Trang 1 trên tổng số 2 12 Cuối cùngCuối cùng
Từ 1 tới 10 trên tổng số 14 kết quả

Đề tài: Chuyển tiếng Việt có dấu sang không dấu trong Microsoft SQL Server

 1. #1
  Ngày gia nhập
  07 2006
  Nơi ở
  Hanoi, Vietnam
  Bài viết
  2,760

  Mặc định Chuyển tiếng Việt có dấu sang không dấu trong Microsoft SQL Server

  Đây là một function giúp bạn chuyển tiếng Việt có dấu sang không dấu trong SQL

  T-SQL Code:
  1. CREATE FUNCTION [dbo].[fChuyenCoDauThanhKhongDau](@inputVar NVARCHAR(MAX) )
  2. RETURNS NVARCHAR(MAX)
  3. AS
  4. BEGIN    
  5.     IF (@inputVar IS NULL OR @inputVar = '')  RETURN ''
  6.    
  7.     DECLARE @RT NVARCHAR(MAX)
  8.     DECLARE @SIGN_CHARS NCHAR(256)
  9.     DECLARE @UNSIGN_CHARS NCHAR (256)
  10.  
  11.     SET @SIGN_CHARS = N'ăâđêôơưàảãạáằẳẵặắầẩẫậấèẻẽẹéềểễệếìỉĩịíòỏõọóồổỗộốờởỡợớùủũụúừửữựứỳỷỹỵýĂÂĐÊÔƠƯÀẢÃẠÁẰẲẴẶẮẦẨẪẬẤÈẺẼẸÉỀỂỄỆẾÌỈĨỊÍÒỎÕỌÓỒỔỖỘỐỜỞỠỢỚÙỦŨỤÚỪỬỮỰỨỲỶỸỴÝ' + NCHAR(272) + NCHAR(208)
  12.     SET @UNSIGN_CHARS = N'aadeoouaaaaaaaaaaaaaaaeeeeeeeeeeiiiiiooooooooooooooouuuuuuuuuuyyyyyAADEOOUAAAAAAAAAAAAAAAEEEEEEEEEEIIIIIOOOOOOOOOOOOOOOUUUUUUUUUUYYYYYDD'
  13.  
  14.     DECLARE @COUNTER int
  15.     DECLARE @COUNTER1 int
  16.    
  17.     SET @COUNTER = 1
  18.     WHILE (@COUNTER <= LEN(@inputVar))
  19.     BEGIN  
  20.         SET @COUNTER1 = 1
  21.         WHILE (@COUNTER1 <= LEN(@SIGN_CHARS) + 1)
  22.         BEGIN
  23.             IF UNICODE(SUBSTRING(@SIGN_CHARS, @COUNTER1,1)) = UNICODE(SUBSTRING(@inputVar,@COUNTER ,1))
  24.             BEGIN          
  25.                 IF @COUNTER = 1
  26.                     SET @inputVar = SUBSTRING(@UNSIGN_CHARS, @COUNTER1,1) + SUBSTRING(@inputVar, @COUNTER+1,LEN(@inputVar)-1)      
  27.                 ELSE
  28.                     SET @inputVar = SUBSTRING(@inputVar, 1, @COUNTER-1) +SUBSTRING(@UNSIGN_CHARS, @COUNTER1,1) + SUBSTRING(@inputVar, @COUNTER+1,LEN(@inputVar)- @COUNTER)
  29.                 BREAK
  30.             END
  31.             SET @COUNTER1 = @COUNTER1 +1
  32.         END
  33.         SET @COUNTER = @COUNTER +1
  34.     END
  35.     -- SET @inputVar = replace(@inputVar,' ','-')
  36.     RETURN @inputVar
  37. END

  Cách cài đặt:
  - Mở Microsoft SQL Management Tool hoặc bất cứ công cụ nào cho phép Execute Query
  - Đưa đoạn code SQL trên vào và nhấn Execute Query

  Cách sử dụng:
  Ví dụ 1: Lựa chọn một trường không dấu ta viết, ví dụ trường Diachi từ bảng Account
  T-SQL Code:
  1. SELECT dbo.fChuyenCoDauThanhKhongDau(Diachi) FROM Account

  Ví dụ 2: Tìm kiếm không dấu, tìm tất cả các tên có chứa 'C Viet' trong bảng Account
  T-SQL Code:
  1. SELECT Ten, Diachi FROM Account WHERE dbo.fChuyenCoDauThanhKhongDau(Ten) LIKE '%C Viet%'

  Đối với dân lập trình SQL, SQL Desinger, ... thì function SQL này cực kỳ hữu ích. Nhưng đối với những nhà phát triển phần mềm thì đây là điều không mấy hứng thú. Trong bài viết tới, Kevin sẽ đưa ra một phương pháp cho những nhà phát triển phần mềm.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  04 2009
  Nơi ở
  Gầm cầu
  Bài viết
  2,230

  cái này khá hữu ích trong v/v tìm kiếm dữ liệu , mấy trang nghe nhạc như mp3.zing.vn , nhaccuatui.com.... ứng dụng nhiều cái này.

 3. #3
  Ngày gia nhập
  05 2011
  Bài viết
  78

  Hehe, em đang làm chương trình quản lý và gửi tin nhắn như phần mềm của mấy cái 3G, chắc cái này sẽ hữu ích đây, thanks anh.

 4. #4
  Ngày gia nhập
  12 2010
  Bài viết
  99

  Cái này hay đấy cảm ơn bạn nhé ! Hy vọng bài mới của bạn sớm hoàn thành

 5. #5
  Ngày gia nhập
  04 2012
  Bài viết
  12

  Cám ơn anh Kevin nhiều. Cái này hay lắm. Em ứng dụng được vào dự án luôn. Rất hữu ích

 6. #6
  Ngày gia nhập
  05 2012
  Bài viết
  149

  Mặc định Chuyển tiếng Việt có dấu sang không dấu trong Microsoft SQL Server

  đang gặp vấn đề với cái đ và d, mýql hỗ trợ rất tốt tìm kiếm tiếng việt có dấu, nó chỉ còn chưa phân biệt d và đ thôi.

 7. #7
  Ngày gia nhập
  06 2012
  Bài viết
  1

  Mặc định nên check lại

  những kí tự có 2 dấu (vd: ế, ấ,..) nó cho ra kp quả là é, á. Còn chữ ờ thì ra dấu ?

 8. #8
  Ngày gia nhập
  07 2006
  Nơi ở
  Hanoi, Vietnam
  Bài viết
  2,760

  Bạn thiết lập COLLATION không đúng nên function trên không chuyển đổi được <= khi đó function trên chỉ là tham khảo. Nếu bạn am hiểu bạn có thể sửa lại cho phù hợp một cách dễ dàng đấy!
  Email: kevin[@]congdongcviet.com | CC to: info[@]congdongcviet.com
  Phone: 0972 89 7667

  Một người nào đó coi thường ý thức kỷ luật cũng có nghĩa là người đó đã coi thường tương lai số phận của chính bản thân người đó.
  Những người coi thường ý thức kỷ luật sẽ không bao giờ có được sự thành công trong sự nghiệp hoặc bị sự thiếu kỷ luật làm tiêu tan sự nghiệp.

 9. #9
  Ngày gia nhập
  04 2012
  Bài viết
  3

  Mặc định không hiển thị kết quả của tìm kiếm

  mình có sử lại hàm của @Kenvin Hoang

  T-SQL Code:
  1. USE [BANVEMAYBAY]
  2. GO
  3. /****** Object:  UserDefinedFunction [dbo].[fc_ConvertString]    Script Date: 10/09/2013 3:12:12 PM ******/
  4. SET ANSI_NULLS ON
  5. GO
  6. SET QUOTED_IDENTIFIER ON
  7. GO
  8. ALTER FUNCTION [dbo].[fc_ConvertString]
  9. (
  10.       @strInput NVARCHAR(4000)
  11. )
  12. RETURNS NVARCHAR(4000)
  13. AS
  14. BEGIN  
  15.     IF @strInput IS NULL RETURN @strInput
  16.     IF @strInput = '' RETURN @strInput
  17.     DECLARE @RT NVARCHAR(4000)
  18.     DECLARE @SIGN_CHARS NCHAR(136)
  19.     DECLARE @UNSIGN_CHARS NCHAR (136)
  20.     SET @SIGN_CHARS = N'ăâđêôơưàảãạáằẳẵặắầẩẫậấèẻẽẹéềểễệế
  21.                   ìỉĩịíòỏõọóồổỗộốờởỡợớùủũụúừửữựứỳỷỹỵý
  22.                   ĂÂĐÊÔƠƯÀẢÃẠÁẰẲẴẶẮẦẨẪẬẤÈẺẼẸÉỀỂỄỆẾÌỈĨỊÍ
  23.                   ÒỎÕỌÓỒỔỖỘỐỜỞỠỢỚÙỦŨỤÚỪỬỮỰỨỲỶỸỴÝ'
  24.                   +NCHAR(272)+ NCHAR(208)
  25.     SET @UNSIGN_CHARS = N'aadeoouaaaaaaaaaaaaaaaeeeeeeeeee
  26.                   iiiiiooooooooooooooouuuuuuuuuuyyyyy
  27.                   AADEOOUAAAAAAAAAAAAAAAEEEEEEEEEEIIIII
  28.                   OOOOOOOOOOOOOOOUUUUUUUUUUYYYYYDD'
  29.     DECLARE @COUNTER int
  30.     DECLARE @COUNTER1 int
  31.     SET @COUNTER = 1
  32.     WHILE (@COUNTER <=LEN(@strInput))
  33.     BEGIN
  34.       SET @COUNTER1 = 1
  35.       --Tìm trong chuỗi mẫu
  36.        WHILE (@COUNTER1 <=LEN(@SIGN_CHARS)+1)
  37.        BEGIN
  38.      IF UNICODE(SUBSTRING(@SIGN_CHARS, @COUNTER1,1))
  39.             = UNICODE(SUBSTRING(@strInput,@COUNTER ,1) )
  40.      BEGIN        
  41.           IF @COUNTER=1
  42.               SET @strInput = SUBSTRING(@UNSIGN_CHARS, @COUNTER1,1)
  43.               + SUBSTRING(@strInput, @COUNTER+1,LEN(@strInput)-1)  
  44.           ELSE
  45.               SET @strInput = SUBSTRING(@strInput, 1, @COUNTER-1)
  46.               +SUBSTRING(@UNSIGN_CHARS, @COUNTER1,1)
  47.               + SUBSTRING(@strInput, @COUNTER+1,LEN(@strInput)- @COUNTER)
  48.               BREAK
  49.                END
  50.              SET @COUNTER1 = @COUNTER1 +1
  51.        END
  52.       --Tìm tiếp
  53.        SET @COUNTER = @COUNTER +1
  54.     END
  55.     SET @strInput = replace(@strInput,' ','-')
  56.     RETURN @strInput
  57. END

  procedure tìm kiếm của mình được viết như sau:
  Code:
  select *
  	from AIRPORT
  	WHERE Lower(LTRIM(RTRIM(+ dbo.fc_ConvertString(AirportName)))) LIKE N'%' + @AirportName + '%'
  mình chỉ thay thế tên của biến để truyền vào....
  nhưng khi mình chạy thử execute sp_Airport_Find_Name 'Vinh' thì nó vẫn ko hiển thị lên kết quả
  execute sp_Airport_Find_Name 'Nội Bài' thì cũng ko hiện thị lên kết quả luôn.
  không biết mình đã sai chỗ nào rồi nhỉ.
  Nhân tiện đây bạn cho mình hỏi muốn thiết lập COLLATION về tiếng việt thì nên làm như thế nào!
  thank mod!

 10. #10
  Ngày gia nhập
  07 2006
  Nơi ở
  Hanoi, Vietnam
  Bài viết
  2,760

  Bạn sử dụng collection mặc định(SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS) thì sẽ được, còn nếu sử dụng collection khác thì bạn phải thay đổi lại tùy theo collection đó!
  Email: kevin[@]congdongcviet.com | CC to: info[@]congdongcviet.com
  Phone: 0972 89 7667

  Một người nào đó coi thường ý thức kỷ luật cũng có nghĩa là người đó đã coi thường tương lai số phận của chính bản thân người đó.
  Những người coi thường ý thức kỷ luật sẽ không bao giờ có được sự thành công trong sự nghiệp hoặc bị sự thiếu kỷ luật làm tiêu tan sự nghiệp.

Các đề tài tương tự

 1. Copy data từ SQL Server qua MySQL | Chuyển database từ SQL Server sang MySQL?
  Gửi bởi huynhngocduc_63 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 10
  Bài viết cuối: 16-12-2014, 01:27 PM
 2. Chuyển từ sql server sang sql server compact trong visual studio 2010
  Gửi bởi ndnhan trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 18-11-2012, 12:52 PM
 3. ADO.NET Microsoft SQL Server và Microsoft Visual Studio 2010
  Gửi bởi thptnguyenvancu.tsbn trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 12-11-2012, 09:41 PM
 4. Chuyển tiếng việt có dấu sang ko dấu trong LINQ
  Gửi bởi nguoimaulanh611 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C#
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 29-05-2012, 04:24 PM
 5. Cài đặt microsoft studio 2008 và bộ microsoft SQL server trên cùng một máy
  Gửi bởi vanthai trong diễn đàn Thắc mắc đại cương Database & Reporting
  Trả lời: 7
  Bài viết cuối: 25-04-2010, 01:40 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn