Mình đang xây dựng một streaming video server bằng giao thức windows media http streaming protocol. Trong tài liệu miêu tả về giao thức, khi nói đến các packet của giao thức sẽ có 2 phần là framing header và mms data packet, trong framing header có 2 trường sau đây :

B (1 bit): A 1-bit flag. This flag SHOULD be set to 1 if the next packet will be sent immediately after this packet is sent. In this context, "immediately" means that the server does not intentionally introduce a delay (such as a pacing delay) between the transmission of the two packets. In all other cases, the flag MUST be 0.<56>

Frame (7 bits): A 7-bit field. This field MUST have the value 0x24. (If the B and Frame fields are treated as a single byte, the value of this byte will be 0x24 when the B field is 0, and 0xA4 when the B field is 1.)

Hai trường này theo như mô tả là có dạng bit. Nhưng kiểu dữ liệu nhỏ nhất trong C# là byte. Vậy làm cách nào để có thể khai báo và gán giá trị cho 2 trường này ?