Mình đang học C++, mình nhận được đề bài tổng hợp về chuyển đổi hệ cơ số cho các số nguyên với các chức năng chính sau:
- sử dụng một cách tổ chức lưu các phần tử chữ số trong một hệ đếm ,Ví dụ: nhị phân {0,1}, bát phân là {0,1,2,...,7}, thập lục phân {0,1,2,..,9,A,B,C,D,E,F}...hệ đếm k sẽ dùng k chữ số nếu k>10 phải dùng thêm các chữ đại diện A,B,C...
- Nhập một số trong hệ đếm tùy chọn, và chuyển về một hệ đếm khác tùy chọn, hiện kết quả
- Mô phỏng các phép tính cộng và trừ trong 1hệ đếm tùy chọn của số vừa nhập, thể hiện kết quả nên màn hình.
Các anh giúp em với!