-Các pro cho mình hỏi hiện mình có lớp A là lớp cơ sở B,C là 2 lớp dẫn xuất.
Mình muốn dùng con trỏ vector của lớp A để quản lí dữ liệu lớp B và C thì mình làm thế nào
Ví dụ mình khai báo
class A
{
......
}
class B:public A
{
private:
double xB,yB;
......
}
class C:public A
{
private:
double xC,yC;
....
}
Bây giờ mình muốn truyền dữ liệu cho 2 lớp B và C
Mình dùng mảng vector lớp cha là

vector<A*>p_A;
con trỏ p_A này sẽ lưu trữ các con trỏ lớp B và C như vậy khi truyên dữ liệu vào B và C mình sẽ truyên thông qua con trỏ p_A này hả các pro.