Từ 1 tới 8 trên tổng số 8 kết quả

Đề tài: Queue, hàng đợi - Cài đặt và ứng dụng trên C

 1. #1
  Ngày gia nhập
  10 2006
  Nơi ở
  Hà Nội
  Bài viết
  146

  Talking Queue, hàng đợi - Cài đặt và ứng dụng trên C

  Queue là danh sách cấu trúc tuyến tính ngược với Stack, tuân theo cơ chế FIFO ( vào trước thì ra trước- thế mới công bằng).
  Các thao tác trên Queue, dựa trên bài người sản xuất- người tiêu dùng.
  NSX sản xuất ra hàng hóa và chất vào kho thứ tự, NTD lấy hàng hóa ra theo thứ tự của queue, cái gì chất vào trước thì tiêu thụ trước(nếu không nó hỏng)

  1.Định nghĩa
  C Code:
  1. typedef struct{
  2.     int mahang;
  3.     char ten[20];
  4. } hang;
  5. typedef struct {
  6.     int front, rear;
  7.     hang node[MAX];
  8. } queue;

  2.Khởi tạo
  C Code:
  1. void Initialize ( queue *pq){
  2.     pq->front = pq->rear = MAX -1;
  3. }

  3.Kiểm tra tính rỗng.
  C Code:
  1. int Empty(queue *pq){
  2.     if (pq->front==pq->rear)
  3.         return(TRUE);
  4.     return(FALSE);
  5. }

  4.Thêm phần tử
  C Code:
  1. void Insert(queue *pq, hang x){
  2.     if (pq->rear==MAX-1 )
  3.         pq->rear=0;
  4.     else
  5.         (pq->rear)++;
  6.     if (pq->rear ==pq->front){
  7.         printf("\n Queue full");
  8.         delay(2000);return;
  9.     }
  10.     else
  11.         pq->node[pq->rear]=x;
  12. }

  5.Loại bỏ 1 ptử
  C Code:
  1. hang    Remove(queue *pq){
  2.     if (Empty(pq)){
  3.         printf("\n Queue Empty");
  4.         delay(2000);
  5.     }
  6.     else {
  7.         if (pq->front ==MAX-1)
  8.             pq->front=0;
  9.         else
  10.             pq->front++;
  11.     }
  12.     return(pq->node[pq->front]);
  13. }
  14.  
  15. Thao t¸c Traver: DuyÖt tÊt c¶ c¸c nót trong hµng ®îi.
  16. void Traver( queue *pq){
  17.     int i;
  18.     if(Empty(pq)){
  19.         printf("\n Queue Empty");
  20.         return;
  21.     }
  22.     if (pq->front ==MAX-1)
  23.         i=0;
  24.     else
  25.         i = pq->front+1;
  26.     while (i!=pq->rear){
  27.         printf("\n %11d % 15s", pq->node[i].mahang, pq->node[i].ten);
  28.         if(i==MAX-1)
  29.             i=0;
  30.         else
  31.             i++;
  32.     }
  33.     printf("\n %11d % 15s", pq->node[i].mahang, pq->node[i].ten);
  34. }

 2. #2
  Ngày gia nhập
  10 2006
  Nơi ở
  Hà Nội
  Bài viết
  146

  Arrow Triển khai queue trên C

  Sau đây là bài hoàn chỉnh:

  C Code:
  1. #include    <stdio.h>
  2. #include    <stdlib.h>
  3. #include    <conio.h>
  4. #include    <dos.h>
  5. #include    <string.h>
  6. #include    <math.h>
  7. #define MAX 50
  8. #define TRUE    1
  9. #define FALSE   0
  10. typedef struct{
  11.     int mahang;
  12.     char ten[20];
  13. } hang;
  14. typedef struct {
  15.     int front, rear;
  16.     hang node[MAX];
  17. } queue;
  18. /* nguyen mau cua ham*/
  19. void    Initialize( queue *pq);
  20. int Empty(queue *);
  21. void Insert(queue *, hang x);
  22. hang  Remove(queue *);
  23. void    Traver(queue *);
  24.  
  25. /* Mo ta ham */
  26. void Initialize ( queue *pq){
  27.     pq->front = pq->rear = MAX -1;
  28. }
  29. int Empty(queue *pq){
  30.     if (pq->front==pq->rear)
  31.         return(TRUE);
  32.     return(FALSE);
  33. }
  34. void Insert(queue *pq, hang x){
  35.     if (pq->rear==MAX-1 )
  36.         pq->rear=0;
  37.     else
  38.         (pq->rear)++;
  39.     if (pq->rear ==pq->front){
  40.         printf("\n Queue full");
  41.         delay(2000);return;
  42.     }
  43.     else
  44.         pq->node[pq->rear]=x;
  45. }
  46. hang    Remove(queue *pq){
  47.     if (Empty(pq)){
  48.         printf("\n Queue Empty");
  49.         delay(2000);
  50.     }
  51.     else {
  52.         if (pq->front ==MAX-1)
  53.             pq->front=0;
  54.         else
  55.             pq->front++;
  56.     }
  57.     return(pq->node[pq->front]);
  58. }
  59. void Traver( queue *pq){
  60.     int i;
  61.     if(Empty(pq)){
  62.         printf("\n Queue Empty");
  63.         return;
  64.     }
  65.     if (pq->front ==MAX-1)
  66.         i=0;
  67.     else
  68.         i = pq->front+1;
  69.     while (i!=pq->rear){
  70.         printf("\n %11d % 15s", pq->node[i].mahang, pq->node[i].ten);
  71.         if(i==MAX-1)
  72.             i=0;
  73.         else
  74.             i++;
  75.     }
  76.     printf("\n %11d % 15s", pq->node[i].mahang, pq->node[i].ten);
  77. }
  78.  
  79. void main(void){
  80.     queue q;
  81.     char chucnang, front1; char c; hang mh;
  82.     clrscr();
  83.     Initialize(&q);
  84.     do {
  85.         clrscr();
  86.         printf("\n NGUOI SAN XUAT/ NHA TIEU DUNG");
  87.         printf("\n 1- Nhap mot mat hang");
  88.         printf("\n 2- Xuat mot mat hang");
  89.         printf("\n 3- Xem mot mat hang");
  90.         printf("\n 4- Xem hang moi nhap");
  91.         printf("\n 5- Xem tat ca");
  92.         printf("\n 6- Xuat toan bo");
  93.         printf("\n Chuc nang chon:");chucnang=getch();
  94.         switch(chucnang){
  95.             case ‘1’:
  96. printf("\n Ma mat hang:"); scanf("%d", &mh.mahang);
  97.                 printf("\n Ten hang:");scanf("%s", mh.ten);
  98.                 Insert(&q,mh);break;
  99.             case ‘2’:
  100.                 if (!Empty(&q)){
  101.                      mh=Remove(&q);
  102.                      printf("\n %5d %20s",mh.mahang, mh.ten);
  103.                 }
  104.                 else {
  105.                     printf("\n Queue Empty");
  106.                     delay(1000);
  107.                 }
  108.                 break;
  109.             case ‘3’:
  110.                 front1=(q.front==MAX-1)?0:q.front+1;
  111.                 printf("\n Hang xuat");
  112. printf("\n %6d %20s",q.node[front1].mahang, q.node[front1].ten);
  113.                 break;
  114.             case ‘4’:
  115.                 printf("\n Hang moi nhap");
  116. printf("\n %5d %20s", q.node[q.rear].mahang,q.node[q.rear].ten);
  117.                 break;
  118.             case ‘5’:
  119.                 printf("\ Hang trong kho");
  120.                 Traverse(&q);delay(2000);break;
  121.         }
  122.     } while(chucnang!=’0’);
  123. }

 3. #3
  Ngày gia nhập
  10 2006
  Nơi ở
  Hà Nội
  Bài viết
  146

  Arrow Có 1 ứng dụng nhỏ nữa!

  Giả sử cùng 1 lúc CPU của chúng ta cần giải quyết nhiều tiến trình cùng 1 lúc.
  Nhưng thực tế không thể giải quyết cùng 1 lúc, mà cũng phải xử lý theo cơ chế hàng đợi.
  Sau đây là bài hoàn chỉnh:

  C Code:
  1. #include    <stdio.h>
  2. #include    <stdlib.h>
  3. #include    <conio.h>
  4. #include    <dos.h>
  5. #include    <string.h>
  6. #include    <math.h>
  7. #define MAX 100
  8. #define TRUE    1
  9. #define FALSE   0
  10. typedef struct {
  11.     int rear;
  12.     int node[MAX];
  13. } pqueue;
  14. void Pqinitialize(pqueue *pq){
  15.     pq->rear=-1;
  16. }
  17. int Pqempty(pqueue *pq){
  18.     if (pq->rear==-1)
  19.         return(TRUE);
  20.     return(FALSE);
  21. }
  22. int Pqueuesize(pqueue *pq){
  23.     return(pq->rear+1);
  24. }
  25. void Pqinsert(pqueue *pq, int x){
  26.     int i, j;
  27.     if (pq->rear ==MAX - 1){
  28.         printf("\n Queue full");
  29.         delay(2000); return;
  30.     }
  31.     for (i=0;i<Pqueuesize(pq) && pq->node[i]>=x; i++);
  32.     for(j=Pqueuesize(pq);j>i;j--)
  33.         pq->node[j]=pq->node[j-1];
  34.     pq->node[i]=x;
  35.     pq->rear++;
  36. }
  37. int Pqremove(pqueue *pq){
  38.     int x, i;
  39.     if (Pqempty(pq)){
  40.         printf("\n Queue full");
  41.         delay(2000); return(x);
  42.     }
  43.     else {
  44.         x=pq->node[0];
  45.         for (i=0;i<pq->rear;i++)
  46.             pq->node[i]=pq->node[i+1]++;
  47.         pq->rear--;
  48.     }
  49.     return(x);
  50. }
  51. void Pqtraver(pqueue *pq){
  52.     int i;
  53.     if (Pqempty(pq)) {
  54.         printf("\n Queue Empty");
  55.         delay(2000); return;
  56.     }
  57.     for (i=0;i<=pq->rear;i++)
  58.         printf("%5d",pq->node[i]);
  59. }
  60. void main(void){
  61.     pqueue *pq;
  62.     int douutien, chucnang;char c;
  63.     Pqinitialize(pq);
  64.     do {
  65.         clrscr();
  66.         printf("\n QUEUE PRIORITY");
  67.         printf("\n 1- Them nut uu tien");
  68.         printf("\n 2- Xoa nut uu tien");
  69.         printf("\n 3- Xoa hang doi");
  70.         printf("\n 4- Duyet hang doi");
  71.         printf("\n 0- Ket thuc");
  72.         chucnang=getch();
  73.         switch(chucnang){
  74.             case ‘1’:
  75.                 printf("\n Do uu tien:");scanf("%d",&douutien);
  76.                 Pqinsert(pq, douutien);
  77.                 break;
  78.             case ‘2’:
  79.                 Pqremove(pq); break;
  80.             case ‘3’:
  81.                 Pqinitialize(pq); break;
  82.             case ‘4’:Pqtraver(pq); delay(2000); break;
  83.         }
  84.     } while(chucnang!=’0’);
  85. }

 4. #4
  Ngày gia nhập
  03 2011
  Nơi ở
  Hà Nội
  Bài viết
  89

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi PoPoPoPo Xem bài viết

  4.Thêm phần tử
  C Code:
  1. void Insert(queue *pq, hang x){
  2.     if (pq->rear==MAX-1 )
  3.         pq->rear=0;
  4.     else
  5.         (pq->rear)++;
  6.     if (pq->rear ==pq->front){
  7.         printf("\n Queue full");
  8.         delay(2000);return;
  9.     }
  10.     else
  11.         pq->node[pq->rear]=x;
  12. }
  em không hiẻu anh cho delay vào làm gì vậy ạ
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi fithou91192 : 28-10-2011 lúc 09:55 AM. Lý do: trích dẫn bài viết ngay bên trên với nội dung quá dài

 5. #5
  Ngày gia nhập
  12 2009
  Nơi ở
  bế quan tu lại
  Bài viết
  846

  C Code:
  1. typedef struct {
  2.     int front, rear;
  3.     hang node[MAX];
  4. } queue;

  bạn để ý lại cái khai báo struct này
  khai báo hang node[MAX] không phải là đã cố định số lượng phần tử của queue à

 6. #6
  Ngày gia nhập
  12 2011
  Bài viết
  15

  Mặc định Queue, hàng đợi - Cài đặt và ứng dụng trên C

  Ủa mà bạn dùng trình biên dịch gì để viết C vậy?

 7. #7
  Ngày gia nhập
  12 2011
  Bài viết
  2

  void Insert(queue *pq, hang x){
  if (pq->rear==MAX-1 )
  pq->rear=0;
  else
  (pq->rear)++;
  if (pq->rear ==pq->front){
  printf("\n Queue full");
  delay(2000);return;
  }
  else
  pq->node[pq->rear]=x;//dòng này nghĩa là gì bạn
  }
  cho mình hỏi pq->rear,pq->front là gì

 8. #8
  Ngày gia nhập
  08 2014
  Bài viết
  7

  Queue (hàng đợi) thực chất của chỉ là 1 mảng nhưng hoạt động theo nguyên tắc FIFO (First In First Out):

  Code:
  //Enqueue : dua phan tu vo hang doi
  void Enqueue(int a[],int &n,int x)
  {
  	a[n] =x;
  	n++;
  }
  Code:
  // Dequeue : lay phan tu ra khoi hang doi
  int Dequeue(int a[],int &n)
  {
  	if(n==0)
  		return -1;
  	int x=a[0];
  	// lap phan tu a[0]
  	for(int i=0;i<n-1;i++)
  	{
  		a[i] = a[i+1];
  	}
  	n--;
  	return x;
  }
  Học lập trình bắt đầu từ đâu ?
  www.laptrinhCcanban.com

Các đề tài tương tự

 1. Ngăn xếp và hàng đợi (Stack and Queue) - Nguyên tắc và cài đặt trên C++
  Gửi bởi iamvtn trong diễn đàn Thủ thuật, Tutorials CTDL & Giải thuật
  Trả lời: 48
  Bài viết cuối: 30-03-2016, 12:04 AM
 2. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 20-05-2011, 10:39 PM
 3. Bài tập C++ Sử dụng cấu trúc dữ liệu Queue thực hiện trên DSLK ĐƠN để lưu trữ 1 dãy các số nguyên
  Gửi bởi kaner1111 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 18-05-2011, 10:42 AM
 4. Cách tạo chương trình mô phỏng Queue trên C?
  Gửi bởi darklord1990 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 11-04-2010, 02:19 PM
 5. Stack và Queue trên C++. Mọi người cùng góp ý nhé!
  Gửi bởi hoangedward trong diễn đàn Thảo luận, góp ý code C/C++ của bạn
  Trả lời: 7
  Bài viết cuối: 29-03-2010, 08:44 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn