ASP.NET Maker - Tạo các đoạn mã script ASP.NET 2.0 từ cơ sở dữ liệu chỉ trong chốc lát

ASP.NET Maker là một trình xây dựng đoạn mã ASP.NET 2.0 - mạnh mẽ và rất dễ sử dụng. Nó có thể tạo 1 bộ đầy đủ các trang ASP.NET 2.0 thật nhanh chóng từ nguồn dữ liệu của bạn. Hỗ trợ các kiểu cơ sở dữ liệu gồm có Microsoft Access, Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle và các kiểu cơ sở dữ liệu khác liên quan đến ADO hoặc ODBC.

ASP.NET Maker được trang bị với một lượng lớn các tính năng cực tốt. Xem Mục chính/Chi tiết (Master/Detail), Hệ thống Đăng kí người dùng, Bảo mật Cao cấp, Xem tuỳ chỉnh, Upload file, báo cáo, xuất dữ liệu, các tuỳ chọn trang danh sách bảng biểu, khổ giấy tuỳ chọn, load bảng nhanh, vv...

Các tính năng :

* Tất cả các đoạn mã script ASP.NET 2.0 đều được kết hợp chính xác
* Danh sách tuỳ chọn, thêm/copy, xem, chỉnh sửa, xoá và tìm kiếm các trang để xem từng bảng biểu/bản xem. (Xem Cài đặt Bảng biểu) Thứ tự hiển thị bảng biểu tuỳ chỉnh.
* Chế độ xem và chỉnh sửa cho mỗi trường hoàn toàn có thể thay đổi (Xem Cài đặt Trường). Thứ tự hiển thị trường tuỳ chỉnh.
* Kiểm tra hoạt động hiệu lực của ASP.NET
* Các tính năng tìm kiếm tuỳ chọn (Cơ bản/Nâng cao/Cả hai) cho mỗi bảng biểu/bản xem
* Optional Advanced Security to protect data from unauthorized access (See Security Settings)
* Hệ thống đăng kí sử dụng
* Các thiết lập tuỳ chọn về HTML. Thiết lập về Bộ kí tự, font, CSS, màu HTML, bảng HTML có xem trước. (Xem Thiết lập về HTML)
* Mẫu đầy đủ, có thể tuỳ chỉnh customizable template
* Các trang Chính/Chi tiết
* Nhiều tuỳ chọn cho ASP.NET(Xem Thiết lập về ASP.NET)
* Lưu và hồi phục các dự án từ Project File
* Đồng bộ hoá các thiết lập về project với thay đổi trong cơ sở dữ liệu.
* Tạo các đường dẫn ảo trong IIS 1 cách tự động
* Thống nhất stylesheet CSS
* Tập hợp các trường (tổng, trung bình và đếm)
* Xem tuỳ chỉnh với trình xây dựng câu hỏi đi kèm
* Báo cáo cơ sở
* Biên tập ASP.NET trực tiếp
* Xuất ra HTML/Word/Excel/CSV/XML
* Sắp xếp nhiều cột
* Kích cỡ khổ giấy tuỳ chọn
* Tuỳ chọn trang danh sách bảng biểu
* Tải file vào thư mục và cơ sở dữ liệu
* Load bảng biểu nhanh
* Phím ghép
* Xoá trực tiếp

Yêu cầu :

* Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.8
* Microsoft Jet 4.0 Service Pack 8 (SP8)
* Microsoft Internet Explorer
* Service Pack 6 for Visual Basic 6.0: Run-Time Redistribution Pack (vbrun60sp6.exe)
* Microsoft Windows Script 5.6
* MSXML Parser 3.0
* DCOM98 cho Windows 98, phiên bản 1.3 (chỉ với Windows 98)

Dịch bởi Jasmine5 - softvnn.com


http://download.hkvstore.com/aspnetmkr.exe