mình đã thử đoạn code sau :
ở file *.rc

IDR_MENU1 MENU
BEGIN
POPUP "Phep toan"
BEGIN
MENUITEM "cong", ID_PHEPTOAN_CONG
MENUITEM "tru", ID_PHEPTOAN_TRU
MENUITEM "nhan", ID_PHEPTOAN_NHAN
MENUITEM "chia", ID_PHEPTOAN_CHIA
MENUITEM SEPARATOR
MENUITEM "thoat", ID_PHEPTOAN_THOAT
END
POPUP "Giai phuong trinh"
BEGIN
MENUITEM "phuong trinh bac 1", ID_GIAIPHUONGTRINH_PHUONGTRINHBAC1
MENUITEM SEPARATOR
MENUITEM "phuong trinh bac 2", 0
END
POPUP "Giai he phuong trinh"
BEGIN
MENUITEM "He phuong trinh 2 an", ID_GIAIHEPHUONGTRINH_HEPHUONGTRINH2AN
MENUITEM SEPARATOR
MENUITEM "He phuong trinh 3 an", ID_GIAIHEPHUONGTRINH_HEPHUONGTRINH3AN, INACTIVE
END
POPUP "Gioi thieu"
BEGIN
MENUITEM "Ve chuong trinh...", 0
END
END



IDR_MENU1 ACCELERATORS

BEGIN

"^A" , ID_PHEPTOAN_CONG , ASCII // Dùng tổ hợp phím Ctrl + A để Cong

"^B" , ID_GIAIPHUONGTRINH_PHUONGTRINHBAC1 , ASCII

END


còn ở file *.cpp

HACCEL hAccel;
hAccel = LoadAccelerators(hInstance, TEXT("IDR_MENU1"));

while (GetMessage (&msg, NULL, 0, 0))

{

if(!TranslateAccelerator(hwnd,hAccel,&msg))

{
TranslateMessage (&msg) ;

DispatchMessage (&msg) ;
}

}

return msg.wParam ;

mình còn thiếu phần nào nữa không mà sao không sử dụng được phím nóng...??