có bạn nào giúp mình viết hàm này với :
int noOfdigit( int a, int b)

nhiệm vụ của nó là tìm số lần xuất hiện của số b trong số a.

Ví dụ:

noOfdigit(12345678, 8) thì nó trả về giá trị là 1 vì số 8 xuất hiện trong số 12345678 có 1 lần.

noOfdigit(12445464, 44) thì nó trả về giá trị là 2 vì số 44 xuất hiện 2 lần.

noOfdigit(123424345, 23) thì nó trả về giá trị là 2 vì số 23 xuất hiện 2 lần.

trông bài này đơn giản nhưng mà lại chẳng đơn giản chút nào với mình, bạn nào giúp được ko? thanks