
  5.  struct ITEM {
  6.     int key;
  7.     int value;
  8.  };
  9.  
  10.  void additem(struct ITEM *itemptr) {
  11.     assert(itemptr != NULL);
  12.  }
  13.  
  14.  int main(void)
  15.  {
  16.     additem(NULL);
  17.     return 0;
  18.  }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi kitti : 24-02-2011 lúc 10:08 PM. Lý do: chỉnh lại tiêu đề cho dễ nhận biết

 4. #4
  Ngày gia nhập
  12 2007
  Bài viết
  224

  Mặc định Hàm atexit - Hàm tạo cho một hàm nào đó thành hàm thoát

  Hàm atexit

  Khai báo :
  int atexit(void (*func)(void));
  Hàm có chức năng tạo cho một hàm nào đó thành hàm thoát và các hàm này sẽ được gọi mặc định khi kết thúc chương trình . Hàm trả về 0 nếu thành công , trái lại hàm trả về giá trị khác 0 .

  Example

  C Code:
  1. #include <stdio.h>
  2.  #include <stdlib.h>
  3.  
  4.  void exit_fn1(void)
  5.  {
  6.     printf("Exit function #1 called\n");
  7.  }
  8.  
  9.  void exit_fn2(void)
  10.  {
  11.     printf("Exit function #2 called\n");
  12.  }
  13.  
  14.  int main(void)
  15.  {
  16.     /* tao cho ham exit_fn1 thanh ham thoat */
  17.     atexit(exit_fn1);
  18.     /* tao cho ham exit_fn2 thanh ham thoat */
  19.     atexit(exit_fn2);
  20.     return 0;
  21.  }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi kitti : 24-02-2011 lúc 10:10 PM. Lý do: chỉnh lại tiêu đề cho dễ nhận biết

 5. #5
  Ngày gia nhập
  12 2007
  Bài viết
  224

  Mặc định Hàm bsreach - Hàm tìm kiếm nhị phân trên một mảng

  Hàm bsreach

  Khai báo :
  void *bsearch(const void *key, const void *base, size_t nelem, size_t width, int(*fcmp)(const void*, const void*));
  Hàm có chức năng tìm kiếm nhị phân trên một mảng . Trong đó : key là khoá tìm kiếm , base là tên mảng , nelem là số phẩn tử của mảng , width là kích thước byte của một phần tử mảng , fcmp là phương thức so sánh : nếu giá trị khoá bé hơn giá trị phần tử trong mảng thì trả về giá trị âm , trả về 0 nếu bằng và trả về giá trị dương nếu lớn hơn . Hàm trả về điạ chỉ của phần tử tìm thấy được nếu tìm thấy , ngược lại hàm trả về NULL .

  Example

  C Code:
  1. #include <stdlib.h>
  2. #include <stdio.h>
  3.  
  4. typedef int (*fptr)(const void*, const void*);
  5.  
  6. #define NELEMS(arr) (sizeof(arr) / sizeof(arr[0]))
  7.  
  8. int numarray[] = {123, 145, 512, 627, 800, 933};
  9.  
  10. int numeric (const int *p1, const int *p2)
  11. {
  12.    return(*p1 - *p2);
  13. }
  14.  
  15. #pragma argsused
  16. int lookup(int key)
  17. {
  18.    int  *itemptr;
  19.  
  20.    itemptr = (int *) bsearch (&key, numarray, NELEMS(numarray),
  21.       sizeof(int), (fptr)numeric);
  22.  
  23.    return (itemptr != NULL);
  24. }
  25.  
  26. int main(void)
  27. {
  28.    if (lookup(512))
  29.       printf("512 is in the table.\n");
  30.    else
  31.       printf("512 isn't in the table.\n");
  32.  
  33.    return 0;
  34. }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi kitti : 24-02-2011 lúc 10:10 PM. Lý do: chỉnh lại tiêu đề cho dễ nhận biết

 6. #6
  Ngày gia nhập
  12 2007
  Bài viết
  224

  Mặc định Hàm exit - Hàm làm cho chương trình kết thúc tức thời

  Hàm exit

  Khai báo :
  void exit( int status );
  Hàm dùng để làm cho chương trình kết thúc tức thời . Hàm chuyển giá trị status cho hệ điều hành . Theo quy ước nếu status là 0 thì chương trình kết thúc bình thường . Trái lại ta có thể sử dụng 1 giá trị khác 0 để báo rằng chương trình kết thúc là do gặp lỗi .

  Example

  C Code:
  1. #include <stdlib.h>
  2. #include <conio.h>
  3. #include <stdio.h>
  4.  
  5. int main(void)
  6. {
  7.    int status;
  8.  
  9.    printf("Enter either 1 or 2\n");
  10.    status = getch();
  11.    / * thoat khoi chuong trinh * /
  12.    exit(status - '0');
  13.  
  14. /* chu y rang ham duoi day khong duoc thuc hien */
  15.    return 0;
  16. }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi kitti : 24-02-2011 lúc 10:11 PM. Lý do: chỉnh lại tiêu đề cho dễ nhận biết

 7. #7
  Ngày gia nhập
  12 2007
  Bài viết
  224

  Mặc định Hàm qsort - Hàm sắp xếp lại mảng base theo kiểu quick sort

  Hàm qsort

  Khai báo :
  void qsort(void *base, size_t nelem, size_t width, int (*fcmp)(const void *, const void
  *));
  Hàm này về nguyên mẫu hàm thì khá giống hàm bsearch nhưng nhiệm vụ của nó là sắp xếp lại mảng base theo kiểu quick sort .

  Example

  C Code:
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <stdlib.h>
  3. #include <string.h>
  4.  
  5. int sort_function( const void *a, const void *b);
  6. char list[5][4] = { "cat", "car", "cab", "cap", "can" };
  7.  
  8. int main(void)
  9. {
  10.    int  x;
  11.  
  12.    qsort((void *)list, 5, sizeof(list[0]), sort_function);
  13.    for (x = 0; x < 5; x++)
  14.       printf("%s\n", list[x]);
  15.    return 0;
  16. }
  17.  
  18. int sort_function( const void *a, const void *b)
  19. {
  20.    return( strcmp((char *)a,(char *)b) );
  21. }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi kitti : 24-02-2011 lúc 10:12 PM. Lý do: chỉnh lại tiêu đề cho dễ nhận biết

 8. #8
  Ngày gia nhập
  12 2007
  Bài viết
  224

  Mặc định Hàm rand - Hàm trả về 1 giá trị ngẫu nhiên

  Hàm rand

  Khai báo :
  int rand( void );
  Hàm trả về 1 giá trị ngẫu nhiên trong khoảng từ 0 đến 32767

  Example

  C Code:
  1. #include <stdlib.h>
  2. #include <stdio.h>
  3.  
  4. int main(void)
  5. {
  6.     int i;
  7.  
  8.     printf("Ten random numbers from 0 to 99\n\n");
  9.     for(i=0; i<10; i++)
  10.        printf("%d\n", rand() % 100);
  11.     return 0;
  12. }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi kitti : 24-02-2011 lúc 10:13 PM. Lý do: chỉnh lại tiêu đề cho dễ nhận biết

 9. #9
  Ngày gia nhập
  12 2007
  Bài viết
  224

  Mặc định Hàm srand - Hàm dùng khởi đầu bộ số ngẫu nhiên bằng giá trị seed

  Hàm srand

  Khai báo :
  void srand( unsigned seed );
  Hàm dùng khởi đầu bộ số ngẫu nhiên bằng giá trị seed

  Example

  C Code:
  1. #include <stdlib.h>
  2. #include <stdio.h>
  3. #include <time.h>
  4.  
  5. int main(void)
  6. {
  7.    int i;
  8.    time_t t;
  9.  
  10.    srand((unsigned) time(&t));
  11.    printf("Ten random numbers from 0 to 99\n\n");
  12.    for(i=0; i<10; i++)
  13.        printf("%d\n", rand() % 100);
  14.    return 0;
  15. }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi kitti : 24-02-2011 lúc 10:14 PM. Lý do: chỉnh lại tiêu đề cho dễ nhận biết

 10. #10
  Ngày gia nhập
  12 2007
  Bài viết
  224

  Mặc định Hàm system - Hàm thực hiện các lệnh hệ thống

  Hàm system

  Khai báo :
  int system( char *s );
  Hàm thực hiện 1 lệnh DOS ghi trong chuỗi s . Nếu thành công hàm trả về 0 , trái lại hàm trả về -1 .

  Example


  C Code:
  1. int main(void)
  2. {
  3.  /* xoa tat ca cac file bak */
  4.  system("del *.bak");
  5.  return 1;
  6. }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi kitti : 24-02-2011 lúc 10:15 PM. Lý do: chỉnh lại tiêu đề cho dễ nhận biết

Các đề tài tương tự

 1. Income tax calulator with Functions and Robus validation
  Gửi bởi hoangpm01336 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 13
  Bài viết cuối: 24-09-2015, 05:33 PM
 2. Gọi hàm Nt... Functions qua syscall trên HDH 64bit
  Gửi bởi lht trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 12-06-2011, 12:15 AM
 3. Thắc mắc về Generic functions
  Gửi bởi cakiem.b10 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 08-03-2010, 10:27 AM
 4. Tài liệu cho lập trình C++ (Standard C++)
  Gửi bởi dieucay555 trong diễn đàn Tài liệu, ebooks và công cụ
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 17-10-2008, 02:34 PM
 5. [ Solved ]Thắc mắc friend functions
  Gửi bởi dauchuot trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 10
  Bài viết cuối: 06-10-2006, 10:42 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn