Mình làm một trang web, có menu làm bàng sitemap. Bây giờ mình muốn phân quyền cho người dùng. VD : Trước khi đăng nhập thì các menu " ẩn hoặc mờ đi" sau khi đăng nhập thì hiện nên để thực hiên các chức năng.
- Đối với Addmin sau khi đăng nhập thì sẽ hiển thì toàn bộ menu.
- Đối với User thì chỉ có một số menu được hiển thị.
Bạn nào biết thì chỉ cho mình với nhà, hoặc có tài liệu nào nói về vẫn đề trên thì share cho mình vơi.