Mình giải đề ở đây: http://bachkhoaaptech.com/forum/sql-...-tap-ssdo.html
Code mình giải câu 1 là:
Code:
create database StudentTest
use StudentTest

--Quest 1:
create table Student			(
RN			int			not null primary key,
Name		    varchar(100)    not null,
Age			int			not null,
						)
create table StudentTest		(
RN			int			not null,
TestID		int			not null,
Test_Date	    datetime		not null,
Mark		    int			not null,
						)
alter table StudentTest add constraint PK_ST primary key (RN, TestID)								
create table Test				(
TestID		int		    not null primary key,
Name		    varchar(100)	not null,
						)
alter table Student	add constraint FK_Student_ST	foreign key (RN)	references StudentTest	(RN) 						
alter table StudentTest add constraint FK_ST_Test		foreign key (TestID)	references Test			(TestID)
Nhưng tại sao khi thực hiện lại bị lỗi
Msg 1776, Level 16, State 0, Line 1
There are no primary or candidate keys in the referenced table 'StudentTest' that match the referencing column list in the foreign key 'FK_Student_ST'.
Mấy bạn chỉ giùm mình với
Nhân tiện mình hỏi lun: lệnh GO để làm gì vậy???