Trang 1 trên tổng số 3 123 Cuối cùngCuối cùng
Từ 1 tới 10 trên tổng số 24 kết quả

Đề tài: Lỗi assignment of data-member read-only structure

 1. #1
  Ngày gia nhập
  01 2008
  Bài viết
  20

  Wink Lỗi assignment of data-member read-only structure

  Code:
  class DataSet
  {
  private:
  double mx;
  double my;
  
  public:
  
  double slope() const;
  double intercept() const;
  
  };
  
  
  double DataSet::slope() const //<-- chữ const này là bắt buộc phải có.
  {
  double a;
  mx=1; //<-assignment of data-member`DataSet::my'in read-only structure
  my=2;
  a=mx+my;
  
  return a;
  
  
  
  double DataSet::intercept() const //<-- chữ const này là bắt buộc phải có.
  {
  double b;
  b=my-mx;
  return b;
  
  }
  //mục đích bài này là ra kết quả của đúng của a =3, và b=1;
  // mọi người cho em hỏi câu này :
  em bị lỗi assignment of data-member read-only structure bởi vì có chữ const của 2 hàm slope và intercept.bây h em phải làm ntn để fix lỗi này mà vẫn giữ nguyên chữ const. Dùng con trỏ thì phải.???

  Lưu ý, khi đưa code vào bài viết, hãy lồng nó vào tag code. Đọc Nội quy để biết thêm chi tiết!

 2. #2
  Ngày gia nhập
  12 2006
  Nơi ở
  US
  Bài viết
  1,917

  Em đã khai báo là const, nghĩa là nó không được modify dữ liệu, vậy complier nó la làng là đúng rùi,
  mx=1; //<-assignment of data-member`DataSet::my'in read-only structure
  my=2;
  Làm sao em gán kiểu này được ?
  Anh sữa lại + comment em đọc sẽ hiểu :
  PHP Code:
  #include <iostream>
  using namespace std;

  class 
  DataSet
  {
  private:
    
  double mx;
    
  double my;
  public:
    
  //Muốn khởi tạo cho dữ liệu thì phải có thằng constructor
    
  DataSet(double xdouble y):mx(x), my(y)
    {}
    
  //4 thằng này là accessor, nó có thể truy xuất dữ liệu 
    //cũng như modify dữ liệu
    
  double getMx() const { return mx; }
    
  double getMy() const { return my; }
    
  void setMx(double val) { mx val; }
    
  void setMy(double val) { my val; }
    
    
  double slope() const;
    
  double intercept() const;
  };

  double DataSet::slope() const //<-- chu+~ const này là ba('t buo^.c pha?i có.
  {
    return (
  getMx() + getMy());
    
  //mx = 1; //<-assignment of data-member`DataSet::my'in read-only structure
    //my = 2;
    //a=mx+my;
    //return a;
  }


  double DataSet::intercept() const //<-- chu+~ const này là ba('t buo^.c pha?i có.
  {
    return (
  getMy() - getMx());
    
  //double b;
  //b=my-mx;
  //return b;
  }

  int main()
  {
    
  //Khởi tạo thế này đây
    
  DataSet aSet(3,4);
    
  cout << aSet.slope() << '\n';
    
  cout << aSet.intercept();


 3. #3
  Ngày gia nhập
  01 2008
  Bài viết
  20

  thanks a rất nhiều. cách này thì quá ổn . nhưng theo yêu cầu đề bài thì nó chỉ cho dùng 2 hàm slope và intercept thôi., ko được khởi tạo thêm.
  a có cách nào khác ko???
  đây là bài đầy đủ của e http://www.bigupload.com/files/YGYRA...ent_1.rar.html
  còn đây là đề bài:http://cs.senecac.on.ca/~btp200/page...nments/a1.html

 4. #4
  Ngày gia nhập
  12 2006
  Nơi ở
  US
  Bài viết
  1,917

  Làm cách đó thì bỏ thuộc tính private đi, cho nó public là xong, nhưng làm vậy thì còn gì là class nữa T_T. làn sau em post đề lên rõ ràng nhé, không cần đưa link như vậy. Mà em học trường gì mà đề toàn English thế nhỉ T_T :
  Regression Analysis (x on y)
  ============================

  Choose one of the following options:
  1 Load a data set from file
  2 Display statistics for all data sets
  0 Quit
  Your selection : 1

  Enter filename : paleo.dat

  Choose one of the following options:
  1 Load a data set from file
  2 Display statistics for all data sets
  0 Quit
  Your selection : 1

  Enter filename : stopDist.dat

  Choose one of the following options:
  1 Load a data set from file
  2 Display statistics for all data sets
  0 Quit
  Your selection : 2

  Data Set Label Slope Intercept Correlation
  ----------------------------------------------------
  paleo.dat 0.64 2.51 0.88
  stopDist.dat 0.26 26.94 0.91

  Choose one of the following options:
  1 Load a data set from file
  2 Display statistics for all data sets
  0 Quit
  Your selection : 0

  Have a nice day!
  Cái này nó kêu load dữ liệu vào từ file cơ mà ? Em muốn sử dụng phép gán như thế để làm gì nhỉ, không rõ mục đích thì anh không giúp được. Mà anh thấy bài em viết khá tốt đó chứ T_T. Not newbie at all ! anyway, where are you taking this course ?

 5. #5
  Ngày gia nhập
  01 2008
  Bài viết
  20

  Code:
  nhưng cho nó là public thì ko thể nào gọi giá trị mx , my từ bên trong hàm intercept.
  class DataSet
  {
  
  double mx;
  double my;
  
  public:
  double mx;
  double my;
  double slope() const;
  double intercept() const;
  
  };
  
  
  double DataSet::slope() const //<-- chữ const này là bắt buộc phải có.
  {
  double a;
  mx=1; //<-assignment of data-member`DataSet::my'in read-only structure
  my=2;
  a=mx+my;
  
  return a;
  
  
  
  double DataSet::intercept() const //<-- chữ const này là bắt buộc phải có.
  {
  double b;
  b=my-mx;
  return b;
  
  }
  Lưu ý: Khi gửi code vào cùng với bài viết, vui lòng để nó vào trong tag code. Đọc Nội quy để biết thêm chi tiết!

 6. #6
  Ngày gia nhập
  12 2006
  Nơi ở
  US
  Bài viết
  1,917

  Mặc định Lỗi assignment of data-member read-only structure

  Mà sao cái assignment này lại năm 2005 thế nhỉ, có phải em làm không đó ?
  class Point.h
  PHP Code:
  class DataPoint{
  private :
      
  double xy;
  public :
      
  int loadFromFile(FILEfp);
      
  double getx() const;
      
  double gety() const;
  };

  int DataPoint::loadFromFile(FILEfp){
      return 
  fscanf(fp"%lf%lf%", &x, &y);     
  }
  double DataPoint::getx() const{
     return 
  x;
  }
  double DataPoint::gety() const{
     return 
  y;

  class DataSet
  PHP Code:
  class DataSet{
  private:    
      
  int count;
      
  char name[15];
      
  DataPoint* list;
      
  double mxmysxsy;
      
  double r_n
  public:
      
  bool loadFromFile(const charfilename);
      
  void closeUp();
      const 
  charlabel() const;
      
  double slope() const;
      
  double intercept() const;
      
  double correlation() const;
      
  int nPoints() const;
      
  DataPoint point(int i) const;
  };

  bool DataSet::loadFromFile(const charfilename)
  {
      
  FILEfp fopen(filename"r");
      
  cout << filename;
      
  strcpy(namefilename);
      if (
  fp!= NULL
      {
          
  count 0;
          
  int i 0;
          
  char temp;
          while(
  fscanf(fp"%c" , &temp) == 1
          {
               if(
  temp=='\n')count++;
          }
          
  cout << "count = " << count << endl;
          list = new 
  DataPoint [count];
          
  rewind(fp);
          for(
  int i 0counti++)
              list[
  i].loadFromFile(fp);
          for(
  int i 0counti++)
          {
              
  cout.precision(4);
              
  cout << fixed << list[i].getx() << "," << list[i].gety() << endl;
          }
          
  fclose(fp);
          return 
  true;
      }
      else
          return 
  false;
  }    

  void DataSet::closeUp()
  {
      
  delete [] list;
      list = 
  NULL;    
  }      
  const 
  charDataSet::label() const{
      return 
  name;      
  }

  double DataSet::slope() const
  {
      
  double sx 0sy 0;
      
  double t1 0t2 0t;
      
  double r_n 0;
      for(
  int i 0counti++)
      {
          
  mx += list[i].getx();
          
  my += list[i].gety();
          
  sx += pow((list[i].getx()),2);
          
  sy += pow((list[i].gety()),2);
      }
      
  mx mx/count;
      
  my my/count;
      for(
  int i=0counti++)
      {
          
  t1 += ((list[i].getx()- mx)*(list[i].gety() - my));
          
  t2 += pow((list[i].getx() - mx),2);
          
  r_n += list[i].getx()*list[i].gety();
      }
      
  t1/t2;
      return 
  t;
  }

  double DataSet::intercept() const
  {
      
  double b;
      
  my slope()*mx;
      return 
  b;
  }
        
  double DataSet::correlation() const
  {
      
  double r 0;
      
  double dxdy;
      
  dx sqrt( ( sx count) - pow(mx,2));
      
  dy sqrt( ( sy count) - pow(my,2));
      
  = ( (r_n count) - (mx*my)) / (dx*dy);
      return 
  r;
  }
        
  int DataSet::nPoints() const
  {
      return 
  count;
  }

  DataPoint DataSet::point(int i) const
  {
      return list[
  i];


  Main

  PHP Code:
  #define MAX_DATA_SETS 10
  #define MAX_FILENAME 21
  #define LOAD      1
  #define STATS     2
  #define QUIT      0
  #define NOPTIONS  3
  int menu(void);
  double getPosDouble();
  int findFile(const char*, const DataSetdataint);
  void displayDataSet(const DataSetdataint noDataSets);
  void displayStats(const DataSetdataint noDataSets);
  void loadDataSet(DataSetdataintnoDataSets);


  int main() 

      
  bool keepgoing
      
  int choicenoDataSets
      
  DataSet data[MAX_DATA_SETS]; 
      
  noDataSets 0
      
  keepgoing true
      
  cout << "Regression analysis (x on y)\n" << "============================\n"
      do{ 
          
  choice menu(); 
          switch (
  choice
          { 
               case 
  LOADloadDataSet(data, &noDataSets); 
                  break; 
               case 
  STATSdisplayStats(datanoDataSets); 
                  break;
               case 
  QUITkeepgoing false
                  break; 
               default: 
  cout << "Choice not implemented!" << endl
          } 
      } while (
  keepgoing); 
      for (
  int i 0noDataSetsi++)
          
  data[i].closeUp(); 
      
  cout << "Have a nice day!" << endl; return 0;
      
  system("PAUSE"); 

  // menu return user selection 
  int menu(void

      
  int choice
      
  bool keepgoing
      
  cout << endl
      
  cout << "Choose one of the following options:" << endl
      
  cout << ' ' << LOAD << " Load a data set from file" << endl
      
  cout << ' ' << STATS << " Display statistics for all data sets" << endl
      
  cout << ' ' << QUIT << " Quit" << endl
      do { 
  keepgoing truecout << "Your selection : "
      
  cin >> choice
      if (
  cin.fail()) 
      { 
         
  cin.clear(); 
         
  cin.ignore(2000,'\n')
         ; 
      } 
      else if 
      (
  cin.get() != '\n'
      { 
         
  cout << "**Trailing characters. Try again.**" << endl;
         
  cin.ignore(2000,'\n'); 
      } 
      else if (
  choice || choice >= NOPTIONS
      { 
         
  cout << "**Invalid choice. Try again.**" << endl
      } 
           else 
           { 
           
  keepgoing false
           } 
      } while (
  keepgoing); 
      
  cout << endl
      return 
  choice;

  // returns a positive double 

  double getPosDouble() 

      
  double value
      
  bool ok
      
  ok false
      do{ 
          
  cout << "Enter a positive value : "
          
  cin >> value
          if (
  cin.fail()) 
          { 
              
  cin.clear(); 
              
  cin.ignore(2000'\n'); 
              
  cout << "Invalid character. Try Again." << endl
          }
          else if (
  value <= 0.0
          { 
              
  cout << value << " is not positive. Try Again." << endl
              
  cin.ignore(2000'\n'); 
          } 
          else if (
  char(cin.get()) != '\n'
          { 
              
  cout << "Trailing characters. Try Again." << endl
              
  cin.ignore(2000'\n'); 
          } 
          else 
              
  ok true
      } 
      while(!
  ok); 
      return 
  value

  // gets a filename from the user and returns the index of the 
  // filename in the array of files 
  int findFile(const charmessage, const DataSetdataint noDataSets

      
  char filename[MAX_FILENAME]; 
      
  int j = -1
      
  cout << message
      
  cin >> filename
      
  = -1
      for (
  int i 0noDataSetsi++)
      if (!
  strcmp(filenamedata[i].label())) 
      
  i
      if (
  == -1
      
  cout << "Filename " << filename << " not found" << endl
      return 
  j

  // loadDataSet loads a Data Set from a user specified file 
  void loadDataSet(DataSetdataintnoDataSets

       
  char filename[MAX_FILENAME];
       if (*
  noDataSets MAX_DATA_SETS
       { 
          
  cout << "Enter filename : ";  
          
  cin >> filename
          if (
  data[*noDataSets].loadFromFile(filename)) 
              ++*
  noDataSets
          else 
              
  cout << "Filename " << filename << " not found" << endl
       } 
       else 
  cout << "Data Set Limit Reached" << endl

  // displayStats display regression stats for all Data Sets 

  void displayStats(const DataSetdataint noDataSets

       
  cout << setw(MAX_FILENAME-1) << left << "Data Set Label" << right
       
  cout << " Slope Intercept Correlation" << endl
       
  cout.setf(ios::fixed); 
       
  cout.precision(2); 
       for (
  int i 0noDataSetsi++) 
       { 
           
  cout << setw(MAX_FILENAME-1) << left << data[i].label() << right
           
  cout << setw(10) << data[i].slope() << setw(10) << data[i].intercept() <<  setw(10) << data[i].correlation() <<  endl
           
  system("PAUSE");
       } 
       
  cout.unsetf(ios::fixed); 
       
  cout.precision(6);

  Anh post lên lại cho rõ ràng đây, cái class Point của em, anh nghĩ chỉ cần cho nó là đói tượng, của class DataSet là ok mà ? Set cho data nó public cũng được.

 7. #7
  Ngày gia nhập
  01 2008
  Bài viết
  20

  "Mà anh thấy bài em viết khá tốt đó chứ T_T. Not newbie at all ! "
  "hôm qua thầy hỏi em 1 câu thấm thía " em có thi qua môn C không?"
  kiến thức cơ bản e quá yếu , h ko biết phải làm sao nữa??
  đây là giáo trình của trường Senecac ở Toronto , e mới học được 9 tháng thôi.

 8. #8
  Ngày gia nhập
  01 2008
  Bài viết
  20

  phần main là nó cho sẵn a.

 9. #9
  Ngày gia nhập
  12 2006
  Nơi ở
  US
  Bài viết
  1,917

  Em học ở trường bên Toronto à ? Cái này khó thì không khó nhưng nếu học không kĩ làm cũng vất vả đó, trong code của em có đoạn thao tác lại stream cin (cái này tương đối phức tạp).
  Bây h thế này, em viết lại 2 lớp Point và Data set rõ ràng, dẹp phần xử lý file và thao tác lại stream cin qua 1 bên, mấy cái option không cần phải dùng macro, cứ dùng bình thường cho đơn giản là được rồi, cho dữ liệu vào file thì dùng đơn giản thôi, ifstream file.open(....) là được, khoang hãy thêm cái đoạn cho user nhập vào đã, chừng nào code chạy được rùi hãy thêm mấy cái xử lý phụ vào. Cứ viết đi rồi mai anh sẽ coi lại cho.

 10. #10
  Ngày gia nhập
  12 2006
  Nơi ở
  US
  Bài viết
  1,917

  Đây, anh mới demo lại cho em đây, cái yêu cầu đề bài của em yêu cầu dùng macro thì em cứ thêm vào, không sao hết, riêng anh thì anh không thích xài macro. Còn em thích xài using std namespace thì thêm vào, anh viết thì anh quen xài std:: rồi nên em dùng quick replace của Microsoft Visual C++ để edit lại cũng không sao hết :
  Anh viết lại class Point đơn giản như sau :
  Point.cpp
  PHP Code:
  class Point{
  private :
      
  double dxdy;

  public :
          
  //Constructor 1, để khởi tạo, ví dụ Point A;
      
  Point():dx(0.0), dy(0.0)
      {}
          
  //Constructor 2, để khởi tạo ví dụ Point B(3.3, 2.5);
      
  Point(double dxdouble dy):dx(dx), dy(dy)
      {}
      
  void setx(double x)
      {
          
  dx x;
      }
      
  void sety(double y){
          
  dy y;
      }
      
  double getx() const
      {
          return 
  dx;
      }
      
  double gety() const
      {
          return 
  dy;
      }
  }; 
  Và anh cảm thấy cái mx, my, r_n gì gì đó của em là không cần thiết, để vào chỉ tốn thêm dữ liệu, ta tính toạ độ, hay slope thì ta ghi thẳng vào file luôn, cuối cùng ta chỉ cần tạo 1 mãng *char[] để lưu đống file này, vậy là xong.
  Đây là lớp DataSet :
  DataSet.h
  PHP Code:
  class DataSet{
  private :
      
  Point pointList[100]; //Thằng này chứa dữ liệu của các điểm
                                      //xài pointer list kiểu của em cũng được
                                      //nhưng anh chỉ xài pointer khi nào bắt buộc 
                                     //để tránh error prone T_T.
      
  static int number_points;  //Lưu tổng số điểm trong dữ liệu
          
  static int count;    //Thằng này là số file, lưu ý 2 thằng này anh dùng            static
          
  char *data[10];     //Lưu số File dữ liệu
  public :
          
  //Constructor    
      
  DataSet();
          
  //Lấy số file
      
  static int get_count();
          
  //Lấy số điểm
          
  static int get_number_point();
          
  charsearch_file(char name[]) const;
      
  void add_file_to_data(char name[]);
      
  void create_file();
      
  void write_data_to_file(char name[]);
      
  void read_data_from_file(std::fstream &iss);
      
  void read_data_from_user();
      
  void displayStatistics() const;
      
  bool open_file(std::fstream &isschar *name);
      
  void take_data_from_user();
      
  void calculate_slope_and_write_to_file(const Point &fint _f
                                             const 
  Point &sint _s);
  }; 
  Tiếp theo là từng hàm, anh demo + comment công dụng của nó thôi, còn tính thêm correlation hay tagent line của các điểm hay gì gì đó thì em có thêm vào dễ dàng, anh thấy cái hàm tính slope của em nó hơi kì, không biết có phải lầm không, thêm nữa nếu pow(a, 2) thì quá phí, cứ lấy 2 cái nhân nhau là được rồi.
  Constructor

  PHP Code:
  //Bắt buộc phải khởi tạo cho static ở đây nhé, sugar syntax thôi, không có gì //hết.
  int DataSet::count 0;
  int DataSet::number_points 0;

  DataSet::DataSet()
  {
      for(
  int x 010; ++x)
      {
          
  data[x] = " ";
      }
      for(
  int x 0100; ++x)
      {
          
  pointList[x] = Point();
      }


  Hàm tìm file :

  PHP Code:
  charDataSet::search_file(char name[])const
  {
          
  //Nếu không có file nào thì trả về NULL
      
  if(count == 0)
      {
          
  std::cout << "Sorry ! Data is unavailabe.!";
          return 
  NULL;
      }
          
  //Có file đó thì trả về tên của file đó
      
  else{
          for(
  int index 0index count; ++index){
              if(
  strcmp(namedata[index]))
                  return 
  name;
          }
      }
      return 
  NULL;

  Hàm này để ghi nhận thêm file vào dữ liệu
  PHP Code:
  void DataSet::add_file_to_data(char name[])
  {
      
  data[count] = name;
      
  count++;

  Hàm này để tạo ra file mới
  PHP Code:
  void DataSet::create_file()
  {
      
  char file_name[15];
      
  std::cout << "Enter name of file you wanna create [not over 14 character]: ";
      
  file_name[15] = '\0';
      
  std::cin.getline(file_name14);
          
  //Khi tạo file ra thì add nó vào dữ liệu
      
  add_file_to_data(file_name);
      
  std::cout << "File created successfully.!";

  Hàm này để user tự chọn dữ liệu điểm có sẵn trong file, cái này nhập rồi tính luôn, muốn xuất ra file hay không thì tuỳ user, em implement thêm cũng được, trong đây anh có implement tính slope rồi khi vào file thử, demo thôi, nên hơi rối 1 tí, em tách ra thành từng hàm cho dễ hiểu
  PHP Code:
  void DataSet::take_data_from_user() 
  {
      
  int firstsecond;
      
  char answer;
      do{
          
  std::cout << "Please input 2 points :\n";
          
  std::cout << "First : \n";
          while(!
  srr::sscin(std::cinfirst)){
              
  std::cout << "Wrong format, try ag.\n";
          }
          
  std::cout << "End : \n";
          while(!
  srr::sscin(std::cinsecond)){
              
  std::cout << "Wrong format, try ag.\n";
          }
          
          
  calculate_slope_and_write_to_file(pointList[first], first
                                            
  pointList[second], second);

          
  std::cout << "Do you wish to continue,(y/n)\n";
          
  srr::sscin(std::cinanswer);
      }while(
  answer == 'y');

  Hàm này để lấy dữ liệu từ PointList, mình nhập vào 2 điểm, lưu vào dữ liệu :
  PHP Code:
  void DataSet::read_data_from_user()
  {    
      
  int total;
      
  double xcorycor;
      
  std::cout << "Enter the number of points :";
      while(!
  srr::sscin(std::cintotal))
      {
          
  std::cout << "Wrong format, try ag.\n";
      }

      for(
  int x 0totalx++)
      {
          
  std::cout << "Dx of point[" << "]";
          while(!
  srr::sscin(std::cinxcor)){
              
  std::cout << "Wrong format, try ag.\n";
          }
          
  pointList[x].setx(xcor);
          
          
  std::cout << "Dy of point[" << "]";
          while(!
  srr::sscin(std::cinycor)){
              
  std::cout << "Wrong format, try ag.\n";
          }
          
  pointList[x].sety(ycor);
      }
      
  number_points total;  Hàm chức năng, xét coi file có trong dữ liệu hay không :

  PHP Code:
  bool DataSet::open_file(std::fstream &isschar *name)
  {
      
  iss.open(namestd::ios::in);
      if(
  iss.fail()){
          
  std::cerr << "File not found.";
          return 
  false;
      }
      else 
          return 
  true;

  Hàm này đọc dữ liệu từ file rồi lưu nó vào PointList của mình
  PHP Code:
  void DataSet::read_data_from_file(std::fstream &iss)
  {
      
  int indices 0;
      
  double xy;
      while(!
  iss.eof()){
              
  iss >> >> y;
              
  pointList[indices].setx(x);
              
  pointList[indices].sety(y);
              if(
  iss.get() == '\n'){
                  
  indices++;
              }
      }
      
  number_points indices;

  Hàm này xuất ra màn hình, anh thấy code em có format lại output, anh làm demo thử thôi, thêm vào demo sao cho đẹp thì tuỳ em :
  PHP Code:
  void DataSet::displayStatistics() const
  {
      
  std::cout << std::left;
      
  std::cout << std::setw(10) << "There are : " << number_points << " points : \n";
      for(
  int x 0number_points; ++x)
      {
          
  std::cout << "X coordinates : " << std::setw(10) << pointList[x].getx() << '\n';
          
  std::cout << "Y coordinates : " << std::setw(10) << pointList[x].gety() << '\n';
      }

  2 thằng này để xem coi có bao nhiêu điểm và file trong dữ liệu :
  PHP Code:
  int DataSet::get_count() 
  {
      return 
  count;
  }

  int DataSet::get_point()
  {
      return 
  number_points;

  Còn cái đống râu ria này thì để driver thử thôi, chú ý srrr:: là scope để xài sscin thôi, sugar syntax only T_T.
  PHP Code:
  void message()
  {
      
  std::cout << "1.Load data from file : \n";
      
  std::cout << "2.Input from user : \n";
      
  }
  void sub_message()
  {
      
  std::cout << "a/.Calculate slope of 2 specifice points and write to file :\n";
      
  std::cout << "b/.Show content of current file\n";
  }
  void menu_driven_system()
  {
      
  std::fstream client_file;
      
  char file_name[15];
      
  DataSet D;
      
  char out_answerin_answer;

      
  char sub;
      
  int choice;
      
  std::cout << "Enter option: \n\n";
      do{
          
  message();
          
  srr::sscin(std::cinchoice);
          switch(
  choice)
          {
              case 
  :
              
                  
  std::cout << "Enter name of file \n";
                  
  std::cin.getline(file_name15);
                  
  D.open_file(client_filefile_name);
                  
  D.read_data_from_file(client_file);
                  break;
              
              case 
  :
              
                  
  D.read_data_from_user();
                  break;
              
              default :
                  
  std::cout << "Unavailable option.!\n";
                  break;
          }
          do{
              
  sub_message();
              
  srr::sscin(std::cinsub);
              switch(
  sub){
                  case 
  'a' :
                      
  D.take_data_from_user();
                      break;
                  case 
  'b' :
                      
  D.displayStatistics();
                      break;
                  default :
                      
  std::cout << "Unavaible option.!\n";
                      break;
                  
              }
              
  std::cout << "Do you wish to continue (Y, N) \n";
              
  srr::sscin(std::cinin_answer);
          }while(
  in_answer == 'y');

          
  std::cout << "Do you wish to continue (Y, N) \n";
          
  srr::sscin(std::cinout_answer);
          
  system("cls");
      }while(
  out_answer == 'y');
  }
  int main()
  {
      
  menu_driven_system();
      return 
  0;

  Ở đây không xài marco vẫn có thể implement switch case dễ dàng, và chú ý là trong bài anh luôn dùng sscin()... Cái này là để tránh user nhập sai kiểu dữ liệu đồng thời ta có thể yên tâm sử dụng cin với cin.getline mà không bị nuốt bộ đếm.
  Đây là toàn bộ file đó, em include là xài được, rất đơn giản, em không hiểu chỗ nào thì anh sẽ giải thích cho, em có thể vào đay để coi chi tiết hơn :

  Code:
  http://forums.congdongcviet.com/showthread.php?t=5653
  SSCIN.h
  PHP Code:
  #ifndef SSCIN_H
  #define SSCIN_H

  #include <istream> 
  #include <ios> 
  #include <string> 
  #include <limits> 

  namespace srr 

      
  template<class T
      
  bool sscin(std::istream &iss&strchar _del
      { 
          if (
  iss >> std::noskipws >> str >> std::skipws && (iss.eof() || iss.get() == _del)) 
              return 
  true
          
  str T(); 
          
  iss.clear(); 
          
  iss.ignore(std::numeric_limits<std::streamsize>::max(), _del); 
          return 
  false
      } 

      
  template<class T
      
  bool sscin(std::istream &iss&str
      { 
          return 
  sscin(issstr'\n'); 
      } 

      
  template<> 
      
  bool sscin<std::string>(std::istream &issstd::string &strchar _del
      { 
          if (
  std::getline(issstr_del)) 
              return 
  true;
              
  str.erase(); 
              
  iss.clear();  
          return 
  false
      } 

      
  template<> 
      
  bool sscin<std::string>(std::istreamissstd::string &x
      { 
          return 
  sscin(issx'\n'); 
      } 
  }
  #endif 
  Code này vẫn còn thiếu nhiều, nhưng anh muốn cho em thấy cái hướng làm như thế sẽ đơn giản và hiệu quả hơn là em gộp chung. Ask when you got stuck !

Các đề tài tương tự

 1. Hỏi về DB lookup table (read realated data) MVC 5
  Gửi bởi Shinichi trong diễn đàn Thắc mắc lập trình ASP.NET
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 05-12-2013, 09:48 PM
 2. Đếm số member của 1 structure trong C++ có được không?
  Gửi bởi tahi trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 8
  Bài viết cuối: 11-09-2012, 04:09 PM
 3. Tài liệu lập trình C++ Ebook C++ Data Structure and Algorithm
  Gửi bởi chuong01 trong diễn đàn Tài liệu, ebooks và công cụ
  Trả lời: 26
  Bài viết cuối: 30-05-2011, 05:57 PM
 4. Read và write binary data trong C#?
  Gửi bởi Malib trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 11-04-2010, 07:37 PM
 5. [English]Đọc-hiểu: Data Structure
  Gửi bởi neverland87 trong diễn đàn English for IT | Tiếng anh cho dân CNTT
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 02-05-2007, 11:59 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn