Trang 1 trên tổng số 2 12 Cuối cùngCuối cùng
Từ 1 tới 10 trên tổng số 19 kết quả

Đề tài: Bắt đầu với MASM!

 1. #1
  Ngày gia nhập
  10 2006
  Nơi ở
  Hà Nội
  Bài viết
  146

  Mặc định Bắt đầu với MASM!

  Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt và thiết lập các chương trình ASM đơn giản.
  Trước hết bạn phải tải file về cài đặt: mời vào http://www.masm32.com
  để tải bản mới nhất về cài hoặc down trực tiếp từ diễn đàn:

  Theo mình bạn nên tải về chương trình sau: emulator-demo402
  tại trang http://www.emu8086.com
  Nó là chương trình mô phỏng bộ VXL 8086/8088 của Intel, rất tiện dùng cho chúng ta chạy chương trình .asm và quan sát các thay đổi trong thanh ghi (register).

  Sau khi cài đặt thành công, bạn có thể soạn chương trình trong notepad rồi open cho chạy cũng được.
  Trước hết bạn chạy emu8086.exe
  sau đó vào file/opem chọn file vừa viết code rồi chọn emulate, một cửa sổ hiện ra sau đó chon run, thế là chương trình của mình chạy tốt rồi.
  để quan sát sự hoạt động của các thanh ghi bạn chọn chức năng chạy từng bước.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  10 2006
  Nơi ở
  Hà Nội
  Bài viết
  146

  đây là chương trình mới đầu tiên. In ra lời chào trên màn hình.
  Code

  ;chuong trinh in loi thong bao
  .Model Small
  .Stack 100H
  .Data
  CRLF DB 13,10,'$'
  Thongbao DB 'Cac ban dang chay ung dung cua Nguyen Thanh Son$'
  .Code
  Main proc
  ;khoi dau thanh ghi DS
  mov AX,@Data
  mov DS,AX
  ;ve dau dong moi dung ham 9 cua int 21H
  mov ah,9
  lea dx,CRLF
  int 21H
  ;hien thi loi chao dung ham 9 cua int 21H
  mov ah,9
  lea DX,Thongbao
  int 21H
  ;ve dau dong moi dung ham 9 cua int 21H
  mov ah,9
  lea dx,CRLF
  int 21H
  ;tro ve dos dung ham 4CH cua int 21H
  mov ah,4CH
  int 21H
  Main endp
  End Main
  ----------------------------------------
  bạn có thể thay thông báo bởi 1 lời khác.

 3. #3
  Ngày gia nhập
  10 2006
  Nơi ở
  Hà Nội
  Bài viết
  146

  Một chương trình khác tương tự, nhưng viết cách khác.
  Code:
  name "hi-world"
  
  ; this example prints out "hello world!"
  ; by writing directly to video memory.
  ; in vga memory: first byte is ascii character, byte that follows is character attribute.
  ; if you change the second byte, you can change the color of
  ; the character even after it is printed.
  ; character attribute is 8 bit value,
  ; high 4 bits set background color and low 4 bits set foreground color.
  
  ; hex  bin    color
  ; 
  ; 0   0000   black
  ; 1   0001   blue
  ; 2   0010   green
  ; 3   0011   cyan
  ; 4   0100   red
  ; 5   0101   magenta
  ; 6   0110   brown
  ; 7   0111   light gray
  ; 8   1000   dark gray
  ; 9   1001   light blue
  ; a   1010   light green
  ; b   1011   light cyan
  ; c   1100   light red
  ; d   1101   light magenta
  ; e   1110   yellow
  ; f   1111   white
   
  
  
  org 100h
  
  ; set video mode  
  mov ax, 3   ; text mode 80x25, 16 colors, 8 pages (ah=0, al=3)
  int 10h    ; do it!
  
  ; cancel blinking and enable all 16 colors:
  mov ax, 1003h
  mov bx, 0
  int 10h
  
  
  ; set segment register:
  mov   ax, 0b800h
  mov   ds, ax
  
  ; print "hello world"
  ; first byte is ascii code, second byte is color code.
  
  mov [02h], 'H'
  
  mov [04h], 'e'
  
  mov [06h], 'l'
  
  mov [08h], 'l'
  
  mov [0ah], 'o'
  
  mov [0ch], ','
  
  mov [0eh], 'W'
   
  mov [10h], 'o'
  
  mov [12h], 'r'
  
  mov [14h], 'l'
  
  mov [16h], 'd'
  
  mov [18h], '!'
  
  
  
  
  ; color all characters:
  mov cx, 12 ; number of characters.
  mov di, 03h ; start from byte after 'h'
  
  c: mov [di], 11101100b  ; light red(1100) on yellow(1110)
    add di, 2 ; skip over next ascii code in vga memory.
    loop c
  
  ; wait for any key press:
  mov ah, 0
  int 16h
  
  ret

 4. #4
  Ngày gia nhập
  10 2006
  Nơi ở
  Hà Nội
  Bài viết
  146

  Lightbulb Tiếp

  Chương trình quy đổi số nhị phân ra số thập phân:
  Code:
  name "calc-sum"
  
  org 100h ; directive make tiny com file.
  
  ; calculate the sum of elements in vector,
  ; store result in m and print it in binary code.
  
  ; number of elements:
  mov cx, 5
  
  ; al will store the sum:
  mov al, 0
  
  ; bx is an index:
  mov bx, 0
  
  ; sum elements:
  next: add al, vector[bx]
  
  ; next byte:
  inc bx
  
  ; loop until cx=0:
  loop next
  
  
  ; store result in m: 
  mov m, al
  
  
  ; print result in binary:
  mov bl, m
  mov cx, 8
  print: mov ah, 2  ; print function.
      mov dl, '0'
      test bl, 10000000b ; test first bit.
      jz zero
      mov dl, '1'
  zero: int 21h
      shl bl, 1
  loop print
  ; print binary suffix:
  mov dl, 'b'
  int 21h
  
  
  
  mov dl, 0ah ; new line.
  int 21h
  mov dl, 0dh ; carrige return.
  int 21h
  
  
  ; print result in decimal:
  mov al, m
  call print_al
  
  
  
  
  ; wait for any key press:
  mov ah, 0
  int 16h
  
  
  
  ret
  
  ; variables:
  vector db 5, 4, 5, 2, 1
  m db 0
  
  
  print_al proc
  cmp al, 0
  jne print_al_r
    push ax
    mov al, '0'
    mov ah, 0eh
    int 10h
    pop ax
    ret 
  print_al_r:  
    pusha
    mov ah, 0
    cmp ax, 0
    je pn_done
    mov dl, 10
    div dl  
    call print_al_r
    mov al, ah
    add al, 30h
    mov ah, 0eh
    int 10h  
    jmp pn_done
  pn_done:
    popa 
    ret 
  endp

 5. #5
  Ngày gia nhập
  10 2006
  Nơi ở
  Hà Nội
  Bài viết
  146

  Chương trình so sánh hai số nhập từ bàn phím:
  Code:
  name "flags"
  
  org 100h
  
  ; this sample shows how cmp instruction sets the flags.
  
  ; usually cmp instruction is followed by any relative
  ; jump instruction such as: je, ja, jl, jae...
  
  ; it is recommended to click "flags" and "analyze"
  ; for better visual expirience before stepping through this code.
  
  ; (signed/unsigned)
  ; 4 is equal to 4
  mov ah, 4
  mov al, 4
  cmp ah, al
  nop
  
  ; (signed/unsigned)
  ; 4 is above and greater then 3
  mov ah, 4
  mov al, 3
  cmp ah, al
  nop
  
  ; -5 = 251 = 0fbh
  
  ; (signed)
  ; 1 is greater then -5
  mov ah, 1
  mov al, -5
  cmp ah, al
  nop
  
  ; (unsigned)
  ; 1 is below 251
  mov ah, 1
  mov al, 251
  cmp ah, al
  nop
  
  ; (signed)
  ; -3 is less then -2
  mov ah, -3
  mov al, -2
  cmp ah, al
  nop
  
  ; (signed)
  ; -2 is greater then -3
  mov ah, -2
  mov al, -3
  cmp ah, al
  nop
  
  ; (unsigned)
  ; 255 is above 1
  mov ah, 255
  mov al, 1
  cmp ah, al
  nop
  
  ; now a little game:
  game: mov dx, offset msg1
      mov ah, 9
      int 21h
  
      ; read character in al:
      mov ah, 1 
      int 21h
  
      cmp al, '0'
      jb stop
  
      cmp al, '9'
      ja stop
  
      cmp al, '5'
      jb below
      ja above
      mov dx, offset equal_5
      jmp print
  below: mov dx, offset below_5   
      jmp print
  above: mov dx, offset above_5
  print: mov ah, 9
      int 21h
      jmp game ; loop.
  
  
  stop: ret ; stop
  
  
  msg1 db "enter a number or any other character to exit: $"
  equal_5 db " is five! (equal)", 0Dh,0Ah, "$"
  below_5 db " is below five!" , 0Dh,0Ah, "$"
  above_5 db " is above five!" , 0Dh,0Ah, "$"

 6. #6
  Ngày gia nhập
  10 2006
  Nơi ở
  Hà Nội
  Bài viết
  146

  Mặc định Bắt đầu với MASM!

  Chương trình cho phép nhập hai số từ 0->9, và in ra hiệu của chúng:
  Code:
  ;nhap vao hai so nguyen nam trong khoang 0-9,va tinh hieu cua chung
  .model small 
  .stack 100
  .data
    x    db ?
    y    db ?
    str1  db "x=","$"
    str2  db "y=","$"
    LRCF  db 13,10,"$" 
    str3  db "Hieu hai so la:$"
  .code
  Main Proc
      ;khoi tao thanh ghi ds
    mov ax,@data
    mov ds,ax
      ;hien thi x= 
    mov ah,9
    lea dx,str1
    int 21h
    call nhap
    mov x,al 
      ;sau khi nhap x= thi xuong dong
    mov ah,9 
    lea dx,LRCF
    int 21H
          
      ;hien thi y=
    mov ah,9
    lea dx,str2
    int 21h
    call nhap
    mov y,al 
      ;sau khi nhap y= thi xuong dong
    mov ah,9 
    lea dx,LRCF
    int 21H 
      ;thuc hien phep tinh so hoc 
    mov al,y
    cmp x,al
    ja lonhon
    sub al,x
    mov dl,al
    call inra
  
    jmp kethuc
  Main endp
  lonhon:
    sub x,al
    mov dl,x
    call inra
  kethuc:
    mov ah,4ch
    int 21h
  inra proc 
    add dl,30h
    mov x,dl
    mov ah,9
    lea dx,str3
    int 21h
    mov dl,x
    mov ah,2
    int 21h
    ret
  inra endp     
  nhap proc
    mov ah,1
  nhaplai:
    int 21h
    cmp al,30h
    jb nhaplai             
    cmp al,39h
    ja nhaplai
    sub al,30h
    ret
  nhap endp 
     
  end Main

 7. #7
  Ngày gia nhập
  07 2006
  Nơi ở
  Hanoi, Vietnam
  Bài viết
  2,760

  Trong bộ cài masm32 có sẵn một Editor cho việc viết code rất tiện đó, sao không dùng mà lại đi dùng cái Notepad? Cái đó chính là qeditor đó, nếu dự án lớn mà viết code vào Notepad thì khi mở file nguồn ra mất cả buổi. he he

  Cảm ơn nhiều lắm, Tuyệt đó, nhưng chương trình bạn viết đều là 16 bit đó chứ, đâu có phải là 32 bit?
  Email: kevin[@]congdongcviet.com | CC to: info[@]congdongcviet.com
  Phone: 0972 89 7667

  Một người nào đó coi thường ý thức kỷ luật cũng có nghĩa là người đó đã coi thường tương lai số phận của chính bản thân người đó.
  Những người coi thường ý thức kỷ luật sẽ không bao giờ có được sự thành công trong sự nghiệp hoặc bị sự thiếu kỷ luật làm tiêu tan sự nghiệp.

 8. #8
  Ngày gia nhập
  10 2006
  Nơi ở
  Hà Nội
  Bài viết
  146

  ý của mình là đang dùng cái emu8086, chứ nếu dùng MAS32 thì đâu dùng notepad làm gì. Vả lại các chương trình mình viết là để cho emu8086, thì nó chỉ 16 bit thôi.

 9. #9
  Ngày gia nhập
  10 2006
  Nơi ở
  Hà Nội
  Bài viết
  146

  Chương trình nhập n số từ bàn phím. in ra tồng của n số đó.
  -nhập số n -> lưu và CX
  -loop nhãn Nhâp tới khi CX=0
  -Cứ mỗi lần nhập thì tổng = tổng + al ,
  -Lưu vào DL
  -in ra tổng
  -trở về Dos.

 10. #10
  Ngày gia nhập
  07 2006
  Nơi ở
  Hanoi, Vietnam
  Bài viết
  2,760

  Cho Dreaminess hỏi, muốn viết một lệnh để thu gọn việc nhập và in một chuỗi thì viết làm sao nhỉ? PoPoPo có thể chỉ giùm không? Cảm ơn nhiều
  Email: kevin[@]congdongcviet.com | CC to: info[@]congdongcviet.com
  Phone: 0972 89 7667

  Một người nào đó coi thường ý thức kỷ luật cũng có nghĩa là người đó đã coi thường tương lai số phận của chính bản thân người đó.
  Những người coi thường ý thức kỷ luật sẽ không bao giờ có được sự thành công trong sự nghiệp hoặc bị sự thiếu kỷ luật làm tiêu tan sự nghiệp.

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn