Đây là quy định chung của box VISUAL C++ & VISUAL C++.NET :
Tất cả bài viết phải có Tiêu đề phản ánh được 1 phần nội dung bên trong.
(Bài viết + Tiêu đề) phải ở dạng Tiếng Việt Có Dấu hoặc Tiếng Anh.
Các bài có những tiêu đề chung như : hỏi cái, vào đây,nhờ tí, cho hỏi với... hoặc tương tự như thế sẽ bị loại bỏ để tiện cho các thành viên khác theo dõi + tìm kiếm.
Ban quản lý bắt buộc phải xóa những bài như thế vì lợi ích chung của mọi người.
Cảm ơn các bạn hợp tác và tham gia để diễn đàn sôi nổi hơn.