Với tag code cơ bản đó là [code] tương ứng với biểu tượng là: {c}.

Để đưa code vào tag code bạn cần thực hiện như hình vẽ sau:


Kết quả thu được sau khi thực hiện là:
Code:
#include<stdio.h>
#include<math.h>

void main()
{
    printf("Diễn đàn cộng đồng C Việt");
    printf("\nBạn đang ghé thăm cộng đồng lập trình lớn nhất Việt Nam");
}
Việc đưa code vào tag code là khá đơn giản, các bạn cố gắng để code vào trong tag code cho dễ xem hơn.

Ngay sau bài viết này, Dr sẽ giới thiệu cách sử dụng tag code highlight nâng cao, để hiển thị các code C, C++, C#, Delphi, VB, VB.NET, .....