class kiểm tra ký tự đặc biệt khi nhập từ textbox vào nhằm bảo mật dữ liệu viết như thế nào vậy các bạn...!