Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất, không thể unpack, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.
Trang 3 trên tổng số 5 Đầu tiênĐầu tiên 12345 Cuối cùngCuối cùng
Từ 21 tới 30 trên tổng số 43 kết quả

Đề tài: Bài toán Tháp Hà Nội | Tower of Hanoi

 1. #21
  Ngày gia nhập
  03 2010
  Bài viết
  2

  Mặc định Code không đệ qui

  C++ Code:
  1. #include<iostream.h>
  2. int stack1[1000], stack2[1000], stack3[1000], stack0[1000];
  3. void chuyendia(int a,int b,int c,int n,int &sp)
  4. {       sp++;
  5.     stack0[sp]=n-1;stack1[sp]=c;stack2[sp]=b;stack3[sp]=a;
  6.     sp++;
  7.     stack0[sp]=1;stack1[sp]=a;stack2[sp]=b;stack3[sp]=c;
  8.     sp++;
  9.     stack0[sp]=n-1;stack1[sp]=a;stack2[sp]=c;stack3[sp]=b;
  10. }
  11. void thaphanoi(int a,int b, int c, int n)
  12. {       stack0[0]=n;stack1[0]=a;stack2[0]=b;stack3[0]=c;    
  13.     int sp=0;
  14.     while (sp>=0)
  15.     {       sp--;
  16.         if (stack0[sp+1]==1) printf("%c -> %c\t",stack1[sp+1],stack2[sp+1]);
  17.                 else
  18.         chuyendia(stack1[sp+1],stack2[sp+1],stack3[sp+1],stack0[sp+1],sp);
  19.     }
  20. }
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.

 2. #22
  Ngày gia nhập
  11 2011
  Bài viết
  1

  với số cột n =4 thì bài toán tháp này sẽ như thế nào? có bạn nào đã làm chưa? cho mình xin code với được không.

 3. #23
  Ngày gia nhập
  11 2011
  Bài viết
  2

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi RaitoYagamy Xem bài viết
  mình gà có 1 vấn đề chưa hiểu lắm.Mọi người có thể cho mình biết cái n-1 và 1 có ý nghĩa gì ko.Nó đại diện cho cái gì trong bài toán
  thế bạn có hiểu gì về cái bài toán này không thế? tìm hiểu lại đề bài đi,bạn sẽ hiểu được là nó có ý nghĩa gì. chúc bạn thành công!

 4. #24
  Ngày gia nhập
  02 2012
  Bài viết
  3

  không hiểu sao mình ko thể chạy được code này,mình dùng cfree

 5. #25
  Ngày gia nhập
  11 2010
  Bài viết
  589

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi binhbk230 Xem bài viết
  không hiểu sao mình ko thể chạy được code này,mình dùng cfree
  Trong đây có rất nhiều code. Nếu đang nói đến code ở đầu trang này thì đương nhiên là nó không chạy được bởi vì nói chung thì trong C/C++ không có file header iostream.h.

 6. #26
  Ngày gia nhập
  03 2012
  Nơi ở
  Voz forum
  Bài viết
  28

  Mặc định Bài toán Tháp Hà Nội | Tower of Hanoi

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi binhbk230 Xem bài viết
  không hiểu sao mình ko thể chạy được code này,mình dùng cfree
  bạn này cùng trường mình mà....cùng khóa mình học nữa đây mà...
  bạn lấy thử code này nhé...
  Code:
  #include<iostream>
  using namespace std;
  const int dia=64;//bạn sửa cho so bé lại nhé...hehe
  void move(int sodia,int batdau,int ketthuc,int trunggian){
    
    if(sodia>0){
      move(sodia-1,batdau,trunggian,ketthuc);
      cout<<"Di chuyen dia "<<sodia<<" tu cot "<<batdau<<" sang cot "<<ketthuc<<"."<<endl;
      move(sodia-1,trunggian,ketthuc,batdau);
    }
  }
  int main(){
    move(dia,1,3,2);
    return 0;
  }
  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi donvuon Xem bài viết
  Tính được mà bạn. Gọi T(n) là số phép dịch chuyển n cái đĩa, khi đó Công thức toán học Latex
  vậy là với 64 đĩa chúng ta có độ phức tạp là 2^64-1.amen...

 7. #27
  Ngày gia nhập
  03 2012
  Bài viết
  5

  Em thử với số đĩa lớn và vắt chân ngồi đợi )

 8. #28
  Ngày gia nhập
  03 2012
  Nơi ở
  Voz forum
  Bài viết
  28

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi vincent_dk Xem bài viết
  Em thử với số đĩa lớn và vắt chân ngồi đợi )
  bạn thử tính 2^64-1 được bao nhiêu?đem chia cho 86400 xem sao?giả sử mỗi giây xếp 1 lần...hehe
  hình như sỗ đĩa >50 đã không ra kq rồi thì phải...

 9. #29
  Ngày gia nhập
  07 2012
  Bài viết
  1

  Các bạn nào có thể giải thích giúp mình các biến trong hàm chuyen_thap_chan và chuyen_dia được không. Mình đang rất cần để tuần sau nộp bài. Thanks all!
  Code:
  /*CHUONG TRINH THAP HA NOI KHONG DE QUI*/
  
  #include<stdio.h>
  #include<conio.h>
  #include<math.h>
  #include<dos.h>
  
  void chuyen_thap_le(int a[],int b[],int c[],int l,int n);
  void chuyen_thap_chan(int a[],int b[],int c[],int l,int n);
  int chuyen_dia(int *a,int *b,int m1,int m2,int &xa,int &xb,int k1,int k2,int &h,char t);
  void ve_hinh(int a[],int n);
  
  void ve_hinh(int a[],int n)
   {gotoxy(39,22);printf("___");
   gotoxy(49,22);printf("___");
   gotoxy(59,22);printf("___");
   gotoxy(40,23);printf("A");
   gotoxy(50,23);printf("B");
   gotoxy(60,23);printf("C");
   for(int i=0;i<n;i++)
    {gotoxy(40,22-n+i);printf("%d",a[i]);
    }
   }
  
  void chuyen_thap_le(int a[],int b[],int c[],int l,int n)
   {int k1=1,k2=1,h=1,xa=n+1,xb=1,xc=1,a1=40,b1=50,c1=60;
    for(int i=1;i<=l;i++)
    {if(i%2)
     { if(k1==1) k1=chuyen_dia(a,c,a1,c1,xa,xc,k1,k2,h,'C');
  	else if(k1==2) k1=chuyen_dia(c,b,c1,b1,xc,xb,k1,k2,h,'B');
  	 else k1=chuyen_dia(b,a,b1,a1,xb,xa,k1,k2,h,'A');}
     else
      {if(k2==1)
  	 { if(*a<*b)k2=chuyen_dia(a,b,a1,b1,xa,xb,k1,k2,h,'B');
  	   else k2=chuyen_dia(b,a,b1,a1,xb,xa,k1,k2,h,'A');}
  	 else if(k2==2)
  	   { if(*a<*c) k2=chuyen_dia(a,c,a1,c1,xa,xc,k1,k2,h,'C');
  		 else k2=chuyen_dia(c,a,c1,a1,xc,xa,k1,k2,h,'A'); }
  	 else
  	  { if(*b<*c)k2=chuyen_dia(b,c,b1,c1,xb,xc,k1,k2,h,'C');
  	   else k2=chuyen_dia(c,b,c1,b1,xc,xb,k1,k2,h,'B');}
  
      }
    }
   }
  
  int chuyen_dia(int *a,int *b,int m1,int m2,int &xa,int &xb,int k1,int k2,int &h,char t)
   {int c;
    delay(2000);
    gotoxy(10,24);clreol();
    printf("chuyen dia %d den %c",a[0],t);
    c=a[0];
     for(int j=0;j<xa-1;j++)a[j]=a[j+1];
     xa--;
     gotoxy(m1,22-xa);printf(" ");
    for(int k=xb;k>0;k--)b[k]=b[k-1];
     b[0]=c;
     gotoxy(m2,22-xb);printf("%d",c);xb++;
     if(h==1)
  	{k1++;h=0;
  	if(k1==4)k1=1;
  	}
     else
  	{ k2++;h=1;
  	 if(k2==4)k2=1;
  	}
     return ((h==0)?k1:k2);
   }
  
  void chuyen_thap_chan(int a[],int b[],int c[],int l,int n)
   {int k1=1,k2=1,h=1,xa=n+1,xb=1,xc=1,a1=40,b1=50,c1=60;
    for(int i=1;i<=l;i++)
    {if(i%2)
     { if(k1==1) k1=chuyen_dia(a,b,a1,b1,xa,xb,k1,k2,h,'B');
  	else if(k1==2) k1=chuyen_dia(b,c,b1,c1,xb,xc,k1,k2,h,'C');
  	 else k1=chuyen_dia(c,a,c1,a1,xc,xa,k1,k2,h,'A');}
     else
      {if(k2==1)
  	 { if(*a<*c)k2=chuyen_dia(a,c,a1,c1,xa,xc,k1,k2,h,'C');
  	   else k2=chuyen_dia(c,a,c1,a1,xc,xa,k1,k2,h,'A');}
  	 else if(k2==2)
  	   { if(*a<*b) k2=chuyen_dia(a,b,a1,b1,xa,xb,k1,k2,h,'B');
  		 else k2=chuyen_dia(b,a,b1,a1,xb,xa,k1,k2,h,'A'); }
  	 else
  	  { if(*b<*c)k2=chuyen_dia(b,c,b1,c1,xb,xc,k1,k2,h,'C');
  	   else k2=chuyen_dia(c,b,c1,b1,xc,xb,k1,k2,h,'B');}
  
      }
    }
   }
  
  void main()
   {int a[30],b[30],c[30];
    int n,l;
    clrscr();
    printf("\ncho so dia can chuyen:");scanf("%d",&n);
    for(int i=0;i<n+1;i++)a[i]=i+1;b[0]=c[0]=a[n];
    l=pow(2,n)-1;
    ve_hinh(a,n);
    if(n%2)chuyen_thap_le(a,b,c,l,n);
    else chuyen_thap_chan(a,c,b,l,n);
    getch();
   }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi v_H__t : 04-01-2013 lúc 02:02 PM.

 10. #30
  Ngày gia nhập
  05 2011
  Bài viết
  1

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi goalball1 Xem bài viết
  em cũng xin góp 1 bài...cho thêm phần sinh động...
  C++ Code:
  1. #include<conio.h>
  2. #include<iostream.h>
  3. #include<process.h>
  4. void hn(int n,char a,char b,char c)
  5. {
  6.   if(n==1)
  7.     {
  8.     cout<<"\nchuyen 1 dia tu "<<a<<" sang "<<c;
  9.     cout<<"\n";
  10.     }
  11.   else
  12.      {
  13.        hn(n-1,a,c,b);
  14.        hn(1,a,b,c);
  15.        hn(n-1,b,a,c);
  16.      }
  17. }
  18. void main()
  19. {
  20.    int n;
  21.    clrscr();
  22.    cout<<"nhap vao so dia:";
  23.    cin>>n;
  24.    hn(n,'A','B','C');
  25.    getch();
  26. }
  mình muốn đếm số lần dịch chuyển thì phải làm thế nào .các bạn giúp mình với
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.

Các đề tài tương tự

 1. Cho thuê Căn hộ 3pn,1000 USD, đủ đồ, Chung cư Keangnam HaNoi landmark Tower
  Gửi bởi kyucmotthoi999 trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 22-11-2013, 10:45 AM
 2. Bán suất ngoại giao chung cư Indochina Plaza Hanoi Tower ( IPH )
  Gửi bởi hienviboss trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 23-07-2012, 03:52 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn