Em đang làm bài tập, làm kết nối với csdl access. Google search chán rồi mà chẳng ra. Bác nào có thể chỉ em kết nối với access đc ko? Em làm với CLR. Cảm ơn các bác nhiều.