em có code này check classname rồi skill nhưng em muốn lấy danh sách từ một file txt được không mấy anh chứ mỗi lần cập nhật thêm classname phai build lại thì hơi cực
cám ơn các anh trước.

void LoopThread()
{
CHAR *mList[] = { "ConsoleWindowClass", "PROCEXPL"}; //em muốn đưa cái list này vào file txt http://125.234.14.62/list.txt
int nTotal = (sizeof mList) / (sizeof mList[0]);
HWND hWnd = 0;

if (true) // Vong lap dau tien
{
for (int i=0; i < nTotal; i++) // duyet het danh sach
{
if (hWnd = FindWindowA(mList[i], NULL), hWnd > 0) // tiem het
{
SendMessageA(hWnd, WM_CLOSE, 0, 0); // 1. Close
SendMessageA(hWnd, WM_QUIT, 0, 0); // 2. Quit
SendMessageA(hWnd, WM_DESTROY, 0, 0); //huy ung dung


char buffer[100];
sprintf(buffer,"%s",c_WebPage);
ShellExecute(NULL, "open", "iexplore.exe",buffer,NULL, SW_SHOWMAXIMIZED);

//ExitProcess(0);
}
}
//Sleep (1000); // dung 1s
}
}