SEO, viết tt cm t ti ưu kết qu tìm kiếm (Search Engine Optimization) hay còn gi là qung bá website (quang ba website) - cách thc nâng hng website trên trang kết qu tìm kiếm.

SEO như thế nào?


Google hi
n có khong 200 tiêu chí đ xác đnh mt t khóa s đng đâu trong kết qu tìm kiếm ca h. Trong đó, Google ch công b mt s tiêu chí và n đi khong 30-50% s tiêu chí quan trng. Đó là khong trng to cơ hi cho các công ty làm dch v SEO (quang ba website) chuyên nghip.

Trong quy trình làm SEO b
ước đu tiên quan trng là nghiên cu chn ra các t khóa phù hp vi nhu cu qung bá ca khách hàng. Đây là bước rt quan trng, đc bit là vi nhng lĩnh vc nhiu doanh nghip quan tâm đến SEO.

Các công ty th
ường chn mt đến 3 t khóa, tuy nhiên cũng có công ty làm SEO c trang, tc là làm SEO mt vài t khóa chính và chn thêm nhiu t khóa ph khác liên quan.

Sau b
ước chn t khóa, doanh nghip làm dch v SEO
(quang ba website) s
ti ưu li cu trúc trang web đ thân thin hơn vi Google như chnh sa phn mm (code), cách trình bày và cu trúc ca trang web.

Ti
ếp đến là bước tiếp th trang web đó vi các công c tìm kiếm và các website khác.

Khác v
i các hình thc qung cáo trc tiếp như đt banner hay dùng Google Adwords, quá trình làm SEO (quang ba website) không th có kết qu ngay, có th kéo dài mt vài tuần hoc nhiu tháng tùy theo t khóa. Nhng t khóa ph biến thi gian đy lên xếp trong kết qu tìm kiếm s lâu hơn.

R hơn qung cáo banner và Google Adwords?


V
chi phí, SEO là hình thc tiếp th trc tuyến hiu qu giá r. Giá dch v SEO Vit Nam tương đi đa dng, thường t 2 triu đến 6 triu đng hoc cao hơn vi nhng t khóa ph thông.

Chi tiết vui lòng liên h:Công Ty TNHH Dch V & Thương Mi PSPMedia
32/12, Đường 18, KP 3, Hip Bình Chánh, Th Đc,TPHCM
Đin thoi : (84-8) 3726 1571
Fax : (84-8) 3726 1575
Email : contact@pspmedia.vn
Website : www.pspmedia.vn