mình mới phát hiện ra trình biên dịch siêu nhỏ chạy trên cả Linux với Windows. Đó là tcc-tiny c compiler
trình biên dịch này so với gcc thì quá nhỏ nó chỉ khoảng trên 100kb mã binary,trong khi gcc chiếm vài chục megabyte đĩa cứng.
Các option của tcc điều tương thích với gcc nên quá dễ dàng, chỉ có một hạn chế là nó không có hỗ trợ inline asm. Tốc độ biên dịch cực nhanh, nhanh hơn gcc tới 9 lần.
Link download: download.savannah.nongnu.org/releases/tinycc/tcc-0.9.25.tar.bz2