Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất, không thể unpack, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.
Trang 1 trên tổng số 3 123 Cuối cùngCuối cùng
Từ 1 tới 10 trên tổng số 23 kết quả

Đề tài: Trang giỏ hàng tự thêm số lượng khi refesh, sửa như thế nào?

 1. #1
  Ngày gia nhập
  01 2011
  Bài viết
  128

  Mặc định Trang giỏ hàng tự thêm số lượng khi refesh, sửa như thế nào?

  Khi mình refesh lại trang thì cột số lượng tự đông tăng.
  Bạn nào thấy sai chổ nào sửa dùm mình với.

  Test tại đây: http://dochoitreem.somee.com/
  acc: test
  pass: 123

  Code:
  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      if (!IsPostBack)
      {
        if (Session["TenDN"] == null)
          Response.Redirect("~/Dangnhap.aspx");
        if (Request.QueryString["MADC"] != null)
        {
          int MADC = int.Parse(Request.QueryString["MADC"]);
          DataTable dt = XLDL.Docbang("Select TENDC,DONGIA From DOCHOI where MADC= '" + MADC + "'");
          String TENDC = dt.Rows[0][0].ToString();
          int DONGIA = int.Parse(dt.Rows[0][1].ToString());
          int SOLUONG = 1;
          //lbTenDN.Text = Session["TenDN"].ToString();
          ThemVaoGioHang(MADC, TENDC, DONGIA, SOLUONG);
        }
        if (Session["Giohang"] != null)
        {
          DataTable dt = new DataTable();
          dt = (DataTable)Session["GioHang"];
          if (dt.Rows.Count == 0)
          {
            Response.Redirect("~/Default.aspx");
          }
          else
          {
            System.Decimal tongThanhTien = 0;
            foreach (DataRow r in dt.Rows)
            {
              r["THANHTIEN"] = Convert.ToInt32(r["SOLUONG"]) * Convert.ToDecimal(r["DONGIA"]);
              tongThanhTien += Convert.ToDecimal(r["THANHTIEN"]);
              lbTongThanhTien.Text = tongThanhTien.ToString();
            }
            GridView1.DataSource = dt;
            GridView1.DataBind();
          }
        }
      }
    }
    protected void bTieptuc_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Response.Redirect("~/Default.aspx");
    }
    protected void bXoagiohang_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Session["Giohang"] = null;
      Response.Redirect("~/Default.aspx");
    }
    protected void bCapnhat_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      DataTable dt = (DataTable)Session["GioHang"];
      foreach (GridViewRow r in GridView1.Rows)
      {
        foreach (DataRow dr in dt.Rows)
        {
          if (Convert.ToString(GridView1.DataKeys[r.DataItemIndex].Value) == dr["MADC"].ToString())
          {
            TextBox t = (TextBox)r.Cells[2].FindControl("txtSoluong");
  
            if (Convert.ToInt32(t.Text) <= 0)
              dt.Rows.Remove(dr);
            else
              dr["SOLUONG"] = t.Text;
            break;
          }
        }
      }
      Session["Giohang"] = dt;
      Response.Redirect("~/GioHang.aspx");
    }
    protected void bThanhtoan_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      Response.Redirect("~/Thanhtoan.aspx");
    }
    public void ThemVaoGioHang(int MADC, string TENDC, int DONGIA, int SOLUONG)
    {
      DataTable datatable;
      if (Session["GioHang"] == null)
      {
        datatable = new DataTable();
        datatable.Columns.Add("MADC");
        datatable.Columns.Add("TENDC");
        datatable.Columns.Add("DONGIA");
        datatable.Columns.Add("SOLUONG");
        datatable.Columns.Add("THANHTIEN");
      }
      else
        datatable = (DataTable)Session["GioHang"];
      int dong = SPdacotronggiohang(MADC, datatable);
      if (dong != -1)
      {
        datatable.Rows[dong]["SOLUONG"] = Convert.ToInt32(datatable.Rows[dong]["SOLUONG"]) + SOLUONG;
      }
      else
      {
        DataRow dr = datatable.NewRow();
        dr["MADC"] = MADC;
        dr["TENDC"] = TENDC;
        dr["DONGIA"] = DONGIA;
        dr["SOLUONG"] = SOLUONG;
        dr["THANHTIEN"] = DONGIA * SOLUONG;
        datatable.Rows.Add(dr);
      }
      Session["GioHang"] = datatable;
    }
    public static int SPdacotronggiohang(int MADC, DataTable datatable)
    {
      int dong = -1;
      for (int i = 0; i < datatable.Rows.Count; i++)
      {
        if (int.Parse(datatable.Rows[i]["MADC"].ToString()) == MADC)
        {
          dong = i;
          break;
        }
      }
      return dong;
    }
    protected void GridView1_RowCommand(object sender, GridViewCommandEventArgs e)
    {
      if (e.CommandName == "Nutxoa")
      {
        int chiso = int.Parse(e.CommandArgument.ToString());
        try
        {
          DataTable dt = (DataTable)Session["GioHang"];
          dt.Rows.RemoveAt(chiso);
          Session["Giohang"] = dt;
          Response.Redirect("~/Giohang.aspx");
        }
        catch
        {
          Response.Redirect("~/Giohang.aspx");
        }
      }
    }
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  04 2010
  Nơi ở
  Trên hành tinh thứ ba tính từ Mặt trời
  Bài viết
  202

  Bạn sử dụng QueryString trên URL để mà đưa sản phẩm vào Giỏ hàng cho nên mỗi lần bạn Refresh lại thì nó vẫn là cái URL đó, cho nên nó tiếp tục chọn ra hàng theo mã số đó và gọi ThemVaoGioHang => Số lượng hàng trong giỏ tăng lên 1.

  Bạn nên xử lý việc thêm vào giỏ hàng ngay trong trang hiển thị chi tiết sản phẩm để tránh việc Refresh lại trang thì tăng lên 1 như thế này
  Microsoft Student Partner
  University of Information Technology - VNUHCM
  Visit my blog: My power is my mind

 3. #3
  Ngày gia nhập
  06 2010
  Bài viết
  490

  code của bạn chạy ổn đâu có gì đâu! mỗi lần Refresh nó +1 là đúng rồi. à mà cái calender sao ko cho nó ẩn với người dùng mà để vậy ko đẹp cho mấy,
  Hãy bình tĩnh giải quyết mọi vấn đề.

 4. #4
  Ngày gia nhập
  01 2011
  Bài viết
  128

  Mặc định Ẩn Calendar ???

  khắc phục điều đó như thế nào vậy bạn. Số lượng trong giỏ hàng ấy.
  Còn calendar mình muốn để cho người dùng chọn ngày mà. Sao nó k hiển thị như bên Windows Form vậy.

 5. #5
  Ngày gia nhập
  10 2009
  Nơi ở
  Việt Nam
  Bài viết
  359

  Nếu bạn làm như vậy thì code xử lý việc thêm sản phẩm vào giỏ hàng bạn thực hiện gọi ở sự kiện page_load đúng ko
  vậy bạn làm như sau:
  trong sự kiện Page_Load code:
  if(!IsPostback==false)
  {
  code xử lý phần đó bạn để trong này.
  }
  Muốn thành công thì đừng thất vọng - nhưng nếu có lúc thất vọng thì cứ làm việc trong sự thất vọng đi.

 6. #6
  Ngày gia nhập
  10 2009
  Nơi ở
  Việt Nam
  Bài viết
  359

  Mặc định Trang giỏ hàng tự thêm số lượng khi refesh, sửa như thế nào?

  bạn nên chú ý phần xử lý đăng nhập phần quản trị cho dù khách hàng có biết Url quản trị thì cũng ko thể vào đc có vào thì cũng Redirect đén trang Default cho người dùng. và khi kiểm tra đăng nhập vào quản trị bạn nên truyền theo parametter để tránh việc đăng nhập thế này cũng vào đc: abc' or 1=1--
  bạn thử xem vẫn vào binhthuwongfg đúng ko? ko cần mật khẩu gì hết ) thông cảm nhé! hihi
  Muốn thành công thì đừng thất vọng - nhưng nếu có lúc thất vọng thì cứ làm việc trong sự thất vọng đi.

 7. #7
  Ngày gia nhập
  05 2010
  Bài viết
  76

  nên viết 1 lớp lọc các ký tự đặc biệt và các thẻ html trước khi tương tác với database

 8. #8
  Ngày gia nhập
  05 2010
  Bài viết
  76

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi pvtam2a Xem bài viết
  bạn nên chú ý phần xử lý đăng nhập phần quản trị cho dù khách hàng có biết Url quản trị thì cũng ko thể vào đc có vào thì cũng Redirect đén trang Default cho người dùng. và khi kiểm tra đăng nhập vào quản trị bạn nên truyền theo parametter để tránh việc đăng nhập thế này cũng vào đc: abc' or 1=1--
  bạn thử xem vẫn vào binhthuwongfg đúng ko? ko cần mật khẩu gì hết ) thông cảm nhé! hihi
  bạn cũng có thể viết 1 lớp lọc các ký tự đặc biệt và các thẻ html trước khi tương tác với database

 9. #9
  Ngày gia nhập
  10 2009
  Nơi ở
  Việt Nam
  Bài viết
  359

  Theo mình làm theo cách bạn cũng đc, nhưng như mình thì phần hiển thị mình thường dùng datalist để hiển thị sản phẩm cần bán đúng ko? khi bấm chọn mua thì mình thực hiện việc thêm sản phẩm vào giỏ hàng ngay tại trang đó viết trong sự kiện Rowcommand gì của datalist đó, có thể thực hiện xong mình redirect đến trang giỏ hàng. cho họ xem giỏ hàng trên giao diện mình nên để 1 phần hiển thị thông tin giỏ hàng như số lượng + tổng tiền để ở site nào của web khách hàng cũng có thể biết được thông tin giỏ hàng của mình. thân!
  Muốn thành công thì đừng thất vọng - nhưng nếu có lúc thất vọng thì cứ làm việc trong sự thất vọng đi.

 10. #10
  Ngày gia nhập
  01 2011
  Bài viết
  128

  Mặc định .

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi pvtam2a Xem bài viết
  Theo mình làm theo cách bạn cũng đc, nhưng như mình thì phần hiển thị mình thường dùng datalist để hiển thị sản phẩm cần bán đúng ko? khi bấm chọn mua thì mình thực hiện việc thêm sản phẩm vào giỏ hàng ngay tại trang đó viết trong sự kiện Rowcommand gì của datalist đó, có thể thực hiện xong mình redirect đến trang giỏ hàng. cho họ xem giỏ hàng trên giao diện mình nên để 1 phần hiển thị thông tin giỏ hàng như số lượng + tổng tiền để ở site nào của web khách hàng cũng có thể biết được thông tin giỏ hàng của mình. thân!
  Mình tính làm như thế thêm vào giỏ hàng trc khi qua giỏ hàng, nhưng mình k biết làm sao để lấy masp của nó trên datalist, mình dùng imagesbutton để thực hiện. Bạn giúp với
  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi jindoniit Xem bài viết
  bạn cũng có thể viết 1 lớp lọc các ký tự đặc biệt và các thẻ html trước khi tương tác với database
  Bạn cho mình code được không. Mình không biết vụ này.
  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi pvtam2a Xem bài viết
  bạn nên chú ý phần xử lý đăng nhập phần quản trị cho dù khách hàng có biết Url quản trị thì cũng ko thể vào đc có vào thì cũng Redirect đén trang Default cho người dùng. và khi kiểm tra đăng nhập vào quản trị bạn nên truyền theo parametter để tránh việc đăng nhập thế này cũng vào đc: abc' or 1=1--
  bạn thử xem vẫn vào binhthuwongfg đúng ko? ko cần mật khẩu gì hết ) thông cảm nhé! hihi
  Mình k hiểu ý của bạn nói là sao hết.nói rõ dc không.
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.

Các đề tài tương tự

 1. Giày thời trang - Cho hè thêm tự tin
  Gửi bởi decy1992 trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 24-06-2012, 07:13 PM
 2. tại sao mỗi lần refesh số lần xem lại tăng lên
  Gửi bởi thuan trong diễn đàn Thắc mắc lập trình ASP.NET
  Trả lời: 7
  Bài viết cuối: 01-11-2011, 03:56 PM
 3. Thêm flash vào trang asp.net như thế nào?
  Gửi bởi b0yt4l3nt9z trong diễn đàn Thắc mắc lập trình ASP.NET
  Trả lời: 8
  Bài viết cuối: 17-01-2011, 07:12 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn