trong C# hàm đến thời gian chạy thuật toán nào đó thì minh phải viết thế nào vậy?anh em nào biết chỉ giúp mình nhé.
code ben C++ thế này nè:

Visual C# Code:
 1. template <class T>
 2. void bubbleSort(T a[],long n)
 3. {
 4.             long temp;
 5.             clock_t start,end;
 6.             double tg;
 7.             //bat dau bam thoi gian chay thuat toan
 8.             start=clock();
 9.             for(long i=0;i<n-1;i++)
 10.                 for(long j=n-1;j>i;j--)
 11.                     if(a[j]>a[j-1])
 12.                     {
 13.                         //doi cho a[j] va a[j-1]
 14.                         temp= a[j];
 15.                         a[j]=a[j-1];
 16.                         a[j-1]=temp;
 17.                     }
 18.             end=clock();
 19.             tg=(double)(end-start)/CLOCKS_PER_SEC;
 20.             FILE *f;
 21.             f=fopen("KetQuaNotBot.out","wt");
 22.             fprintf(f,"Thoi gian chay thuat toan Noi Bot: %2.15lf\n",tg);
 23.             for(long j=n-1;j>=0;j--)
 24.                 fprintf(f,"%ld\n",a[j]);
 25.             cout<<"\n Ket qua da duoc ghi vao file";
 26.             fclose(f);
 27.  
 28. }