Comparison Suite for SQL Server

SQL Server database administrators are often challenged with identifying the differences between two databases. They then need to script the differences and deploy the scripts to other environments. This is a repetitive task that all SQL Server database administrators must perform. Quest Comparison Suite for SQL Server - comprised of Quest SchemaCompare, Quest DataCompare and Quest ServerCompare - allows database administrators to perform these tasks faster and more efficiently.
Theo SoftDevTools

Những người quản trị cơ sở dữ liệu thường đối mặt với việc phải so sánh sự khác nhau giữa các cơ sở dữ liệu. Họ phải tự viết hoặc sửa đi sửa lại các đoạn mã mỗi khi cần. Công cụ miễn phí này giúp họ thực hiện việc so sánh cấu trúc DB, dữ liệu DB... nhanh và hiệu quả hơn.

(ccom lược dịch)