Từ 1 tới 8 trên tổng số 8 kết quả

Đề tài: Mã nguồn C | Các thao tác trên File trong lập trình C

Threaded View

 1. #1
  Ngày gia nhập
  10 2006
  Nơi ở
  Hà Nội
  Bài viết
  146

  Mặc định Mã nguồn C | Các thao tác trên File trong lập trình C

  Code:
  C Code:
  1. #include <conio.h>
  2. #include <stdlib.h>
  3. #include <stdio.h>
  4. #include <ctype.h>
  5. #include<io.h>
  6. #include<dos.h>
  7. #define true 1
  8. #define false 0
  9. #define sz (sizeof(float))
  10. char *TenTep;
  11. //---------------------------
  12. void CreateFile(char *TenTep);//Tao tep nhi phan chua cac so thuc
  13. void ViewFile(char *TenTep);//Cho hien danh sach cac so thuc trong tep
  14. int FileNodes(char *TenTep);//Tra ve so phan tu tren tep
  15. int EoF(FILE *f);//Tra ve gia tri true neu cuoi tep, false neu chua cuoi tep
  16. //int EoR(FILE *f);//Tra ve gia tri true neu cuoi run, false neu chua cuoi run
  17. //---------------------------
  18. //Tao file co n phan tu
  19. void CreateFile(char *TenTep)
  20.  {int i,m;float x;
  21.  FILE* f;
  22.  f = fopen(TenTep,"wb");
  23.  rewind(f);
  24.    if(f==NULL) {printf("\nKhong the mo file!");return;}
  25.    else {
  26.  printf("\nCho biet so phan tu can dua vao tep: ");
  27.  scanf("%d",&m);
  28.     printf("\nHay nhap %d so: ",m);
  29.     for(i=0;i<m;i++)
  30.      {scanf("%f",&x);
  31.       fwrite(&x,sz,1,f);
  32.      }
  33.           }
  34. fclose(f);
  35.  };
  36. //---------------------------
  37. //Hien thi noi dung file len man hinh
  38. //====================================
  39. void ViewFile(char *TenTep)
  40.  {float x;
  41.  char newname[8];
  42.  FILE* f;
  43.  f = fopen(TenTep,"rb");
  44.  rewind(f);
  45.  if(f==NULL) {printf("\nKhong the mo file!");return;}
  46.  else {
  47.  printf("\nCac phan tu tren tep '%s':\n\n",TenTep);
  48.  while(fread(&x,sz,1,f)>0) printf("%5.0f",x);
  49.  }
  50.  fclose(f);
  51.  };
  52. //---------------------------
  53. /*//Hien thi noi dung file len man hinh
  54. /////////////////////////////////////////////////////////
  55. void ViewRun(char *TenTep)
  56.  {float x;int i;
  57.  FILE* f;
  58.  f = fopen(TenTep,"rb");
  59.  if(f==NULL) printf("\nKhong mo duoc tep!");
  60.  else {
  61.  rewind(f);
  62.  i=1;
  63.  printf("\n\nCac run tren tep %s:\n",TenTep);
  64.  while(1)
  65.   {printf("\n%3d: ",i);
  66.     while(1)
  67.      {if(fread(&x,sz,1,f)>0) printf("%5.0f",x);
  68.       if (EoR(f)) {i++;break;}
  69.      }
  70.    if(EoF(f)) break;
  71.   }  }
  72.  fclose(f);
  73.  };*/
  74. //---------------------------
  75. int FileNodes(char *TenTep)
  76.  {int k;float x;
  77.   FILE *f = fopen(TenTep,"rb");
  78.   fseek(f,0,2);//Ve cuoi tep
  79.   k = ftell(f)/sz;
  80.   fclose(f);
  81.   return(k);
  82.  };
  83. //---------------------------
  84. int EoF(FILE *f)
  85.  {float x;
  86.   if(fread(&x,sz,1,f)>0)
  87.    {fseek(f,-1.0*sz,1);
  88.     return(false);
  89.    };
  90.   return(true);
  91.  }
  92. //---------------------------
  93. //===========================================================
  94. void DoiTen(char *tep)
  95. {
  96.  
  97.     char newname[8];
  98.     printf("\nNhap ten moi:");
  99.     scanf("%s",&newname);
  100.     if(rename(tep,newname)==0)
  101.          {
  102.          printf("\n Doi ten thanh cong tu '%s' sang '%s'",tep,newname);
  103.          sprintf(tep, "%s", newname);
  104.          }
  105.     else
  106.           perror("rename");
  107. }
  108. //===========================================================
  109. //ham loai bo file
  110. void LoaiFile(char *tep)
  111. {
  112.     printf("\nBan dang thuc hien thao tac nguy hiem!");
  113.     if(remove(tep)==0) printf("\nXoa tep thanh cong!");
  114.     else perror("Khong xoa duoc tep");
  115. }
  116. //===========================================================
  117. void ChangePro(char *tep)
  118. {
  119.      if(_chmod(tep,1,FA_HIDDEN)==0) printf("\nThuoc tinh cua tep da duoc thay doi thanh tep an (Hidden)");
  120.      else perror("\nKhong the thay doi thuoc tinh");
  121. }
  122. //===================================================
  123. //Ma hoa file
  124. void Mahoa(char *TenTep)
  125.  {float x;
  126.  char newname[8];
  127.  FILE* f,f1;
  128.  f = fopen(TenTep,"rb");
  129.  rewind(f);
  130.  if(f==NULL) {printf("\nKhong the mo file!");return;}
  131.  else {
  132.  printf("\nCac phan tu tren tep sau khi ma hoa '%s':\n\n",TenTep);
  133.  while(fread(&x,sz,1,f)>0)      {
  134.                 x=x+5;
  135.                 printf("%5.0f",x);
  136.                 //fwrite(&x,sz,1,f1);
  137.                 }
  138. // while(fread(&x,sz,1,f1)>0) fwrite(&x,sz,1,f);
  139.  }
  140.  //fclose(f1);
  141.  fclose(f);
  142.  };
  143. //===================================================
  144. //giai ma file sau khi bi ma hoa
  145. void Giaima(char *TenTep)
  146.  {float x;
  147.  char newname[8];
  148.  FILE* f;
  149.  f = fopen(TenTep,"rb");
  150.  rewind(f);
  151.  if(f==NULL) {printf("\nKhong the mo file!");return;}
  152.  else {
  153.  printf("\nCac phan tu tren tep sau khi giai ma '%s':\n\n",TenTep);
  154.  while(fread(&x,sz,1,f)>0)      {
  155.                 x=x;
  156.                 printf("%5.0f",x);
  157.                 //fwrite(&x,sz,1,f);
  158.                 }
  159.  }
  160.  fclose(f);
  161.  };
  162. //===================================================
  163. void main()
  164.  {
  165.  char ch6, *tep, *ThongBao,newname[8];
  166.       int fg;
  167.       clrscr();
  168.     textmode(C80);
  169.        textcolor(YELLOW);
  170.        textbackground(BLUE);
  171.        window(1,1,80,25);
  172.  
  173.   while(1)
  174.    {clrscr();
  175.     printf("\n   Tap thao t*c tren File") ;
  176.     printf("\nÞÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÝ");
  177.     printf("\n\n Menu\nÈÍÍÍͼ");
  178.     printf("\n1. Tao tep");
  179.     printf("\n2. Xem tep");
  180.     printf("\n3. Doi ten tep");
  181.     printf("\n4. Loai bo tep");
  182.     printf("\n5. Thay doi thuoc tinh cua tep");
  183.     printf("\n6. Dem so phan tu trong tep");
  184.     printf("\n7. Ma hoa File");
  185.     printf("\n8. Giai ma File");
  186.     printf("\nz. Tro ve MENU chinh");
  187.     printf("\n\nHay chon chuc nang 1 -> z: ");
  188.     ch6=toupper(getchar());
  189.     if(ch6=='Z') break;
  190.     switch(ch6)
  191.      {
  192.  
  193.      case '1':
  194.             printf("\nNhap ten tep:");scanf("%s",tep);
  195.             CreateFile(tep);
  196.                 ThongBao="Tep da tao xong, nhan phim bat ky de tiep tuc";
  197.                 getch();
  198.                 break;
  199.       case '2':
  200.             ViewFile(tep);//printf("\n\nSo phan tu tren tep = %5d",FileNodes(tep));
  201.                 ThongBao="Xem xong nhan phim bat ky";
  202.                 getch();
  203.                 break;
  204.      case '3':
  205.             DoiTen(tep);
  206.             getch(); break;
  207.      case '4':
  208.             LoaiFile(tep);
  209.             getch();break;
  210.      case '5':
  211.             ChangePro(tep);
  212.             getch();break;
  213.      case '6':
  214.             printf("\nSo phan tu tren tep:=%5d",FileNodes(tep));
  215.             getch();break;
  216.      case '7':
  217.             ViewFile(tep);
  218.             Mahoa(tep);
  219.             fg=1;
  220.             getch();break;
  221.      case '8':
  222.             if(fg==1) {Giaima(tep);fg=0;}
  223.             else printf("\nChua co File ma hoa") ;
  224.             getch();break;
  225.      }
  226.      printf("\n\n%s",ThongBao);
  227.     }
  228.   }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi kitti : 27-10-2011 lúc 03:50 PM. Lý do: đưa code vào tag code

Các đề tài tương tự

 1. Làm thế nào để sử dụng biến toàn cục qua nhiều file mã nguồn ?
  Gửi bởi ptolemy trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 26-12-2012, 08:36 PM
 2. Bài tập C Thao tác trên file , vec tơ nhị phân trong lập trình C
  Gửi bởi little_b0y89 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 11-11-2010, 08:23 PM
 3. Làm thế nào buil mã nguồn của Wippien trên VC++?
  Gửi bởi thachphongphong trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 09-06-2009, 09:58 AM
 4. Các thao tác trên file dành cho newbie trong lập trình C++
  Gửi bởi rox_rook trong diễn đàn Thủ thuật, Tutorials và Mã nguồn C/C++/C++0x
  Trả lời: 18
  Bài viết cuối: 05-11-2008, 10:43 AM
 5. Thao tác trên File trong lập trình C++?
  Gửi bởi vhp_tt_89 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 16-10-2008, 05:39 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn