Chả là e làm = VC6 , xây dựng MFC nó tự sinh ra code ở mấy hàm bị lỗi ấy, trước đây chạy vẫn ngon lành cành đào mà sao hôm nay e xây dựng thêm code cho Project mà nó lại lỗi thế đấy, 100% là e k có sửa code của mấy hàm nó tự đẻ code đâu, vậy lí do là do đâu,

Các bác có thể giúp e sửa lỗi này không?


Nó ra lỗi thế này các bác ạ.

--------------------Configuration: GAS - Win32 Debug--------------------
Compiling...
GASView.cpp
E:\Documents\BIN\GAS\GASView.cpp(71) : error C2440: 'initializing' : cannot convert from 'class CDocument *' to 'class CGASDoc *'
Types pointed to are unrelated; conversion requires reinterpret_cast, C-style cast or function-style cast
E:\Documents\BIN\GAS\GASView.cpp(91) : error C2509: 'GetDocument' : member function not declared in 'CGASView'
e:\documents\bin\gas\gasview.h(14) : see declaration of 'CGASView'
Error executing cl.exe.

GASView.obj - 2 error(s), 0 warning(s)
__________________________________________________ ______________________________

Visual C# Code:
 1. // GASView.cpp : implementation of the CGASView class
 2. //
 3.  
 4. #include "stdafx.h"
 5. #include "GAS.h"
 6.  
 7. #include "GASDoc.h"
 8. #include "GASView.h"
 9. #include "math.h"
 10. #include "VeDiemDiaglog.h"
 11. #include "HVariable.h"
 12.  
 13. #ifdef _DEBUG
 14. #define new DEBUG_NEW
 15. #undef THIS_FILE
 16. static char THIS_FILE[] = __FILE__;
 17. #endif
 18.  
 19.  
 20. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 21. // CGASView
 22.  
 23. IMPLEMENT_DYNCREATE(CGASView, CView)
 24.  
 25. BEGIN_MESSAGE_MAP(CGASView, CView)
 26.     //{{AFX_MSG_MAP(CGASView)
 27.     ON_WM_CREATE()
 28.     ON_WM_DESTROY()
 29.     ON_WM_SIZE()
 30.     ON_WM_PAINT()
 31.     ON_COMMAND(ID_TESTCHOITHOI_IDRFIRST, VeHamBac3)
 32.     ON_COMMAND(IDD_VEDIEM, CVeDiemDiaglog::OnVediem)
 33.     //}}AFX_MSG_MAP
 34. END_MESSAGE_MAP()
 35.  
 36.  
 37.  
 38.  
 39. extern float tempkx;
 40.  
 41. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 42. // CGASView construction/destruction
 43.  
 44. CGASView::CGASView()
 45. {
 46.     // TODO: add construction code here
 47.     m_hGLContext = NULL;
 48.     m_GLPixelIndex = 0;
 49.     //alpha=45;
 50.  
 51. }
 52.  
 53. CGASView::~CGASView()
 54. {
 55. }
 56.  
 57. BOOL CGASView::PreCreateWindow(CREATESTRUCT& cs)
 58. {
 59.     // TODO: Modify the Window class or styles here by modifying
 60.     //  the CREATESTRUCT cs
 61.     // Chon them kieu cho cua so
 62.     cs.style |= (WS_CLIPCHILDREN | WS_CLIPSIBLINGS);
 63.     return CView::PreCreateWindow(cs);
 64. }
 65.  
 66. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 67. // CGASView drawing
 68.  
 69. void CGASView::OnDraw(CDC* pDC)
 70. {
 71.     CGASDoc* pDoc = GetDocument();
 72.     ASSERT_VALID(pDoc);
 73.     // TODO: add draw code for native data here
 74. }
 75. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 76. // CGASView diagnostics
 77.  
 78. #ifdef _DEBUG
 79. void CGASView::AssertValid() const
 80. {
 81.     CView::AssertValid();
 82. }
 83.  
 84. void CGASView::Dump(CDumpContext& dc) const
 85. {
 86.     CView::Dump(dc);
 87. }
 88.  
 89.  
 90. CGASDoc* CGASView::GetDocument() // non-debug version is inline
 91. {
 92.     ASSERT(m_pDocument->IsKindOf(RUNTIME_CLASS(CGASDoc)));
 93.     return (CGASDoc*)m_pDocument;
 94. }
 95.  
 96. #endif //_DEBUG
 97.  
 98.  
 99. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 100. // CGASView message handlers
 101.  
 102.  
 103. int CGASView::OnCreate(LPCREATESTRUCT lpCreateStruct)
 104. {
 105.     if (CView::OnCreate(lpCreateStruct) == -1)
 106.         return -1;
 107.    
 108.     // TODO: Add your specialized creation code here
 109.     HWND hWnd = GetSafeHwnd();
 110.     HDC hDC = ::GetDC(hWnd);
 111.     if( SetWindowPixelFormat(hDC)== FALSE ) return 0;
 112.     if( CreateViewGLContext(hDC) == FALSE ) return 0;
 113.  
 114.     return 0;
 115. }
 116.  
 117. //----------------------------------------------------------------------//
 118.  
 119. //------------------------------------------------------------------------//
 120.  
 121. BOOL CGASView::CreateViewGLContext(HDC hDC)
 122. {
 123.     m_hGLContext= wglCreateContext(hDC);
 124.     if(m_hGLContext == NULL)    return FALSE;
 125.     if (wglMakeCurrent(hDC,m_hGLContext)== FALSE)   return FALSE;
 126.     return TRUE;
 127.  
 128. }
 129.  
 130. BOOL CGASView::SetWindowPixelFormat(HDC hDC)
 131. {
 132.     PIXELFORMATDESCRIPTOR pixelDesc;
 133.     pixelDesc.nSize = sizeof(PIXELFORMATDESCRIPTOR);
 134.     pixelDesc.nVersion = 1;
 135.     pixelDesc.dwFlags = PFD_DRAW_TO_WINDOW | PFD_SUPPORT_OPENGL |
 136.              PFD_DOUBLEBUFFER;
 137.     pixelDesc.iPixelType = PFD_TYPE_RGBA;
 138.     pixelDesc.cColorBits = 32;
 139.     pixelDesc.cRedBits = 0;
 140.     pixelDesc.cRedShift = 0;
 141.     pixelDesc.cGreenBits = 0;
 142.     pixelDesc.cGreenShift = 0;
 143.     pixelDesc.cBlueBits=0;
 144.     pixelDesc.cBlueShift=0;
 145.     pixelDesc.cAlphaBits=0;
 146.     pixelDesc.cAlphaShift=0;
 147.     pixelDesc.cAccumBits=0;
 148.     pixelDesc.cAccumRedBits=0;
 149.     pixelDesc.cAccumGreenBits=0;
 150.     pixelDesc.cAccumBlueBits=0;
 151.     pixelDesc.cAccumAlphaBits=0;
 152.     pixelDesc.cDepthBits=32;
 153.     pixelDesc.cStencilBits=0;
 154.     pixelDesc.cAuxBuffers=0;
 155.     pixelDesc.iLayerType= PFD_MAIN_PLANE;
 156.     pixelDesc.bReserved=0;
 157.     pixelDesc.dwLayerMask=0;
 158.     pixelDesc.dwVisibleMask=0;
 159.     pixelDesc.dwDamageMask=0;
 160.     m_GLPixelIndex = ChoosePixelFormat( hDC,&pixelDesc);
 161.     if (m_GLPixelIndex==0){
 162.         m_GLPixelIndex = 1;
 163.         if(DescribePixelFormat(hDC,m_GLPixelIndex,
 164.             sizeof(PIXELFORMATDESCRIPTOR),&pixelDesc)==0){
 165.             return FALSE;
 166.         }
 167.     }
 168.     if (SetPixelFormat( hDC,m_GLPixelIndex,&pixelDesc)==FALSE){
 169.         return FALSE;
 170.     }
 171.     return TRUE;
 172. //  glCullFace(GL_BACK);
 173. }
 174.  
 175. BOOL CGASView::Create(LPCTSTR lpszClassName,
 176.                       LPCTSTR lpszWindowName,
 177.                       DWORD dwStyle,
 178.                       const RECT& rect,
 179.                       CWnd* pParentWnd,
 180.                       UINT nID,
 181.                       CCreateContext* pContext) {
 182.     // TODO: Add your specialized code here and/or call the base class 
 183.     return CWnd::Create(lpszClassName, lpszWindowName, dwStyle, rect, pParentWnd, nID, pContext);
 184. }
 185.  
 186.  
 187. //------------------------------------------------------------------------
 188. //------------------------------------------------------------------------
 189. //------------------------------------------------------------------------
 190. //------------------------------------------------------------------------
 191. //------------------------------------------------------------------------
 192.  
 193. void CGASView::OnDestroy()
 194. {
 195.     if( wglGetCurrentContext()!=NULL)   wglMakeCurrent(NULL,NULL);
 196.     if( m_hGLContext!=NULL){
 197.         wglDeleteContext(m_hGLContext);
 198.         m_hGLContext=NULL;
 199.     }
 200.  
 201.     CView::OnDestroy();
 202.    
 203.     // TODO: Add your message handler code here
 204.    
 205. }