Từ 1 tới 6 trên tổng số 6 kết quả

Đề tài: Phần mềm C++ | Chương trình giải Sodoku

 1. #1
  Ngày gia nhập
  02 2008
  Bài viết
  66

  Talking Phần mềm C++ | Chương trình giải Sodoku

  Có vài bạn em cứ thích chơi trò này chứ em đâu chơi.
  Nhưng có người hỏi em nên em tò mò hỏi rõ luật chơi và em có ý tường viết chương trình để giải.
  Nói vui tí là chuyến này chẳng ai cho trò sodoky nữa vì em test bản demo thời gian giải chỉ mất < 45 ms thôi.
  Ý tưởng của em là đưa ra tất cả các trường hợp và kiểm tra xem nó có phù hợp không.
  Mọi người chờ em code xong bản chính thức bằng C++ nhé.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  03 2008
  Bài viết
  78

  Uh! rất hân hạnh.Loại này liên quan rất nhiều tới tính chất của matrix đó nhé.
  Bạn phải dùng thuật toán nào nhanh ơi là nhanh mới thú vị.Chứ quay lui vét cạn thì thôi . .

  >>Tiện thể hỏi:Bạn đo thời gian chạy chương trình = cách nào vậy?Phức tạp và chính xác ko?
  No way, No success..

 3. #3
  Ngày gia nhập
  12 2007
  Bài viết
  7

  Cái này dễ mà , hơn nữa chương trình giải sodoku có từ lâu rùi mà trò này có sập đâu
  Cách đo thời gian chạy thì đầu chương trình mình lấy system time 1 phát , cuối chương trình lấy phát nữa rồi trừ đi nhau là xong mà

 4. #4
  Ngày gia nhập
  10 2007
  Nơi ở
  Gameloft studio
  Bài viết
  175

  Bạn xem bài này mình làm lâu quá rồi nên chưa để ý tới chuyện tối ưu:
  C++ Code:
  1. #include<iostream.h>
  2. #include<string.h>
  3. #include<conio.h>
  4. #include<stdio.h>
  5. #include<stdlib.h>
  6. int tamij[2][81],th=1,i,j,tang,so[81],a=0;
  7. char kt1[2]="c",kt[2]="c",A[9][9],so_khac[81][9],***B;
  8.  
  9. void wellcome();
  10. int ss_ngang(char a,int b);
  11. int ss_doc(char a, int b);
  12. int ss_o(char a, int b,int c);
  13. int kiem_tra();
  14. void nhap();
  15. void in();
  16. void dien_so();
  17. void tim_o_trong(int a);
  18. void tim_so_khac(int a, int b,int c);
  19. void so_co_the_dien(int a);
  20. void dien_tiep(int a);
  21.  
  22.  
  23. void main(){
  24.   while(kt[0]=='c'||kt[0]=='C'){
  25.    wellcome();
  26.    cin>>kt;
  27.    if(kt[0]=='c'||kt[0]=='C'){
  28.     // Nhap chuoi thich hop
  29.     nhap();
  30.     //dien nhung so thich hop
  31.     dien_so();
  32.     //kiem tra dung sai sau khi dien
  33.     if(kiem_tra()==1){
  34.     cout<<"\nCo duy nhat 1 dap an: ";
  35.     in();
  36.     getch();
  37.     };
  38.     if(kiem_tra()==0){
  39.       a=0;
  40.       // tao mang dong
  41.       B=new char** [81];
  42.       for(int q=0;q<81;q++)
  43.       B[q]=new char* [9];
  44.       for(int w=0;w<81;w++)
  45.      for( int r=0;r<9;r++)
  46.         B[w][r]=new char [9];
  47.       dien_tiep(a);
  48.     };
  49.    };
  50.  
  51.   };
  52.  
  53. };
  54.  
  55. void wellcome(){
  56.    clrscr();
  57.    cout<<"CHUONG TRINH GIAI TRO CHOI \"SUDOKU\"";
  58.    cout<<"\n\nBan nhap vao tung hang ngang voi o khong co so ban hay nhap dau cham";
  59.    cout<<"\n\nBan co muon giai o \"SUDOKU\" nao khong (c/k):";
  60. };
  61.  
  62. void nhap(){
  63.     int t=0;
  64.     char chuoi[10];
  65.     cout<<"\n\n\n";
  66.     for(int i=0;i<9;i++){
  67.        cout<<"nhap mot chuoi:";
  68.        gets(chuoi);
  69.  
  70.        for (int j=0;j<9;j++){
  71.       A[t][j]=chuoi[j];
  72.       chuoi[j]=' ';
  73.       };
  74.        chuoi[9]=' ';
  75.        t++;
  76.        };
  77. };
  78.  
  79. void in(){
  80.    cout<<"\n";
  81.    for (int i=0;i<9;i++)
  82.       for (int j=0;j<9;j++){
  83.      if(j==3||j==6)cout<<"  ";
  84.      cout<<A[i][j];
  85.      if (j==8) cout<<"\n";
  86.      if((i==2||i==5)&j==8)cout<<"\n";
  87.      };
  88. };
  89.  
  90. void dien_so(){
  91.  char tam,tam2,so[]="123456789";
  92.  int lap,khac=0;
  93.  
  94.  lap=1;
  95.  while (lap==1){
  96.    lap=0;
  97.    for (int i=0;i<9;i++)
  98.       for( int j=0;j<9;j++){
  99.      if (A[i][j]=='.'){
  100.         for (int k=0;k<9;k++){
  101.          tam=so[k];
  102.          if((ss_ngang(tam,i)==1)&&(ss_doc(tam,j)==1)&&(ss_o(tam,i,j)==1))
  103.             {
  104.             tam2=tam;
  105.             khac++;
  106.  
  107.             };
  108.  
  109.          };
  110.         if(khac==1){
  111.            A[i][j]=tam2;
  112.            lap=1;
  113.            };
  114.         };
  115.      tam=' ';tam2=' ';khac=0;
  116.      };
  117.       };
  118. };
  119.  
  120.  
  121. int ss_ngang(char a, int b){
  122.    int tam=1;
  123.    for (int i=0;i<9;i++)
  124.       if (a==A[b][i]) tam=0;
  125.    return tam;
  126. };
  127.  
  128. int ss_doc(char a,int b){
  129.    int tam=1;
  130.    for (int i=0;i<9;i++)
  131.       if (a==A[i][b]) tam=0;
  132.    return tam;
  133. };
  134.  
  135. int ss_o(char a, int b, int c){
  136.    int tam=1;
  137.    if (b<3&&c<3){
  138.       for (int i=0;i<3;i++)
  139.     for (int j=0;j<3;j++)
  140.        if (a==A[i][j]) tam=0;
  141.       };
  142.    if (b<3&&c>2&&c<6){
  143.       for (int i=0;i<3;i++)
  144.     for (int j=3;j<6;j++)
  145.        if (a==A[i][j]) tam=0;
  146.       };
  147.    if (b<3&&c>5&&c<9){
  148.       for (int i=0;i<3;i++)
  149.     for (int j=6;j<9;j++)
  150.        if (a==A[i][j]) tam=0;
  151.       };
  152.    if (b>2&&b<6&&c<3){
  153.       for (int i=3;i<6;i++)
  154.     for (int j=0;j<3;j++)
  155.        if (a==A[i][j]) tam=0;
  156.       };
  157.    if (b>2&&b<6&&c>2&&c<6){
  158.       for (int i=3;i<6;i++)
  159.     for (int j=3;j<6;j++)
  160.        if (a==A[i][j]) tam=0;
  161.       };
  162.    if (b>2&&b<6&&c>5&&c<9){
  163.       for (int i=3;i<6;i++)
  164.     for (int j=6;j<9;j++)
  165.        if (a==A[i][j]) tam=0;
  166.       };
  167.    if (b>5&&b<9&&c<3){
  168.       for (int i=6;i<9;i++)
  169.     for (int j=0;j<3;j++)
  170.        if (a==A[i][j]) tam=0;
  171.       };
  172.    if (b>5&&b<9&&c>2&&c<6){
  173.       for (int i=6;i<9;i++)
  174.     for (int j=3;j<6;j++)
  175.        if (a==A[i][j]) tam=0;
  176.       };
  177.    if (b>5&&b<9&&c>5&&c<9){
  178.       for (int i=6;i<9;i++)
  179.     for (int j=6;j<9;j++)
  180.        if (a==A[i][j]) tam=0;
  181.       };
  182.    return tam;
  183. };
  184.  
  185. int kiem_tra(){
  186.     char tam='.';
  187.     int kq=1;
  188.     for(int i=0;i<9;i++)
  189.        for (int j=0;j<9;j++)
  190.       if(tam==A[i][j]) kq=0;
  191.     return kq;
  192. };
  193.  
  194. void tim_o_trong(int a){
  195.     tang=0;
  196.     for (int i=0;i<9;i++)
  197.        for(int j=0;j<9;j++)
  198.        if (A[i][j]=='.')
  199.        {
  200.          tang++;
  201.          for(int e=0;e<2;e++)
  202.         for(int f=0;f<tang;f++){
  203.           if(e==0) tamij[0][a+tang-1]=i;
  204.           if(e==1) tamij[1][a+tang-1]=j;
  205.           };
  206.        };
  207.     for(int g=a+1;g<81;g++)
  208.        {
  209.     tamij[0][g]=0;
  210.     tamij[1][g]=0;
  211.        };
  212. };
  213.  
  214. void tim_so_khac( int a, int b,int c){
  215.     char so[]="123456789";
  216.     int cho_dien=0;
  217.     for(int i=0;i<9;i++)
  218.        so_khac[c][i]='0';
  219.     for (int k=0;k<9;k++){
  220.      if((ss_ngang(so[k],a)==1)&&(ss_doc(so[k],b)==1)&&(ss_o(so[k],a,b)==1))
  221.          {
  222.            cho_dien++;
  223.            so_khac[c][cho_dien-1]=so[k];
  224.          };
  225.      };
  226.  
  227. };
  228.  
  229. void so_co_the_dien(int a){
  230.     int tang1=0;
  231.     for(int i=0;i<9;i++){
  232.        if(so_khac[a][i]!='0') tang1++;
  233.        so[a]=tang1;
  234.        };
  235. };
  236.  
  237. void dien_tiep(int a){
  238.     for(int t=0;t<9;t++)
  239.       for(int u=0;u<9;u++)
  240.       B[a][t][u]=A[t][u];
  241.  
  242.    tim_o_trong(a);
  243.    tim_so_khac(tamij[0][a],tamij[1][a],a);
  244.    so_co_the_dien(a);
  245.    if(so[a]!=0&&(kt1[0]=='c'||kt1[0]=='C')){
  246.      for(int x=0;x<so[a];x++){
  247.  
  248.       for(int w=0; w<9;w++)
  249.      for(int r=0; r<9; r++)
  250.         A[w][r]=B[a][w][r];
  251.  
  252.       if(so_khac[a][x]!='0'&&(kt1[0]=='c'||kt1[0]=='C')){
  253.  
  254.      i=tamij[0][a];
  255.      j=tamij[1][a];
  256.      A[i][j]=so_khac[a][x];
  257.      dien_so();
  258.      if(kiem_tra()==1){
  259.         cout<<"\nTruong hop "<<th<<" la:\n";
  260.         th++;
  261.         in();
  262.         cout<<"\n\nBan co muon xem tiep truong hop khac khong (c/k):";
  263.         cin>>kt1;
  264.         };
  265.  
  266.      if(kiem_tra()==0){
  267.         dien_tiep(a+1);
  268.         };
  269.  
  270.       };
  271.      };
  272.  
  273.   };
  274.  
  275. };
  Không biết ghi gì luôn ...

 5. #5
  Ngày gia nhập
  03 2009
  Bài viết
  1

  có bác nào biết cách viết chương trình chuyển đổi từ so tự nhiên sang hệ nhị phân khong ?????????????????

 6. #6
  Ngày gia nhập
  07 2007
  Nơi ở
  TP.HCM
  Bài viết
  199

  Mặc định Phần mềm C++ | Chương trình giải Sodoku

  Mình viết trò này cách đây 3 năm dùng phương pháp try and error thấy cũng nhanh mà, cái nào cũng giải ra được chưa tới 1s. Còn không thì có thể dùng luật của sudoku . Hoặc dùng thuật toán Dancing Link là nhanh nhất, nhưng cài đặt khó.
  Đã được chỉnh sửa lần cuối bởi DKhanh : 09-04-2009 lúc 05:26 PM.

Các đề tài tương tự

 1. Giảm giá cực sốc lắp mạng giảm đến 50% tại Bình Tân, Bình Thạnh, Gò Vấp, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú...hcm
  Gửi bởi kennethmanhj trong diễn đàn Giới thiệu website, sản phẩm của bạn
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 27-10-2013, 07:24 PM
 2. Sách nói về gải Sodoku
  Gửi bởi vtien_uit trong diễn đàn Tài liệu, ebooks và công cụ
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 28-02-2008, 10:47 PM
 3. sodoku (Lưu ý: Tiêu đề không rõ ràng)
  Gửi bởi ath trong diễn đàn Nhập môn lập trình C/C++
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 18-01-2008, 12:11 PM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn