Trong bộ control này gồm 2 control là ATFolderTreeATResizeControl
ATFolderTree - Cây thư mục rất đẹp và nhiều tính năng

- Trước đây mình chỉ biết Vb6, sau đó qua VB.Net nên mình bắt tay vào làm ngay cái control này mặc dù ko biết VB.Net nhiều. :-D
Gần đây đọc C# thấy hay định chuyển nó qua C# nhưng lười, còn một lý do nữa là control viết bằng VB.Net đem qua C# vẫn xài tốt như thường
- ATFolderTree hầu như tất cả các tính năng giông như Windows Explorer với tốc độ hiển thị cực kỳ nhanh (và cố gắng cải thiện tốc độ tốt hơn nữa):-D :-D
Các thuộc tính chính:
- Được phát triển theo cách kế thừa từ Treeview nên nó có đầy đủ các thuộc tính cũng như Method của Treeview kèm theo các thuộc tính mới.
- Folder_Name : Đọc tên của thư mục được chọn
Code:
Dim Tenthumuc as string =AtFolderTree1.Folder_Name
- Folder_Path : Đọc và gán đường dẫn thư mục theo ý của mình ( cho phép cây thư mục nhảy đến một thư mục có đường dẫn xác định.
Code:
Dim Paththumuc as string =AtFolderTree1.Folder_Path : đọc
AtFolderTree1.Folder_Path="D:\\" : gán thư mục mà mình muốn nhảy đến
Các Method chính:
- Load_FolderTree() : Load cây thư mục (Để nó trong sự kiện Formload cho tiện)
Code:
private void Form2_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      atFolderTree1.Load_FolderTree();
    }
- Refresh_FolderTree() : Làm tươi lại cây thư mục
Code:
AtFolderTree1.Refresh_FolderTree()
Menu chức năng chuột phải
- Explorer: hiển thị Windows Explorer ở thư mục được chọn
- Refresh : làm tươi lại cây thư mục
- New Folder : tạo ra thư mục mới
- Delete : Delete Thư mục có câu hỏi Yes và No.
- Rename : Đổi tên thư mục Or ổ đĩa ( có Form để chỉnh sửa)
- Properties : Hiển thị Ô Properties

Download Here