Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất, không thể unpack, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.
Trang 1 trên tổng số 3 123 Cuối cùngCuối cùng
Từ 1 tới 10 trên tổng số 24 kết quả

Đề tài: Tách số ra khỏi chuỗi và tính tổng

 1. #1
  Ngày gia nhập
  07 2011
  Bài viết
  18

  Mặc định Tách số ra khỏi chuỗi và tính tổng

  Bây giờ mình muốn nhập vào một chuỗi . Nhiêm vụ là phải tách các kí tự số ra khỏi chuỗi và tính tổng.
  VD: chuỗi nhập vào là: bhgjn655557777hgjhdgh68297
  thì kết quả in ra là: 6 5 7 8 2 9
  và tổng là 6+5+7+8+2+9
  Cảm ơn các bạn!
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  12 2010
  Nơi ở
  Cần thơ
  Bài viết
  273

  Bác sài mã ascii để tìm số
  - -số có mã ascii từ 48 đến 57 tương ứng từ 0 đến 9 --> bác sử dụng if (kí tự >=48 && kí tự <=57) chuổi số ra <thêm vào> (kí tự)
  - - Gán kí tự kết thúc vào chuổi mã 0
  - - Bắt đầu lấy tổng =0
  cho vào for và tính Tổng+= từng phần tử của chuổi cộng lại (chuyển về số là kí tự - 48)
  Ai bất tài, tôi nhìn hoài chẳng thấy,
  Đi khắp phòng tôi lấy 1 tấm gương,
  Khẽ đặt lên một góc phía bức tường,
  Nhìn vào đó, tôi tận tường kẻ đó.

 3. #3
  Ngày gia nhập
  07 2011
  Bài viết
  18

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi azurelonely Xem bài viết
  Bác sài mã ascii để tìm số
  - -số có mã ascii từ 48 đến 57 tương ứng từ 0 đến 9 --> bác sử dụng if (kí tự >=48 && kí tự <=57) chuổi số ra <thêm vào> (kí tự)
  - - Gán kí tự kết thúc vào chuổi mã 0
  - - Bắt đầu lấy tổng =0
  cho vào for và tính Tổng+= từng phần tử của chuổi cộng lại (chuyển về số là kí tự - 48)
  Mình cũng đã dùng mã ASCII nhưng mà chưa biết làm thế nào để mỗi số chỉ xuất hiện 1 lần.

 4. #4
  Ngày gia nhập
  07 2011
  Bài viết
  38

  C++ Code:
  1. #include<iostream>
  2. #include<string>
  3.  
  4.  
  5.  
  6. using namespace std;
  7.  
  8.  
  9. /*
  10. */
  11.  
  12. void LocSo (string buff, bool *arraynr)
  13. {
  14.      int k;
  15.      for (int i=0;i<buff.length();i++)
  16.      {
  17.          k=(int)buff[i]-48;                         //chuyen ki tu char sang int
  18.          if(k>=0 && k<=10) arraynr[k]=true;  
  19.      }
  20. }
  21.  
  22.  
  23.  
  24. int TinhTong (bool *arraynr)
  25. {
  26.      int tong=0;
  27.      for (int i=0;i<10;i++)
  28.      {
  29.          if(arraynr[i]==true) tong+=i;
  30.      }
  31.      return tong;
  32. }
  33.  
  34. /*
  35. */
  36.  
  37.  
  38.  
  39. int main ()
  40. {
  41.      bool buff_1[10];                            // so tu 1-9
  42.      string buff_2;
  43.      cout<<"Nhap input string:"<<endl;
  44.      getline(cin,buff_2);
  45.      LocSo(buff_2,buff_1);
  46.      cout<<TinhTong(buff_1)<<endl;
  47. }
  Bạn thao khảo bài mình xem.

 5. #5
  Ngày gia nhập
  04 2010
  Bài viết
  1,534

  Giải thuật: bài này có hai phần

  Phần 1: đọc chuỗi từ đầu đến cuối, gặp ký tự >= '0' và <= '9' thì biết đó là ký tự số

  Phần 2: in và cộng các kt số, nhưng mỗi kt chỉ được làm 1 lần
  Vì số chỉ có từ 0 đến 9 nên ta tạo một mảng 10 pt, mỗi phần tử cho biết kt tương ứng có được tính hay chưa.
  Gặp Ký tự số nào đã tính thì bỏ qua, chưa thì in ra, cộng vào tổng và đánh dấu đã sử lý.

  C Code:
  1. // giả sử ta đã có char *chuoi
  2.  
  3. int kts[10] = { 0 };
  4.  
  5. char kt;
  6. int tongkt = 0;
  7. int i = -1; // khởi đầu bằng số dưới 0 vì ta sẽ dùng thuật toán tăng tiền tố
  8. while (kt = chuoi[++i]) // duyệt từ đâu đến cuối chuỗi
  9. {
  10.    if (kt >= '0' && kt <= '9') // đây là kkt số
  11.    {
  12.       kt -= '0'; // lấy trị số của kt
  13.       if (!kts[kt]) // ký tự này chưa sử lý
  14.       {
  15.          printf("%d ", (int)kt); // in ra, chú ý phần ép kiểu về int
  16.          tongkt += kt; // tính tổng
  17.          kts[kt] = 1; // đánh dấu đã sử lý
  18.       }
  19.    }
  20. }
  21. printf("\nTổng số ký tự số là: %d\n", tongkt);

 6. #6
  Ngày gia nhập
  12 2010
  Nơi ở
  Cần thơ
  Bài viết
  273

  Mặc định Tách số ra khỏi chuỗi và tính tổng

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi shiftac Xem bài viết
  Mình cũng đã dùng mã ASCII nhưng mà chưa biết làm thế nào để mỗi số chỉ xuất hiện 1 lần.
  Gữi bác cái này...bác test thử
  C Code:
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <conio.h>
  3. short int Con(const int arr[],short unsigned int p,int N)
  4. {
  5.      for (short unsigned int i=0;i<p;i++) if (arr[i]==N) return 0;
  6.      return 1;
  7. }
  8. short int GetArrOfNum(int arr[],const char str[])
  9. {
  10.      short unsigned int n=0;
  11.      for (short unsigned int i=0;str[i];i++)
  12.           if (str[i]>=48 && str[i]<=57 && Con(arr,n,str[i]-48)) arr[n++]=str[i]-48;
  13.      return n;
  14. }
  15. int main(void)
  16. {
  17.      char s[20]="asd45qw591";
  18.      int a[20],n;
  19.      n=GetArrOfNum(a,s);
  20.      for(short unsigned int i=0;i<n;i++) printf("%d",a[i]);
  21.      getch();
  22.      return 0;
  23. }
  Ai bất tài, tôi nhìn hoài chẳng thấy,
  Đi khắp phòng tôi lấy 1 tấm gương,
  Khẽ đặt lên một góc phía bức tường,
  Nhìn vào đó, tôi tận tường kẻ đó.

 7. #7
  Ngày gia nhập
  12 2010
  Nơi ở
  Cần thơ
  Bài viết
  273

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi VoTichSu Xem bài viết
  Giải thuật: bài này có hai phần

  Phần 1: đọc chuỗi từ đầu đến cuối, gặp ký tự >= '0' và <= '9' thì biết đó là ký tự số

  Phần 2: in và cộng các kt số, nhưng mỗi kt chỉ được làm 1 lần
  Vì số chỉ có từ 0 đến 9 nên ta tạo một mảng 10 pt, mỗi phần tử cho biết kt tương ứng có được tính hay chưa.
  Gặp Ký tự số nào đã tính thì bỏ qua, chưa thì in ra, cộng vào tổng và đánh dấu đã sử lý.

  C Code:
  1. // giả sử ta đã có char *chuoi
  2.  
  3. int kts[10] = { 0 };
  4.  
  5. char kt;
  6. int tongkt = 0;
  7. int i = -1; // khởi đầu bằng số dưới 0 vì ta sẽ dùng thuật toán tăng tiền tố
  8. while (kt = chuoi[++i]) // duyệt từ đâu đến cuối chuỗi
  9. {
  10.    if (kt >= '0' && kt <= '9') // đây là kkt số
  11.    {
  12.       kt -= '0'; // lấy trị số của kt
  13.       if (!kts[kt]) // ký tự này chưa sử lý
  14.       {
  15.          printf("%d ", (int)kt); // in ra, chú ý phần ép kiểu về int
  16.          tongkt += kt; // tính tổng
  17.          kts[kt] = 1; // đánh dấu đã sử lý
  18.       }
  19.    }
  20. }
  21. printf("\nTổng số ký tự số là: %d\n", tongkt);
  thuật toán của bác hay thật...tớ phải nghĩ lâu thật lâu mới hiểu
  Ai bất tài, tôi nhìn hoài chẳng thấy,
  Đi khắp phòng tôi lấy 1 tấm gương,
  Khẽ đặt lên một góc phía bức tường,
  Nhìn vào đó, tôi tận tường kẻ đó.

 8. #8
  Ngày gia nhập
  07 2011
  Bài viết
  1

  Mặc định Review

  Em thấy sử dụng hàm này nhanh và gọn hơn:

  Code:
  void t1(char st[]){
     int i,l,tg1=0;
     l=strlen(st);
     for(i=0;i<=l;i++){
              if(st[i]>='0' && st[i]<='9'){
              tg1=tg1+(st[i]-48);
              printf("\t %c",st[i]);
                            }
              }
     printf("\n Tong cac so trong chuoi: %d",tg1);
     }
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi mettadaica : 21-07-2011 lúc 10:28 PM.

 9. #9
  Ngày gia nhập
  07 2010
  Nơi ở
  chỗ kín
  Bài viết
  446

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi mettadaica Xem bài viết
  Em thấy sử dụng hàm này nhanh và gọn hơn:

  Code:
  void t1(char st[]){
     int i,l,tg1=0;
     l=strlen(st);
     for(i=0;i<=l;i++){
              if(st[i]>='0' && st[i]<='9'){
              tg1=tg1+(st[i]-48);
              printf("\t %c",st[i]);
                            }
              }
     printf("\n Tong cac so trong chuoi: %d",tg1);
     }
  nhanh, gọn, không đọc kỹ đề, sai.

 10. #10
  Ngày gia nhập
  12 2010
  Nơi ở
  Cần thơ
  Bài viết
  273

  Trích dẫn Nguyên bản được gửi bởi mettadaica Xem bài viết
  Em thấy sử dụng hàm này nhanh và gọn hơn:

  Code:
  void t1(char st[]){
     int i,l,tg1=0;
     l=strlen(st);
     for(i=0;i<=l;i++){
              if(st[i]>='0' && st[i]<='9'){
              tg1=tg1+(st[i]-48);
              printf("\t %c",st[i]);
                            }
              }
     printf("\n Tong cac so trong chuoi: %d",tg1);
     }
  ^^ bác quên lọc số trùng rồi
  Công cụ bảo vệ mã nguồn .NET mạnh nhất hiện tại, miễn phí cho các khách hàng đầu tiên đăng ký.
  Ai bất tài, tôi nhìn hoài chẳng thấy,
  Đi khắp phòng tôi lấy 1 tấm gương,
  Khẽ đặt lên một góc phía bức tường,
  Nhìn vào đó, tôi tận tường kẻ đó.

Các đề tài tương tự

 1. Bài tập C++ Cách để so sánh 2 chuỗi kí tự giữa chuỗi nhập từ phím và chuỗi từ file xem có giống nhau không?
  Gửi bởi davilson18 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 09-06-2012, 09:47 AM
 2. Lập trình C Thay thế chuỗi s1 trong chuỗi s bằng chuỗi s
  Gửi bởi duytue trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 7
  Bài viết cuối: 23-09-2011, 04:16 PM
 3. thay thế chuỗi con thứ i trong chuỗi mẹ bằng 1 chuỗi khác
  Gửi bởi nhat1811 trong diễn đàn Thắc mắc lập trình C/C++/C++0x
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 06-08-2011, 08:25 AM
 4. Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 29-06-2011, 12:02 AM
 5. xem một từ trong chuỗi là một chuỗi con, sắp xếp các chuỗi con theo thứ tự tăng dần
  Gửi bởi qpkdct1101 trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 20-01-2011, 08:22 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn