e đang có 1 bài tập thế này, xin các pro giúp đỡ.
bài 1: Xây dựng lớp khuôn hình lớp ma trận 3x3
Hàm tính định thcs
Toán tử (I,j), phần tử I,j
Cộng ,trừ, nhân
Hàm tính ma trận nghịch đảo
Hàm xuất ra màn hình
bài 2 Xây dựng lớp khuôn hình vector3
Xây dựng Matrix3x3 với vector3 ->vector3
Giải hệ phương trình bậc nhất 3 ẩn vs các hệ số nhập từ bàn phím

phần đầu bài 1 e đã xây dựng được qua loa, các pro giúp e nhé. thanks các pro nhiều
Code:
#include <cstdlib>
#include <iostream>

using namespace std;
template <class T> class Matrix3x3{
public:
Matrix3x3(T *mr);
Matrix3x3(const Matrix3x3& mref);
protected: 
T m[9];
public:
void toString();
public:
T det();
Matrix3x3<T> inv();

};
template <class T> Matrix3x3<T>::Matrix3x3(T *mr)
{
for(int i=0;i<9;i++)
{
m[i]=*mr;
mr++;
}
}

template <class T> Matrix3x3<T>::Matrix3x3(const Matrix3x3& mref)
{
for(int i=0;i<9;i++)
{
m[i]=mref.m[i];

} 
}
template <class T> void Matrix3x3<T>::toString()
{ 
cout<<"\t[";
for(int i=0;i<3;i++)
{

for(int j=0;j<3;j++)
{
cout<<"\t"<<m[i+3*j];
} ; 
if(i<2) cout<<"\n\t"; 
} 
cout<<"]\n";

}
int main(int argc, char *argv[])
{
int ptmx[]={1,0,2,0,1,3,1,3,5};
int* ptm=&ptmx[0];
Matrix3x3<int> mt(ptm);
mt.toString();
system("PAUSE");
return EXIT_SUCCESS;
}