Từ 1 tới 10 trên tổng số 10 kết quả

Đề tài: Nhập Mã Sinh Viên vào ô texbox, click Button "Tìm Kiếm" thì toàn bộ thông tin về sinh viên đó hiển thi trên gridview

 1. #1
  Ngày gia nhập
  05 2011
  Bài viết
  54

  Mặc định Nhập Mã Sinh Viên vào ô texbox, click Button "Tìm Kiếm" thì toàn bộ thông tin về sinh viên đó hiển thi trên gridview

  Mình muốn thực hiện tìm kiếm .

  Nhập Mã SV vào ô Texbox sau đó click button "Tìm Kiêm"
  thì toàn bộ thông tin của sinh viên đó sẽ hiển thị trên gridview.

  Thông tin sinh viên được lưu trong bảng SV.

  Bạn nào biết giúp mình với nha.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  05 2011
  Nơi ở
  ...loading...
  Bài viết
  205

  Sử dụng using System.Data.SqlClient;
  ---------------------------------------------
  Store Procedure
  Code:
  create procedure GetStudentByID
  (
  	@StudentID char(6)
  )
  as 
  begin
  select * From Student where StudentID =@StudentID 
  end
  ----------------------------------------------------------------------
  Code:
  public DataTable ThucThi_Database(string sp,SqlParameter [] param)
      {
        string conStr=đây là chuỗi kết nối của bạn, hoặc lấy từ web config
        con = new SqlConnection(conStr);
        cmd = new SqlCommand(sp, con);
        con.Close();
        dt = new DataTable();
        cmd.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
        cmd.Parameters.AddRange(param);
        dr = cmd.ExecuteReader();
        dt.Load(dr);
        return dt;
        con.Close();
      }
  Code:
  public DataTable LayStudentDetail(string id)
      {
        dt = new DataTable();
        SqlParameter[] param = new SqlParameter[1];
        param[0] = new SqlParameter("@StudentID", SqlDbType.Char);
        param[0].Value = id;
        dt = ThucThi_Database("GetStudentByID", param);
        return dt;
        
      }
  Sau khi có DataTable thì việc còn lại là gắn vào datagridview
  Code:
  MyDatagridView.Datasource=dt;
  Best Regards!
  MySkill Cần sự chung tay của tất cả các bạn
  http://forums.congdongcviet.com/show...613#post268613

 3. #3
  Ngày gia nhập
  10 2010
  Bài viết
  49

  Bạn cũng có thể tìm hiểu LinQ truy vấn database để giải quyết nhanh vấn đề của bạn. Thân ái.
  Code for food

 4. #4
  Ngày gia nhập
  01 2011
  Nơi ở
  TP.HCM
  Bài viết
  433

  Dùng bằng Linq nè bạn:
  Visual C# Code:
  1.     <asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server"></asp:TextBox>
  2.     <br />
  3.     <asp:Button ID="Button2" runat="server" Text="Button" onclick="Button2_Click" />
  4.     <asp:GridView ID="GridView1" runat="server">
  5.     </asp:GridView>

  Visual C# Code:
  1. protected void Button2_Click(object sender, EventArgs e)
  2.     {
  3.         dcTestDataContext dc = new dcTestDataContext();
  4.         this.GridView1.DataSource = from a in dc.CityProvinces
  5.                                     where a.Mien == Convert.ToInt32(this.TextBox1.Text)
  6.                                     select a;
  7.         this.GridView1.DataBind();
  8.     }

 5. #5
  Ngày gia nhập
  04 2010
  Bài viết
  1,534

  Gridview là một table, dùng để trình bày nhiều dòng dữ liệu có cùng tính chất cột.

  Dữ liệu về 1 sinh viên thì phải lên detail view chứ sao lại gridview?

 6. #6
  Ngày gia nhập
  05 2011
  Bài viết
  69

  Mặc định Nhập Mã Sinh Viên vào ô texbox, click Button "Tìm Kiếm" thì toàn bộ thông tin về sinh viên đó hiển thi trên gridview

  Public void timkiemsv()
  {
  OledbdbConnecttion conn=new OledbConnection(strchuoiketnoi);
  conn.open();
  string squery="select * from sinhvien where masv=' "+TextBox1.Text+" ' ";
  OledbDataAdapter da=new OledbDataAdapter(squery, conn);
  DataTable dt=new DataTable();
  da.fill(dt);
  Gridview1.DataSource=dt;
  Gridview1.DataBind();
  conn.close();
  }

 7. #7
  Ngày gia nhập
  07 2010
  Bài viết
  15

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi tomcat Xem bài viết
  Mình muốn thực hiện tìm kiếm .

  Nhập Mã SV vào ô Texbox sau đó click button "Tìm Kiêm"
  thì toàn bộ thông tin của sinh viên đó sẽ hiển thị trên gridview.

  Thông tin sinh viên được lưu trong bảng SV.

  Bạn nào biết giúp mình với nha.
  Code:
  protected void btnTim_Click(object sender, EventArgs e)
  {
      string masv = txtMaSV.Text;
      string sql = "select * from tblSinhVien where MaSV='"+masv +"'";
      SqlConnection kn = clsKetNoi.KetNoi();
      SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(sql, kn);
      DataTable dt = new DataTable();
      da.Fill(dt);
      gvSinhVien.DataSource = dt;
      gvSinhVien.DataBind();
  }

 8. #8
  Ngày gia nhập
  04 2010
  Bài viết
  41

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi maingocanh02 Xem bài viết
  Code:
  protected void btnTim_Click(object sender, EventArgs e)
  {
      string masv = txtMaSV.Text;
      string sql = "select * from tblSinhVien where MaSV='"+masv +"'";
      SqlConnection kn = clsKetNoi.KetNoi();
      SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(sql, kn);
      DataTable dt = new DataTable();
      da.Fill(dt);
      gvSinhVien.DataSource = dt;
      gvSinhVien.DataBind();
  }
  Bổ xung chút :

  kn.ConnectionString ="server = tenserver; uid = tendangnhap ; pwd = matkhau; database = tencsdl";

 9. #9
  Ngày gia nhập
  07 2009
  Bài viết
  51

  gần như đủ các phương pháp nhưng mình bổ sung 1 cái rất đơn giản là :
  Nếu dữ liệu của bạn ở dạng datatable thì có thể dùng Select
  Visual C# Code:
  1. string filterExpression = "";
  2.          filterExpression = "MaSV ='AB001'"; // ví dụ theo mã SV . cái này bạn có thể gán bằng giá trị của textbox
  3.          DataRow[] rows = pData.Select(filterExpression);//pData là tên bảng dữ liệu

  code trên trả về là 1 mảng các dòng (row)

  khi đó

  Visual C# Code:
  1. pData = ((DataTable)grvData.DataSource).Clone(); // tạo 1 bảng là 1 clone của bảng cũ
  2.          for (int i = 0; i < rows.Length; i++)
  3.          {
  4.             DataRow row = pData.NewRow(); // tạo 1 row mới và add từng item vào
  5.             row[0] = rows[i].ItemArray[0].ToString();
  6.             row[1] = rows[i].ItemArray[1].ToString();
  7.             row[2] = rows[i].ItemArray[2].ToString();
  8.             pData.Rows.Add(row);
  9.          }
  10.          grvData.DataSource = pData;

  CHúc bạn làm tốt

 10. #10
  Ngày gia nhập
  07 2010
  Bài viết
  15

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi nguyenkhanhminh Xem bài viết
  Bổ xung chút :

  kn.ConnectionString ="server = tenserver; uid = tendangnhap ; pwd = matkhau; database = tencsdl";
  Mình code dòng này

  SqlConnection kn = clsKetNoi.KetNoi();

  tức là có 1 cái class clsKetNoi và trong class đó có hàm KetNoi() ùi mà bạn .

Các đề tài tương tự

 1. Sinh viên "khóc ngất" với nạn trộm cắp gần Tết
  Gửi bởi ttsdung1388 trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 15-01-2013, 08:57 AM
 2. Chương trình quản lý sinh viên bằng cách xây dựng "lớp" trong C++
  Gửi bởi linhdong24 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 22
  Bài viết cuối: 11-11-2011, 07:38 AM
 3. Kỹ nghệ kiếm tiền trên những "xác" sim sinh viên
  Gửi bởi simdep2013 trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 20-06-2011, 02:23 PM
 4. Khuyến Mãi Đặc Biệt "Chào Đón Tân Sinh Viên - Sinh Viên 2010
  Gửi bởi nhonmyco trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 25-08-2010, 10:32 AM
 5. "Quản Lý Sinh Viên" Giúp sữa lỗi bài này
  Gửi bởi huynhthoaianh trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 13-05-2010, 04:04 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn