Từ 1 tới 8 trên tổng số 8 kết quả

Đề tài: Các thao tác trên số nguyên trong lập trình C

 1. #1
  Ngày gia nhập
  10 2006
  Nơi ở
  Hà Nội
  Bài viết
  146

  Mặc định Các thao tác trên số nguyên trong lập trình C

  Đây là bài các thao tác trên số nguyên:

  C Code:
  1. #include<stdio.h>
  2. #include<conio.h>
  3. #include<math.h>
  4. #include<ctype.h>
  5. #include<string.h>
  6. #include<stdlib.h>
  7. //========================================
  8. void Doicoso(int n,int b)
  9. {
  10.     int s[10],o,j,i=0,k=0;
  11.     printf("\nNhap mot so he co so 10(Dec) n=");scanf("%d",&n);
  12.     printf("\nNhap co so can chuyen sang (b code): b=");scanf("%d",&b);
  13.     o=n;
  14.     while(n!=0)
  15.        {
  16.           k=n%b;n=n/b;
  17.           if(0<=k && k<=9) s[i++]= 48+k;
  18.           else
  19.            s[i++]=(65+k-10);
  20.  
  21.        }//end while
  22.     printf("\n\nKet qua la:%d(dec) chuyen sang %d(code) la:",o,b);
  23.     for(j=i-1;j>=0;j--)
  24.     printf("%c",s[j]);
  25. }//end function
  26. //==============================================================
  27. //Kiem tra 1 so co phai la 1 so nguyen to hay khong?
  28. int NguyenTo(long x)
  29. {
  30.     long i,t=0;
  31.     for(i=2;i<=sqrt(x);i++)
  32.     {
  33.        if(x%i==0) { t=0;break;}
  34.     else t=1;
  35.     }//end for
  36.  return(t);
  37. }//end function
  38. //\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
  39. void DayNguyenTo(long n)
  40. {
  41.     long i;
  42.     for(i=2;i<=n;i++)
  43.     {
  44.         if(NguyenTo(i)) printf("%5ld",i);
  45.     }//end for
  46. }//end function
  47. //\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
  48. void Messon(long n)
  49. {
  50.      long i;
  51.      for(i=2;i<=n;i++)
  52.       {
  53.          if(NguyenTo(pow(2,i)-1)) printf("%5ld",i);
  54.       }
  55. }
  56. //=========================================================
  57.   void so_hoan_thien()
  58.     {
  59.        unsigned long s,n,i,j;
  60.        printf("\nNhap so N = ");
  61.        scanf("%ld",&n);
  62.        for(i=2;i<=n;i++)
  63.      {
  64.       s=0;
  65.       for(j=1;j<i;j++)
  66.         if(i%j==0) s=s+j;
  67.       if(s==i)printf("\n%ld",s);
  68.      }
  69.      //getch();
  70.    }
  71. //========================================================
  72.    void cap_so_huu_nghi()
  73.      {
  74.        unsigned long s1,s2,n,m,k,i,j;
  75.        printf("\nNhap so N = ");
  76.        scanf("%ld",&n);
  77.      for(i=2;i<=n;i++)
  78.       {
  79.        s1=0;
  80.        for(k=1;k<=i/2+1;k++)
  81.          if(i%k==0) s1+=k;
  82.        for(j=2;j<=i;j++)
  83.         {
  84.            s2=0;
  85.            for(m=1;m<=j/2+1;m++)
  86.            if(j%m==0) s2+=m;
  87.            if(s1==j && s2==i) printf("\n (%ld,%ld)",i,j);
  88.  
  89.          }
  90.     }
  91.    }
  92. //=========================================================
  93.  void paliom()
  94.     {
  95.  
  96.     unsigned long n,i,j;
  97.     int dem;
  98.     char s[12];
  99.     dem=0;
  100.     printf("\nNhap N : ");
  101.     scanf("%ld",&n);
  102.     printf("Cac so palidrom nho hon %d la : ",n);
  103.     for(i=1;i<=n;i++)
  104.     {
  105.       ltoa(i,s,10);
  106.       strrev(s);
  107.       j=atol(s);
  108.       if(i==j)
  109.         {
  110.         printf("\n%d",i);
  111.         dem++;
  112.         if(dem%20==0)
  113.         getch();
  114.         }
  115.     }
  116.    }
  117. //=================================================
  118. void main()
  119. {
  120.         long n;
  121.     int b;
  122.         clrscr();
  123.         textmode(C80);
  124.        textcolor(YELLOW);
  125.        textbackground(BLUE);
  126.        window(1,1,80,25);
  127.  
  128.           while(1)
  129.    {clrscr();
  130.  
  131.         printf("\n Tap thao t*c voi So Nguyˆn") ;
  132.         printf("\nÞÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÝ");
  133.         printf("\n\n Menu\nÈÍÍÍͼ");
  134.     printf("\n1. Doi so N thanh so o he co so bat ki bó16");
  135.     printf("\n2. Liet ke ca so Nguyen To ó n");
  136.     printf("\n3. Liet ke cac so Messon ó n");
  137.         printf("\n4. Liet ke cac so hoan thien ó n");
  138.         printf("\n5. Liet ke cac cap so huu nghi ó n");
  139.         printf("\n6. Liet ke cac so Paliom ó n");
  140.     printf("\nz. Tro ve MENU ch¡nh");
  141.     printf("\n\nHay chon chuc nang 1 -> z: ");
  142.       char  ch1=toupper(getchar());
  143.     if(ch1=='Z') break;
  144.     switch(ch1)
  145.      {
  146.           case '1':
  147.                printf("\n\n============================\n\n");
  148.                printf("DOI 1 SO N TU HE THAP PHAN SANG HE CO SO BAT KI b ó 16\n") ;
  149.            Doicoso(n,b);
  150.                getch();
  151.                break ;
  152.           case '2':
  153.                printf("\n\n=============================\n\n");
  154.                printf("LIET KE CAC SO NGUYEN TO ó N");
  155.                printf("\nHay nhap n:");scanf("%ld",&n);
  156.                if(n<2) printf("\nKhong the tim ra ket qua!");
  157.                else
  158.                {
  159.                 if(n==2)printf("Cac so Nguyen To ó n: 2");
  160.                 if(n==3||n==4) printf("Cac so nguyen to ó n la: 2  3");
  161.                 if(n>=5){
  162.                 printf("Cac so nguyen to ó %ld la:\n2  3",n);
  163.                 DayNguyenTo(n); }
  164.  
  165.                 }
  166.                 getch();
  167.                 break;
  168.       case '3':
  169.                 printf("\n\n==============================\n\n");
  170.                 printf("LIET KE CAC SO MESSON ó N");
  171.                 printf("\nNhap N=");scanf("%ld",&n);
  172.                 if(n>30) printf("\n\nSo N qua lon, khong du bo nho de tinh toan!");
  173.                 else {
  174.                 printf("\nCac so Messon ó n la:\n2  ");
  175.                 Messon(n);  }
  176.                getch();
  177.            break;
  178.       case '4':
  179.                 printf("\n\n===========================\n\n");
  180.                 printf("LIET KE CAC SO HOAN THIEN ó N");
  181.                 so_hoan_thien();
  182.                 getch();
  183.                 break;
  184.           case '5':
  185.                 printf("\n\n==========================\n\n");
  186.                 printf("LIET KE CAC CAP SO HUU NGHI ó N");
  187.                 cap_so_huu_nghi();
  188.                 getch();
  189.                 break;
  190.           case '6':
  191.                 printf("\n\n=========================\n\n");
  192.                 printf("LIET KE CAC SO PALIOM ó N");
  193.                 paliom();
  194.                 getch();
  195.                 break;
  196.      }
  197.      //getch();
  198.     }
  199. //================================================================================
  200. }//end main

 2. #2
  Ngày gia nhập
  08 2006
  Bài viết
  59

  //Kiem tra 1 so co phai la 1 so nguyen to hay khong?
  int NguyenTo(long x)
  {
  long i,t=0;
  for(i=2;i<=sqrt(x);i++)
  {
  if(x%i==0) { t=0;break;}
  else t=1;
  }//end for
  return(t);
  }//end function
  => nếu x là số chẵn thì có thể kết luận ngay x không là số nguyên tố. Ngược lại nếu x là số lẻ thì chỉ cần thử i với i là số lẻ (không cần thử với i là số chẵn)

 3. #3
  Ngày gia nhập
  10 2006
  Nơi ở
  Hà Nội
  Bài viết
  146

  Mặc định re

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi bete
  => nếu x là số chẵn thì có thể kết luận ngay x không là số nguyên tố. Ngược lại nếu x là số lẻ thì chỉ cần thử i với i là số lẻ (không cần thử với i là số chẵn)
  Rất cảm ơn đóng góp của bạn.

  Vậy chúng ta chỉ cần thao tác kiểm tra: nếu x chẵn -> next
  else thì kiểm tra như trên!

 4. #4
  Ngày gia nhập
  08 2006
  Bài viết
  59

  Thân gửi PoPoPOPO,

  Vậy chúng ta chỉ cần thao tác kiểm tra: nếu x chẵn -> next
  else thì kiểm tra như trên!
  => tui nghĩ nghĩ là nên thay "for(i=2;i<=sqrt(x);i++)" bằng "for(i=3;i<=sqrt(x);i+=2)"

  -thân

 5. #5
  Ngày gia nhập
  07 2006
  Nơi ở
  Hanoi, Vietnam
  Bài viết
  2,760

  nếu x là số chẵn thì có thể kết luận ngay x không là số nguyên tố.
  Nếu x==2 thì sao đây? he he.
  Email: kevin[@]congdongcviet.com | CC to: info[@]congdongcviet.com
  Phone: 0972 89 7667

  Một người nào đó coi thường ý thức kỷ luật cũng có nghĩa là người đó đã coi thường tương lai số phận của chính bản thân người đó.
  Những người coi thường ý thức kỷ luật sẽ không bao giờ có được sự thành công trong sự nghiệp hoặc bị sự thiếu kỷ luật làm tiêu tan sự nghiệp.

 6. #6
  Ngày gia nhập
  08 2006
  Bài viết
  59

  Mặc định Các thao tác trên số nguyên trong lập trình C

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi Dreaminess
  Nếu x==2 thì sao đây?
  => hỏi tức là đã trả lời rồi (cám ơn Dreminess đã chỉ ra chỗ sai )

  -thân

 7. #7
  Ngày gia nhập
  08 2006
  Nơi ở
  Hải Phòng
  Bài viết
  218

  Không rõ trước đây em có đọc trên báo Toán học nhà trường nói rằng các nhà Toán học Ấn Độ tìm ra được một thuật toán kiểm tra số nguyên lớn có phải là số nguyên tố hay không chỉ bằng 13 dòng lệnh ,không biết có ai có được thuật toán đó không

 8. #8
  Ngày gia nhập
  10 2006
  Nơi ở
  Hà Nội
  Bài viết
  146

  Thế cái thuật toán trên của em dài bao nhiêu dòng lệnh.
  Rõ ràng là ít hơn 13 mà!

Các đề tài tương tự

 1. Đố:một vài thú vị về thứ tự các số và phép toán trên kiểu số nguyên
  Gửi bởi Anonymous trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 23-04-2011, 05:46 PM
 2. Bài tập C++ chương trình đổi 1 số nguyên trong hệ thập phân sang hệ fibo và cộng 2 số nguyên được
  Gửi bởi nghiapro512 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 23-01-2011, 02:14 PM
 3. Lập trình C++ | Tính tổng số nguyên tố trong mảng trên C++??
  Gửi bởi lesliuton01 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 12
  Bài viết cuối: 22-08-2010, 03:06 PM
 4. Liệt kê và đếm số nguyên tố trong ma trận trên ngôn ngữ C
  Gửi bởi toend2008 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 13
  Bài viết cuối: 08-12-2009, 01:14 PM
 5. Thao tác trên số nguyên lớn (cộng, trừ, nhân) bằng C++. Các anh chị góp ý nhé!
  Gửi bởi changtrai050188 trong diễn đàn Thảo luận, góp ý code C/C++ của bạn
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 03-05-2009, 05:52 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn