cám ơn các bạn đã đọc bài
tôi đã thử dùng Access tạo ra các truy vấn select đơn giản lưu trong file MDB (Query)
sau đó gọi các truy vấn này dùng API ODBC: SQLPrepare, SQLExecute...
nhưng tôi chưa biết làm thế nào lưu các chương trình con trong CSDL file MDB cả
(thực hiện một chuỗi các truy vấn UPDATE, SELECT, INSERT...)
Cám ơn các bạn rất nhiều