Trang 1 trên tổng số 3 123 Cuối cùngCuối cùng
Từ 1 tới 10 trên tổng số 22 kết quả

Đề tài: Ma trận xoắn ốc | Ma trận xoắn chôn ốc

 1. #1
  Ngày gia nhập
  02 2008
  Bài viết
  1,009

  Mặc định Ma trận xoắn ốc | Ma trận xoắn chôn ốc

  Sau đây là code Ma trận xoắn chôn ốc

  C Code:
  1. /* Bai tap 1_88 - Dien gia tri cho mot mang vuong theo chieu kim dong ho */
  2. #include <stdio.h>
  3.  
  4. void main()
  5. {
  6.   int n, w, hang, cot, chanhangtang, chanhanggiam, chancottang, chancotgiam;
  7.   int matran[12][12], tang, giam;
  8.  
  9.   printf("\n\nChuong trinh in ma tran dac biet.");
  10.   do {
  11.     printf("\nNhap kich thuoc cua ma tran (3 <= n <= 12) : ");
  12.     scanf("%d%*c",&n);
  13.   } while (! (n >=3 && n<=12) );
  14.   hang = cot = 0;
  15.   chanhangtang = chancottang = n-1;
  16.   chanhanggiam = chancotgiam = 0;
  17.   /*
  18.      tang co 4 gia tri :
  19.        tang = 0 -> tang cot
  20.        tang = 1 -> tang hang
  21.        tang = 2 -> giam cot
  22.        tang = 3 -> giam cot
  23.   */
  24.   tang = 0;
  25.   for (w=0; w<n*n; w++)
  26.   {
  27.      matran[hang][cot]= w + 1;
  28.      switch(tang)
  29.      {
  30.        case 0 : if (cot < chancottang)
  31.                    cot++;
  32.                 else
  33.                 {
  34.                   tang++;     // Chuyen sang tang hang
  35.                   chanhanggiam++;
  36.                   hang++;
  37.                 }
  38.                 break;
  39.        case 1 : if (hang < chanhangtang)
  40.                    hang++;
  41.                 else
  42.                 {
  43.                   tang++;     // Chuyen sang giam cot
  44.                   chancottang--;
  45.                   cot--;
  46.                 }
  47.                 break;
  48.        case 2 : if (cot > chancotgiam)
  49.                    cot--;
  50.                 else
  51.                 {
  52.                   tang++;     // Chuyen sang giam hang
  53.                   chanhangtang--;
  54.                   hang--;
  55.                 }
  56.                 break;
  57.        case 3 : if (hang > chanhanggiam)
  58.                    hang--;
  59.                 else
  60.                 {
  61.                   tang=0;     // Chuyen sang tang cot
  62.                   chancotgiam++;
  63.                   cot++;
  64.                 }
  65.                 break;
  66.      }
  67.   }
  68.   for (hang=0; hang < n; hang++)
  69.   {
  70.     printf("\n");
  71.     for (cot=0; cot < n; cot++)
  72.       printf("%4d", matran[hang][cot]);
  73.   }
  74.   getch();
  75. }  dạo này thấy trên c-việt có nhiều bạn hỏi ma trận xoán ốc,mình thì mới ra nhập,nên post lên mọi người tham khảo tí,hjhj

 2. #2
  Ngày gia nhập
  03 2008
  Bài viết
  4

  bro ui,cũng kiểu bài như dzị nhưng làm sao để nhập các phần tử của ma trận từ bàn phím.mới lò mò wa ma mảng,ma trận,ko hỉu lém ^^

 3. #3
  Ngày gia nhập
  02 2008
  Bài viết
  1,009

  bó tay
  Code:
  # include <conio.h>/*ham getch va ham clrscr()*/
  # include <stdio.h>/*ham printf va ham scanf*/
  void main ()
  
  {
  
  int m,n,i,j;
  
  float a[100][100];
  
  clrscr ();
  
  printf ("\n Nhap so hang MT :");
  
  scanf ("%d",&n);
  
  printf ("\n Nhap so cot MT :");
  
  scanf ("%d",&m);
  
  for (i=0;i<n;i++)
  
  for (j=0;j<m;j++)
  
  {
  
  printf ("\n Nhap A[%d][%d]" ,i+1,j+1);
  
  scanf ("%f",&a[i][j]);
  
  }
  
  for (i=0;i<n;i++)
  
  {
  
  printf ("\n");
  
  for (j=0;j<m;j++)
  
  printf ( " %6.2f ",a[i][j] );
  
  }
  
  getch();
  
  }

 4. #4
  Ngày gia nhập
  03 2008
  Bài viết
  23

  cho mình hỏi sau khi đã thiết lập một ma trận rồi. Giờ muốn thay đổi một giá trị a[i][j] bất kỳ trong ma trận đó thì phải làm sao??? Thứ 2 là in ra giá trị của một phần tử bất kỳ trong ma trận ???
  NO

 5. #5
  Ngày gia nhập
  02 2008
  Bài viết
  1,009

  chỉ cần scanf("%d",&a[i][j]);
  và printf("%d[%d][%d]",a[i][j]); là được
  với i và j là các giá trị bất kỳ được lấy từ hàm random(n);

 6. #6
  Ngày gia nhập
  03 2008
  Bài viết
  23

  Mặc định Ma trận xoắn ốc | Ma trận xoắn chôn ốc

  chỉ cần scanf("%d",&a[i][j]);
  uhm thanks bro. Nhưng khi thực hiện scanf xong mình in ra ma trận mới vẫn không thấy giá trị a[i][j] trên kia thay đổi là sao ta??? Xem giúp mình với
  Code:
  # include <conio.h>/*ham getch va ham clrscr()*/
  # include <stdio.h>/*ham printf va ham scanf*/
  void VaoMT ()
  {
  int m,n,i,j;
  float a[100][100];
  printf ("\n Nhap so hang MT :");
  scanf ("%d",&n);
  printf ("\n Nhap so cot MT :");
  scanf ("%d",&m);
  for (i=0;i<n;i++)
  for (j=0;j<m;j++)
  {
  printf ("\n Nhap A[%d][%d]=" ,i+1,j+1);
  scanf ("%f",&a[i][j]);
  }
  for (i=0;i<n;i++)
  {
  printf ("\n");
  for (j=0;j<m;j++)
  printf ( " %6.2f ",a[i][j] );
  }
  
  /*==========Bat dau nhap lai mot phan tu============*/
  printf("\n phan tu nhap lai o hang:");
  scanf("%d",&i);
  printf("\n cot thu:");
  scanf("%d",&j);
  printf("nhap lai a[%d][%d]=",i,j);
  scanf("%f",&a[i][j]);
  printf("ma tran moi:\n");
  for (i=0;i<n;i++)
  {
  printf ("\n");
  for (j=0;j<m;j++)
  printf ( " %6.2f ",a[i][j] );
  }
  }
  main()
  {
    VaoMT();
  }
  NO

 7. #7
  Ngày gia nhập
  02 2008
  Nơi ở
  Việt Nam
  Bài viết
  577

  Không biết code đó đầy đủ những gì mà dài thế không biêt,code của mình nè:
  Code:
  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  
  int main()
  {
      int b[100][100];
      int m,n,hang,cot;
      int giatri=0,batdau=1;
      printf("Nhap so hang: ");scanf("%d",&n);
      printf("Nhap so cot: ");scanf("%d",&m);
      hang=n;cot=m;
      int sovong;
      if (n%2==0) sovong=n/2;
        else sovong=(n/2)+1;
        
      while (batdau<=sovong)
      {
  
  int i;
    for (i=batdau;i <= cot;i++) { giatri++;b[batdau][i]=giatri;};
    if (giatri==m*n) break;
    for (i=batdau+1;i <= hang;i++) { giatri++;b[i][cot]=giatri;};
    if (giatri==m*n) break;
    for (i=cot-1;i>=batdau;i--) { giatri++;b[hang][i]=giatri;};
    if (giatri==m*n) break;
    for (i=hang-1;i>batdau;i--) { giatri++;b[i][batdau]=giatri;};
    if (giatri==m*n) break;
        batdau++;hang--;cot--;
        }
        
      int i,j;
      for (i=1;i<n+1;i++)
      {
        for (j=1;j<m+1;j++)
         printf("%5d",b[i][j]);
         printf("\n");
       }  
      getch();
  }
  *Yêu cầu thanhnam46 hỏi mấy cái đó thì hỏi ở box khác nhé!

 8. #8
  Ngày gia nhập
  02 2008
  Nơi ở
  Việt Nam
  Bài viết
  577

  Mặc định Ma trận xoắn chôn ốc

  Cái trên lúc mới học, cái này mới viết nên hay hơn nè:
  C Code:
  1. /*
  2. In ma tran theo hinh xoay oc tang dan cac gia tri
  3. */
  4. #include <stdio.h>
  5.  
  6. void hoang(int a[][100],int m, int n,int x,int *t);
  7.  
  8. int main()
  9. {
  10.      int m,n,i,j;
  11.      int a[100][100];
  12.      printf("\n- Nhap so hang: ");scanf("%d",&m);
  13.      printf("\n- Nhap so cot: ");scanf("%d",&n);
  14.      for(i=1;i<=m;i++)
  15.           for(j=1;j<=n;j++) a[i][j]=0;
  16.      int t=1,x=1,m1=m,n1=n;
  17.      while(t<=(m*n))
  18.      {
  19.           hoang(a,m1,n1,x,&t);
  20.           x++;m1--;n1--;
  21.      }
  22.      for(i=1;i<=m;i++)
  23.      {
  24.           for(j=1;j<=n;j++)
  25.                printf("%4d",a[i][j]);
  26.           printf("\n");
  27.      }
  28. }
  29.  
  30. void hoang(int a[][100],int m, int n,int x,int *t)
  31. {
  32.      int i=x,j=x;
  33.           while (j<n)
  34.           {
  35.                a[i][j++]=*t;
  36.                (*t)++;
  37.           }
  38.           while (i<m)
  39.           {
  40.                a[i++][j]=*t;
  41.                (*t)++;
  42.           }
  43.           while (j>x)
  44.           {
  45.                a[i][j--]=*t;
  46.                (*t)++;
  47.           }
  48.           while (i>x)
  49.           {
  50.                a[i--][j]=*t;
  51.                (*t)++;
  52.           }
  53. }
  54.  
  55. /*
  56. VD: m=4,n=5
  57.      1  2  3  4  5
  58.     14 15 16 17  6
  59.     13 20 19 18  7
  60.     12 11 10  9  8
  61. */

 9. #9
  Ngày gia nhập
  12 2011
  Bài viết
  2

  Mặc định Cũ rồi nhưng vẫn đính chính :)

  Khi chạy chương trình của bạn với m, n = 3 thử xem )


  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi QuangHoang Xem bài viết
  Cái trên lúc mới học, cái này mới viết nên hay hơn nè:
  C Code:
  1. /*
  2. In ma tran theo hinh xoay oc tang dan cac gia tri
  3. */
  4. #include <stdio.h>
  5.  
  6. void hoang(int a[][100],int m, int n,int x,int *t);
  7.  
  8. int main()
  9. {
  10.      int m,n,i,j;
  11.      int a[100][100];
  12.      printf("\n- Nhap so hang: ");scanf("%d",&m);
  13.      printf("\n- Nhap so cot: ");scanf("%d",&n);
  14.      for(i=1;i<=m;i++)
  15.           for(j=1;j<=n;j++) a[i][j]=0;
  16.      int t=1,x=1,m1=m,n1=n;
  17.      while(t<=(m*n))
  18.      {
  19.           hoang(a,m1,n1,x,&t);
  20.           x++;m1--;n1--;
  21.      }
  22.      for(i=1;i<=m;i++)
  23.      {
  24.           for(j=1;j<=n;j++)
  25.                printf("%4d",a[i][j]);
  26.           printf("\n");
  27.      }
  28. }
  29.  
  30. void hoang(int a[][100],int m, int n,int x,int *t)
  31. {
  32.      int i=x,j=x;
  33.           while (j<n)
  34.           {
  35.                a[i][j++]=*t;
  36.                (*t)++;
  37.           }
  38.           while (i<m)
  39.           {
  40.                a[i++][j]=*t;
  41.                (*t)++;
  42.           }
  43.           while (j>x)
  44.           {
  45.                a[i][j--]=*t;
  46.                (*t)++;
  47.           }
  48.           while (i>x)
  49.           {
  50.                a[i--][j]=*t;
  51.                (*t)++;
  52.           }
  53. }
  54.  
  55. /*
  56. VD: m=4,n=5
  57.      1  2  3  4  5
  58.     14 15 16 17  6
  59.     13 20 19 18  7
  60.     12 11 10  9  8
  61. */
  còn đây là code của mình
  dễ hiểu cho ai mới học

  Code:
  #include <iostream>
  #include <iomanip>
  
  using namespace std;
  
  int main(){
  	int A[20][20];//ma tran
  	int n,m;//so phan tu muon nhap
  	
  	//nhap so hang so cot m n
  	cout<<"Nhap kich thuoc cua ma tran n,m >=3\n";
  	do{
  		cout<<"Nhap n <=10: ";
  		cin>>n;
  		cout<<"Nhap m <=10: ";
  		cin>>m;
  	}while( n<=2 || n>10 || m<=2 || m>10 );
  	
  	//nhap ma tran A
  	int i=0,j=0,t=1,p=0, nt=n, mt=m;
  	while( t <= (n*m) ){
  		i=j=p;
  		while(j<mt){
  			A[i][j++] = t;
  			t++;
  		}
  		j--;i++;
  		while(i<nt){
  			A[i++][j] = t;
  			t++;
  		}
  		i--;j--;
  		while(j>p){
  			A[i][j--] = t;
  			t++;
  		}
  		while(i>p){
  			A[i--][j] = t;
  			t++;
  		}
  		nt--;
  		mt--;
  		p++;
  		
  	}
  	
  	//in ma tran A xoan oc
  	cout<<"Ma tran xoan oc:\n";
  	for(int i=0; i < n; i++){
  		for(int j=0; j < m; j++){
  			cout<<setw(4)<<A[i][j];
  		}
  		cout<<endl;
  	}
  	
  	system("pause");
  	return 0;
  }

 10. #10
  Ngày gia nhập
  02 2012
  Bài viết
  6

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi QuangHoang Xem bài viết
  Cái trên lúc mới học, cái này mới viết nên hay hơn nè:
  C Code:
  1. /*
  2. In ma tran theo hinh xoay oc tang dan cac gia tri
  3. */
  4. #include <stdio.h>
  5.  
  6. void hoang(int a[][100],int m, int n,int x,int *t);
  7.  
  8. int main()
  9. {
  10.      int m,n,i,j;
  11.      int a[100][100];
  12.      printf("\n- Nhap so hang: ");scanf("%d",&m);
  13.      printf("\n- Nhap so cot: ");scanf("%d",&n);
  14.      for(i=1;i<=m;i++)
  15.           for(j=1;j<=n;j++) a[i][j]=0;
  16.      int t=1,x=1,m1=m,n1=n;
  17.      while(t<=(m*n))
  18.      {
  19.           hoang(a,m1,n1,x,&t);
  20.           x++;m1--;n1--;
  21.      }
  22.      for(i=1;i<=m;i++)
  23.      {
  24.           for(j=1;j<=n;j++)
  25.                printf("%4d",a[i][j]);
  26.           printf("\n");
  27.      }
  28. }
  29.  
  30. void hoang(int a[][100],int m, int n,int x,int *t)
  31. {
  32.      int i=x,j=x;
  33.           while (j<n)
  34.           {
  35.                a[i][j++]=*t;
  36.                (*t)++;
  37.           }
  38.           while (i<m)
  39.           {
  40.                a[i++][j]=*t;
  41.                (*t)++;
  42.           }
  43.           while (j>x)
  44.           {
  45.                a[i][j--]=*t;
  46.                (*t)++;
  47.           }
  48.           while (i>x)
  49.           {
  50.                a[i--][j]=*t;
  51.                (*t)++;
  52.           }
  53. }
  54.  
  55. /*
  56. VD: m=4,n=5
  57.      1  2  3  4  5
  58.     14 15 16 17  6
  59.     13 20 19 18  7
  60.     12 11 10  9  8
  61. */
  bài này cứ với số lẻ là tịt rồi cậu

Các đề tài tương tự

 1. Bài tập C | Ma trận xoắn chôn ốc trong C
  Gửi bởi tampointer trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 22
  Bài viết cuối: 28-04-2013, 09:25 PM
 2. Bài tập C Điền các số của 1 ma trận bất kì theo hình xoắn ốc với lập trình C
  Gửi bởi dzuncoi trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 05-08-2011, 11:58 PM
 3. Bài tập C++ Tạo ma trận hình xoắn ốc 8x8
  Gửi bởi xoycontinue trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 09-05-2011, 09:51 PM
 4. Bài tập C | Ma trận xoắn ốc trong C?
  Gửi bởi nht2007 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 5
  Bài viết cuối: 11-05-2009, 05:18 PM
 5. Ma Trận xoắn ốc | Sắp xếp ma trận xoắn ốc!!!!!!
  Gửi bởi xongvaoday trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 03-05-2009, 01:08 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn