Từ 1 tới 4 trên tổng số 4 kết quả

Đề tài: Tạo window trong win32 dll như thế nào?

 1. #1
  Ngày gia nhập
  04 2011
  Bài viết
  31

  Mặc định Tạo window trong win32 dll như thế nào?

  mình biết cách create window từ win32 app, nhưng lại không làm được trong dll.
  có ai tạo được window từ 1 hàm trong dll không, demo giúp mình với.
  vidu:
  tạo một win32 dll
  trong dll export 1 hàm (start)
  trong hàm start() tạo một window bất kì.

  ai biết thì chỉ mình với, làm hoài khôn được.
  cám ơn nhiều.

 2. #2
  Ngày gia nhập
  07 2006
  Nơi ở
  Hanoi, Vietnam
  Bài viết
  2,760

  Bạn cần tạo 1 thread rồi tạo window trong thread đó, bạn cần kiểm tra sự tồn tại của thread hoặc window bạn đã tạo.

  Sau đây là một ví dụ:

  Visual C++ Code:
  1. #include "stdafx.h"
  2. #include "windows.h"
  3.  
  4. #define MYMENU_EXIT         (WM_APP + 101)
  5. #define MYMENU_MESSAGEBOX   (WM_APP + 102)
  6.  
  7. HINSTANCE  inj_hModule;          //Injected Modules Handle
  8. HWND       prnt_hWnd;            //Parent Window Handle
  9.  
  10. //WndProc for the new window
  11. LRESULT CALLBACK DLLWindowProc (HWND, UINT, WPARAM, LPARAM);
  12.  
  13. //Register our windows Class
  14. BOOL RegisterDLLWindowClass(wchar_t szClassName[])
  15. {
  16.     WNDCLASSEX wc;
  17.     wc.hInstance =  inj_hModule;
  18.     wc.lpszClassName = (LPCWSTR)L"InjectedDLLWindowClass";
  19.     wc.lpszClassName = (LPCWSTR)szClassName;
  20.     wc.lpfnWndProc = DLLWindowProc;
  21.     wc.style = CS_DBLCLKS;
  22.     wc.cbSize = sizeof (WNDCLASSEX);
  23.     wc.hIcon = LoadIcon (NULL, IDI_APPLICATION);
  24.     wc.hIconSm = LoadIcon (NULL, IDI_APPLICATION);
  25.     wc.hCursor = LoadCursor (NULL, IDC_ARROW);
  26.     wc.lpszMenuName = NULL;
  27.     wc.cbClsExtra = 0;
  28.     wc.cbWndExtra = 0;
  29.     wc.hbrBackground = (HBRUSH) COLOR_BACKGROUND;
  30.     if (!RegisterClassEx (&wc))
  31.         return 0;
  32. }
  33. //Creating our windows Menu
  34. HMENU CreateDLLWindowMenu()
  35. {
  36.     HMENU hMenu;
  37.     hMenu = CreateMenu();
  38.     HMENU hMenuPopup;
  39.     if(hMenu==NULL)
  40.         return FALSE;
  41.     hMenuPopup = CreatePopupMenu();
  42.     AppendMenu (hMenuPopup, MF_STRING, MYMENU_EXIT, TEXT("Exit"));
  43.     AppendMenu (hMenu, MF_POPUP, (UINT_PTR) hMenuPopup, TEXT("File"));
  44.  
  45.     hMenuPopup = CreatePopupMenu();
  46.     AppendMenu (hMenuPopup, MF_STRING,MYMENU_MESSAGEBOX, TEXT("MessageBox"));
  47.     AppendMenu (hMenu, MF_POPUP, (UINT_PTR) hMenuPopup, TEXT("Test"));
  48.     return hMenu;
  49. }
  50.  
  51. //The new thread
  52. DWORD WINAPI ThreadProc( LPVOID lpParam )
  53. {
  54.     MSG messages;
  55.     wchar_t *pString = reinterpret_cast<wchar_t * > (lpParam);
  56.     HMENU hMenu = CreateDLLWindowMenu();
  57.     RegisterDLLWindowClass(L"InjectedDLLWindowClass");
  58.     prnt_hWnd = FindWindow(L"Window Injected Into ClassName", L"Window Injected Into Caption");
  59.     HWND hwnd = CreateWindowEx (0, L"InjectedDLLWindowClass", pString, WS_EX_PALETTEWINDOW, CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT, 400, 300, prnt_hWnd, hMenu,inj_hModule, NULL );
  60.     ShowWindow (hwnd, SW_SHOWNORMAL);
  61.     while (GetMessage (&messages, NULL, 0, 0))
  62.     {
  63.         TranslateMessage(&messages);
  64.         DispatchMessage(&messages);
  65.     }
  66.     return 1;
  67. }
  68. //Our new windows proc
  69. LRESULT CALLBACK DLLWindowProc (HWND hwnd, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
  70. {
  71.     switch (message)
  72.     {
  73.         case WM_COMMAND:
  74.                switch(wParam)
  75.                {
  76.                     case MYMENU_EXIT:
  77.                         SendMessage(hwnd, WM_CLOSE, 0, 0);
  78.                         break;
  79.                     case MYMENU_MESSAGEBOX:
  80.                         MessageBox(hwnd, L"Test", L"MessageBox",MB_OK);
  81.                         break;
  82.                }
  83.                break;
  84.         case WM_DESTROY:
  85.             PostQuitMessage (0);
  86.             break;
  87.         default:
  88.             return DefWindowProc (hwnd, message, wParam, lParam);
  89.     }
  90.     return 0;
  91. }
  92.  
  93. BOOL APIENTRY DllMain( HMODULE hModule, DWORD  ul_reason_for_call,LPVOID lpReserved)
  94. {
  95.     if(ul_reason_for_call==DLL_PROCESS_ATTACH) {
  96.         inj_hModule = hModule;
  97.         CreateThread(0, NULL, ThreadProc, (LPVOID)L"Window Title", NULL, NULL);
  98.     }
  99.     return TRUE;
  100. }
  Email: kevin[@]congdongcviet.com | CC to: info[@]congdongcviet.com
  Phone: 0972 89 7667

  Một người nào đó coi thường ý thức kỷ luật cũng có nghĩa là người đó đã coi thường tương lai số phận của chính bản thân người đó.
  Những người coi thường ý thức kỷ luật sẽ không bao giờ có được sự thành công trong sự nghiệp hoặc bị sự thiếu kỷ luật làm tiêu tan sự nghiệp.

 3. #3
  Ngày gia nhập
  04 2011
  Bài viết
  31

  cám ơn bạn nhiều lắm, chạy được rồi

 4. #4
  Ngày gia nhập
  09 2010
  Bài viết
  16

  anh ơi cho em hỏi thế nếu mình ko muốn tạo window mà chỉ muốn tạo dialog trong dll thì thế nào ạ?

Các đề tài tương tự

 1. Kết nối và thao tác ADO với SQL trong win32 ?
  Gửi bởi PhuongSmith trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 09-03-2013, 11:36 AM
 2. Làm thế nào để tạo một OpenGL Window bên trong một Main Window?
  Gửi bởi bachhaiduong trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 10-01-2012, 10:09 AM
 3. Cách viết bàn cờ trong Win32 API như thế nào?
  Gửi bởi macgyver_canary trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 06-05-2011, 10:46 PM
 4. Cách sử dụng rebar trong Win32 API như thế nào?
  Gửi bởi long_long trong diễn đàn Windows API, Hooking, xử lý Windows Message
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 28-03-2011, 12:54 PM
 5. Làm thế nào để mở 1 ứng dụng trong Win32
  Gửi bởi ddhung trong diễn đàn Thắc mắc lập trình Visual C++
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 10-05-2010, 08:57 AM

Quyền hạn của bạn

 • Bạn không thể gửi đề tài mới
 • Bạn không thể gửi bài trả lời
 • Bạn không thể gửi các đính kèm
 • Bạn không thể chỉnh sửa bài viết của bạn