Từ 1 tới 5 trên tổng số 5 kết quả

Đề tài: cách tạo mảng động

 1. #1
  Ngày gia nhập
  10 2007
  Bài viết
  3

  Mặc định cách tạo mảng động

  làm ơn giúp e tạo mảng động với ...

  e viết 1 hàm như sau
  void ghibindata(HANDLE file)
  {
  long dodai1;
  SetFilePointer(file,44,NULL,FILE_BEGIN);
  SetFilePointer(bindata,0,NULL,FILE_END);
  dodai1 = GetFileSize(file, NULL);
  vector<WCHAR> buff (dodai1);
  ReadFile(file, &buff , dodai1, &r, NULL);
  WriteFile(bindata, &buff, dodai1, &r, NULL);//ghi truong data của file vào file bindata
  }


  vấn đề là e muốn tạo 1 mảng buff với độ dài bằng giá trị của biến dodai mà ko được...các cao thủ làm ơn giúp e với....

  e đang cần gấp....e ol bằng YM đợi các bác nhé
  nick ym của e : pdhlnpt

  thank các bác nhiều
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi hlp : 18-02-2008 lúc 05:58 PM.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  06 2007
  Bài viết
  14

  Sử dụng thư viện vector
  -Khai báo: #include "vector"
  using namespace std;
  -Sử dụng: vector<kiểu biến> tên biến (số phần tử);
  ví dụ: khai báo mảng động kiểu int tên so có số phần tử bằng với n: vector<int> so (n);
  Ta là ai không quan trọng, điều ta làm sẽ khẳng định con người ta!

 3. #3
  Ngày gia nhập
  10 2007
  Bài viết
  3

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi sole Xem bài viết
  Sử dụng thư viện vector
  -Khai báo: #include "vector"
  using namespace std;
  -Sử dụng: vector<kiểu biến> tên biến (số phần tử);
  ví dụ: khai báo mảng động kiểu int tên so có số phần tử bằng với n: vector<int> so (n);
  cảm ơn bạn nhiều...mình đã sửa như bạn nói...ct chạy ko báo lỗi nhưng hình như nó ko ghi dữ liệu vào "vecto buff" thì phải ..kết quả kick thước của file bindata bằng 0...

 4. #4
  Ngày gia nhập
  10 2007
  Bài viết
  3

  e pót ct của e lên nhờ các cao thủ sửa giúp
  ct của e sẽ đọc 1 file wav có tên là Banana.wav có sẵn ở ổ C...nó sẽ bỏ phần header của file wav này và copi phần dữ liệu vào file binwave.dat....
  sau đó ct sẽ tạo 1 file ketqua.wav...tạo header cho file kết quả và cóp pi phần dữ liệu từ file binwave.dat vào để tạo thành file kết quả hoàn chỉnh

  e đang sd visual studio 2005

  C Code:
  1. // convert.cpp : Defines the entry point for the application.
  2. //
  3.  
  4. [B]#include "stdafx.h"
  5. #include "convert.h"
  6.  
  7. WCHAR buf[44];WCHAR buff1[30000];WCHAR buff[30000];
  8. WCHAR buf1[40];
  9. void ghiheader(HANDLE ketqua);
  10. void ghibindata(HANDLE file);
  11. void ghiketqua(HANDLE file);
  12. HANDLE bindata = CreateFile(_T("C:\\binwaves.dat"),
  13. GENERIC_WRITE, FILE_SHARE_READ,
  14. NULL, OPEN_ALWAYS, FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, NULL);
  15. HANDLE fileBanana = CreateFile(_T("C:\\Banana.wav"),
  16. GENERIC_READ, FILE_SHARE_READ,
  17. NULL, OPEN_ALWAYS, FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, NULL);
  18. HANDLE ketqua = CreateFile(_T("C:\\ketqua.wav"),
  19. GENERIC_WRITE, FILE_SHARE_READ,
  20. NULL,CREATE_ALWAYS, FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, NULL);
  21. HANDLE header = CreateFile(_T("C:\\header"),
  22. GENERIC_WRITE|GENERIC_READ, FILE_SHARE_READ,
  23. NULL, OPEN_ALWAYS, FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, NULL);
  24.  
  25.  
  26. DWORD r = 1;[/B]
  27.  
  28. #define MAX_LOADSTRING 100
  29.  
  30. // Global Variables:
  31. HINSTANCE hInst;                                // current instance
  32. TCHAR szTitle[MAX_LOADSTRING];                  // The title bar text
  33. TCHAR szWindowClass[MAX_LOADSTRING];            // the main window class name
  34.  
  35. // Forward declarations of functions included in this code module:
  36. ATOM                MyRegisterClass(HINSTANCE hInstance);
  37. BOOL                InitInstance(HINSTANCE, int);
  38. LRESULT CALLBACK    WndProc(HWND, UINT, WPARAM, LPARAM);
  39. INT_PTR CALLBACK    About(HWND, UINT, WPARAM, LPARAM);
  40.  
  41. int APIENTRY _tWinMain(HINSTANCE hInstance,
  42.                      HINSTANCE hPrevInstance,
  43.                      LPTSTR    lpCmdLine,
  44.                      int       nCmdShow)
  45. {
  46.     UNREFERENCED_PARAMETER(hPrevInstance);
  47.     UNREFERENCED_PARAMETER(lpCmdLine);
  48.  
  49.  
  50.  
  51.  
  52.  
  53.  
  54. [B]ghibindata(fileBanana);
  55.  
  56.  
  57.  
  58. ghiketqua(ketqua);[/B]
  59.  
  60.  
  61.  
  62.  
  63.  
  64.  
  65.                    
  66.  
  67.  
  68.     MSG msg;
  69.     HACCEL hAccelTable;
  70.  
  71.     // Initialize global strings
  72.     LoadString(hInstance, IDS_APP_TITLE, szTitle, MAX_LOADSTRING);
  73.     LoadString(hInstance, IDC_CONVERT, szWindowClass, MAX_LOADSTRING);
  74.     MyRegisterClass(hInstance);
  75.  
  76.     // Perform application initialization:
  77.     if (!InitInstance (hInstance, nCmdShow))
  78.     {
  79.         return FALSE;
  80.     }
  81.  
  82.     hAccelTable = LoadAccelerators(hInstance, MAKEINTRESOURCE(IDC_CONVERT));
  83.  
  84.     // Main message loop:
  85.     while (GetMessage(&msg, NULL, 0, 0))
  86.     {
  87.         if (!TranslateAccelerator(msg.hwnd, hAccelTable, &msg))
  88.         {
  89.             TranslateMessage(&msg);
  90.             DispatchMessage(&msg);
  91.         }
  92.     }
  93.  
  94.     return (int) msg.wParam;
  95. }
  96.  
  97.  
  98.  
  99. //
  100. //  FUNCTION: MyRegisterClass()
  101. //
  102. //  PURPOSE: Registers the window class.
  103. //
  104. //  COMMENTS:
  105. //
  106. //    This function and its usage are only necessary if you want this code
  107. //    to be compatible with Win32 systems prior to the 'RegisterClassEx'
  108. //    function that was added to Windows 95. It is important to call this function
  109. //    so that the application will get 'well formed' small icons associated
  110. //    with it.
  111. //
  112. ATOM MyRegisterClass(HINSTANCE hInstance)
  113. {
  114.     WNDCLASSEX wcex;
  115.  
  116.     wcex.cbSize = sizeof(WNDCLASSEX);
  117.  
  118.     wcex.style          = CS_HREDRAW | CS_VREDRAW;
  119.     wcex.lpfnWndProc    = WndProc;
  120.     wcex.cbClsExtra     = 0;
  121.     wcex.cbWndExtra     = 0;
  122.     wcex.hInstance      = hInstance;
  123.     wcex.hIcon          = LoadIcon(hInstance, MAKEINTRESOURCE(IDI_CONVERT));
  124.     wcex.hCursor        = LoadCursor(NULL, IDC_ARROW);
  125.     wcex.hbrBackground  = (HBRUSH)(COLOR_WINDOW+1);
  126.     wcex.lpszMenuName   = MAKEINTRESOURCE(IDC_CONVERT);
  127.     wcex.lpszClassName  = szWindowClass;
  128.     wcex.hIconSm        = LoadIcon(wcex.hInstance, MAKEINTRESOURCE(IDI_SMALL));
  129.  
  130.     return RegisterClassEx(&wcex);
  131. }
  132.  
  133. //
  134. //   FUNCTION: InitInstance(HINSTANCE, int)
  135. //
  136. //   PURPOSE: Saves instance handle and creates main window
  137. //
  138. //   COMMENTS:
  139. //
  140. //        In this function, we save the instance handle in a global variable and
  141. //        create and display the main program window.
  142. //
  143. BOOL InitInstance(HINSTANCE hInstance, int nCmdShow)
  144. {
  145.    HWND hWnd;
  146.  
  147.    hInst = hInstance; // Store instance handle in our global variable
  148.  
  149.    hWnd = CreateWindow(szWindowClass, szTitle, WS_OVERLAPPEDWINDOW,
  150.       CW_USEDEFAULT, 0, CW_USEDEFAULT, 0, NULL, NULL, hInstance, NULL);
  151.  
  152.    if (!hWnd)
  153.    {
  154.       return FALSE;
  155.    }
  156.  
  157.    ShowWindow(hWnd, nCmdShow);
  158.    UpdateWindow(hWnd);
  159.  
  160.    return TRUE;
  161. }
  162.  
  163. //
  164. //  FUNCTION: WndProc(HWND, UINT, WPARAM, LPARAM)
  165. //
  166. //  PURPOSE:  Processes messages for the main window.
  167. //
  168. //  WM_COMMAND  - process the application menu
  169. //  WM_PAINT    - Paint the main window
  170. //  WM_DESTROY  - post a quit message and return
  171. //
  172. //
  173. LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hWnd, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
  174. {
  175.     int wmId, wmEvent;
  176.     PAINTSTRUCT ps;
  177.     HDC hdc;
  178.  
  179.     switch (message)
  180.     {
  181.     case WM_COMMAND:
  182.         wmId    = LOWORD(wParam);
  183.         wmEvent = HIWORD(wParam);
  184.         // Parse the menu selections:
  185.         switch (wmId)
  186.         {
  187.         case IDM_ABOUT:
  188.             DialogBox(hInst, MAKEINTRESOURCE(IDD_ABOUTBOX), hWnd, About);
  189.             break;
  190.         case IDM_EXIT:
  191.             DestroyWindow(hWnd);
  192.             break;
  193.         default:
  194.             return DefWindowProc(hWnd, message, wParam, lParam);
  195.         }
  196.         break;
  197.     case WM_PAINT:
  198.         hdc = BeginPaint(hWnd, &ps);
  199.         // TODO: Add any drawing code here...
  200.         EndPaint(hWnd, &ps);
  201.         break;
  202.     case WM_DESTROY:
  203.         PostQuitMessage(0);
  204.         break;
  205.     default:
  206.         return DefWindowProc(hWnd, message, wParam, lParam);
  207.     }
  208.     return 0;
  209. }
  210.  
  211. // Message handler for about box.
  212. INT_PTR CALLBACK About(HWND hDlg, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
  213. {
  214.     UNREFERENCED_PARAMETER(lParam);
  215.     switch (message)
  216.     {
  217.     case WM_INITDIALOG:
  218.         return (INT_PTR)TRUE;
  219.  
  220.     case WM_COMMAND:
  221.         if (LOWORD(wParam) == IDOK || LOWORD(wParam) == IDCANCEL)
  222.         {
  223.             EndDialog(hDlg, LOWORD(wParam));
  224.             return (INT_PTR)TRUE;
  225.         }
  226.         break;
  227.     }
  228.     return (INT_PTR)FALSE;
  229. }
  230. [B]void ghiheader(HANDLE ketqua)
  231. {
  232.     //ghi header vao file ket qua
  233.  
  234. SetFilePointer(ketqua,0,NULL, FILE_BEGIN);
  235. SetFilePointer(header,0,NULL, FILE_BEGIN);
  236. ReadFile(header, &buf, 40,&r,NULL);
  237. WriteFile(ketqua, &buf, 40,&r,NULL);
  238. }
  239.  
  240.  
  241. void ghibindata(HANDLE file)
  242. {
  243.     long dodai1;
  244.     SetFilePointer(file,44,NULL,FILE_BEGIN);
  245.     SetFilePointer(bindata,0,NULL,FILE_END);
  246.     dodai1 = GetFileSize(file, NULL);
  247.     //vector<WCHAR> buff (dodai1) - 44;
  248.    
  249.     ReadFile(file, &buff , dodai1, &r, NULL);
  250.     WriteFile(bindata, &buff, dodai1, &r, NULL);//ghi truong data của file vào file bindata
  251. }
  252. void ghiketqua(HANDLE file)
  253. {
  254.     long dodai2;
  255.     ghiheader(file);
  256. //ghi not truong data vao file ket qua
  257.     dodai2 = GetFileSize(bindata, NULL);
  258.     SetFilePointer(file,40,NULL, FILE_BEGIN);
  259.     WriteFile(file, &dodai2, 4, &r, NULL);
  260.     SetFilePointer(file,44,NULL, FILE_BEGIN);
  261.     SetFilePointer(bindata,0,NULL, FILE_BEGIN);
  262.    
  263.        
  264. ReadFile(bindata, &buff1, dodai2, &r, NULL);
  265.  
  266. WriteFile(file, &buff1, dodai2, &r, NULL);
  267.  
  268. }[/B]

  phần e in đậm là phần e viết....vấn đề là e ko muốn dùng mảng có kick thước cố định là 30000 mà e muốn về sau khi thay các file Banana.wav bằng các file khác thì 2 mảng buff và buff 1 sẽ thay đổi kick thước...nhưng chưa biết...các bác giúp e với

 5. #5
  Ngày gia nhập
  11 2006
  Bài viết
  75

  Code:
  void ghibindata(HANDLE file)
  {
    long dodai1;
    SetFilePointer(file,44,NULL,FILE_BEGIN);
    SetFilePointer(bindata,0,NULL,FILE_END);
    dodai1 = GetFileSize(file, NULL);
    vector<WCHAR> buff (dodai1);
    ReadFile(file, &buff , dodai1, &r, NULL);
    WriteFile(bindata, &buff, dodai1, &r, NULL);//ghi truong data của file vào file bindata 
  }
  std::vector không phải là một C array nên bác không dùng theo kiểu trên được. Tuy nhiên, một số STL implementation có thể cho phép dùng vector với legacy C API nhưng cần chỉnh lại một chút. Cụ thể bác có 2 lựa chọn:

  1. Dùng C array truyền thống:
  Code:
  WCHAR * buffer = new WCHAR[uiRequestedLength];
  if (buffer) {
  //Do smth here
  delete buffer[];
  }
  2. Vẫn dùng std::vector (cái này không đảm bảo là portable):
  Code:
  std::vector<WCHAR> buffer(uiRequestedLength);
  ReadFile (aFile, &buffer[0], ...);
  WriteFile (anotherFile, &buffer[0], ...);
  Mà sao bác không dùng STL - ifstream & ofstream (or kết hợp với Boost.Filesystem nếu bác thấy chưa đủ "đô") cho đơn giản ?
  Our dreams are young and we both know they take us where we want to go...

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn