Chào các bạn! Tôi muốn hỏi vấn đề kiểm tra User đã Login hay chưa ở tất cả các trang có layout là _Layout.cshtml (tôi dùng razor nhé).
Để mình mô tả rõ nhé:
Như trước dùng webform thì có thể kiểm tra xem Session tài khoản đăng nhập đã tồn tại hay chưa trong Page_Load của MasterPage, như vậy không phải viết hàm kiểm tra việc đó ở các trang Content.
Bây giờ chuyển sang MVC, có Layout tương tự MasterPage, mà chưa biết phải xử lý như thế nào.
Mong các bạn giúp đỡ.