Từ 1 tới 5 trên tổng số 5 kết quả

Đề tài: Các thao tác trên Đa thức | Cộng trừ nhân chia da thức

 1. #1
  Ngày gia nhập
  10 2006
  Nơi ở
  Hà Nội
  Bài viết
  146

  Cool Các thao tác trên Đa thức | Cộng trừ nhân chia da thức

  Đây là code của chương trình các thao tác trên Đa thức:
  Code:
  #include<stdio.h>
  #include<math.h>
  #include<iostream.h>
  #include<conio.h>
  #include<stdlib.h>
  #define max 20
  float A[max],B[max],E[max];int n,m;
  //void Xem(float *C,int n1);
  class DATHUC {
  	public :
  		void Nhap (float *C,int n1);
  		void Xem (float *C,int n1);
  		float TinhGT (float *C,int n1,float x);
  		void Tong (float *H,float *C,int n,float *D,int m);
  		void Hieu (float *H,float *C,int n,float *D,int m);
  		void Tich (float *E,float *A,int n,float *B,int m);
  		void Daoham1 (float *C,int n1);
  
  };
  DATHUC d;
  //2.Ham Nhap Du lieu
  void DATHUC :: Nhap(float *C,int n1)
     {
      int i;float t;FILE *f;
      f=fopen("input.txt","w");
      for(i=0;i<=n1;i++)
      {
        printf("a[%d]=",i);
  	  scanf("%f",&t);
  	  C[i]=t;
  	  fprintf(f,"%f",C[i]);
      }
      fclose(f);
      d.Xem(C,n1);
     }
  //3.Ham xem du lieu tren File
  void DATHUC:: Xem(float *C,int n1)
     {
  	 cout<<"\n Bac da thuc : "<<n1;
  	 int i;
  	 cout<<"\n";
  	 for(i=0;i<n1;i++)
  	 {
  	  cout<<"  "<<C[i]<<"*X^"<<i<<" +";
  	 }
       cout<<" "<<C[n1]<<"*X^"<<n1;
  	 //getch();
     }
  //4.Ham tinh gia tri cua bieu thuc
  float DATHUC :: TinhGT(float *C, int n1,float x)
    {
      int i;float GT=0,ss;
     // cout<<"\n Nhap gia tri cua X : ";cin>>x;
      for(i=0;i<=n1;i++)
      { ss=pow(x,i);
  	 GT=GT+(float)C[i]*ss;
      }
      return (GT);
  
    }
  //5. Ham tinh tong 2 da thuc
  void DATHUC :: Tong(float *H,float *C,int n,float *D, int m)
    {
      int i,k,j;
      if(n>m)
      {
  	 k=n;
  	 for(i=0;i<=m;i++)
  	 {
  	  H[i]=C[i]+D[i];
  	 }
  	 for(i=m+1;i<=n;i++)
  	 H[i]=C[i];
      }
      else
      {
  	 k=m;
  	 for(i=0;i<=n;i++)
  	 {
  	  H[i]=C[i]+D[i];
  	 }
  	 for(i=n+1;i<=m;i++)
  	 H[i]=D[i];
      }
      d.Xem(H,k);
    }
  //6.Hieu 2 da thuc
  void DATHUC :: Hieu(float*H,float *C,int n,float *D, int m)
     { int k,i,j;
      if(n>m)
      {
  	 k=n;
  	 for(i=0;i<=m;i++)
  	 {
  	  H[i]=C[i]-D[i];
  	 }
  	 for(i=m+1;i<=n;i++)
  	 H[i]=C[i];
      }
      else
      {
  	 k=m;
  	 for(i=0;i<=n;i++)
  	 {
  	  H[i]=C[i]-D[i];
  	 }
  	 for(i=n+1;i<=m;i++)
  	 H[i]=-D[i];
      }
  	d.Xem(H,k);
     }
  //8. tich 2 da thuc
  void DATHUC :: Tich(float *E,float*A, int n,float*B, int m)
     {
  	int i,j,j1,i1,k;
  	k=n+m;
  	for(j1=0;j1<=k;j1++)
  	  {
  	   E[k]=0;
  	  }
  	for(i1=0;i1<=k;i1++)
  	{
  	for(i=0;i<=n;i++)
  	{
  	for(j=0;j<=m;j++)
  	  {
  		if(i+j==i1)
  		 {
  		  E[i1]=E[i1]+A[i]*B[j];
  		 }
  	   }
  	 }
  	 }
  	 d.Xem(E,k);
  
     }
  
  //10. Tinh dao ham cap 1
  void DATHUC :: Daoham1(float*C,int n1)
    {
     int i,j;
     //cout<<"\n Bac cua ket qua : "<<(n1-1);
  
     for(i=1;i<=n1;i++)
     {
      C[i-1]=C[i]*i;
     }
     d.Xem(C,n1-1);
    }
  // Chuong trinh chinh
  void main()
    { int chucnang;
  
    float x,x1;
  
        textmode(C80);
        textcolor(YELLOW);
        textbackground(BLUE);
        window(1,1,80,25);
      do
      {
     clrscr();
  
  
  
     clrscr();
     cout<<"\n Tap thao tac voi DA THUC";
     cout<<"\n   ---------------------";
     cout<<"\n1. Nhap da thuc A,B";
     cout<<"\n2. Xem da thuc .";
     cout<<"\n3. Tinh Gia tri bieu thuc .";
     cout<<"\n4. Tinh tong hai da thuc .";
     cout<<"\n5. Hieu hai da thuc A - B ";
     cout<<"\n6. Hieu hai da thuc B - A ";
     cout<<"\n7.Tich hai da thuc .";
     cout<<"\n8. Dao ham da thuc .";
     cout <<"\n0.Tro ve MEMU ch¡nh ";
     //cout<<"\n0. Thoat";
     cout<<"\n Lua chon chuc nang :";
     cin>>chucnang;
     switch(chucnang)
  	 {
  	  case 1:
  	  cout<<"\n Nhap vao bac da thuc A, n= ";cin>>n;d.Nhap(A,n);
        cout<<"\n================================";
  	  cout<<"\n Nhap vao bac da thuc B, m= ";cin>>m;d.Nhap(B,m); getch();break;
  	  case 2:
  	  cout<<"\n Da thuc A : ";d.Xem(A,n);
  	  cout<<"\n Da thuc B : ";d.Xem(B,m);getch();break;
  	  case 3:
  	  cout<<"\n Nhap gia tri cua x = ";
  	  cin>>x;
  	  float s1=d.TinhGT(A,n,x);
         cout<<"\n Da thuc A : ";d.Xem(A,n);
  	  cout<<"\n Ket qua A(Xo)="<<s1;
  	  cout<<"\n Nhap gia tri cua x = ";
  	  cin>>x1;
  	  float s2=d.TinhGT(B,m,x1);
        cout<<"\n Da thuc B : ";d.Xem(B,m);
  	  cout<<"\n Ket qua B(Xo)="<<s2;getch();break;
  	  case 4:
           cout<<"\n Da thuc A : ";d.Xem(A,n);
           cout<<"\n Da thuc B : ";d.Xem(B,n);
  		 cout<<"\nDa thuc tong:\n==========================" ;
  		 d.Tong(E,A,n,B,m);getch();break;
  	  case 5:
           cout<<"\n Da thuc A : ";d.Xem(A,n);
           cout<<"\n Da thuc B : ";d.Xem(B,n);
  		 cout<<"\nDa thuc hieu A-B:\n=========================";
  		 d.Hieu(E,A,n,B,m);getch();break;
  	  case 6:
           cout<<"\n Da thuc A : ";d.Xem(A,n);
           cout<<"\n Da thuc B : ";d.Xem(B,n);
  		 cout<<"\nDa thuc hieu B-A:\\========================" ;
  		 d.Hieu(E,B,m,A,n);getch();break;
  	  case 7:
           cout<<"\n Da thuc A : ";d.Xem(A,n);
           cout<<"\n Da thuc B : ";d.Xem(B,n);
  		 cout<<"\n Da thuc tich A*B:\n=========================";
  		 d.Tich(E,A,n,B,m);getch();break;
  	  case 8:
           cout<<"\n Da thuc A : ";d.Xem(A,n);
           printf("\nDao ham cua Da thuc A");
           d.Daoham1(A,n);
           //cout<<"\n Da thuc B : ";d.Xem(B,n);
           //printf("\nDao ham cua Da thuc B") ;
  		 //d.Daoham1(B,m);
  		 getch();break;
  
  	 }
      }while(chucnang!=0);
  
    }

 2. #2
  Ngày gia nhập
  06 2007
  Nơi ở
  Binh Duong
  Bài viết
  26

  Các pác xem cái này có ích cho các pác không, em sưu tầm trên mạng rồi sài bằng danh sách liên kết đơn đấy

  Code:
  #include<iostream.h>
  #include<conio.h>
  #include<stdlib.h>
  #include<math.h>
  
  struct dathuc
  {
  int heso;
  int somu;
  };
  
  struct dathucnode
  {
  dathuc info;
  dathucnode* link;
  };
  
  //tao mot node
  dathucnode* GetNode(dathuc dt)
  {
  dathucnode* p;
  p=new dathucnode;
  if(p==NULL)
  return NULL;
  
  p->info=dt;
  p->link=NULL;
  return p;
  }
  
  //danh sach
  struct listdathuc
  {
  	dathucnode* pHead;
  	dathucnode* pTail;
  };
  //khoi tao danh sach
  void Initdathuc(listdathuc &ds)
  {
  ds.pHead=NULL;
  ds.pTail=NULL;
  }
  
  //Them mot node
  void ThemnodeTail(listdathuc &ds,dathucnode* newdathuc)
  {
  if(ds.pHead==NULL)
   {
  ds.pHead=newdathuc;
  ds.pTail=ds.pHead;
   }
   else
   {
   ds.pTail->link=newdathuc;
   ds.pTail=newdathuc;
   }
  }
  //Tao danh sach
  
  void Creatdathuc(listdathuc &ds)
  {
  dathucnode* pnew;
  for(int i=1;i<4;i++)
   for(int j=1;j<3;j++)
   {
   dathuc pnewdathuc;
   pnewdathuc.heso=i;
   pnewdathuc.somu=j;
   
   pnew=GetNode(pnewdathuc);
   ThemnodeTail(ds,pnew);
   
   
   
   }
  
  }
  
  //Duyet danh sach da thuc
  void Duyet(listdathuc &dsdathuc)
  {
  	dathucnode* pt;
  	pt=dsdathuc.pHead;
  	while(pt!=NULL)
  	{
  	cout<<pt->info.heso<<"x^"<<pt->info.somu<<"+";
  	pt=pt->link;
  	}
  
  
  }
  
  //Tinh gia tri cua da thuc
  int Giatri(listdathuc &ds,int x)
  {
  int kq;
  dathucnode* p;
  p=ds.pHead;
  while(p)
  {
  kq+=(p->info.heso)*pow(x,(p->info.somu));
  p=p->link;
  
  }
  return kq;
  }
  
  //Tinh dao ham cua da thuc
  void Daoham(listdathuc &ds,listdathuc &dtdaoham)
  {
  dathuc dt;
  dathucnode* p;
  p=ds.pHead;
  while(p)
   {
   if(p->info.somu>1)
   {
   	dt.heso=dt.heso*dt.somu;//(3x^3)'=9x^2
   	dt.somu=(dt.somu)-1;
   	
    p=GetNode(dt);
    ThemnodeTail(dtdaoham,p);
   }
   else if(p->info.somu==1)
   {
    dt.heso=dt.heso;
   	dt.somu=0;
   	p=GetNode(dt);
    ThemnodeTail(dtdaoham,p);
   	
   }
   else if(p->info.somu==0)
   {
    dt.heso=0;
   	dt.somu=0;
   	p=GetNode(dt);
    ThemnodeTail(dtdaoham,p);
   }
   p=p->link;
   }
  }
  //Ham Main
  void main()
  {
  listdathuc ds,dtdaohamcuads;
  Initdathuc(ds);
  Creatdathuc(ds);
  Duyet(ds);cout<<endl;
  cout<<"Gia tri cua da thuc la"<<Giatri(ds,4);cout<<endl;
  Initdathuc(dtdaohamcuads);
  Daoham(ds,dtdaohamcuads);
  Duyet(dtdaohamcuads);cout<<endl;
  cout<<"Gia tri cua da thuc dao ham la"<<Giatri(dtdaohamcuads,3);cout<<endl;
  }
  Nhưng hình như nó còn lỗi gì đó

 3. #3
  Ngày gia nhập
  02 2008
  Nơi ở
  Việt Nam
  Bài viết
  577

  Góp 1 số code trước làm để các bạn tiện tham khảo

  Nhân 2 đa thức
  C++ Code:
  1. /*
  2. Tinh dao ham cho da thuc 1 bien
  3.  -TQH 26102008-
  4. */
  5.  
  6. #include <iostream>
  7. using namespace std;
  8.  
  9. void ScanConst(int *a, int n);
  10. void PrintPoly(int *a, int n);
  11. void MutilPoly();
  12.  
  13. int main()
  14. {
  15.     cout << "        CHUONG TRINH TINH TICH 2 DA THUC" << endl;
  16.     MutilPoly();
  17.     cout<<endl;
  18.     system("pause");
  19. }
  20.  
  21. void ScanConst(int *a,int n)
  22. {
  23.     int i;
  24.     for (i=0;i<n;i++)
  25.     {
  26.         cout << "a"<< i << " = ";cin >> a[i];
  27.     }
  28. }
  29.  
  30. void PrintPoly(int *a,int n)
  31. {
  32.     int i;
  33.     cout << "\n->Polymonical:  \n  f(x) = ";
  34.     for (i=0;i<n-1;i++)
  35.         if (a[i]!=0)
  36.         {
  37.             if (a[i]!=1 && a[i]!=-1) cout << a[i] << "*x^" << n-i-1;
  38.             else if (a[i]==1) cout << "x^" << n-i-1;
  39.             else cout << "-x^" << n-i-1;
  40.             if (a[i+1]>0) cout << "+";
  41.         }
  42.     if (a[n-2] && a[n-1]) cout << a[n-1] << endl;
  43.     else if (!a[n-2]) cout << "+" << a[n-1] << endl;
  44. }
  45.  
  46. void MutilPoly()
  47. {
  48.     int *a,n;
  49.     cout << "\n*  Enter degree polymonical A: ";cin >> n; //Nhap bac cua da thuc
  50.     n++;                                               //bac n thi co n+1 so hang
  51.     a=new int [n];
  52.     if (a==NULL)
  53.     {
  54.         cout << "\nError allocating memory!";
  55.         return;
  56.     }
  57.     ScanConst(a,n);
  58.     PrintPoly(a,n);
  59.  
  60.     int *b,m;
  61.     cout << "\n*  Enter degree polymonical B: ";cin >> m;
  62.     m++;
  63.     b=new int [m];
  64.     if (b==NULL)
  65.     {
  66.         cout << "\nError allocating memory!";
  67.         return;
  68.     }
  69.     ScanConst(b,m);
  70.     PrintPoly(b,m);
  71.  
  72.     int *c;
  73.     c=new int [m+n-1];
  74.     if (c==NULL)
  75.     {
  76.         cout << "\nError allocating memory!";
  77.         return;
  78.     }
  79.     for (int i=0; i<m+n-1; ++i) c[i]=0;
  80.     for (int i=0; i<n; i++)
  81.         for (int j=0; j<m; j++)
  82.             c[i+j]+=a[i]*b[j];
  83.     PrintPoly(c,m+n-1);
  84.     delete[] b;
  85.     delete[] a;
  86. }
  Đạo hàm 1 đa thức
  C++ Code:
  1. /*
  2. Tinh dao ham cho da thuc 1 bien
  3.  -TQH 26102008-
  4. */
  5.  
  6. #include <iostream>
  7. using namespace std;
  8.  
  9. void ScanConst(int *a,int n);
  10. void PrintPoly(int *a,int n);
  11.  
  12. int main()
  13. {
  14.     int n;
  15.     int *a;
  16.     cout << "        CHUONG TRINH TINH DAO HAM DA THUC" << endl;
  17.     cout << "\n*  Enter degree polymonical: ";cin >> n; //Nhap bac cua da thuc
  18.     n++;                                               //bac n thi co n+1 so hang
  19.     a=new int [n];
  20.     if (a==NULL)
  21.     {
  22.         cout << "\nError allocating memory!";
  23.         return 0;
  24.     }
  25.     ScanConst(a,n);
  26.     PrintPoly(a,n);
  27.     int i;
  28.     for (i=0;i<n;i++)
  29.         a[i]*=(n-i-1);
  30.     PrintPoly(a,n-1);
  31.     delete[] a;
  32.     cout<<endl;
  33.     system("pause");
  34. }
  35.  
  36. void ScanConst(int *a,int n)
  37. {
  38.     int i;
  39.     for (i=0;i<n;i++)
  40.     {
  41.         cout << "a"<< i << " = ";cin >> a[i];
  42.     }
  43. }
  44.  
  45. void PrintPoly(int *a,int n)
  46. {
  47.     int i;
  48.     cout << "\n->Polymonical:  \n  f(x) = ";
  49.     for (i=0;i<n-1;++i)
  50.         if (a[i]!=0)
  51.         {
  52.             if (a[i]!=1 && a[i]!=-1) cout << a[i] << "*x^" << n-i-1;
  53.             else if (a[i]==1) cout << "x^" << n-i-1;
  54.             else cout << "-x^" << n-i-1;
  55.             if (a[i+1]>0) cout << "+";
  56.         }
  57.     cout << a[n-1] << endl;
  58. }

 4. #4
  Ngày gia nhập
  02 2008
  Nơi ở
  Việt Nam
  Bài viết
  577

  Tính giá trị đa thức
  C++ Code:
  1. /*
  2. Tinh gia tri da thuc bang phuong phap Hoocner - Theo ly thuyet phuong phap tinh
  3.  -TQH 09092008-
  4. */
  5. #include <iostream>
  6. #include <conio.h>
  7. using namespace std;
  8.  
  9. void ScanConst(int *a,int n);
  10. void PrintPoly(int *a,int n);
  11.  
  12. int main()
  13. {
  14.     int n;
  15.     int *a;
  16.     cout << "        CHUONG TRINH TINH GIA TRI DA THUC" << endl;
  17.     cout << "\n*  Enter degree polymonical: ";cin >> n; //Nhap bac cua da thuc
  18.     n++;                                               //bac n thi co n+1 so hang
  19.     a=new int [n];
  20.     if (a==NULL)
  21.     {
  22.         cout << "\nError allocating memory!";
  23.         return 0;
  24.     }
  25.     ScanConst(a,n);
  26.     PrintPoly(a,n);
  27.     float x;
  28.     float p;
  29.     cout << "Enter value x = ";cin >> x;
  30.     p=a[0];
  31.     int i;
  32.     for (i=1;i<n;++i) p=p*x+a[i];
  33.     cout << "\n*  f(" << x <<") = " <<p;
  34.     delete[] a;
  35.     getch();
  36. }
  37.  
  38. void ScanConst(int *a,int n)
  39. {
  40.     int i;
  41.     for (i=0;i<n;i++)
  42.     {
  43.         cout << "a"<< i << " = ";cin >> a[i];
  44.     }
  45. }
  46.  
  47. void PrintPoly(int *a,int n)
  48. {
  49.     int i;
  50.     cout << "\n->Polymonical:  \n  f(x) = ";
  51.     for (i=0;i<n-1;++i)
  52.         if (a[i]!=0)
  53.         {
  54.             if (a[i]!=1 && a[i]!=-1) cout << a[i] << "*x^" << n-i-1;
  55.             else if (a[i]==1) cout << "x^" << n-i-1;
  56.             else cout << "-x^" << n-i-1;
  57.             if (a[i+1]>0) cout << "+";
  58.         }
  59.     cout << a[n-1] << endl;
  60. }

  Chuyển đổi đa thức
  C++ Code:
  1. /*
  2. Phuong phap Hoocner tong quat. Chuyen tu da thuc f(x) thanh f(y) sao cho x=y+c voi c cho truoc - Theo ly thuyet phuong phap tinh
  3.  -TQH 09092008-
  4. */
  5. #include <iostream>
  6. #include <conio.h>
  7. using namespace std;
  8.  
  9. void ScanConst(int *a,int n);
  10. void PrintPoly(int *a,int n);
  11. void PrintPoly(float *a,int n);  //chong ham
  12. float Result(int *a,int n,int c);
  13.  
  14. int main()
  15. {
  16.     int n;
  17.     int *a;
  18.     cout << "        CHUONG TRINH TINH GIA TRI DA THUC" << endl;
  19.     cout << "\n*  Enter degree polymonical: ";cin >> n; //Nhap bac cua da thuc
  20.     n++;                                               //bac n thi co n+1 so hang
  21.     a=new int [n];
  22.     if (a==NULL)
  23.     {
  24.         cout << "\nError allocating memory!";
  25.         return 0;
  26.     }
  27.     ScanConst(a,n);
  28.     PrintPoly(a,n);
  29.     float c;
  30.     cout << "Enter value c = ";cin >> c;
  31.     float *b;
  32.     b=new float [n];
  33.     if (b==NULL)
  34.     {
  35.         cout << "\nError allocating memory!";
  36.         return 0;
  37.     }
  38.     int i;
  39.     for (i=n-1;i>=0;--i) b[i]=Result(a,i+1,c);
  40.     if (c<0) cout << "\nx=y" << c <<endl;
  41.     else cout << "\nx=y+" << c <<endl;
  42.     PrintPoly(b,n);
  43.     //cout << "\n*  f(" << x <<") = " <<Result(a,n,x);
  44.     delete[] b;
  45.     delete[] a;
  46.     getch();
  47. }
  48.  
  49. void ScanConst(int *a,int n)
  50. {
  51.     int i;
  52.     for (i=0;i<n;i++)
  53.     {
  54.         cout << "a"<< i << " = ";cin >> a[i];
  55.     }
  56. }
  57.  
  58. void PrintPoly(int *a,int n)
  59. {
  60.     int i;
  61.     cout << "\n->Polymonical:  \n  f(x) = ";
  62.     for (i=0;i<n-1;++i)
  63.         if (a[i]!=0)
  64.         {
  65.             if (a[i]!=1 && a[i]!=-1) cout << a[i] << "*x^" << n-i-1;
  66.             else if (a[i]==1) cout << "x^" << n-i-1;
  67.             else cout << "-x^" << n-i-1;
  68.             if (a[i+1]>0) cout << "+";
  69.         }
  70.     cout << a[n-1] << endl;
  71. }
  72.  
  73. void PrintPoly(float *a,int n)
  74. {
  75.     int i;
  76.     cout << "\n->Polymonical:  \n  f(y) = ";
  77.     for (i=0;i<n-1;++i)
  78.         if (a[i]!=0)
  79.         {
  80.             if (a[i]!=1 && a[i]!=-1) cout << a[i] << "*y^" << n-i-1;
  81.             else if (a[i]==1) cout << "y^" << n-i-1;
  82.             else cout << "-y^" << n-i-1;
  83.             if (a[i+1]>0) cout << "+";
  84.         }
  85.     cout << a[n-1] << endl;
  86. }
  87.  
  88. float Result(int *a,int n,int c)  //false
  89. {
  90.     float p;
  91.     p=a[0];
  92.     int i;
  93.     for (i=1;i<n;++i) a[i]=a[i-1]*c+a[i];
  94.     p=a[n-1];
  95.     return p;
  96. }

 5. #5
  Ngày gia nhập
  02 2008
  Nơi ở
  Việt Nam
  Bài viết
  577

  Tổng giá trị 2 đa thức
  C++ Code:
  1. /*
  2. Tinh gia tri da thuc bang phuong phap Hoocner - Theo ly thuyet phuong phap tinh
  3.  -TQH 09092008-
  4. */
  5. #include <iostream>
  6. #include <conio.h>
  7. using namespace std;
  8.  
  9. void ScanConst(int *a,int n);
  10. void PrintPoly(int *a,int n);
  11. float Result(int *a,int n,float c);
  12.  
  13. int main()
  14. {
  15.     int n;
  16.     int *a;
  17.     cout << "        CHUONG TRINH TINH GIA TRI DA THUC" << endl;
  18.     cout << "\n*  Enter degree polymonical A: ";cin >> n; //Nhap bac cua da thuc
  19.     n++;                                               //bac n thi co n+1 so hang
  20.     a=new int [n];
  21.     if (a==NULL)
  22.     {
  23.         cout << "\nError allocating memory!";
  24.         return 0;
  25.     }
  26.     ScanConst(a,n);
  27.     cout << "\n->Polymonical A:  \n  f(x) = ";
  28.     PrintPoly(a,n);
  29.  
  30.     int *b,m;
  31.     cout << "\n*  Enter degree polymonical B: ";cin >> m; //Nhap bac cua da thuc
  32.     m++;                                               //bac n thi co n+1 so hang
  33.     b=new int [m];
  34.     if (b==NULL)
  35.     {
  36.         cout << "\nError allocating memory!";
  37.         return 0;
  38.     }
  39.     ScanConst(b,m);
  40.     cout << "\n->Polymonical B:  \n  g(x) = ";
  41.     PrintPoly(b,m);
  42.  
  43.     float x,c=Result(a,n,x),d=Result(b,m,x);
  44.     cout << "Enter value c = ";cin >> x;
  45.     cout << "\n* Polymonical A  f(" << x << ") = " << c;
  46.     cout << "\n* Polymonical B  g(" << x << ") = " << d;
  47.     cout << "\n* Result A+B: f(" << x << ") + g(" << x << ") = " << c+d;
  48.     delete[] a;
  49.     getch();
  50. }
  51.  
  52. void ScanConst(int *a,int n)
  53. {
  54.     int i;
  55.     for (i=0;i<n;i++)
  56.     {
  57.         cout << "a"<< i << " = ";cin >> a[i];
  58.     }
  59. }
  60.  
  61. void PrintPoly(int *a,int n)
  62. {
  63.     int i;
  64.     for (i=0;i<n-1;++i)
  65.         if (a[i]!=0)
  66.         {
  67.             if (a[i]!=1 && a[i]!=-1) cout << a[i] << "*x^" << n-i-1;
  68.             else if (a[i]==1) cout << "x^" << n-i-1;
  69.             else cout << "-x^" << n-i-1;
  70.             if (a[i+1]>0) cout << "+";
  71.         }
  72.     cout << a[n-1] << endl;
  73. }
  74.  
  75. float Result(int *a,int n,float c)
  76. {
  77.     float p;
  78.     p=a[0];
  79.     int i;
  80.     for (i=1;i<n;++i) p=p*c+a[i];
  81.     return p;
  82. }

Các đề tài tương tự

 1. Lập trình C Đề tài: mảng và các thao tác trên mảng 2 chiều: tìm kiếm.........
  Gửi bởi quanvovan trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 15-11-2012, 11:13 PM
 2. cấp phát bộ nhớ động cho mảng 2 chiều trên C như thế nào?
  Gửi bởi mat_mot_mua_hoa trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 20-07-2012, 05:39 PM
 3. Chia m phần thưởng cho n người trên C++ như thế nào?
  Gửi bởi doc_bo_hanh trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 12-10-2010, 09:18 PM
 4. Tính a mũ n bằng phương pháp chia để trị trên C như thế nào?
  Gửi bởi nhatnha trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 08-08-2010, 08:04 PM
 5. Thao tác trên mảng 2 chiều bằng con trỏ
  Gửi bởi hacker_mubaohiem trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 03-04-2008, 07:06 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn