Mình muốn lấy dữ liệu từ Sheet1 trong file excel có tên là "AC.xls"
Sheet1 có 1 column tên là "Column1"
Trong Column1 dữ liệu bao gồm một cell có dạng số ví dụ là "1" và cell tiếp theo có dạng chữ ví dụ là "a".
Mình sử dụng đoạn code sau để truy vấn dữ liệu nhưng kết quả hiện ra bị thiếu mất một cell.
Nếu cell đầu tiên mà mình để dạng số thì các cell sau mà để dạng chữ thì nó không nhận được và ngược lại.
Làm thế nào để truy vấn dữ liệu trong một Column bao gồm hai kiểu dữ liệu dạng số và dạng chữ?
Ai bít xin trả lời giùm...
Code:
fileName=@"C:\Users\thanh\Desktop\AC.xls";
var connectionString = string.Format("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; data source={0}; Extended Properties=Excel 8.0;", fileName);
var adapter = new OleDbDataAdapter("SELECT [Column1] FROM [Sheet1$]",connectionString);
var dataSet = new DataSet();
adapter.Fill(dataSet, "Sheet1");
System.Data.DataTable dataTable = dataSet.Tables["Sheet1"];
dataGridView1.DataSource = dataTable;