bác nào biết về lập trình nhúng dùng C/ C++ xin chỉ dùm, ngành này ở ta đang phát triển nhờ 1 số công ty nước ngoài thiết kế chip ....